ESAB | PAH 1 Programming box | Instruction manual | ESAB PAH 1 Programming box Používateľská príručka

ESAB PAH 1 Programming box Používateľská príručka
PAH 1
c
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0456 828001
021024
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Kezelési utasítások
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
-- 2 --
ÈESKY
1 BEZPEÈNOST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
2 ÚVOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3 OBSLUHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.1
3.2
Programování køivek souèinnosti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování impulsních køivek souèinnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
72
4 OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
SEZNAM NÁHRADNÍCH DÍLÙ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
TOCj
-- 69 --
CZ
1
BEZPEÈNOST
VÝSTRAHA
SVÁØENÍ A ØEZÁNÍ OBLOUKEM MÙ®E BÝT VA©EMU ZDRAVÍ A ZDRAVÍ JINÝCH OSOB
NEBEZPEÈNÉ. PØI SVÁØENÍ DODR®UJTE BEZPEÈNOSTNÍ OPATØENÍ. VY®ÁDEJTE SI
BEZPEÈNOSTNÍ PØEDPISY SVÉHO ZAMÌSTNAVATELE, KTERÉ BY MÌLY VYCHÁZET Z
UPOZORNÌNÍ VÝROBCE NA NEBEZPEÈÍ.
ÚRAZ ELEKTRICKÝM PROUDEM - mù¾e zpùsobit smrt
S
Nainstalujte a uzemnìte sváøecí jednotku v souladu s pøíslu¹nými pøedpisy.
S
Nedotýkejte se ¾ivých èástí elektrického obvodu ani elektrod nechránìnou poko¾kou, vlhkými rukavicemi ani
vlhkým odìvem.
S
Izolujte se od uzemnìní a od sváøeného pøedmìtu.
S
Ujistìte se, ¾e va¹e pracovní poloha je bezpeèná.
KOUØ A PLYNY - mohou být zdraví nebezpeèné
S
Dr¾te svoji hlavu stranou od plynných zplodin sváøení.
Pou¾ívejte ventilaci, odsávání u oblouku nebo obojí, aby se plynné zplodiny sváøení nedostaly do oblasti
va¹eho dýchání a do celého prostoru.
S
PAPRSKY ELEKTRICKÉHO OBLOUKU - mohou zpùsobit poranìní oèí a popálení poko¾ky
S
Chraòte svùj zrak a tìlo. Pou¾ívejte správné ochranné ¹títy a ochranné brýle a noste ochranný odìv.
Chraòte osoby v okolí ochrannými ¹títy nebo vhodnými závìsy.
S
NEBEZPEÈÍ PO®ÁRU
S
Jiskry (spr¹ky ¾havého kovu) mohou zpùsobit po¾ár. Zajistìte, aby v blízkosti nebyly ¾ádné hoølavé
materiály.
HLUK - nadmìrný hluk mù¾e po¹kodit sluch
S
Chraòte svoje u¹i. Noste tlumièe nebo jinou ochranu sluchu.
S
Varujte osoby v okolí pøed tímto nebezpeèím.
VADNÁ FUNKCE - v pøípadì vadné funkce si pøivolejte na pomoc odborníka.
PØED INSTALACÍ A POU®ÍVÁNÍM SI TENTO NÁVOD K OBSLUZE PROSTUDUJTE A UJISTÌTE SE, ®E MU ROZUMÍTE.
CHRAÒTE SEBE I OSTATNÍ!
2
ÚVOD
PAH 1 je ovladaè, jen¾ lze pøipojit ke vzdálené zásuvce MEK 4S, MEK 4 SP, ESABFeed 30-4
a ESABFeed 48-4, snadno se s ním pracuje a na uvedených typech zaøízení umo¾òuje
vytvoøení vlastních køivek souèinnosti.
Zaøízení PAH 1 tvoøí ètyøpolohový spínaè, s jeho¾ pomocí lze ulo¾it ètyøi pracovní body.
Ka¾dou køivku souèinnosti tvoøí ètyøi pracovní body napìtí a podávání drátu.
bf03d12j
-- 70 --
CZ
3
OBSLUHA
3.1
Programování køivek souèinnosti
MEK 4S, MEK 4SP
Postup pøi programování:
S
Ovladaè PAH 1 pøipojte ke konektoru 9.
S
Spínaè 26 jednotky MEK 4SP nesmí být v impulsním
re¾imu.
S
Voliè funkcí 22 pøepnìte do polohy 7 nebo 8, spínaè
25 do polohy B a pøipojte ovladaè PAH 1. Podávání
drátu nyní funguje stejnì, jako pøi manuálním ovládání.
S
Voliè funkcí ovladaèe PAH 1 nastavte do polohy 1.
S
Podávání drátu pracovního bodu 1 nastavte knoflíkem
7 a svaøovací napìtí knoflíkem 8.
S
Udìlejte zku¹ební svár a v pøípadì potøeby zmìòte
nastavení tak, aby výsledky byly uspokojivé.
S
Stisknìte a dr¾te tlaèítko 20a¾ do okam¾iku rozsvícení kontrolky21. Poté tlaèítko
uvolnìte.
S
Nastavení 2, 3, 4 ovladaèe PAH 1 provedete opakováním krokù 4, 5, 6, 7. (Dojde k
vytvoøení pracovních bodù 2, 3, 4.)
S
Odpojením ovladaèe PAH 1 se vrátíte do provozu v re¾imu souèinnosti.
ESABFeed 30-4 a ESABFeed 48-4
Postup pøi programování:
S
Spínaè 10 pøepnìte do polohy B a
pomocí spínaèe 8 zvolte polohu 7 nebo
8.
S
Jednotku PAH 1 pøipojte k zásuvce pro
dálkový ovladaè. Podávání drátu nyní
funguje stejnì, jako pøi manuálním
ovládání.
S
Spínaè ovladaèe PAH 1 pøepnìte do
polohy 1.
S
Nastavte podávání drátu a napìtí
pracovního bodu 1. Obì hodnoty lze
nastavovat v rozmezí od minima do
maxima.
S
Poveïte zku¹ební svár a hodnoty upravte tak, abyste dosahovali uspokojivých výsledkù.
Nastavené hodnoty ulo¾íte stisknutím tlaèítka 6.
Nastavte pracovní body 2, 3 a 4. (Spínaè ovladaèe PAH 1 musí být v poloze 2, 3 nebo
4.)
Po skonèení programování a odpojení ovladaèe je zaøízení k podávání svaøovacího drátu v
re¾imu souèinnosti.
S
bf03d12j
-- 71 --
CZ
Pøíklad naprogramované køivky souèinnosti
POZNÁMKA: Hodnota dat svaøování v nastavení
2 musí být vìt¹í ne¾ v nastavení 1.
3 musí být vìt¹í ne¾ v nastavení 2.
4 musí být vìt¹í ne¾ v nastavení 3.
Podávání drátu nesmí být nastaveno na hodnotu ni¾¹í ne¾ je hodnota Wfs1 ani vy¹¹í ne¾ je
hodnota Wfs4. To je rozdíl proti pevným køivkám, u kterých lze podávání drátu nastavit na
hodnotu 1,9 - 25 m/min.
3.2
Programování impulsních køivek souèinnosti.
MEK 4SP
Pøi vytváøení vlastních køivek souèinnosti je vhodné vycházet z urèitých základních hodnot.
V následující tabulce jsou uvedeny hodnoty, které platí u pøedem naprogramovaných køivek
souèinnosti.
Drát a plyn
Utop
V
Ub
V
Wfs
m/min
Fe 1,0
92 % Ar; 8 % CO2
40
18
21
24
6
9
12
Ss 1,0
98 % Ar; 2 % CO2
36
17
20
24
Al Mg 1,2
Ar
32
AI Si 1,2
Ar
MCW 1,2
80 % Ar; 20 % CO2
bf03d12j
Drát a plyn
Utop
V
Ub
V
Wfs
m/min
Fe 1,2
92 % Ar; 8 % CO2
48
20
23
26
6
9
12
6
9
12
Ss 1,2
98 % Ar; 2 % CO2
37
14
22
28
3,3
10
15
15
18
21
6
9
12
Al Mg 1,6
Ar
36
16
19
22
6
9
12
27
16
19
24,5
4,4
7
11
AI Si 1,6
Ar
28
15,3
23,5
25
2,8
6
9
42
20
24
27
6
9
12
MCW 1,6
80 % Ar; 20 % CO2
42
25
29
34
6
9
12
-- 72 --
CZ
Postup pøi programování:
S
Ovladaè PAH 1 pøipojte ke konektoru 9..
S
Spínaè 26 jednotky MEK 4SP musí být v impulsním
re¾imu.
S
Voliè funkcí 22 pøepnìte do polohy 7 nebo 8 a spínaè
25 do polohy B. Podávání drátu nyní funguje stejnì,
jako pøi manuálním ovládání.
S
Voliè funkcí ovladaèe PAH 1 nastavte do polohy 1.
S
Zakladní hodnotu Utop nastavte s pomocí hodnot ve
vý¹e uvedeného tabulce. Stisknìte tlaèítko pøedvolby
23 a knoflíkem 8. nastavte základní hodnotu Utop.
S
Nastavenou hodnotu Utop ulo¾te. K tomu stisknìte a
dr¾te tlaèítko 20a¾ do okam¾iku rozsvícení kontrolky
21. Poté tlaèítko uvolnìte.
S
Rychlost podávání drátu nastavte knoflíkem 7 a základní napìtí Ub knoflíkem 8. Tím
nastavíte pracovní bod 1. Viz hodnoty ve vý¹e uvedené tabulce.
S
Udìlejte zku¹ební svár a v pøípadì potøeby zmìòte nastavení tak, aby výsledky byly
uspokojivé.
S
Stisknìte a dr¾te tlaèítko 20 a¾ do okam¾iku rozsvícení kontrolky21. Poté tlaèítko
uvolnìte.
S
Opakujte krok 4 a následnì kroky 7, 8 a 9. Tím na ovladaèi PAH 1 nastavíte body 2 a
3. (Dojde k vytvoøení pracovních bodù 2 a 3.)
S
Odpojením ovladaèe PAH 1 se vrátíte do provozu v re¾imu souèinnosti.
Pøíklad naprogramované impulsní køivky souèinnosti
POZNÁMKA: Hodnota dat svaøování v nastavení
2 musí být vìt¹í ne¾ v nastavení 1.
3 musí být vìt¹í ne¾ v nastavení 2.
Ub volt
U volt
3
Pracovní
bod
2
1
A
4
Ub
B m/min
Utop
èas
OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍCH DÍLÙ
Náhradní díly si mù¾ete objednat u nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti ESAB; viz poslední
stránku této publikace. Pøi objednávání laskavì uveïte typ výrobku, jeho výrobní èíslo, název
a èíslo náhradního dílu podle seznamu náhradních dílù.
To usnadní expedici a zajistí správnost dodávky.
bf03d12j
-- 73 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising