ESAB | G Tech Handy - Tungsten electrode grinder | Instruction manual | ESAB G Tech Handy - Tungsten electrode grinder Brugermanual

ESAB G Tech Handy - Tungsten electrode grinder Brugermanual
G-Tech Handy
Brugsanvisning (DK)
-1-
Indholdfortegnelse
1.
1.1
Foreskreven anvendelse
Sikkerhedsbestemmelser
2.
Tegninger & Varebeskrivelse
3.
Anvendelsesområde
4.
Tekniske data & leveringsomfang
5.
5.1
5.2
5.3
Inden opstart
Vag af slibebane
Valg af elektrodestørrelse
Valg af vinkel
6.
6.1
6.2
Betjening
Igangsætning
Slibning af wolframelektrode
7.
7.1
7.2
Vedligeholdelse
Skift af filter
Skift af diamantskive
8.
Reserve- & sliddele
9.
Reserve- & sliddeleliste
10.
Konformitetserklæring
11.
Garantibevis
-2-
1.
Foreskrevnen anvendelse
G-Tech Handy er udelukkende fremstilling til slibning af
wolframelektroder. Anden anvendelse end beskrevet i denne
brugsanvisning er ikke tilladt.
Før ibrugtagning er det vigtigt at brugeren har læst og forstået
brugsanvisningen.
1.1
Sikkerhedsbestemmelser
Kontroller maskinen for evt. Skader og mangler.
Anvend ikke maskinen uden filterkassette.
Skift kun filterkassette iht. Brugsanvisningen.
Start kun maskinen mens elektrodeholderen sidder i
indføringskanalen.
Fjern først elektrodeholderen efter at maskinen er standset.
Ret eller korriger eventuelle mangler.
Udføres reparation på de elektriske dele, må dette udføres af
autoriseret personale.
Maskine må ikke anvendes i fugtige omgivelser.
Anvend kun originale reservedele.
Fjern netkabel fra strømforsyning, mens reparation og
vedligehold udføres.
-3-
2.
Opbygning og beskrivelse
6
Føring til elektrodeholder
25
20
Excenter til bestemmelse
af slibebane
2
Slibehoved
12
Hul til stick-out plan.
15
Umbracoskrue til fastspænding af slibehoved
1.1
O/1 Afbryder
Slibeskala
(1 streg = 5 °)
26
Filterkassette
Maskinnummer
25.2 Filtergitter
25.3 Umbracoskrue
til fastgørelse
af filtergitter
1
1.2
Filterhus
Motor
Regulering af
omdrejningstal
Netkabel
-4-
6
Føringskanal til
elektrodeholder
22
Klemskrue
14
29
Skueglas
3
Klemskrue
m/anslag (SW
17)
Slibeskive
5
Slibeskiveholder
19
Umbraco til
justering af
stick-out
Klemtang
5 Elektrodeholder
14 Anslag
Klemtænger til elektrodeholder
16.1
for
1,0 mm
16.2
for
1,6 mm
16.3
for
2,0 mm
16.4
for
2,4 mm
16.5
for
3,2 mm
16.6
for
4,0 mm
-5-
3.
Anvendelsesområde.
G-Tech Handy er fremstillet til slibning af wolframelektroder
Legerede eller rene wolframelektroder.
Elektroder med en diameter fra 1,0 mm til 4,0 mm.
Trinløs vinkelindstilling fra15° til 180°.
Med et stick-out plan til minimering slibeomkostningerne.
Sliber elektrode med en længde ned til 15 mm.
For Elektrodelængde under 15 mm – Speciel klemtang.
Med et integreret støvfilter mod Slibestøv.
For anvendelse i små og mellemstore virksomheder samt på
montage.
For at enkelt at opnå en præcis længdeslibning.
4.
Tekniske data og leveringsomfang
Motorydelse:
Net:
Omdrejningstal:
Vægt:
Filterkassette:
Diamantskive:
•
•
850 Watt
230V/50Hz isolation iht. EN 50144
regulerbar fra 7000 min-1 til 32000 min-1
2,5 kg
Friskluftsfilter (engangs)
Ø 40 mm
G-TECH HANDY
Værktøj
-
•
Motor Type 850 E
Slibehoved med filterhus og filter
Diamantskive Ø 40 mm
Elektrodeholder
Klemtænger for Elektroderne 1,6; 2,4; 3,2 mm
Umbraconøgle 8 mm
Umbraconøgle 4 mm
Nøgle 13/17
Nøgle 13/14
Plastikpose til brugt filter
-6-
5.
Inden opstart
Bemærk: at slibehovedet (2) skal sidde fast centreret ind til brystet af
motoren. Sikker at spændskruen (15) er fastspændt.
5.1
Valg af slibebane
På G-Tech Handy kan vælge at slibe 3 forskellige steder på
diamantskiven.
Løsn Spændskrue (22) med hånden.
Løft excenteren (20) og drej den 90° til den ønskede
position. Sænk igen excenteren, således den igen ligger i
føringen til vinkelindstillingen.
Spænd igen spændskrue (22).
Excenter til indstilling af slibe
Schleifebene
Schleifebene
(Markierung (Markierung mittig)
links)
Innere
Schleifbahn
-7-
Mittlere Schleifbahn
Schleifebene
(Markierung
rechts)
Äußere
Schleifbahn
5.2
Valg af elektrode dimension
Der er 3 forskellige klemtænger i leveringsomfanget. Vælg den
ønskede størrelse og skru denne i elektrodeholderen.
Ved levering er elektrodeholder monteret med 2,4 mm klemtang.
5.3
Valg af slibevinkel
Løsn spændskrue (22).
Sæt gradstregen på føring til elektrodeholder (20) på den
ønskede vinkel.
Spænd spændskrue (22).
Bemærk: at 15° er den mindste vinkel elektroden kan slibes i.
At 180° betyder at elektroden står vinkelret på slibeskiven og
man derved kan fjerne den yderste spids på elektroden.
(1 streg = 5°)
6.
Betjening
For at udføre en nøjagtig slibning skal elektrodens stick-out
bestemmes,
ved at stikke elektrode ind i hul til bestemmelse at stick-out (12) på
spændskrue (15).
Dette gentages for hver slibning.
6.1
Igangsætning
Sæt elektroden ind i elektrodeholder (5) og lad elektroden stikke
ca. 35 mm ud.
Før elektrodeholderen ind i hul til bestemmelse af stick-out (12)
indtil klemtang (16) er forbundet med spændskrue (15). Drej
elektrodeholder til højre og fastspænd elektroden.
Før elektrodeholderen gennem føringskanal (6) indtil elektroden
rør ved diamantskiven. Dette kan følges gennem skueglasset
(29).
Sæt ledning i til strømforsyningen.
Indstil omdrejningstallet iht. Tabel 1 (Side 8).
Start maskinen (0/1 afbryder 1.1).
-8-
6.2
Slibning af wolframelektrode
Skub elektrodeholderen under rotation ned mod diamantskiven,
således at wolframelektroden ikke gløder.
Dette kan følges gennem skueglasset.
Slibningen er forbi når elektrodeholderen møder anslaget (14).
Sluk maskine og lad motoren stoppe helt.
Fjern elektrodeholderen og sæt den ind i hullet til bestemmelse
af stick-out.
Drej elektrodeholderen til venstre og udtag elektroden.
Tabel 1 – Værdier for omdrejningstal
Elektrodediameter
Omdrejningsindstilling
1,0 mm
6
1,6 mm
6
2,0mm 2,4mm
5
5
3,2 mm
4
4,0mm
4
Bemærk: Det er vigtig at udgå et for stort tryk med elektrodeholderen,
idet dette betyder en forøget nedslidning af slibeskiven.
Inden maskinen startes skal elektrodeholderen alltid befinde
sig i føringskanalen og den må ikke fjernes før motoren er
standset.
Hvis dette ikke følges kan man risikere at der blæses støv ud
gennem føringskanalen.
-9-
7.
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse og reparation må kun udføres, når det elektriske
stik er fjernet fra strømforsyningen.
7.1
Skift af filter
Filteret skal skiftes, når der har sat sig en del støv på skueglasset
(29).
1.
Løsn spændskrue (25.3) på filterhuset (25).
2.
Klap filtergitteret (25.2) op og fjern gitteret.
3.
Fjern filterkassetten (26) og læg den i den plastpose, som
kan anvendes til at få filteret deponeret.
4.
Sæt den nye filterkassette i, således at gummipakningerne
slutter tæt til slibehovedet (2).
5.
Sæt filtergitteret på plads igen og spænd spændskruen.
7.2
Skift af slibeskive
1.
2.
Fjern elektrodeholder (5).
Løsn klemskrue til anslag (14) med gaffelnøgle (SW 17) og
fjern klemskruen.
3. Fjern slibekammeret (10) med skueglasset (29).
4. løsn klemskrue til fastspænding af slibehoved (15) med
umbraco nøgle (8).
5. Træk slibehovedet (2) fremad og af.
6. løsn skruerne ved slibeskiven (3) medgaffelnøglerne (SW 14)
og (SW 13) og fjern slibeskiven
7. Sæt den nye slibeskive (Diamantskive) på og fastspænd
denne.
8. Yderligere samling af maskinen sker i omvendt rækkefølge
fra punkt 5.
9. Slibehoved og drivaksel kan rengøres med alkaliseret
rengøringsmiddel og derefter skylle det i varmt vand.
10. Husk at fjerne filtret inden.
- 10 -
8. Reserve- & sliddele
- 11 -
9. Reserve- & sliddeleliste
Pos:
Betegnelse:
Antal: Artikel nr:
G-Tech Handy 230V 50HZ
0700 009 883
G-Tech Handy 230V 50HZ UK
0700 009 884
G-Tech Handy 110V 60HZ (CSA)
1
0700 009 885
Motor
1 stk.
1.1
Afbryder
1 stk.
1.2
Netkabel
1 stk.
1.3
Kul til motor
2 stk.
2
Slibehoved
1 stk.
3
Slibeskive Ø 40 mm
1 stk.
0700 009 028
5
Elektrodeholder
1 stk.
0700 009 030
8
Drivaksel (SW 13)
1 stk.
10
Slibekammer
1 stk.
14
Klemskrue med anslag(SW 17)
1 stk.
15
Umbracoskrue til fastspænding af slibehoved
1 stk.
16
Se neden
16.2
Klemtang Ø 1,6 mm
1 stk.
0700 009 031
16.4
Klemtang Ø 2,4 mm
1 stk.
0700 009 032
Klemtang Ø 3,2 mm
1 stk.
0700 009 033
Umbracoskrue til justering af stick-out
1 stk.
16.5
19
20
Excenter
1 stk.
22
Klemskrue
1 stk.
1 stk.
25
Filterhus
25.2
Filtergitter
1 stk.
25.3
Umbracoskrue til fastspænding af gitter
1 stk.
26
Filterkassette
1 stk.
29
Skueglas
1 stk.
31
Fjeder
1 stk.
32
Gummitætning stor
1 stk.
33
Skrue til fastspænding af slibehus
4 stk.
0700 009 029
34
Typeskilt „G-Tech Handy“
1 stk.
35
Sikkerhedsskilt
1 stk.
36
Slibeskala
1 stk.
37
Møtrik (M 8, SW 13)
1 stk.
38
Gummitætning lille
1 stk.
39
Maskinkuffert m/indlæg
1 stk.
40
Gaffelnøgle (SW 13, SW 17)
1 stk.
41
Gaffelnøgle (SW 13, SW 14)
1 stk.
42
Umbraconøgle 8 mm
1 stk.
43
Umbraconøgle4 mm
1 stk.
44
Plastpose til brugt filter
1 stk.
16.1
Klemtang Ø 1,0
1 stk.
0700 009 034
16.3
Klemtang Ø 2,0
1 stk.
0700 009 035
16.6
Klemtang Ø 4,0
1 stk.
0700 009 036
Tilbehør
- 12 -
10.
EU - Konformitetserklæring
Efter maskindirektiv 98/37/EG, IIA
Maskine:
Wolframelektrode sliber
Type: G-TECH HANDY
Maskine- Nr.:
______________________
År:
______________________
Er udvikler, designet og produceret i overensstemmelse med
ovennævnte direktiv.
Ansvarlig:
Producent:
Esab AB
Esabvägen
S-69581 Laxå
Sverige
Tlf.: + 46 584 81000
Følgende harmoniserede Normer er anvendt
•
DIN EN 292 - 1
•
DIN EN 292 – 2
•
DIN EN 294
Titel:
Navn:
Dato:
Underskrift:
- 13 -
11.
Garantibevis
Ejer/
Bruger:
Gade:
Postnr. By:
Firmastempel
Land:
Artikel – Nr.:
Artikelbetegnelse:
Maskine - nr.:
Købsdato:
Beskrivelse af fejl:
By, Dato:
Underskrift:
Denne formular skal kun fremsendes i garantifald til:
Esab AB
Esabvägen
S-69581 Laxå
Fax + 46584 81448
- 14 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising