ESAB | MEK 4S | Instruction manual | ESAB MEK 4S Brugermanual

ESAB MEK 4S Brugermanual
MEK 4S
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0455 513 001
020924
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid for serial no. 912--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
NORSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20
20
21
3.1 Beskrivelse av synergilinjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
4 TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21
21
5.1 Tilkopling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23
6.1
6.2
6.3
6.4
Sveisestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Manuell posisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagring av arbeidspunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programposisjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24
25
25
25
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
TOCn
-- 19 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige garanterer under eget ansvar,
at elektrodefremøringsenhed MEK 4S fra serienummer 818 er i overensstemmelse
med standard EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EEC) med tillægg
(93/68/EEC) og standard EN 50199 ifølge betingelserne i direktiv (89/336/EEC) med
tillægg (93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 98--02--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHET
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
bm24n
-- 20 --
NO
3
INNLEDNING
MEK 4S (Synergic)
er et kapslet trådmateverk med 4--hjulsdrift. Inne i mateverket er det plass til en
elektrodebobine med en diameter på 300 mm. Mateverket har et innebygd vristykke,
slik at det enkelt kan vris fast oppå strømkilden.
MEK 4S har mange funksjoner som sveiseren vil ha stor nytte av. Det er f.eks. mulig
å lagre innstillingene til tre forskjellige sveiseobjekter, som deretter kan hentes frem
ved behov. Du finner opplysninger om dette og mye mer på denne og de
etterfølgende sidene.
ESABs tilbehør for trådmateenhetene finner du på side 124.
3.1
Beskrivelse av synergilinjer
Enhver kombinasjon av trådtype, tråddiameter og gassblanding krever et unikt
forhold mellom trådmatingshastighet og spenning (lysbuelengde) for å opprettholde
en stabil, fungerende lysbue. MEK 4S har 14 forskjellige kombinasjoner av
forhåndsprogrammerte, såkalte “synergilinjer“.
Når du velger den forprogrammerte synergilinjen som stemmer med din trådtype,
tråddiameter og gassblanding, trenger du senere bare å stille inn trådmatingshastigheten som passer til det arbeidsstykket du skal sveise. Spenningen (lysbuelengden)
følger automatisk “med“ i henhold til den forhåndsprogrammerte synergilinjen du
valgte, dvs. at du får en 1--hjuls innstilling.
Ettersom forskjellige sveisestykker og --fuger krever litt forskjellig spenning
(lysbuelengde), er det mulig å finjustere den forhåndsprogrammerte spenningsverdien. Da slokner den grønne lampen på fronten. Det betyr at spenningen er over
eller under den forhåndsprogrammerte verdien.
Hvis du senere ønsker å finne tilbake til den forhåndsprogrammerte verdien, justerer
du bare spenningen til den grønne lampen begynner å lyse igjen.
4
TEKNISKE DATA
Dimensjoner (lxbxh)
606x240x410 mm
Veld
14 kg
Trådmatingshastighet
1,9--25 m/min
Spenning
42 V 50--60 Hz
Effektbehov
300 VA
Pistoltilkopling
EURO
5
INSTALLASJON
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy.
Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
bm24n
-- 21 --
NO
5.1
Tilkopling
1
Nipler for tilkopling av kjølevann.
2
Nippel for gasstilkopling.
3
Kontaktenhet, tilkopling av styre-kabel fra strømkilden.
4
Tilkoplingsenhet, sveisestrøm fra
strømkilden.
5
Omkopler, kraterfylling av/på.
6
Digitalt instrument.
7
Pulsgiver, matehastighet 1,9 -- 25 meter pr. minutt.
8
Pulsgiver, sveisespenning.
9
Kontaktenhet, fjernstyring. Fjernenheten aktiveres
automatisk når den tilkoples.
10
Nipler, kjølevann til/fra sveisepistol.
11
Feste for spennreim. Spennreimen brukes
til å spenne fast mateverket til
strømkilden ved transport.
12
Hull til montering av tilkoplingskontakt
for PKE (sveisepistol med innebygd
matemotor).
13
Tilkopling for sveisepistol.
14
Omkopler 2/4--takt.
15
Potensiometer, etterbrenningstid
0 -- 0,5 sekunder.
16
Potensiometer, kraterfyllingstid 0 -- 5,1 sekunder.
17
Bøyle, krypstart av/på. Bøylen sitter på kretskortets kontakt B.
A:
Krypstart aktiv, trådmatingen starter ved 1,9 m/min og øker deretter til innstilt verdi.
Hurtigstart i 2--takts posisjon ved omstart innen et sekund etter sveiseslutt.
Hurtigstarten skjer ved innstilt trådmatingshastighet.
B:
Normal start, trådmatingen starter ved innstilt verdi.
18
Bremsenav. Navet er justert ved levering.
19
Omkopler for programvalg.
20
Trykkomkopler for lagring.
21
Indikatorlampe for lagring.
22
Omkopler for funksjonsvalg.
23
Trykkomkopler for forhåndsinnstilling (preset) av trådmating og spenningsreferanse.
24
Indikatorlampe for arbeidspunkt.
25
Omkopler for valg av synergilinje 1A -- 8A eller 1B -- 8B.
bm24n
-- 22 --
NO
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 20. Les disse før utstyret tas i bruk.
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor forsiktighet.
ADVARSEL!
For å hindre at strømpolen glir av bremsenavet, låser du strømspolen
ved hjelp av den røde låseskruen, slik som viset på etiketten ved
siden av bremsenavet.
Instilling av trådmatingstrykk
Begynn med å kontrollere at tråden ikke går tregt i trådlederen. Still deretter inn
trykket på materverkets trykkruller. Det er viktig at trykket ikke er for stort.
Fig. 1
Fig. 2
For å kontrollere at matetrykket er riktig innstilt, kan du mate ut tråd mot en isolert
gjenstand, for eksempel en trebit.
Når du holder pistolen cirka 5 mm fra trebiten (fig. 1), skal materrullene skli.
Holder du pistolen cirka 50 mm fra trebiten, skal tråden mates ut og folde seg (fig.
2).
ADVARSEL!
Fare for velt når elektrodermateskapet utstyres med avlastningsenhet.
Fest utstyret, spesielt når underlaget er ujevnt eller lutende.
Begrens elektrodermateskapets vridningsvinkel ved hjelp av det vedlagte festebåndet.
Ved forflytning av utstyret, IKKE trekk i brenneren.
bm24n
-- 23 --
NO
6.1
Sveisestart
Ved å sette kontakt (17) i øvre eller nedre posisjon kan du velge mellom to
forskjellige startmetoder.
Normal start
kontakt (17) i nedre posisjon betyr at trådmatingshastigheten er den samme i starten
som den forhåndsinnstilte trådmatingshastigheten ved sveising.
Krypstart
kontakt (17) i øvre posisjon betyr at trådmatingshastigheten er lav (1,9 m/min) i
starten, for så å øke til den forhåndsinnstilte trådmatingshastigheten når lysbuen
tennes.
6.1.1
Synergiposisjon
Sett vippebryteren (25) på kretskortet i posisjon A og sett omkopleren på fronten
(22) på den synergilinjen som svarer til ønsket tråd, tråddiameter og gass.
Du kan velge mellom 8 synergilinjer (se tabellen).
Når “Preset“--knappen (23) trykkes inn, vises innstilt trådmatingshastighet og
spenning på displayet.
Still inn den trådmatingshastigheten som svarer til ønsket sveisestrøm.
Den grønne lampen (24) over spenningsinnstillingen lyser når du befinner deg på
synergilinjen med spenningen. Med spenningsinnstillingshjulet (8) kan du justere
spenningen rundt arbeidspunktet.
Under sveising vises den aktuelle spenningen og strømmen på displayet.
Det er mulig å hente frem ytterligere 6 synergilinjer ved å sette vippebryteren på
kretskortet i posisjon B (se tabellen).
Syn.linje
Matr./Dim, mm
Gas / %
Syn.linje
Matr./Dim, mm
Gas / %
A1
Fe /1,0
Ar 80% CO2 20%
B1
MCW / 1,2
Ar 80% CO2 20%
A2
Fe /1,2
Ar 80% CO2 20%
B2
MCW / 1,6
Ar 80% CO2 20%
A3
Ss /1,0
Ar 98% CO2 2%
B3
RFCW / 1,2
Ar 80% CO2 20%
A4
Ss /1,2
Ar 98% CO2 2%
B4
RFCW / 1,6
Ar 80% CO2 20%
A5
Al. Mg /1,2
Ar 100%
B5
BFCW / 1,2
Ar 80% CO2 20%
A6
Al. Mg /1,6
Ar 100%
B6
BFCW / 1,6
Ar 80% CO2 20%
A7
Al. Si /1,2
Ar 100%
A8
Al. Si /1,6
Ar 100%
PAH1
B7
B8
6.1.2
Opprette egne synergilinjer
Hvis de forprogrammerte synergilinjene ikke stemmer med din kombinasjon av tråd,
tråddiameter og gassblanding, kan du med programenhet PAH1, art. nr. 0455 525
880, opprette 2 egne synergilinjer og lagre dem i minnet til MEK 4S.
Se bruksanvisningen for PAH1--programenhet.
Ta kontakt med nærmeste ESAB--forhandler for mer informasjon.
bm24n
-- 24 --
NO
6.2
Manuell posisjon
Innstilling av spenning og trådmating.
Sett omkopleren på fronten (22) i posisjon
Hold “preset“--knappen (23) inne mens du stiller inn ønsket spenning og
trådmatingshastighet på displayet. Under sveising vises den aktuelle spenningen og
strømmen på displayet.
OBS! Pulsing er ikke mulig i manuell posisjon.
6.3
Lagring av arbeidspunkt
Sett programvalgomkopleren (19) i en av de tre posisjonene 1, 2 eller 3. Hold
“preset“--knappen (23) inne mens du stiller inn ønsket spenning og trådmatingshastighet på displayet. For å lagre sveisedataoppsettet, trykker du på lagringsknappen
(20) til den grønne lampen (21) tennes. Det er å mulig å lagre tre forskjellige
arbeidspunkter ved hjelp av programvalgomkopleren.
6.4
Programposisjon
Når du ønsker å bruke en av de tre lagrede arbeidspunktene, setter du
funksjonsomkopleren (22) i posisjon “P“ og programvalgomkopleren (19) i den
posisjonen (1, 2 eller 3) som inneholder ønsket data. Du kan nå begynne å sveise.
Disse sveisedataoppsettene kan også hentes frem ved hjelp av programvalgomkopleren på pistolen.
Det er ikke mulig å justere spenningen eller trådmatingshastigheten rundt
arbeidspunktet.
bm24n
-- 25 --
NO
7
VEDLIKEHOLD
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
Regelmessig vedlikehold er viktig for å sikre pålitelig og sikker drift.
S
Blås trådsporet rent og rengjør gassmunnstykket med jevne mellomrom.
S
Rengjøring og utskifting av matemekanismens slitedeler bør skje med jevne
mellomrom for å sikre problemfri trådmating.
Husk at en for hardt innstilt forspenning kan medføre unormalt stor slitasje på
trykkvalse, matevalse og trådspor.
Bremsenavet
Navet er justert ved levering. Ved behov for
etterjustering, følg anvisningene nedenfor. Juster
bremsenavet slik at tråden er noe slak når
matingen opphører.
S
Justering av bremsemomentet:
S
Still den røde bryteren i låst stilling.
S
Før en skrutrekker inn i navets fjær.
Vridning av fjærene med urviseren gir mindre bremsemoment.
Vridning mot urviseren gir større bremsemoment. OBS! Vri fjærene like mye.
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten. Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
bm24n
-- 26 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising