ESAB | PAH 1 | Instruction manual | ESAB PAH 1 Kasutusjuhend

ESAB PAH 1 Kasutusjuhend
PAH 1
c
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0456 828 101
021024
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Kezelési utasítások
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
-- 2 --
SUOMI
1 TURVALLISUUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 JOHDANTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 KÄYTTÖ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
20
3.1 Synergiaviivojen ohjelmointi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Synergiaviivojen ohjelmointi -- pulssitus käytössä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
21
4 VARAOSIEN TILAAMINEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VARAOSALUETTELO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
79
TOCx
-- 18 --
FI
1
TURVALLISUUS
VAROITUS
HITSAUS JA LEIKKAUS VOIVAT OLLA VAARALLISIA SEKÄ ITSELLESI ETTÄ MUILLE. OLE VAROVAINEN HITSATESSASI. NOUDATA TYÖNANTAJASI TURVAOHJEITA, JOIDEN TULEE PERUSTUA
LAITTEEN VALMISTAJAN VAROITUSTEKSTIIN.
SÄHKÖISKU -- Voi surmata
S
Asenna ja maadoita hitsauslaitteet voimassaolevien määräysten mukaisesti.
S
Älä koske jännitteellisiin tai elektrodeihin paljain käsin tai märin suojavarustein.
S
Eristä itsesi maasta ja työkappaleesta.
S
Varmista turvallinen työskentelyasneto.
SAVU JA KAASU -- Voi vaarantaa terveytesi
S
Pidä kasvosi poissa hitsaussavusta.
S
Poista hitsaussavu ja --kaasut työpisteestä ja ympäristöstä tuuletuksella, kohdeimurilla tai molemmilla.
VALOKAARI -- Voi vahingoittaa silmiä ja polttaa ihon
S
Suojaa silmät ja keho. Käytä hitsauskypärää, jossa on silmiä säteilyltä suojaava suodatin, sekä
suojavaatteita.
S
Suojaa lähettyvillä olevat sopivin suojaverhoin.
TULIPALON VAARA
S
Kipinät roiskeet voivat aiheuttaa tulipalon. Huolehdi, ettei syttyviä materiaaleja ole hitsauspaikan
lähettyvillä.
MELU -- Liiallinen melu voi vahingoittaa kuuloa
S
Suojaa kuulosi. Käytä kuulonsuojaimia tai muita kuulon suojaamiseen tarkoitettuja varusteita.
S
Varoita sivullisia mahdollisista vaaroista.
VIAN SATTUESSA -- Ota yhteys asentajaan.
LUE JA YMMÄRRÄ KÄYTTÖOHJEET ENNEN ASENNUSTA JA KÄYTTÖÄ
Huolehdi omasta ja muiden turvallisuudesta!
2
JOHDANTO
PAH 1 yksinkertainen ja helppokäyttöinen ohjelmointikotelo. Se liitetään MEK 4S,
MEK 4 SP, ESABFeed 30--4 tai ESABFeed 48--4 --kaukokäyttöliitäntään, jolloin sillä
voi luoda omia synergiaviivoja.
PAH 1 –laitteessa on neliasentoinen valitsin, jolla neljä työpistettä tallennetaan.
Jokainen hitsausohjelma koostuu neljästä työpisteestä jännitteelle ja langansyötölle.
bf03d12x
-- 19 --
FI
3
KÄYTTÖ
3.1
Synergiaviivojen ohjelmointi
MEK 4S,MEK 4SP
Ohjelmointi:
S
Liitä ohjelmointilaite PAH 1 liittimeen 9.
S
MEK 4SP:n vaihtokytkyin 25 ei saa olla
pulssitusasennossa.
S
Aseta vaihtokytkin 22 asentoon 7 tai 8 ja kytkin 25
asentoon B. Liitä PAH 1. Langansyöttöyksikkö toimii
manuaalisesti.
S
Käännä ohjelmointilaitteen PAH 1 vaihtokytkin
asentoon 1.
S
Säädä työpisteen 1 langansyöttö nupilla 7 ja
hitsausjännite nupilla 8.
S
Testaa hitsaamalla ja säädä tarvittaessa, kunnes
hitsaustulos on hyvä.
S
Paina tallennusnappia 20, kunnes merkkivalo 21 syttyy ja vapauta sitten nappi.
S
Ohjelmoi laitteen PAH 1 asennot 2, 3 ja 4 toistamalla vaiheet 4, 5, 6 ja 7 (luo
työpisteet 2, 3, 4).
S
Pääset synergiakäyttöön, kun kytket ohjelmointilaitteen PAH 1 pois.
ESABFeed 30-- 4 ja ESABFeed 48-- 4
Ohjelmointi:
S
Käännä valitsin 10 asentoon B ja
valitsin 8 asentoon 7 tai 8.
S
Kytke PAH 1 kauko--ohjausliitäntään.
Syöttöyksikkö toimii nyt kuten
käsinkäytössä.
S
Käännä PAH 1 –laitteen valitsin
asentoon 1.
S
Säädä työpisteen 1 langansyöttönopeus ja jännite. Voit valita haluamasi
syöttönopeus-- ja jännitearvon
ääriarvojen väliltä.
S
Koehitsaa ja säädä tarvittaessa,
kunnes hitsaustulos on hyvä. Tallenna arvot painamalla tallennuspainiketta 6.
Ohjelmoi samalla tavoin työpisteet 2, 3 ja 4. (PAH 1 –ohjelmointilaitteen valitsin
asennossa 2, 3 ja 4.)
Kun ohjelmointi on suoritettu ja ohjelmointilaite kytketään irti, langansyöttöyksikkö
siirtyy ohjelmoituun käyttöön.
S
bf03d12x
-- 20 --
FI
Esimerkki ohjelmoidusta synergiaviivasta
HUOM! Asennon
2 arvojen on ylitettävä 1.
3 arvojen on ylitettävä 2.
4 arvojen on ylitettävä 3.
Langansyöttönopeus ei saa olla pienempi kuin Wfs1 eikä suurempi kuin Wfs4. Tältä
osin toiminto poikkeaa vakio--ohjelmista, joissa langansyöttönopeus voidaan valita
väliltä 1,9 -- 25 m/min.
3.2
Synergiaviivojen ohjelmointi -- pulssitus käytössä
MEK 4SP
Omia synergiaviivoja ohjelmoidessa on hyvä käyttää apuna perusarvoja. Taulukossa
luetellaan valmiiksi ohjelmoitujen synergiaviivojen arvot.
Lanka & kaasu
Utop
V
Ub
V
Wfs
m/min
Fe 1,0
92%Ar 8%CO2
40
18
21
24
6
9
12
Ss 1,0
98%Ar 2%CO2
36
17
20
24
Al Mg 1,2
Ar
32
AI Si 1,2
Ar
MCW 1,2
80%Ar 20%CO2
bf03d12x
Lanka & kaasu
Utop
V
Ub
V
Wfs
m/min
Fe 1,2
92%Ar 8%CO2
48
20
23
26
6
9
12
6
9
12
Ss 1,2
98%Ar 2%CO2
37
14
22
28
3,3
10
15
15
18
21
6
9
12
Al Mg 1,6
Ar
36
16
19
22
6
9
12
27
16
19
24,5
4,4
7
11
AI Si 1,6
Ar
28
15,3
23,5
25
2,8
6
9
42
20
24
27
6
9
12
MCW 1,6
80%Ar 20%CO2
42
25
29
34
6
9
12
-- 21 --
FI
Ohjelmointi:
S
Liitä ohjelmointilaite PAH 1 liittimeen 9.
S
MEK 4SP kytkimen 26 on oltava pulssiasennossa.
S
Aseta vaihtokytkin 22 asentoon 7 tai 8 ja kytkin 25
asentoon B. Liitä PAH 1. Langansyöttöyksikkö
toimii manuaalisesti.
S
Käännä ohjelmointilaitteen PAH 1 kytkin asentoon
1.
S
Käytä hyväksi taulukko ja määritä Utop perusarvo.
Paina preset--painiketta 23 ja säädä Utop
perusarvo nupilla 8.
S
Tallenna Utop --perusarvo tallennuspainikkeella 20.
Paina painiketta, kunnes merkkivalo 21 syttyy ja
vapauta painike.
S
Säädä työpisteen 1 langansyöttönopeus nupilla 7 ja taustajännite Ub nupilla 8.
Käytä apuna taulukkoa.
S
Testaa hitsaamalla ja säädä tarvittaessa, kunnes hitsaustulos on hyvä.
S
Paina tallennusnappia 20 kunnes merkkivalo 21 syttyy ja vapauta sitten nappi.
S
Säädä sitten ohjelmointilaitteen PAH 1 asennot 2 ja 3 toistamalla vaihe 4 ja
sitten 7, 8 sekä 9 (luo työpisteet 2, 3).
S
Pääset synergiakäyttöön, kun kytket ohjelmointilaitteen PAH 1 pois.
Esimerkki ohjelmoidusta synergiaviivasta - pulssitus käytössä
HUOM! Asennon
2 arvojen on oltava suurempi kuin asennon 1.
3 arvojen on oltava suurempi kuin asennon 2.
Ub volttia
U volttia
3
Työpiste
2
1
A
4
Ub
B m/min
Utop
aika
VARAOSIEN TILAAMINEN
Varaosat tilataan ESAB--edustajan kautta, katso viimeinen sivu. Ilmoita tilauksen yhteydessä tuotteen tyyppi, valmistenumero sekä varaosaluettelon mukainen nimike ja
v araosanumero. Se nopeuttaa toimitusta ja varmistaa sen oikeellisuuden.
bf03d12x
-- 22 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising