ESAB AristoFeed 30-4 Používateľská príručka


Add to my manuals
13 Pages

advertisement

ESAB AristoFeed 30-4 Používateľská príručka | Manualzz

AristoFeed 30 AristoFeed 48

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung Manuel d’instructions Gebruiksaanwijzing

0458 716 001 020612

Instrucciones de uso Istruzioni per l’uso Manual de instruções Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

Instrukcja obs³ugi Návod k pou¾ívání Kezelési utasítások

Valid for serial no. 038, 105, 136, 214

SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 DANSK NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 21 30 39 48 58 NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68 78 88 98 ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

108 POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

119 ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

128 MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

137 Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.

Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.

Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rights reserved to alter specifications without notice.

Änderungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications sans avis préalable.

Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.

Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.

Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.

Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.

-- 2 --

ÅËËÇÍÉÊÁ

1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

3.2

Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

5.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁíôéóôÜôåò ôåñìáôéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

6.1

6.2

6.3

6.4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÓõíäÝóåéò êáé Ýëåã÷ïé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Âýóìáôá áóöáëåßáò íåñïý ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.5

6.6

6.7

ÁëëáãÞ/ôïðïèÝôçóç óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò AristoFeed 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò AristoFeed 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

7.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

109 109 110

111 111

112 112

112

113

113 114 114 115 115 116 116

117

117

118 146 149 160

TOCy

-- 108 --

1 ÏÄÇÃÉÅÓ

Ç ESAB Welding Equipment AB, ôñöïäóôéêü óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ ðñïóèÞêç ( 93/68/EEC ). âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ôçò ïäçãßáò (89/336/EEC)

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ

695 81 AristoFeed 30/30W, AristoFeed 48/48W 60974--5 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç oôé ç ðçãÞ óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò ( 73/23/EEC ) êáé ôçí êáé ôçí ðñïóèÞêç áðü¯ôïí áñéèìü óåéñÜò (93/68/EEC) .

EN 50199 105 âñßóêåôáé óå óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Laxå 2001--04--18 Joakim Cahlin Vice President ESAB Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN Tel: + 46 584 81000 Fax: + 46 584 411924

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ïé ÷ñÞóôåò áõôüìáôïõ åîïðëéóìïý óõãêüëëçóçò ESAB Ý÷ïõí ôçí ôåëéêÞ åõèýíç íá åîáòöáëßóïõí üôé ïéïóäÞðïôå åñãÜæåôáé ìå Þ êïíôÜ óôïí åîïðëéóìü ëáìâÜíåé üëá ôá ó÷åôéêá ìÝôñá áóöáëåßáò. Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá ðëçñïýí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ ôßèåíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï åîïðëéóìïý óõãêïëëçôÞ. Ïé áêüëïõèåò óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.

¼ëåò ïé åñãáóßåò ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ðëÞñùò åîïéêåéùìÝíï ìå ôç ëåéôïõñãßá ôïõ åîïðëéóìïý óõãêïëëçóçò. ¸íáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò åíäÝ÷åôáé íá ïäçãÞóåé óå åðéêßíäõíåò êáôáóôÜóåéò, ïé ïðïßåò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìü ôïõ ÷åéñéóôÞ êáé æçìéÜ óôïí åîïðëéóìü.

1.

2.

3.

4.

5.

ÊÜèå ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí åîïðëéóìü óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ: S ôï ÷åéñéóìü ôïõ S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç S S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò óõãêüëëçóç Ï ÷åéñéóôÞò ðñÝðåé íá åðéâåâáéþíåé üôé: S êáíÝíá ìç åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï åñãáóßáò üôáí ôßèåôáé óå ëåéôïõñãßá ï åîïðëéóìüò.

S êáíÝíá Üôïìï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.

Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé: S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ S íá ìçí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.

Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.

S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí óõíéóôþìåíï áôïìéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü, üðùò ð÷.

ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.

S Ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá, üðùò ìáíôÞëéá, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá ê.ëð., ôá ïðïßá ìðïñïýí íá óêáëþóïõí íá ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.

ÃåíéêÝò ðñïöõëÜîåéò S Âåâáéùèåßôå üôé ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.

S ÅðåìâÜóåéò óå åîïðëéóìü õøçëÞò ôÜóò

ðñÝðåé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü åéäéêåõìÝíï çëåêôñïëüãï.

S S Ï êáôÜëëçëïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá åßíáé óáöþò åðéóçìáóìÝíïò êáé åýêïëá ðñïóéôüò.

Ç ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ åîïðëéóìïý äåí ðñÝðåé íá äéåîÜãïíôáé åíüóù âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

-- 109 --

bm29d1ya

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

S Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÄéáâÜóôå êáé êáôáíïÞóôå ôéò ïäçãßåò ôïõ åã÷åéñéäßïõ ðñéí áðü ôçí åãêáôÜóôáóç Þ ÷ñçóéìïðïßçóç.

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Óçìåßùóç! Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.

Ïé ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò

AristoFeed 30

êáé

AristoFeed 48

ðñïïñßæïíôáé ãéá ÷ñÞóç ìå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò AristoMig 400.

ÕðÜñ÷ïõí äéáèÝóéìåò äéÜöïñåò ðáñáëëáãÝò: âëÝðå êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí óôç óåëßäá 149.

Âñßóêïíôáé åî ïëïêëÞñïõ óå êïõâïýêëéï êáé ðåñéÝ÷ïõí ìç÷áíéóìü ôñïöïäïóßáò ìå ôÝóóåñéò ôñï÷ïýò êáé ôïí áíáãêáßï çëåêôñïíéêü åîïðëéóìü åëÝã÷ïõ.

Åßíáé êáôÜëëçëåò ãéá ÷ñÞóç ìå óýñìá óôï ESAB’s MarathonPac t , Þ óå ôõðïðïéçìÝíåò ìðïìðßíåò (ìÝãéóôç äéÜìåôñïò, 300 mm).

-- 110 --

bm29d1ya

Ïé ìïíÜäåò ìðïñïýí íá ôïðïèåôïýíôáé ìå ìéá ðïéêéëßá ôñüðùí: ðÜíù óôçí ßäéá ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò, êñåìáóìÝíïé ðÜíù áðü ôç èÝóç åñãáóßáò, óå âñá÷ßïíá óôÞñéîçò Þ ìå óåô ôñï÷þí ðÜíù óôï äÜðåäï.

ËåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ESAB ãéá ôéò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ìðïñïýí íá âñåèïýí óôç óåëßäá 160.

3.1

Åîïðëéóìüò Ç ìïíÜäá AristoFeed 30 ðáñáäßäåôáé ìå:

S S Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.

Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.

Ç ìïíÜäá AristoFeed 48 ðáñáäßäåôáé ìå:

S S S S ÑïäÝëá áðüóôáóçò (4 ôåìÜ÷éá).

ÅîÜãùíï êëåéäß (4 mm) Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.

Åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.

3.2

Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ

Ïé ìïíÜäåò ðáñáäßäïíôáé ìå Ýíáí áðü ôïõò áêüëïõèïõò ðßíáêåò åëÝã÷ïõ: S

Ôïí ðßíáêá M2

S Ìå êïõìðéÜ ãéá üëåò ôéò ñõèìßóåéò.

Ôïí ðßíáêá MA4

S Ìå êïõìðéÜ ãéá ñýèìéóç ôçò ôÜóçò êáé ôçò ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò. ¢ëëåò ñõèìßóåéò ìå ðëÞêôñá, ìå áíôßóôïé÷á óýìâïëá óôçí ïèüíç áðåéêüíéóçò.

Ôïí ðßíáêá MA6

Ìå êïõìðéÜ ãéá ñýèìéóç ôçò ôÜóçò êáé ôçò ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò. ¢ëëåò ñõèìßóåéò ìå ðëÞêôñá, ìå Ýíäåéîç êåéìÝíïõ óôçí ïèüíç áðåéêüíéóçò.

Ëåðôïìåñåßò ðåñéãñáöÝò ôùí ðéíÜêùí åëÝã÷ïõ ìðïñïýí íá âñåèïýí óå ÷ùñéóôÜ Åã÷åéñßäéáïäçãéþí.

-- 111 --

bm29d1ya

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ

Ðáñï÷Þ ñåýìáôïò Áðáßôçóç éó÷ýïò Ñåýìá êéíçôÞñá Ôá÷ýôçôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò Óýíäåóç ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò ÌÝã. äéÜìåôñïò ìðïìðßíáò óýñìáôïò ÄéÜìåôñïò óýñìáôïò AristoFeed 30

42 V 50 - 60 Hz 336 VA 8 A 0,8 - 25 m/min EURO 300 mm 0,6 - 1,6 mm

AristoFeed 48

42 V 50 - 60 Hz 378 VA 9 A 0,8 - 25 m/min EURO 300 mm 0,6 - 2,4 mm

ÂÜñïò

âáóéêÞ ìïíÜäá ìå öïñåßï ìðïìðßíáò ìå öïñåßï ìðïìðßíáò óå êïõâïýêëéï

ÄéáóôÜóåéò (ìÞêïò x ðëÜôïò x ýøïò)

âáóéêÞ ìïíÜäá ìå öïñåßï ìðïìðßíáò ìå öïñåßï ìðïìðßíáò óå êïõâïýêëéï 13 kg 16 kg 17,5 kg 380 x 265 x 340 mm 560 x 265 x 350 mm 680 x 285 x 420 mm 18 kg 21 kg 22,5 kg 380 x 265 x 340 mm 560 x 265 x 350 mm 680 x 285 x 420 mm

ÔÜîç Ðñáïôá áßáò

âáóéêÞ ìïíÜäá ìå öïñåßï ìðïìðßíáò ìå öïñåßï ìðïìðßíáò óå êïõâïýêëéï IP23 IP2X IP23 IP23 IP2X IP23

ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.

Ï åîïðëéóìüò ðïõ åðéóçìáßíåôáé

ìå IP 2X

÷þñïõò.

åßíáé ó÷åäéáóìÝíïò ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêïýò

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

5.1

ÁíôéóôÜôåò ôåñìáôéóìïý

Ãéá íá áðïöåýãåôáé ðáñåìâïëÞ óôçí åðéêïéíùíßá, ôá Üêñá ôïõ âýóìáôïò åðéêïéíùíßáò CAN ðñÝðåé íá ôåñìáôßæïíôáé ìå ùìéêÜ öïñôßá.

Ôï Ýíá Üêñï ôïõ âýóìáôïò åðéêïéíùíßáò CAN åßíáé óôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, ðïõ Ý÷åé åíóùìáôùìÝíï áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý. Ôï Üëëï Üêñï åßíáé óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò. Áí äåí ÷ñçóéìïðïéåßôáé ï óõíäåôÞñáò, ðñÝðåé íá åöïäéÜæåôáé ìå áíôéóôÜôç ôåñìáôéóìïý, üðùò öáßíåôáé óôï ó÷Þìá äåîéÜ.

-- 112 --

bm29d1ya

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 109. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí åîïðëéóìü.

ÓÇÌÅÉÙÓÇ! Ï ðëåõñéêüò ðßíáêáò ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò óýñìÜôïò ðñÝðåé íáé åßíáé êëåéóôüò êáôÜ ôç ëåéôïõñãßá.

¼ôáí åãêáèéóôÜôå óôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, ÷ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ôï åîÜñôçìá ESAB, êñßêï áíýøùóçò C1, âëÝðå óåëßäá 160.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Ãéá íá áðïöýãåôå ãëßóôñçìá êáé ðÝóéìï ôçò ìðïìðßíáò çëåêôñïäßïõ áðü ôçí ðëÞìíç - áóöáëßóôå ôçí ìðïìðßíá ìå ôçí êüêêéíç ìðåôïýãéá, üðùò äåß÷íåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ åôéêÝôá ðïõ âñßóêåôáé äßðëá óôçí ðëÞìíç.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìïýò. Íá åßóôå ðïëý ðñïóåêôéêïß.

6.1

ÓõíäÝóåéò êáé Ýëåã÷ïé

1 2

Ðßíáêáò åëÝã÷ïõ (âëÝðå áíôßóôïé÷ï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí) Óýíäåóç ãéá ðñïóáñìïãÝá ôçëååëÝã÷ïõ

3 4 5

Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò ðñïò ôçí ôóéìðßäá óõãêüëëçóçò - ÌÐËÅ Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò áðü ôçí ôóéìðßäá óõãêüëëçóçò - ÊÏÊÊÉÍÏ Óýíäåóç ãéá ôçí ôóéìðßäá óõãêüëëçóçò

6 7 8 9 10

Óýíäåóç ãéá ñåýìá óõãêüëëçóçò áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò (OKC) Óýíäåóç ãéá ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò ðñïò ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò (ìïíÜäá øýîçò) - ÊÏÊÊÉÍÏ Óýíäåóç ãéá íåñü øýîçò áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò (ìïíÜäá øýîçò) - ÌÐËÅ Óýíäåóç ãéá ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï bm29d1ya

-- 113 --

6.2

Âýóìáôá áóöáëåßáò íåñïý

Ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò Ý÷åé âýóìáôá áóöáëåßáò íåñïý ðïõ áíé÷íåýåé åÜí Ý÷ïõí óõíäåèåß ïé åýêáìðôïé óùëÞíåò ôïõ íåñïý øýîçò.

Ïé äéáêüðôåò On/Off ôçò ìïíÜäáò ñåýìáôïò ðñÝðåé íá åßíáé óôç“ èÝóç 0” (Off) üôáí óõíäÝåôáé ôï õäñüøõêôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò.

Áí óõíäÝåôáé õäñüøõêôï ðéóôüëé óõãêüëëçóçò, ç áíôëßá íåñïý îåêéíÜ áõôïìÜôùò üôáí ï êåíôñéêüò äéáêüðôçò On/Off ãõñßóåé óôï “START” êáé/Þ üôáí îåêéíÜ ç óõãêüëëçóç. ÌåôÜ ôç óõãêüëëçóç, ç áíôëßá óõíå÷ßæåé íá ëåéôïõñãåß ãéá 6,5 ëåðôÜ êáé êáôüðéí ìåôáöÝñåôáé óôç ëåéôïõñãßá åîïéêïíüìçóçò åíÝñãåéáò.

6.3

ÌïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ

Ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ ðñÝðåé íá óõíäÝåôáé ìÝóù ðñïóáñìïãÝá ôçëååëÝã÷ïõ.

¼ôáí óõíäÝåôáé ï ðñïóáñìïãÝáò, ç ðçãÞ ñåýìáôïò êáé ç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò âñßóêïíôáé óå ëåéôïõñãßá ôçëååëÝã÷ïõ. Ôá ðëÞêôñá êáé ôá êïõìðéÜ åßíáé ìðëïêáñéóìÝíá. Ïé ëåéôïõñãßåò ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí ìüíï ìÝóù ôçò ìïíÜäáò ôçëååëÝã÷ïõ.

ÅÜí äåí ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ, ï ðñïóáñìïãÝáò ìå ôç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ ðñÝðåé íá áðïóõíäÝåôáé áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò/ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò, åðåéäÞ äéáöïñåôéêÜ èá ðáñáìåßíåé ç ëåéôïõñãßá ôçëååëÝã÷ïõ.

¼ôáí ç ìïíÜäá ôçëååëÝã÷ïõ ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá ôç ñýèìéóç ôçò ôÜóçò, ç ëåéôïõñãßá èá áëëÜîåé óýìöùíá ìå ôç ñýèìéóç ôïõ ñåýìáôïò êáôÜ ôç óõãêüëëçóç ÌÌÁ.

Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç ëåéôïõñãßá ôçò ìïíÜäáò ôçëååëÝã÷ïõ, âëÝðå ôéò ïäçãßåò ëåéôïõñãßáò ãéá ôïí ðßíáêá åëÝã÷ïõ.

bm29d1ya

-- 114 --

6.4

Ðßåóç ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò Ñàèìéóç ôçò ðßåóçò ðñïþèçóçò óàñìáôïò

ÎåêéíÞóôå åðéâåâáéþíïíôáò üôé ôï óýñìá êéíåßôáé ïìáëÜ ìÝóù ôïõ ïäçãïý óýñìáôïò. Êáôüðéí ñõèìßóôå ôçí ðßåóç ôùí ñÜïõëùí ðßåóçò ôïõ ôñïöïäüôç óýñìáôïò. Åßíáé óçìáíôéêü ç ðßåóç íá ìçí åßíáé ðïëý õøçëÞ.

åéê.

1

åéê

2

Ãéá íá åëÝãîåôå åÜí Ý÷åé ñõèìéóôåß óùóôÜ ç ðßåóç ðñïþèçóçò, ìðïñåßôå íá ðñïùèÞóåôå ôï óýñìá ðÜíù óå Ýíá áðïìïíùìÝíï áíôéêåßìåíï, ð.÷. Ýíá îýëéíï ôåìÜ÷éï.

¼ôáí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 5 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï (åéê. 1) ôá ñÜïõëá ðñïþèçóçò ðñÝðåé íá ïëéóèáßíïõí.

ÅÜí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 50 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï, ôï óýñìá ðñÝðåé íá ðñïùèåßôáé êáé íá êÜìðôåôáé (åéê. 2).

S S S S

6.5

S S S S

ÁëëáãÞ/ôïðïèÝôçóç óýñìáôïò

Áíïßîôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.

ÐéÝóôå ðñïò ôá êÜôù ôï åîÜñôçìá ðßåóçò êáé ôñáâÞîôå ôï ðñïò åóÜò êáé ðñïò ôá ðÜíù.

ÔñáâÞîôå Ýîù ôï öïñåßï Ôõëßîôå ðßóù óôç ìðïìðßíá ôï óýñìá ðïõ ìðïñåß íá Ý÷åé ìåßíåé áíÜìåóá óôá ñÜïõëá êáé âãÜëôå ôç ìðïìðßíá.

Éóéþóôå 10-20 cm ôïõ Üêñïõ ôïõ íÝïõ óýñìáôïò. ËéìÜñåôå ôõ÷üí ãñÝæéá áðü ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò êáé êáôüðéí ðåñÜóôå ôï óôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò.

Âåâáéùèåßôå üôé ôï Üêñï ôïõ óýñìáôïò åßíáé óùóôÜ ôïðïèåôçìÝíï óôï áõëÜêé óôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò êáé óôï óôüìéï åîüäïõ êáèþò êáé óôïí áãùãü ôïõ óýñìáôïò.

ÔïðïèåôÞóôå ðÜëé ôï öïñåßï.

Êëåßóôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.

-- 115 --

bm29d1ya

6.6

ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò AristoFeed 30

S S S S Áíïßîôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.

ÐéÝóôå ðñïò ôá êÜôù ôï åîÜñôçìá ðßåóçò (1) êáé ôñáâÞîôå ôï ðñïò åóÜò êáé ðñïò ôá ðÜíù.

ÔñáâÞîôå Ýîù ôï öïñåßï (2).

Åëåõèåñþóôå ôá ìðñïóôéíÜ ñÜïõëá ðßåóçò (3) áíáóçêþíïíôáò ôï åîÜñôçìá ðßåóçò (1) üóï ðáßñíåé êáé ôñáâÞîôå ôïí Üîïíá ðñïò åóÜò.

S Åëåõèåñþóôå ôï ðßóù ñÜïõëï ðßåóçò (4) îåâéäþíïíôáò ôï ðáîéìÜäé (5), êáé ðéÝóôå ôïí Üîïíá ðñïò ôá Ýîù.

S ÁöáéñÝóôå ôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò (6) îåâéäþíïíôáò ôá ðáîéìÜäéá êáé ôñáâÞîôå ôá ñÜïõëá (7) ðñïò ôá Ýîù ÓõíáñìïëïãÞóôå îáíÜ ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.

ÅðéëïãÞ ôïõ óùóôïý áõëáêéïý óôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò.

Ãõñßóôå ôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò Ýôóé þóôå ôï óçìÜäé ôïõ ìåãÝèïõò ôïõ áðáéôïýìåíïõ áõëáêéïý íá åßíáé ãõñéóìÝíï ðñïò åóÜò.

6.7

ÁíôéêáôÜóôáóç ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò AristoFeed 48

S S S S S S S Áíïßîôå ôïí ðëåõñéêü ðßíáêá.

ÐéÝóôå ðñïò ôá êÜôù ôï åîÜñôçìá ðßåóçò (1) êáé ôñáâÞîôå ôï ðñïò åóÜò êáé ðñïò ôá ðÜíù.

ÔñáâÞîôå Ýîù ôï öïñåßï (2).

ÁöáéñÝóôå ôéò âßäåò Üëåí (3) óôï åíäéÜìåóï óôüìéï êáé áöáéñÝóôå ôï.

Ëýóôå ôç âßäá ðïõ êñáôÜ ôï óôüìéï åîüäïõ (4) êáé óðñþîôå ôï óôüìéï ðñïò ôá ðßóù.

ÁöáéñÝóôå ôç âßäá Üëåí (5) óôï êÝíôñï.

×áëáñþóôå ôéò äýï âßäåò Üëåí (6) êáôÜ ìéóÞ óôñïöÞ.

S ÔñáâÞîôå Ýîù ôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò (7).

ÓõíáñìïëïãÞóôå îáíÜ ìå áíôßóôñïöç óåéñÜ.

ÅðéëïãÞ ôïõ óùóôïý áõëáêéïý óôá ñÜïõëá ôñïöïäüôçóçò

ÔïðïèåôÞóôå ìßá Þ äýï ñïäÝëåò öïñåßò ìåôáîý ôçò åîùôåñéêÞò ñïäÝëáò êáé ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò.

Óçì: ÁíôéêáôáóôÞóôå ïëüêëçñï ôï öïñåßï üôáí áëëÜæåôå ôá ñÜïõëá ðßåóçò (8).

-- 116 --

bm29d1ya

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Ç êáíïíéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá ôçí åîáóöÜëéóç áóöÜëåéáò êáé áîéïðéóôßáò.

Ðñïóï÷Þ!

¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.

7.1

Åðéèåþñçóç êáé êáèáñéóìüò ÌïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò

Åðéèåùñåßôå ôáêôéêÜ ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò êáé äéáôçñåßôå ôçí êáèáñÞ.

S Êáèáñßæåôå êáé áíôéêáèéóôÜôå ôáêôéêÜ ôá öèåéñüìåíá ìÝñç ôïõ ìç÷áíéóìïý ôñïöïäüôçóçò ãéá íá áðïöýãåôå ðñïâëÞìáôá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.

Óçìåéþóôå üôé õðåñâïëéêü ôÝíôùìá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé áíôéêáíïíéêÞ öèïñÜ ôùí ñÜïõëùí ðßåóçò, ôùí ñÜïõëùí ôñïöïäüôçóçò êáé ôïõ óùëÞíá-ïäçãïý ôïõ óýñìáôïò

Áöáëüò öñÝíïõ

Ï áöáëüò ñõèìßæåôáé üôáí ðáñáäßäåôáé. Áí áðáéôåßôáé åðáíáñýèìéóç, áêïëïõèÞóôå ôéò ðáñáêÜôù ïäçãßåò. Ñõèìßóôå ôïí áöáëü ôïõ öñÝíïõ Ýôóé þóôå ôï óýñìá íá åßíáé ëßãï ÷áëáñü üôáí óôáìáôÜ ç ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò.

S

Ñýèìéóç ôçò ñïðÞò ðÝäçóçò:

S Ãõñßóôå ôçí êüêêéíç ÷åéñïëáâÞ óôçí áóöáëéóìÝíç èÝóç.

S ÂÜëôå Ýíá êáôóáâßäé ìÝóá óôá åëáôÞñéá óôïí áöáëü.

Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá äåîéÜ ãéá íá ìåéþóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.

Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá áñéóôåñÜ ãéá íá áõîÞóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.

Óçì:

Ãõñßóôå ôï ßäéï êáé ôá äýï åëáôÞñéá.

Ðéóôüëé óõãêüëëçóçò

S ÊáôÜ ôáêôÜ äéáóôÞìáôá öõóÜôå êáé êáèáñßæåôå ôï óùëÞíá-ïäçãü ôïõ óýñìáôïò ìå ðåðéåóìÝíï áÝñá êáé êáèáñßæåôå ôï óôüìéï åðáöÞò.

-- 117 --

bm29d1ya

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

Tá AristoFeed 30, AristoFeed 48 ìå ôá äéåèíÞ êáé åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.

åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá 60974--5 êáé ÅN 50199 )

Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò, êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá áðïóôïëÞò êáé åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.

bm29d1ya

-- 118 --

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement