ESAB LHN 250 Používateľská príručka


Add to my manuals
8 Pages

advertisement

ESAB LHN 250 Používateľská príručka | Manualzz
Caddy 250
LHN 250
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
cmha2p00
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0457 552 101
020516
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid for serial no. 747, 011, 220
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
66
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1
2
3
4
ÏÄÇÃÁÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
67
67
68
68
Åîïðëéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðåñéï÷Þ ÷ñÞóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
69
5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
5.1
5.2
ÔïðïèÝôçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
69
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
Ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.1
70
¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
8 ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1
71
71
78
79
90
TOCy
-- 66 --
1
ÏÄÇÃÁÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
oôé ç ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò LHN 250 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 747
âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï óôáíôáñô ÅÍ 60974 1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò
ïäçãßáò (73/23/ÅÅC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/ÅÅC), âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå
ôï ïôáíôáñô EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEC) êáé ôçí
ðñïóèÞêç (93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--11--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ÁÓÖÁËÅÉÁ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
bh20d12y
-- 67 --
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Óçìåßùóç!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.
LHN 250 åßíáé äýï áíïñèùôÝò åëåã÷üìåíïé ìÝóù ôñáíæßóôïñ ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá
óõãêüëëçóç ìå åðåíäåäõìÝíá çëåêôñüäéá êáé óõãêüëëçóç ÔÉG (åêêßíçóç ìå Üããéãìá).
Ôá ðñïçãìÝíá çëåêôñïíéêÜ ôïõ ðáñÝ÷ïõí ôá÷ýôáôç áðüêñéóç åëÝã÷ïõ, ÷áìçëÝò
áðáéôÞóåéò ñåýìáôïò êáé Üñéóôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ óõãêüëëçóçò. Ç ôå÷íïëïãßá
áíôéóôñïöÝá óõíåéóöÝñåé óôï ÷áìçëü âÜñïò êáé ôéò óõìðáãåßò äéáóôÜóåéò ôçò ìïíÜäáò.
Ôï óôñïããõëåìÝíï ëåðôü ó÷Þìá ôçò ìïíÜäáò êÜíåé åýêïëç ôç ìåôáöïñÜ. Ï éìÜíôáò
ìðïñåß íá äéðëþóåé ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí ÷åéñïëáâÞ ìåôáöïñÜò, Þ íá ðñïåêôáèåß
åíôåëþò ãéá íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óáí éìÜíôáò ìåôáöïñÜò óôïí þìï.
4
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
Aíþôáôï öïñôßï:
Êýêëïò åñãáóßáò 35%
Êýêëïò åñãáóßáò 60%
Êýêëïò åñãáóßáò 100%
250 A/30 V
180 A/27 V
140 A/26 V
óõíå÷þò ìåôáâëçôÞ 4--250 A
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò
50--80 V
ÔÜóç çñåìßáò
Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï:
ÔÜóç
óõ÷íüôçôá ñåýìá ðñùôåýïíôïò
áóöÜëåéá
êáëþäéï äéêôýïõ, åìâáäü óå
400 V AC
50/60 Hz
16 A*
4x1,5 mm2**
IP 23
ÔÜîç óõóêåõáóßáò
ÔÜîç ÷ñÞóçò
472x142x256
ÄéáóôÜóåéò ÌÞê x Ðë. x ¾øïò
11 kg
ÂÜñïò
* ÊáôÜ ôçí çëåêôñïóõãêüëëçóç ìå áíþôáôï ñåýìá 100Á ÷ñåéÜæåôáé ìüíï áóöÜëåéá ôùí 10Á.
** Åìâáäü êáëùäßïõ äéêôýïõ óýìöùíá ìå ôéò ÓïõçäéêÝò ðñïäéáãñáöÝò.
Êýêëïò åñãáóßáò
Ï ðáñÜãïíôáò ôïõ êýêëïõ åñãáóßáò äåß÷íåé ôï ÷ñüíï, óå ðïóïóôü åíüò ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò äÝ
ëåðôþí, ðïõ ìðïñåßôå íá çëåêôñïóõãêïëëÞóåôå ìå Ýíá ïñéóìÝíï öïñôßï ÷ùñßò íá ðñïêáëÝóåôå
õðåñöüñôùóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå
õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
bh20d12y
-- 68 --
4.1
Åîïðëéóìüò
Ôï LHN 250 åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå ðñßæá ôçëå÷åéñéóôçñßïõ ðïõ åíåñãïðïéåßôáé
áõôüìáôá üôáí óõíäåèåß ìßá äéÜôáîç ôçëå÷åéñéóìïý. ÓÇÌÅÉÙÓÇ! Ïé áêñïäÝêôåò
ôùí åðáöþí L êáé Ì èá ðñÝðåé íá óõíäåèïýí óôï êáëþäéï óýíäåóçò ôçò
äéÜôáîçò ôçëå÷åéñéóìïý ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç áõôüìáôç åíåñãïðïßçóç. Ï
ìåôáôñïðÝáò ðáñÝ÷åôáé ìå Ýíá êáëþäéï çëåêôñéêÞò ðáñï÷Þò ìÞêïõò 3 ìÝôñùí.
Ôï LHN 250 ðáñÝ÷åôáé ìå êáëþäéá óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò ìÞêïõò 5
ìÝôñùí. ÁõôÜ ðñïóáñìüæïíôáé óôïõò óõíäåôÞñåò êáëùäßùí êáé åðéôñÝðïõí
ãñÞãïñç áëëáãÞ ôçò ðïëéêüôçôáò.
Ï áñéèìüò óåéñÜò ôïõ êáôáóêåõáóôÞ åßíáé áðïôõðùìÝíïò óôçí ðéíáêßäá
ïíïìáóôéêþí ôéìþí.
4.2
Ðåñéï÷Þ ÷ñÞóçò
Ôï LHN 250 ôñïöïäïôåß ìå óõíå÷Ýò ñåýìá, ðïõ óáò åðéôñÝðåé íá êÜíåôå
óõãêïëëÞóåéò óôá ðåñéóóüôåñá åßäç êñáìÜôùí êáé ìç êñáììáôïý÷ïõò ÷Üëõâåò,
áíïîåßäùôïõò ÷Üëõâåò êáé ÷õôïóßäçñï.
Ìå ôï LHN 250 ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôá ðåñéóóüôåñá åðåíäåäõìÝíá
çëåêôñüäéá áðü Æ 1.6 ìÝ÷ñé Æ 5.
Óõãêüëëçóç¯ÔÉû
ǯóõãêüëëçóç¯ÔÉû¯åßíáé¯éäéáßôåñá¯÷ñÞóéìç,¯áí¯áðáéôåßôáé¯ðïéüôçôá¯õøçë
Þò¯óôÜèìçò¯êáé¯áí¯êÜíåôå¯óõãêüëëçóç¯óå¯ëåðôü¯öýëëï¯ìåôÜëëïõ.
Ðñéí¯÷ñçóéìïðïéÞóåôå¯ôï¯ÝÜßßý¯ãéá¯óõãêïëëçóç¯ÔÉû.¯èá¯ðñÝðåé¯íá¯åßíáé
åöïäéáóìÝíï¯ìå¯öáêü¯ÔÉû¯êáé¯âáëâßäá¯áåñßïõ,¯êýëéíäñï¯áñãïý¯áåñïõ,
Ýíá¯ñõèìéóôÞ¯áñãïý¯áåñßïõ, çëåêôñüäéá¯âïëöñáìßïõ¯êáé, áí¯÷ñåéÜæåôáé,
ìå¯êáôÜëëçëï¯ößëôñï¯ìåôÜëëïõ.
ǯêáëýôåñç¯ìÝèïäïò¯÷ñÞóçò¯åßíáé¯ç¯åêêßíçóç¯(Þ¯îåêßíçìá)¯åðáöÞò,¯üðï
õ¯åëáöñܯêôõðÜôå¯ôï¯çëåêôñüäéï¯âïëöñáìßïõ¯óôï¯êïììÜôé¯ðïõ¯
åñãÜæåóôå, ãéá¯íá¯äçìéïõñãÞóåé¯ôï¯ôüîï.
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
5.1
ÔïðïèÝôçóç
Ôïðïèåôåßóôå ôï ìç÷Üíçìá Ýôóé þóôå ç åßäïóïò êáé ç Ýîïäïò ôïõ áÝñá íá åßíáé
åëåýèåñåò.
5.2
Óýíäåóç
Ãéá íá Ý÷åôå ìÝãéóôç áðüäïóç áðü ôï LHN 250 èá ðñÝðåé íá ôïðïèåôÞóåôå ìéá
áñãÞ áóöÜëåéá 16Á.
Ôá LHN 250 Ý÷ïõí êáé ôá äýï áíôéóôÜèìéóç ôÜóçò ðáñï÷Þò, ðïõ óçìáßíåé üôé
áõîïìåéþóåéò ¦10% óôç ôÜóç ðáñï÷Þò ðñïêáëåß ìüíï ¦0.2% áõîïìåßùóç óôç
ôÜóç óõãêüëëçóçò.
Ôï LHN 250 ðñïïñßæåôáé ãéá ôñéöáóéêÝò ðáñï÷Ýò 400V. Ìðïñåß íá
÷ñçóéìïðïéçèåß ìå ðáñï÷Ýò 50 Çz Þ 60 Çz.
bh20d12y
-- 69 --
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 67. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
Ï äéáêüðôçò ëåéôïõñãßáò âñßóêåôáé óôï ðßóù ìÝñïò ôçò óõóêåõÞò LHN 250. Ç
ëåõêÞ ëõ÷íßá óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò áíÜâåé üôáí âñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
1.
2.
3.
4.
Êßôñéíç ëõ÷íßá
Åëåã÷ïò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò 4-250 Á
ËåõêÞ ëõ÷íßá
Õðïäï÷Þ ôçëå÷åéñéóôçñßïõ
Ôï ñåýìá ñõèìßæåôáé ìå ôï êïìâßï ðïõ âñßóêåôáé óôï ìðñïóôéíü
ìÝñïò.
bh11d001
Óçìáíôéêü!
×ñçóéìïðïéåßôå ìüíï ôï óõíïäåõôéêü êáëþäéï óõãêüëëçóçò êáé ôï êáëþäéï
åðéóôñïöÞò, ìå äéáôïìÞ 35 mm2.
(Äåßôå ôïí êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí ãéá ôïí áñéèìü ðáñáããåëßáò)
6.1
Ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò õðåñèÝñìáíóçò
Ãéá íá ìçí áíçóõ÷åßôå ãéá õðåñöüñôéóç, ôï Caddy Ý÷åé ìßá èåñìéêÞ
áðïêïðÞ ðïõ åíåñãïðïéåßôáé ðñïôïý ç èåñìïêñáóßá ãßíåé ðïëý õøçëÞ.
Ìðïñåßôå íá êáôáëÜâåôå üôáí Ý÷åé õðåñöïñôéóôåß ï áíïñèùôÞò åðåéäÞ áíÜâåé ç
êßôñéíç ëõ÷íßá êáé ôüôå äåí åßíáé äõíáôü íá êÜíåôå óõãêïëëÞóåéò.
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí
óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí
ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.
7.1
¸ëåã÷ïò êáé êáèáñéóìüò
ÊáíïíéêÜ áñêåß ôï íá öõóÞîåôå ôç ðçãÞ ñåýìáôïò ìå îçñü áÝñá ÷áìçëÞò
ðßåóçò, êáèþò êáé íá êáèáñßóåôå ôï ößëôñï óôç ðñüóïøç ìå ôáêôéêÜ
äéáóôÞìáôá.
Áí ç ðçãÞ ñåýìáôïò âñßóêåôáé óå ðåñéâÜëëïí ìå óêüíç èá ðñÝðåé íá ôçí
êáèáñßæåôå ðéï óõ÷íÜ.
bh20d12y
-- 70 --
8
ÁÍÁÆÇÔÇÓÇ ÓÖÁËÌÁÔÙÍ
Ôýðïò óöÜëìáôïò
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò äåí
äßíåé ôüîï
çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò
óôáìáôÜ êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
Äéüñèùóç
S
ÅëÝãîôå üôé ï äéáêüðôçò åßíáé áíáììÝíïò.
S
ÅëÝãîôå üôé ôá êáëþäéá óõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò åßíáé óùóôÜ
óõíäåäåìÝíá.
S
ÅëÝãîôå üôé Ý÷åôå ñõèìßóåé ôç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
S
ÅëÝîãôå þóôå íá ìçí Ý÷åé åíåñãïðïéçèåß ç ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò
õðåñèÝñìáíóçò (ðïñôïêáëëß åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óôç ðñüóïøç ôçò
ðçãÞò ñåýìáôïò)
S
ÅëÝãîôå ìçí ôõ÷üí Ý÷åé ðÝóåé ç áóöÜëåéá ôïõ äéêôýïõ.
Ç ðñïóôáóßá êáôÜ ôçò S
õðåñèÝñìáíóçò
S
åíåñãïðïéåßôáé ðïëý
óõ÷íÜ.
ÊáêÞ ðïéüôçôá
çëåêôñïóõãêüëëçóçò
9
ÅëÝãîôå þóôå ôï ößëôñï íá ìçí åßíáé ãåìÜôï.
ÅëÝãîôå þóôå íá ìçí õðåñâáßíåôå ôéò ôéìÝò ñåýìáôïò ôçò ðçãÞò
çëåêôñïóýãêüëëçóçò (õðåñöüñôùóç ôçò ðçãÞò
çëåêôñïóõãêüëëçóçò)
S
ÅëÝãîôå þóôå ôá êáëþäéá çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé åðéóôñïöÞò
íá åßíáé óùóôÜ óõíäåäåìÝíá.
S
ÅëÝãîôå þóôå íá Ý÷åôå ñõèìßóåé ôç óùóôÞ ôéìÞ ñåýìáôïò.
S
Âåâáéùèåßôå¯üôé¯ôá¯çëåêôñäéá¯
äåí¯ðáñïõóéÜæïõí¯êÜðïéï¯ðñüâëçìá.
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò
ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ,
ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí
êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá áðïóôïëÞò êáé
åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
bh20d12y
-- 71 --

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement