ESAB | MEK 4S | Instruction manual | ESAB MEK 4S Brugermanual

ESAB MEK 4S Brugermanual
MEK 4S
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0455 513 001
020924
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid for serial no. 912--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
SVENSKA
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
3.1 Förklaring av synergilinjer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
4 TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
5.1 Anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
Svetsstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Handläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lagring av arbetspunkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programläge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
9
9
9
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
TOCs
-- 3 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar
att elektrodmatarenhet MEK 4S från serienummer 818 är i överensstämmelse med
standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG)
och standard EN 50199 enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg
(93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 98--02--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SÄKERHET
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
bm24s
-- 4 --
SE
3
INTRODUKTION
MEK 4S (Synergic)
är ett kapslat trådmatarverk med 4--hjulsdrift. Inuti matarverket finns plats för
elektrodbobin med diameter 300 mm, det har inbyggt vridstycke, d.v.s. så att
matarverket enkelt kan monteras vridbart ovanpå strömkällan.
MEK 4S har många funktioner som svetsaren har stor nytta av, t.ex. att man kan
spara inställningarna till 3 olika svetsobjekt för att kunna återkalla inställningarna
igen när man behöver dem. Om detta och mycket mer kan ni läsa på denna och
följande sidor.
ESAB’s tillbehör för trådmatarenheterna hittar du på sidan 124.
3.1
Förklaring av synergilinjer
Varje kombination av trådtyp, tråddiameter och gasmix kräver sitt unika förhållande
mellan trådmatningshastighet och spänning (ljusbågslängd) för att erhålla en stabil
fungerande ljusbåge. MEK 4S har 14 olika kombinationer förprogrammerade, så
kallade “synergilinjer”.
När du väljer den förprogrammerade synergilinjen som stämmer med din trådtyp,
tråddiameter och gasmix behöver du sedan bara ställa in en för ditt svetsobjekt
passande trådmatningshastighet. Spänningen (ljusbågslängden) följer automatiskt
“med” enligt den förprogrammerade synergilinjen du valt, d.v.s. du får 1--ratts
inställning.
Eftersom olika svetsobjekt och svetsfogar kräver lite olika spänning (ljusbågslängd)
kan den naturligtvis finjusteras utifrån det förprogrammerade värdet. Då släcks den
gröna lampan på fronten. Detta indikerar att spänningen är över eller under det
förprogrammerade värdet.
Vill man sedan hitta tillbaka justerar man bara tillbaka spänningen tills den gröna
lampan börjar lysa igen.
4
TEKNISKA DATA
Dimensioner (lxbxh)
606x240x410 mm
Vikt
14 kg
Matningshastighet
1,9--25 m/min
Spänning
42 V 50--60 Hz
Effektbehov
300 VA
Pistolanslutning
EURO
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
bm24s
-- 5 --
SE
5.1
Anslutning
1
Nipplar för anslutning av kylvatten.
2
Nippel för gasanslutning.
3
Kontaktdon, anslutning av
manöverkabel från strömkällan.
4
Anslutningsdon, svetsström från
strömkällan.
5
Omkopplare, kraterfyllnad till/från.
6
Digitalt instrument.
7
Pulsgivare, matningshastighet 1,9 -- 25 meter
per minut.
8
Pulsgivare, svetsspänning.
9
Kontaktdon, fjärrmanöver. Fjärrdonet aktiveras
automatiskt när det ansluts.
10
Nipplar, kylvatten till/från svetspistol.
11
Fäste för spännrem. Spännremmen
skall användas för att spänna fast
matarverket på strömkällan vid
transport.
12
Hål för montering av anslutningskontakt
för PKE (svetspistol med inbyggd
matarmotor).
13
Anslutning för svetspistol.
14
Omkopplare 2/4--takt.
15
Potentiometer, efterbrinntid 0 -- 0,5 sekunder.
16
Potentiometer, kraterfyllnadstid 0 -- 5,1 sekunder.
17
Bygel, krypstart till/från. Bygeln sitter på kretskortets kontakt B.
A: Krypstart aktiv, trådmatningen startar med 1,9 m/min och ökar sedan till inställt värde.
Snabbstart i tvåtaktsläge vid omstart inom en sekund efter svetsslut. Snabbstarten sker
med inställd matningshastighet.
B: Normalstart, trådmatningen startar med inställt värde.
18
Bromsnav. Navet är justerat vid leverans.
19
Omkopplare för programval.
20
Tryckomkopplare för lagring.
21
Indikeringslampa för lagring.
22
Omkopplare funktionsval.
23
Tryckomkopplare för förinställning (preset) av trådmatning och spänningsreferens.
24
Indikeringslampa för arbetspunkt.
25
Omkopplare för val av synergilinje 1A -- 8A eller 1B -- 8B.
bm24s
-- 6 --
SE
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
VARNING!
För att förhindra att elektrodbobinen glider av bromsnavet:
Lås bobinen med hjälp av det röda vredet, enligt varnings-etiketten placerad intill bromsnavet.
Inställning av trådmatningstryck
Börja med att kontrollera att tråden ej går trögt i trådledaren. Ställ sedan in trycket
på matarverkets tryckrullar. Det är viktigt att trycket ej är för stort.
Fig. 1
Fig. 2
För att kontrollera att matningstrycket är rätt inställt, kan man mata ut tråd mot ett
isolerat föremål, till exempel en träbit.
När man håller pistolen cirka 5 mm från träbiten (fig. 1) skall matarrullarna slira.
Håller man pistolen cirka 50 mm från träbiten skall tråden matas ut och vecka sig
(fig. 2).
VARNING!
Tipprisk när elektrodmatarskåpet förses med avlastningsdon:
Förankra utrustningen, speciellt när underlaget är ojämnt eller lutande.
Begränsa elektrodmatarskåpets vridningsvinkel med hjälp av det bipackade spännbandet.
Vid förflyttning av utrustningen, dra INTE i brännaren.
bm24s
-- 7 --
SE
6.1
Svetsstart
Genom att flytta kontakt (17) i övre eller undre läget kan man välja mellan två olika
start--sätt.
Normalstart
kontakt (17) i undre läget innebär att trådmatningshastigheten i svetsstarten är den
samma som den förinställda trådmatningshastigheten under svetsning.
Krypstart
kontakt (17) i övre läget innebär att trådmatningshastigheten i starten är låg
(1,9m/min) och ökar sedan till förinställd trådmatningshastighet när ljusbågen tänts.
6.1.1
Synergiläge
Ställ vippströmställaren (25) på kretskortet i läge A och ställ omkopplaren (22) på
fronten på den synergilinje som motsvarar den tråd, tråddiameter och gas som ni
skall använda.
Det finns 8 st synergilinjer att välja på, (se tabell).
När “Pre--set” knappen (23) är intryckt visas inställd trådmatningshastighet och
spänning på displayen.
Ställ in den trådmatningshastighet som motsvarar den ström ni vill svetsa med.
Den gröna lampan (24) ovanför spänningsinställningen lyser då ni befinner er på
synergilinjen med spänningen. Med spänningsinställningsratten (8) kan man justera
spänningen omkring arbetspunkten.
Vid svetsning visas den erhållna spänningen och strömmen på displayen.
Det går att få fram ytterligare 6 synergilinjer genom att ställa om vippströmställaren
på kretskortet till läge B (se tabell).
Syn.linje
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
Matr./Dim, mm
Fe /1,0
Fe /1,2
Ss /1,0
Ss /1,2
Al. Mg /1,2
Al. Mg /1,6
Al. Si /1,2
Al. Si /1,6
Gas / %
Ar 80% CO2
Ar 80% CO2
Ar 98% CO2
Ar 98% CO2
Ar 100%
Ar 100%
Ar 100%
Ar 100%
20%
20%
2%
2%
Syn.linje
B1
B2
B3
B4
B5
B6
Matr./Dim, mm
MCW / 1,2
MCW / 1,6
RFCW / 1,2
RFCW / 1,6
BFCW / 1,2
BFCW / 1,6
Gas / %
Ar 80% CO2 20%
Ar 80% CO2 20%
Ar 80% CO2 20%
Ar 80% CO2 20%
Ar 80% CO2 20%
Ar 80% CO2 20%
PAH1
B7
B8
6.1.2
Tillverka egna synergilinjer
Om dom förprogrammerade synergilinjerna inte passar din kombination av tråd,
tråddiameter och gasmix, kan man med programdon PAH1 Art.nr. 0455 525 880
göra 2 st. egna och lagra dom i MEK4S:s minne.
Se programdonet PAH1:s bruksanvisning.
Kontakta närmaste ESAB återförsäljare för mer information om detta.
bm24s
-- 8 --
SE
6.2
Handläge
Inställning av spänning och trådmatning.
Ställ omkopplaren på fronten (22) i läge
Håll “pre--set” knappen (23) intryckt då ni ställer in den önskade spänningen och
trådmatningshastigheten på displayen. Vid svetsning visas den erhållna spänningen
och strömmen på displayen.
6.3
Lagring av arbetspunkt
Ställ programvalsomkopplaren (19) i ett av de tre lägena 1,2 eller 3. Håll “pre--set”
knappen (23) intryckt då ni ställer in den önskade spänningen och trådmatningshastigheten på displayen. För att lagra den svetsdatauppsättning man har fått fram
trycker man in lagringsknappen (20) tills den gröna lampan (21) tänds. Det går att
lagra tre olika arbetspunkter med hjälp av programvalsomkopplaren.
6.4
Programläge
När man vill använda någon av de 3 lagrade arbetspunkterna ställer man
funktionsomkopplaren (22) på fronten i läge “P” och programvalsomkopplaren (19) i
det läge 1,2 eller 3 som innehåller önskad data och börja svetsa.
Dessa svetsdatauppsättningar går också att få fram med hjälp av programvalsomkopplaren på pistolen.
Man kan inte justera spänningen eller trådmatningshastigheten omkring
arbetspunkten.
bm24s
-- 9 --
SE
7
UNDERHÅLL
OBS!
Samtliga garantiåtagande från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
S
Blås ren trådledare regelbundet och rensa gasmunstycket.
S
Rengöring och byte av matarmekanismens slitdelar bör ske med jämna mellanrum för att erhålla en störningsfri trådmatning.
Observera att för hårt inställd förspänning kan medföra onormalt slitage på tryckrulle, matarrulle och trådledare.
Bromsnavet
Navet är justerat vid leverans, vid behov av efterjustering
följ anvisningarna nedan. Justera bromsnavet så att
tråden är något slak när matningen upphör.
S
Justering av bromsmomentet:
S
Ställ det röda vredet i låst läge.
S
För in en skruvmejsel i navets
fjädrar.
Medsols vridning av fjädrarna ger mindre bromsmoment.
Motsols vridning ger större bromsmoment. OBS! Vrid fjädrarna lika mycket.
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
bm24s
-- 10 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising