ESAB | PAH 1 | Instruction manual | ESAB PAH 1 Brugermanual

ESAB PAH 1 Brugermanual
PAH 1
c
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0456 828 101
021024
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Kezelési utasítások
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
-- 2 --
NORSK
1 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
3.1 Programmering av synergilinjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Programmering av synergilinjer med pulsing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
16
4 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
79
TOCn
-- 13 --
NO
1
SIKKERHET
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
2
INNLEDNING
PAH 1 er en enkel og lett håndterlig programmeringsboks som koples til uttaket for
fjernenhet på MEK 4S, MEK 4SP, ESABFeed 30--4 eller ESABFeed 48--4 for at man
skal kunne opprette egne synergilinjer.
PAH 1 består av en omkopler med fire stillinger, der fire arbeidspunkter kan lagres.
Hver synergilinje består av fire arbeidspunkter for spenning og trådmating.
bf03d12n
-- 14 --
NO
3
DRIFT
3.1
Programmering av synergilinjer
MEK 4S,MEK 4SP
Slik går du frem:
S
Kople programmeringsboks PAH 1 til kontakt 9.
S
Omkopler 26 på MEK 4SP skal ikke være i
pulsposisjon.
S
Sett funksjonsvelger 22 i posisjon 7 eller 8, og
omkopler 25 i posisjon B. Kople til PAH 1.
Mateverket fungerer nå på samme måte som i
manuell drift.
S
Sett omkopleren på programmeringsboks PAH 1 i
posisjon 1.
S
Still inn trådmating med ratt 7 og sveisespenning
med ratt 8 for arbeidspunkt 1.
S
Prøvesveis og juster om nødvendig innstilte data til
sveiseresultatet er tilfredsstillende.
S
Trykk inn lagringsknapp 20 og hold den inne til lampe 21 tennes. Slipp knappen
opp igjen.
S
Gjenta punktene 4, 5, 6 og 7 for posisjon 2, 3 og 4 på programmeringsboks
PAH 1 (for å opprette arbeidspunktene 2, 3 og 4).
S
Kople fra PAH 1. Du er nå i synergidrift.
ESABFeed 30-- 4 og ESABFeed 48-- 4
Programmer på følgende måte:
S
Still omkopler 10 i stilling B og velg
stilling 7 eller 8 med omkopler 8 .
S
Kopl PAH 1 til fjernregulatoruttaket.
Materenheten fungerer nå som når
den er i manuell drift.
S
Still omkopleren på PAH1 i stilling 1.
S
Still inn trådmating og sveisepenning
for arbeidspunkt 1. Trådmating og
spenning kan justeres mellom sine
grenser for min. og maks.
S
Prøvesveis og juster om nødvendig
innstilte data til sveiseresultatet er
tilfredsstillende. Lagre innstilte data med lagringsknapp 6.
S
Gjør det samme for arbeidspunkt 2, 3 og 4. (Omkopler på PAH 1 i stilling 2, 3 og 4).
Når programmeringen er utført og programmeringsboksen koples bort, er materenheten
i synergidrift.
bf03d12n
-- 15 --
NO
Eksempel på programmert linje
OBS! Sveisedata i posisjon 2 må være høyere enn 1.
3 må være høyere enn 2.
4 må være høyere enn 3.
Trådmatingen kan ikke stilles lavere enn Wfs1 eller høyere enn Wfs4, i motsetning til
de faste linjene, der trådmatingen kan stilles mellom 1,9 og 25 m/min.
3.2
Programmering av synergilinjer med pulsing
MEK 4SP
Når man oppretter egne synergilinjer, lønner det seg å ta utgangspunkt i noen
grunnverdier. Tabellen nedenfor viser hvilke verdier som gjelder for
de forprogrammerte synergilinjene.
Tråd & Gas
Utop
V
Ub
V
Wfs
m/min
Fe 1,0
92%Ar 8%CO2
40
18
21
24
6
9
12
Ss 1,0
98%Ar 2%CO2
36
17
20
24
Al Mg 1,2
Ar
32
AI Si 1,2
Ar
MCW 1,2
80%Ar 20%CO2
bf03d12n
Tråd & Gas
Utop
V
Ub
V
Wfs
m/min
Fe 1,2
92%Ar 8%CO2
48
20
23
26
6
9
12
6
9
12
Ss 1,2
98%Ar 2%CO2
37
14
22
28
3,3
10
15
15
18
21
6
9
12
Al Mg 1,6
Ar
36
16
19
22
6
9
12
27
16
19
24,5
4,4
7
11
AI Si 1,6
Ar
28
15,3
23,5
25
2,8
6
9
42
20
24
27
6
9
12
MCW 1,6
80%Ar 20%CO2
42
25
29
34
6
9
12
-- 16 --
NO
Slik går du frem:
S
Kople programmeringsboks PAH 1 til kontakt 9.
S
Omkopler 26 på MEK 4SP skal være i
pulsposisjon.
S
Sett funksjonsvelger 22 i posisjon 7 eller 8, og
omkopler 25 i posisjon B. Mateverket fungerer på
samme måte som i manuell drift.
S
Sett omkopleren på programmeringsboks PAH 1 i
posisjon 1.
S
Bruk tabellen over og fastsett en grunnverdi for
Utop. Hold “preset“--knapp 23 inne mens du stiller
inn grunnverdien for Utop med ratt 8.
S
Lagre den innstilte verdien for Utop ved å trykke
inn lagringsknapp 20. Hold den inne til lampe 21
tennes. Slipp deretter opp knappen.
S
Still inn trådmatingshastighet med ratt 7 og bakgrunnsspenning Ub med ratt 8 for
arbeidspunkt 1. Bruk tabellen over.
S
Prøvesveis og juster om nødvendig innstilte dataer til sveiseresultatet er
tilfredsstillende.
S
Trykk inn lagringsknapp 20 og hold den inne til lampe 21 tennes. Slipp deretter
opp knappen.
S
Gjenta punkt 4 og deretter punktene 7, 8 og 9 for posisjon 2 og 3 på
programmerings--boks PAH 1 (for å opprette arbeidspunktene 2 og 3)
S
Kople fra PAH 1. Du er nå i synergidrift.
Eksempel på programmert synergilinje med pulsing.
OBS! Sveisedata i posisjon 2 må være høyere enn 1.
3 må være høyere enn 2.
Ub volt
U volt
3
Arbeidspunkt
2
1
A
4
Ub
B m/min
Utop
tid
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i denne
publikasjonen. Når du bestiller, vennligst oppgi produkttype, serienummer samt benevnelse og reservedelsnummer i henhold til reservedelsfortegnelse.
Det forenkler ekspederingen og sikrer riktig leveranse.
bf03d12n
-- 17 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising