ESAB PAH 1 Programming box Používateľská príručka


Add to my manuals
8 Pages

advertisement

ESAB PAH 1 Programming box Používateľská príručka | Manualzz
PAH 1
c
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0456 828 001
021024
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Kezelési utasítások
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
-- 2 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
59
59
60
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÏÓ ÔÙÍ ÃÑÁÌÌÙÍ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÃÉÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ . . . . . .
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÏÓ ÃÑÁÌÌÙÍ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÃÉÁ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÌÅ ÐÁËÌÏ
60
62
4 ÁÍÁËÙÓÉÌÁ¯ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63
79
TOCy
-- 58 --
1
ÁÓÖÁËÅÉÁ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
2
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ôï ìïíôÝëï PAH 1 åßíáé Ýíáò áðëüò êáé åý÷ñçóôïò åëåãêôÞò, ï ïðïßïò ìðïñåß íá
óõíäåèåß óôçí õðïäï÷Þ ôïõ ôçëå÷åéñéóôÞñéïõ ôïõ ìïíôÝëïõ MEK 4S, MEK 4 SP,
ESABFeed 30-4 Þ ôïõ ESABFeed 48-4 þóôå íá äçìéïõñãÞóåôå ôéò äéêÝò óáò
ãñáììÝò óõíåñãáóßáò.
O åëåãêôÞò PAH 1 áðïôåëåßôáé áðü Ýíáí äéáêüðôç ìå ôÝóóåñéò èÝóåéò, üðïõ
ìðïñïýí íá áðïèçêåõôïýí ôÝóóåñá óçìåßá åñãáóßáò. ÊÜèå ãñáììÞ óõíåñãáóßáò
áðïôåëåßôáé áðü ôÝóóåñá óçìåßá åñãáóßáò ãéá ôçí ôÜóç êáé ôçí ôñïöïäüôçóç
óýñìáôïò.
bf03d12y
-- 59 --
3
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
3.1
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÏÓ ÔÙÍ ÃÑÁÌÌÙÍ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÃÉÁ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ
ÌïíôÝëá MEK 4S, MEK 4SP
Ç äéáäéêáóßá ðñïãñáììáôéóìïý åßíáé ç ðáñáêÜôù:
S
ÓõíäÝóôå ôïí åëåãêôÞ PAH 1 óôï óõíäåôÞñá 9.
S
Ï äéáêüðôçò 26 ôïõ ìïíôÝëïõ MEK 4SP äåí ðñÝðåé
íá åßíáé óôç ëåéôïõñãßá óõãêüëëçóçò ìå ðáëìü.
S
Ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç åðéëïãÞò 22 óôç èÝóç 7 Þ 8
êáé ôï äéáêüðôç 25 óôç èÝóç B, óõíäÝóôå ôïí
åëåãêôÞ PAH 1. Ç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò
ôþñá èá ëåéôïõñãåß óáí íá åßíáé ñõèìéóìÝíç ãéá
÷åéñïêßíçôï ôñüðï ëåéôïõñãßáò.
S
Ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç åðéëïãÞò ôïõ åëåãêôÞ PAH 1
óôç èÝóç 1.
S
Ñõèìßóôå ôçí ôá÷ýôçôá ðñïþèçóçò óýñìáôïò
÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï êïìâßï 7 êáé ñõèìßóôå ôçí
ôÜóç óõãêüëëçóçò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï êïìâßï 8
ãéá ôï óçìåßï åñãáóßáò 1.
S
ÊÜíåôå ìßá äïêéìáóôéêÞ óõãêüëëçóç, êáé áí åßíáé áðáñáßôçôï äéïñèþóôå ôéò
ñõèìßóåéò ãéá íá Ý÷åôå éêáíïðïéçôéêÞ óõãêüëëçóç.
S
ÐáôÞóôå ôï êïõìðß áðïèÞêåõóçò 20, êáé êñáôÞóôå ôï ðáôçìÝíï ìÝ÷ñé íá
áíÜøåé ç ëõ÷íßá 21, Ýðåéôá åëåõèåñþóôå ôï êïõìðß.
S
ÅðáíáëÜâåôå ôá âÞìáôá 4, 5, 6, 7 ãéá ôéò ñõèìßóåéò 2, 3, 4 óôïí åëåãêôÞ
PAH 1 (äçìéïõñãïýíôáé ôá óçìåßá åñãáóßáò 2, 3, 4).
S
ÁðïóõíäÝóôå ôïí åëåãêôÞ PAH 1, ãéá íá åðéóôñÝøåôå óôç ëåéôïõñãßá
óõíåñãáóßáò.
ESABFeed 30-4 êáé ESABFeed 48-4
Ðñïãñáììáôßóôå ùò áêïëïýèùò:
S
Ñõèìßóôå ôïí äéáêüðôç 10 óôç èÝóç
 êáé ÷ñçóéìïðïéÞóôå ôïí äéáêüðôç
8 ãéá íá åðéëÝîåôå ôç èÝóç 7 Þ 8.
S
ÓõíäÝóôå ôïí åëåãêôÞ PAH 1 óôçí
õðïäï÷Þ ôçò ìïíÜäáò ôçëååëÝã÷ïõ.
Ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò
ôþñá ëåéôïõñãåß ìå ôïí ßäéï ôñüðï
üðùò êáôÜ ôç ÷åéñïêßíçôç
ëåéôïõñãßá
S
Ñõèìßóôå ôïí äéáêüðôç óôïí
åëåãêôÞ PAH 1 óôç èÝóç 1.
bf03d12y
-- 60 --
S
Ñõèìßóôå ôçí ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò êáé ôçí ôÜóç óõãêüëëçóçò ãéá ôï
óçìåßï åñãáóßáò 1. Ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôçí ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò êáé
ôçí ôÜóç þóôå íá âñßóêïíôáé ìåôáîý ôùí åëÜ÷éóôùí êáé ìÝãéóôùí ïñßùí
ôïõò.
S
ÄïêéìÜóôå ôç óõãêüëëçóç, áí ÷ñåéÜæåôáé ðñïóáñìüóôå ôá ñõèìéóìÝíá
óôïé÷åßá þóðïõ íá åßíáé êáëÞ ç åðßäïóç óõãêüëëçóçò. Áðïèçêåýóôå ôá
ñõèìéóìÝíá óôïé÷åßá ìå ôï êïõìðß áðïèÞêåõóçò 6.
S
ÊÜíåôå ôéò áíôßóôïé÷åò ñõèìßóåéò ãéá ôá óçìåßá åñãáóßáò 2, 3 êáé 4 (Ï
äéáêüðôçò óôïí åëåãêôÞ PAH 1 åßíáé óôç èÝóç 2, 3 êáé 4.)
¼ôáí ïëïêëçñùèåß ï ðñïãñáììáôéóìüò êáé áðïóõíäåèåß ôï êïõôß
ðñïãñáììáôéóìïý, ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò åßíáé óå ëåéôïõñãßá
óõíåñãáóßáò.
ÐáñÜäåéãìá ðñïãñáììáôéóìÝíçò ãñáììÞò óõíåñãáóßáò
ÓÇÌÅÉÙÓÇ! Ôá äåäïìÝíá óõãêüëëçóçò ôçò ñýèìéóçò
2 ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ìåãáëýôåñç ôéìÞ áðü áõôÜ ôçò 1.
3 ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ìåãáëýôåñç ôéìÞ áðü áõôÜ ôçò 2.
4 ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ìåãáëýôåñç ôéìÞ áðü áõôÜ ôçò 3.
Ç ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò äåí ìðïñåß íá ñõèìéóôåß ïýôå ÷áìçëüôåñá áðü ôï
Wfs1, ïýôå õøçëüôåñá áðü ôï Wfs4, óå áíôßèåóç ìå ôéò óôáèåñÝò ãñáììÝò üðïõ
ç ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò ìðïñåß íá ñõèìéóôåß ìåôáîý 1,9 êáé 25 m/min.
bf03d12y
-- 61 --
3.2
ÐÑÏÃÑÁÌÌÁÔÉÓÌÏÓ ÃÑÁÌÌÙÍ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ÃÉÁ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÌÅ ÐÁËÌÏ
ÌïíôÝëï MEK 4SP
Ïôáí äçìéïõñãåßôå ôéò äéêÝò óáò ãñáììÝò óõíåñãáóßáò åßíáé ÷ñÞóéìï íá Ý÷åôå
ìåñéêÝò ôéìÝò âÜóçò ìå ôéò ïðïßåò èá åñãáóôåßôå.
Ï ðáñáêÜôù ðßíáêáò äåß÷íåé ôéò ôéìÝò ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôéò Þäç
ðñïãñáììáôéóìÝíåò ãñáììÝò óõíåñãáóßáò.
Utop
V
Ub
V
Wfs
m/min
Fe 1,0
92%Ar 8%CO2
40
18
21
24
6
9
12
Ss 1,0
98%Ar 2%CO2
36
17
20
24
Al Mg 1,2
Ar
32
AI Si 1,2
Ar
MCW 1,2
80%Ar 20%CO2
Óýñìá & ÁÝñéï
Utop
V
Ub
V
Wfs
m/min
Fe 1,2
92%Ar 8%CO2
48
20
23
26
6
9
12
6
9
12
Ss 1,2
98%Ar 2%CO2
37
14
22
28
3,3
10
15
15
18
21
6
9
12
Al Mg 1,6
Ar
36
16
19
22
6
9
12
27
16
19
24,5
4,4
7
11
AI Si 1,6
Ar
28
15,3
23,5
25
2,8
6
9
42
20
24
27
6
9
12
MCW 1,6
80%Ar 20%CO2
42
25
29
34
6
9
12
Óýñìá & ÁÝñéï
Ç äéáäéêáóßá ðñïãñáììáôéóìïý åßíáé ç ðáñáêÜôù:
S
ÓõíäÝóôå ôïí åëåãêôÞ PAH 1 óôï óõíäåôÞñá 9.
S
Ï äéáêüðôçò åðéëïãÞò 26 óôï ìïíôÝëï MEK 4SP
ðñÝðåé íá åßíáé óôç ëåéôïõñãßá óõãêüëëçóçò ìå
ðáëìü.
S
Ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç åðéëïãÞò 22 óôç èÝóç 7 Þ 8
êáé ôï äéáêüðôç 25 óôç èÝóç B. Ç ìïíÜäá
ðñïþèçóçò óýñìáôïò ôþñá èá ëåéôïõñãåß óáí íá
åßíáé ñõèìéóìÝíç ãéá ÷åéñïêßíçôï ôñüðï
ëåéôïõñãßáò.
S
Ñõèìßóôå ôï äéáêüðôç åðéëïãÞò ôïõ åëåãêôÞ PAH
1 óôç èÝóç 1.
S
Ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ðáñáðÜíù ðßíáêá, êáèïñßóôå
ìßá ôéìÞ âÜóçò ãéá ôçí ôÜóç êïñõöÞò Utop.
ÐáôÞóôå ôï êïõìðß ôçò ðñïñýèìéóçò 23, êáé
ñõèìßóôå ôçí ôéìÞ âÜóçò ãéá ôçí ôÜóç Utop ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï êïìâßï 8.
Áðïèçêåýóôå ôçí ñõèìéóìÝíç ôéìÞ ãéá ôçí ôÜóç Utop ðáôþíôáò ôï êïõìðß
áðïèÞêåõóçò 20, êñáôÞóôå ôï ðáôçìÝíï ìÝ÷ñé íá áíÜøåé ç ëõ÷íßá 21, Ýðåéôá
åëåõèåñþóôå ôï êïõìðß.
S
S
Ñõèìßóôå ôçí ôá÷ýôçôá ðñïþèçóçò óýñìáôïò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï êïìâßï 7
êáé ñõèìßóôå ôçí ôÜóç õðüâáèñïõ Ub ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï êïìâßï 8 ãéá íá
ñõèìßóåôå ôï óçìåßï åñãáóßáò 1. Óõìâïõëåõôåßôå ôïí ðáñáðÜíù ðßíáêá
bf03d12y
-- 62 --
S
ÊÜíåôå ìßá äïêéìáóôéêÞ óõãêüëëçóç, êáé áí åßíáé áðáñáßôçôï äéïñèþóôå ôéò
ñõèìßóåéò ãéá íá Ý÷åôå éêáíïðïéçôéêÞ óõãêüëëçóç.
S
ÐáôÞóôå ôï êïõìðß áðïèÞêåõóçò 20, êáé êñáôÞóôå ôï ðáôçìÝíï ìÝ÷ñé íá
áíÜøåé ç ëõ÷íßá 21, Ýðåéôá åëåõèåñþóôå ôï êïõìðß.
S
ÅðáíáëÜâåôå ôï âÞìá 4, êáé Ýðåéôá ôá âÞìáôá 7, 8, 9 ãéá ôéò ñõèìßóåéò 2, 3
óôïí åëåãêôÞ PAH 1 (äçìéïõñãïýíôáé ôá óçìåßá åñãáóßáò 2, 3).
S
ÁðïóõíäÝóôå ôïí åëåãêôÞ PAH 1, ãéá íá åðéóôñÝøåôå óôç ëåéôïõñãßá
óõíåñãáóßáò.
ÐáñÜäåéãìá ðñïãñáììáôéóìÝíçò ãñáììÞò óõíåñãáóßáò.
ÓÇÌÅÉÙÓÇ! Ôá äåäïìÝíá óõãêüëëçóçò ôçò ñýèìéóçò
2 ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ìåãáëýôåñç ôéìÞ áðü áõôÜ ôçò 1.
3 ðñÝðåé íá Ý÷ïõí ìåãáëýôåñç ôéìÞ áðü áõôÜ ôçò 2.
Ub volt
Óçìåßï
åñãáóßáò
3
U volt
2
1
A
4
B m/Min
Ub
Utop
÷ñüíïò
ÁÍÁËÙÓÉÌÁ¯ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ
ÁíôáëëáêôéêÜ ìðïñïýí íá ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ ó’ åóÜò
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôÞò ôçò äçìïóßåõóçò.
¼ôáí ðáñáããÝëëåôå, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôýðï ðñïúüíôïò, áñéèìü óåéñÜò,
÷áñáêôçñéóìü êáé áñéèìü áíôáëëáêôéêïý óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï
áíôáëëáêôéêþí.
Áõôü äéåõêïëýíåé ôçí áðïóôïëÞ êáé äéáóöáëßæåé ôç óùóôÞ ðáñÜäïóç.
bf03d12y
-- 63 --

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement