ESAB LAF 1600M User manual


Add to my manuals
12 Pages

advertisement

ESAB LAF 1600M User manual | Manualzz
LAF 1600M DC
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0449 018 001 2002--10--29
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 845 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
91
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
92
92
93
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
94
4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
4.1
4.2
4.3
4.4
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Îåöüñôùìá êáé ôïðïèÝôçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔõðùìÝíï êýêëùìá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
95
95
96
5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
5.1
5.2
¼ñãáíá åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åêêßíçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
97
6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
6.1
6.2
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
98
7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
98
100
101
102
103
TOCy
-- 91 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé
ðçãÝò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LAF 800/1250/1250M/1600/1600M áðü ôïí áñéèìü
óåéñÜò 615/ 845(M) êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï EN 60974–1
óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò
(93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 50199 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò
(89/336/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Göteborg 2002--04--11
Greger Jacobson
Senior Vice President
ESAB AB
SE--402 77 Göteborg
Sweden
2
Tel: +46 31 50 93 49
Fax: +46 31 50 94 36
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé
ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá
áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé
áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç
ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå
åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí
åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé:
S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï
åîïðëéóìüò.
S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá
óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò
S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.
S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá
ðñïóéôüò.
S Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
ba22d12y
-- 92 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü
ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò
Ý÷åé åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
3.1
ÃåíéêÜ
Ôï LAF 1600M åßíáé ìéá ôçëå÷åéñéæüìåíç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ôñéþí
öÜóåùí ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç õðåñðáñáãùãéêïý ìç÷áíéêïý ôüîïõ
áåñßïõ/ìåôÜëëïõ (ÌÉG/MAG), Þ óõãêüëëçóç ôüîïõ óéäçñüóêïíçò (UP). Èá ðñÝðåé
ðÜíôïôå íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìáæß ìå ôï êïõôß åëÝã÷ïõ ôçò ESAB
A2-A6 Process Controller (PEH).
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LAF åßíáé õäñüøõêôç êáé åëÝã÷åôáé áðü Ýíá
åëåãêôÞ èåñìïêñáóßáò åíÜíôéá óôçí õðåñöüñôùóç. ¼ôáí ï åëåãêôÞò
èåñìïêñáóßáò äéáêüðôåé ôï êýêëùìá, ôüôå áíÜâåé áõôüìáôá ç êßôñçíç åíäåéêôéêÞ
ëõ÷íßá óôï êáíôñÜí. Ç åðáíáöïñÜ ãßíåôáé áõôüìáôá üôáí ç èåñìïêñáóßá Ý÷åé
ðÝóåé óå áðïäåêôÜ åðßðåäá.
ba22d12y
-- 93 --
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò êáé ôï êïõôß åëÝã÷ïõ åßíáé óõíäåäåìÝíïé ìå Ýíá
äßáõëï äéðëïý êáëùäßïõ ðïõ êáèéóôÜ äõíáôü ôïí áêñéâÞ Ýëåã÷ï ôçò äéáäéêáóßáò
óõãêüëëçóçò.
Ç ñýèìéóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ãßíåé áðü ôç ðñüóøç ôïõ
êïõôéïý åëÝã÷ïõ üðïõ üëåò ïé ðáñÜìåôñïé ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí áðü ôï
÷åéñéóôÞ.
Ï ôñüðïò ëåéôïõñãßáò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åëÝã÷åôáé êáé
åðéèåùñåßôáé åíôåëþò áðü ôï êïõôß åëÝã÷ïõ ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå
íá ñõèìßóåôå ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ åêêßíçóçò êáé óôÜóçò. Ïé åê ôùí ðñïôÝñùí
ðáñÜìåôñïé ñåýìáôïò ìðïñïýí íá åðéèåùñçèïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò
óõãêüëëçóçò.
Ãéá ëåðôïìåñåßò ðëçñïöïñßåò üóïí áöïñÜ ôéò äõíáôüôçôåò ñýèìéóçò ôçò ðçãÞò
ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò êáé ôï ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôçò ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï
ïäçãéþí ãéá ôïí åëåãêôÞ Á2-Á6 Process Controller (áñ. ðáñ. 0443 745 xxx).
3.2
Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá
LAF 1600M
ÔÜóç
220/230/400/415/500 V, 3µ50 Hz
230/400/440/550 V, 3µ60 Hz
Åðéôñåðüìåíç åðéâÜñõíóç óå:
100 % äéÜëåéøç
1600 A /44 V
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò
UP
40 A/ 22 V -- 1600 A/ 46 V
ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò
54 V
Éó÷ýò ñåýìáôïò áíïéêôïý
êõêëþìáôïò
220 W
Áðïäïôéêüôçôá
0,86
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò
0,87
ÂÜñïò
585 kg
ÄéáóôÜóåéò L x B x H
774 x 598 x 1430
Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò
IP 23
Êáôçãïñßá ÷ñÞóåùò
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå
õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
ba22d12y
-- 94 --
4
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
4.1
ÃåíéêÜ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
4.2
Îåöüñôùìá êáé ôïðïèÝôçóç
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ - ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÁÍÁÔÑÏÐÇÓ!
Óôåñåþóôå ôïí åîïðëéóìü, åéäéêÜ åÜí ôï Ýäáöïò åßíáé áíþìáëï Þ Ý÷åé êëßóç.
S ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óå Ýíá ïñéæüíôéï åðßðåäï Ýäáöïò.
S Öñïíôßóôå þóôå íá ìçí åìðïäßæåôå ôçí øýîç ôïõ åñãáëåßïõ.
ÏÄÇÃÉÅÓ ÁÍÕØÙÓÇÓ
4.3
S
S
S
S
S
S
S
S
ÓõíäÝóåéò
ÊáôÜ ôçí ðáñÜäïóç ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé
óõíäåäåìÝíç Ýôóé þóôå íá ëåéôïõñãåß ìå 400 V.
¼ôáí ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå Üëëç ôÜóç
êÜíåôå ôéò áëëáãÝò óýíäåóçò óôïí êõñßùò
ìåôáó÷çìáôéóôÞ êáé óôïí ìåôáó÷çìáôéóôÞ
åëÝã÷ïõ óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò óýíäåóçò óôç
óåëßäá 102.
ÄéáëÝîôå êáëþäéï äéêôýïõ ìå ôï óùóôü åìâáäüí
äéáôïìÞò êáé ôïðïèåôÞóôå ôç óùóôÞ áóöÜëåéá óôï
êáëþäéï óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò ôïðéêÝò
ðñïäéáãñáöÝò (ìåëåôÞóôå ôïí ðßíáêá óôç óåëßäá
96)
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôçò ãçò óôç âßäá
2
4
ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï
.
1
3
Óößãîôå ôï óöéãêôÞñá ôïõ êáëùäßïõ (1).
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôïõ äéêôýïõ óôéò êüóóåò ìå áñéèìü L1, L2 êáé L3.
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ áíÜìåóá óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò LAF êáé óôï
êïõôß åëÝã÷ïõ óôï 12-ðïëéêü âýóìá (2) óôï åóùôåñéêü ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò.
ÓõíäÝóôå 1-ðïëéêü Ýëåã÷ï ôñïöïäüôçóçò (4).
ÓõíäÝóôå ôï óùóôü êáëþäéï çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé êáëþäéï åðéóôñïöÞò
óôá âýóìáôá (3) ðïõ åßíáé óçìåéùìÝíá ìå + êáé - óôçí ðñüóïøç ôçò ìïíÜäáò
ðçãÞò ñåýìáôïò.
ba22d12y
-- 95 --
Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï
LAF 1600M
50 Hz
60 Hz
ÔÜóç (V)
230
400 / 415
500
230
400 / 440
550
Ñåýìá (A) :
100%
235
136
108
235
136
108
Åìâáäüí äéáôïìÞò
êáëùäßïõ mm2
3x120+70
3x70+35
3x50+35
3x120+70
3x70+ 35
3x70+ 35
ÁóöÜëåéá âñáäåßá
(A)
200
160
125
200
160
125
4.4
ÔõðùìÝíï êýêëùìá
Äéáêüðôåò ôýðïõ DIP
Ôï ôõðùìÝíï êýêëùìá (ÁÑ1) åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå 2 äéáêüðôåò ôýðïõ DIP (SW1
êáé SW2) ïé ïðïßïé åßíáé åê ôùí ðñïôÝñùí ñõèìéóìÝíïé êáé ç èÝóç ôïõò äåí
åðéôñÝðåôáé íá áëëá÷ôåß.
ÊáôÜ ôçí ðáñÜäïóç áíôáëëáêôéêþí ðñÝðåé íá åëÝã÷åôáé ç èÝóç ôùí äéáêïðôþí
ôýðïõ DIP (êáé áí áõôü ÷ñåéÜæåôáé íá áëëá÷ôïýí åðßóçò) ðñßí íá ôïðïèåôçèåß ç
êÜñôá óôçí ðçãÞ ôïõ ñåýìáôïò.
S
Äéáêüðôçò ôýðïõ DIP SW1
Ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç åðéêïéíùíßá ðñïò ôï
åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò
Á2-Á6 Process Controller (PEH) ðñÝðåé íá
ñõèìßóåôå ôï äéáêüðôç ôýðïõ DIP (SW1).
S
Äéáêüðôçò ôýðïõ DIP SW2
O äéáêüðôçò DIP 2 (SW2) ðñÝðåé íá
ñõèìéóôåß ãéá íá ðëçñïöïñåß ôïí åëåãêôÞ
äéáäéêáóßáò Á2-A6 Process Controller (PEH)
ó÷åôéêÜ ìå ôçí ïíïìáóôéêÞ ôéìÞ ôïõ
ôñïöïäïôéêïý ðïõ Ý÷åé óõíäåèåß.
Ñýèìéóç ôïõ äéáêüðôç ôýðïõ DIP SW1
S
ÈÝóåôå ôïí ðüëï 6 óôç èÝóç ”ÏFF” êáé
üëïõò ôïõò Üëëïõò ðüëïõò óôç èÝóç ”ÏN”.
Ñýèìéóç ôïõ äéáêüðôç ôýðïõ DIP SW2
S
ÈÝóåôå ôïí ðüëï 1 êáé 2 óôç èÝóç “OFF” êáé üëïõò
ôïõò Üëëïõò ðüëïõò óôç èÝóç “ON”.
Ðñüãñáììá ðçãÞò ñåýìáôïò
Ôï ðñüãñáììá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò åßíáé áðïèçêåõìÝíï
óôï ïëïêëçñùìÝíï êýêëùìá IC 6. Ôï ïëïêëçñùìÝíï
êýêëùìá åßíáé ðñïóáñìïóìÝíï óå âÜóç êáé ìðïñåß íá
áíôéêáôáóôáèåß.
ba22d12y
-- 96 --
5
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
5.1
¼ñãáíá åëÝã÷ïõ
Ç ðñüóïøç ðåñéÝ÷åé:
1. Êõñßùò äéáêüðôçò ðïõ êüâåé ôçí åéóåñ÷üìåíç ôÜóç ôñïöïäïóßáò ðñïò ôçí
ðçãÞ ñåýìáôïò.
2. ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (ëåõêÞ) áíÜâåé êáôÜ ôï Üíïéãìá ôïõ êõñßùò äéáêüðôç.
3. ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (êßôñéíç) áíÜâåé üôáí ï åëåãêôÞò èåñìïêñáóßáò äéáêüøåé
ôï êýêëùìá ëüãù õðåñèÝñìáíóçò ôïõ ìåôáó÷çìáôéóôÞ. Ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá
óâÞíåé üôáí ç èåñìïêñáóßá Ý÷åé ðÝóåé óå ëïãéêÜ åðßðåäá.
4. Äéáêüðôçò ôýðïõ ìðïõôüí ãéá åðáíáöïñÜ ôçò áõôüìáôçò áóöÜëåéáò FU2 42 V.
5. Äéáêüðôçò ôýðïõ ìðïõôüí ãéá óôÜóç áíÜãêçò. ¼ôáí ðáôçèåß, ðÝöôåé ôï
ãåíéêü ñåëÝ óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò êáé ç ôÜóç ðñïò ôï êïõôß åëÝã÷ïõ
äéáêüðôåôáé. (Ï äéáêüðôçò áíÜãêçò óôï êïõôß åëÝã÷ïõ Ý÷åé ôçí ßäéá
ëåéôïõñãßá).
5.2
Åêêßíçóç
S
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôï áíôéêåßìåíï ðñïò óõãêüëëçóç.
S
ÈÝóåôå ôïí êõñßùò äéáêüðôç (1) óôç èÝóç ”É”.
Ç ëåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (2) áíÜâåé êáé ï áíåìéóôÞñáò åêêéíåßôáé.
S
Ñõèìßóôå ôéò ðáñáìÝôñïõò êáé åêêéíÞóôå ôïí çëåêôñïóõãêïëëçôÞ ìå ôç
âïÞèåéá ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ (ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ôïõ êïõôéïý
åëÝã÷ïõ åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò Á2-Á6 Process Controller 0443 745 xxx).
ba22d12y
-- 97 --
6
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
6.1
ÃåíéêÜ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí
óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí
ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.
6.2
S
Êáèáñéóìüò
Êáèáñßóôå ôçí ðçãÞ çëåêôñïóõãêüëëçóçò üôáí áõôü ÷ñåéÜæåôáé.
×ñçóéìïðïéåßóôå îçñü ðåðéåóìÝíï áÝñá ãéá ôïí êáèáñéóìü.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áí ïé áåñïôïìÝò Ý÷ïõí âïõëþóåé, ôüôå õðÜñ÷åé êßíäõíïò õðåñèÝñìáíóçò.
7
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò
ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ,
ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí
êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí, óôç óåëßäá 103. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá
áðïóôïëÞò êáé åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
ba22d12y
-- 98 --
sida
-- 99 --
ESAB subsidiaries and representative offices
Europe
AUSTRIA
ESAB Ges.m.b.H
Vienna--Liesing
Tel: +43 1 888 25 11
Fax: +43 1 888 25 11 85
BELGIUM
S.A. ESAB N.V.
Brussels
Tel: +32 2 745 11 00
Fax: +32 2 726 80 05
THE CZECH REPUBLIC
ESAB VAMBERK s.r.o.
Prague
Tel: +420 2 819 40 885
Fax: +420 2 819 40 120
DENMARK
Aktieselskabet ESAB
Copenhagen--Valby
Tel: +45 36 30 01 11
Fax: +45 36 30 40 03
FINLAND
ESAB Oy
Helsinki
Tel: +358 9 547 761
Fax: +358 9 547 77 71
FRANCE
ESAB France S.A.
Cergy Pontoise
Tel: +33 1 30 75 55 00
Fax: +33 1 30 75 55 24
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel: +49 212 298 0
Fax: +49 212 298 204
GREAT BRITAIN
ESAB Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel: +44 1992 76 85 15
Fax: +44 1992 71 58 03
ESAB Automation Ltd
Andover
Tel: +44 1264 33 22 33
Fax: +44 1264 33 20 74
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel: +36 1 20 44 182
Fax: +36 1 20 44 186
ITALY
ESAB Saldatura S.p.A.
Mesero (Mi)
Tel: +39 02 97 96 81
Fax: +39 02 97 28 91 81
THE NETHERLANDS
ESAB Nederland B.V.
Utrecht
Tel: +31 30 248 59 22
Fax: +31 30 248 52 60
NORWAY
AS ESAB
Larvik
Tel: +47 33 12 10 00
Fax: +47 33 11 52 03
POLAND
ESAB Sp.z.o.o
Warszaw
Tel: +48 22 813 99 63
Fax: +48 22 813 98 81
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon
Tel: +351 1 837 1527
Fax: +351 1 859 1277
SLOVAKIA
ESAB Slovakia s.r.o.
Bratislava
Tel: +421 7 44 88 24 26
Fax: +421 7 44 88 87 41
SPAIN
ESAB Ibérica S.A.
Alcobendas (Madrid)
Tel: +34 91 623 11 00
Fax: +34 91 661 51 83
SWEDEN
ESAB Sverige AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 95 00
Fax: +46 31 50 92 22
ESAB International AB
Gothenburg
Tel: +46 31 50 90 00
Fax: +46 31 50 93 60
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel: +41 1 741 25 25
Fax: +41 1 740 30 55
North and South America
ARGENTINA
CONARCO
Buenos Aires
Tel: +54 11 4 753 4039
Fax: +54 11 4 753 6313
Asia/Pacific
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel: +61 2 9647 1232
Fax: +61 2 9748 1685
CHINA
Shanghai ESAB A/P
Shanghai
Tel: +86 21 6539 7124
Fax: +86 21 6543 6622
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel: +91 33 478 45 17
Fax: +91 33 468 18 80
INDONESIA
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel: +62 21 460 01 88
Fax: +62 21 461 29 29
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Selangor
Tel: +60 3 703 36 15
Fax: +60 3 703 35 52
SINGAPORE
ESAB Singapore Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 43 22
Fax: +65 861 31 95
Representative offices
BULGARIA
ESAB Representative Office
Sofia
Tel/Fax: +359 2 974 42 88
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki--Cairo
Tel: +20 2 390 96 69
Fax: +20 2 393 32 13
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel/Fax: +40 1 322 36 74
RUSSIA-- CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel: +7 095 937 98 20
Fax: +7 095 937 95 80
ESAB Representative Office
St Petersburg
Tel: +7 812 325 43 62
Fax: +7 812 325 66 85
Distributors
For addresses and phone
numbers to our distributors in
other countries, please visit our
home page
www.esab.com
ESAB Asia/Pacific Pte Ltd
Singapore
Tel: +65 861 74 42
Fax: +65 863 08 39
SOUTH KOREA
ESAB SeAH Corporation
Kyung--Nam
Tel: +82 551 289 81 11
Fax: +82 551 289 88 63
UNITED ARAB EMIRATES
ESAB Middle East
Dubai
Tel: +971 4 338 88 29
Fax: +971 4 338 87 29
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem--MG
Tel: +55 31 333 43 33
Fax: +55 31 361 31 51
CANADA
ESAB Group Canada Inc.
Missisauga, Ontario
Tel: +1 905 670 02 20
Fax: +1 905 670 48 79
MEXICO
ESAB Mexico S.A.
Monterrey
Tel: +52 8 350 5959
Fax: +52 8 350 7554
USA
ESAB Welding & Cutting Products
Florence, SC
Tel: +1 843 669 44 11
Fax: +1 843 664 44 58
ESAB AB
SE-- 695 81 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 81 000
Fax +46 584 123 08
www.esab.com
020314

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement