ESAB LUD 320 Používateľská príručka


Add to my manuals
12 Pages

advertisement

ESAB LUD 320 Používateľská príručka | Manualzz

Aristo 320 Aristo 450

LUD 320, LUD 450

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung

0456 517 201 020516

Manuel d’instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l’uso Manual de instruções Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

Valid for serial no. 852--xxx--xxxx

SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 DANSK NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 23 33 43 53 63 NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 83 93 PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103 ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

113 Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.

Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.

Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rights reserved to alter specifications without notice.

Änderungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications sans avis préalable.

Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.

Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

-- 2 --

ÅËËÇÍÉÊÁ

1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏ ÑÕèÌÉÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 TE×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1

5.2

Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.3

ÇëåêôñéêÞ åãêáôÜóôáóç

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

7.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÓõìðëÞñùóç øõêôéêïý õãñïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

114 114 115

115

115 116

118 118 119

120 121

121

122 124 127 142

TOCy

-- 113 --

1 ÏÄÇÃÉÅÓ

Ç åôáéñåßá

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ

ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå , Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LUD 320/450--320W/450W ìå ôï ðñüôõðï IEC/ EN 60974–1 ðáñáñôÞìáôïò (89/336/EEG) (93/68/EEG) áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 716 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôï ðñüôõðï êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò EN 50199 (93/68/EEG) .

êáé ôïõ óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 1997--06--05 Paul Karlsson Managing Director Esab Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN Tel: + 46 584 81000 Fax: + 46 584 12336

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

-- 114 --

bu09d12y

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ãéá îåðÜãùìá ðáãùìÝíùí óùëÞíùí

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Ïé LUD 320 êáé LUD 450 åßíáé áíïñèùôÝò óõãêüëëçóçò ìå ôñáíæßóôïñ ðïõ ðñïïñßæïíôáé ãéá ÌMA (Manual Metal Arc - ×åéñïêßíçôï ôüîï ìåôÜëëïõ), óõãêüëëçóç MIG/MAG (çìéáõôüìáôç) êáé óõãêüëëçóç TIG, êáé¯êïðÞ¯ìå¯çëåêôñéêü¯ôüîï.

Ïé ìïíÜäåò LUD ÷ñçóéìïðïéïýíôáé óå óõíäõáóìü ìå Ýíáí åëåãêôÞ êáé ìßá ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò MEK 4C, MEK 44C, MEK 2 0C êáé MLC 30C.

Ïé áíïñèùôÝò óõãêüëëçóçò øý÷ïíôáé ìå áíåìéóôÞñá êáé åßíáé åöïäéáóìÝíïé ìå áóöÜëåéåò õðåñèÝñìáíóçò.

Ïé áóöÜëåéåò åðáíÝñ÷ïíôáé áõôüìáôá ìüëéò êñõþóåé ï áíïñèùôÞò.

ÂëÝðå óåëßäá 140 ãéá ëåðôïìÝñåéåò åîáñôçìÜôùí ESAB ãéá ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò.

3.1

×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏ ÑÕèÌÉÓÇÓ

Ïëåò ïé ñõèìßóåéò åëÝã÷ïíôáé áðü ôï êéâþôéï ñõèìßóåùí PUA1.

Ãéá ôç ëåéôïõñãßá óõìâïõëåõôåßôå ôï åã÷åéñßäéï ðñïãñáììáôéóìïý

456 685-xxx.

4

ÔÜóóç

TE×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

LUD 320

/320 W 400V 3~50/60 Hz

Åðéôñåðüìåíç åðéâÜñõíóç ïå

100% äéÜëåéøç 60% äéÜëåéøç

Ðåñéï÷Ýò ñýèìéóçò

MIG/MAG

Ðåñéï÷Ýò ñýèìéóçò

MMA

Ðåñéï÷Ýò ñýèìéóçò

TIG

ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò

MIG/MAG

ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò

MMA/TIG

ÄéáâÜèìéóç ÷ùñßò öïñôßï Áðïäïôéêüôçôá

ñåýìá

,

óå max

ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò

ñåýìá óå max

Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò ÂÜñïò

kg

ÄéáóôÜóåéò

Ì x Ð x Õ

Êáôçãïñßá ÷ñÞóçò

270A / 30,8V 320A / 32,8V 15 A/15V(8V)-320A/30V 16 A/20V-320A/32,8V 4 A/10V-320A/22,7V 65-80 V 50-60 V 520 W MIG/MAG MMA TIG MIG/MAG MMA TIG IP 23 96/110 910x642x835 82% 84,5% 82% 0,85 0,85 0,80

LUD 320

/320

W

230/400/500V 3~50Hz 208/230/460/475V 3~60 Hz 270A / 30,8V 320A / 32,8V 30A/15V(8V)-320A/30V 10A/20V-320A/32,8V 10A/10V-320A/22,7V 65-80 V 50-60 V 520 W MIG/MAG MMA TIG MIG/MAG MMA TIG IP 23 143/157 910x642x835 82% 84,5% 84,5% 0,85 0,85 0,80

-- 115 --

bu09d12y

ÔÜóóç LUD 450

400V 3~50/60 Hz /450 W

LUD 450

/450

W

230/400/500V 3~50Hz 208/230/460/475V 3~60 Hz

Åðéôñåðüìåíç åðéâÜñõíóç ïå

100% äéÜëåéøç 60% äéÜëåéøç 45% äéÜëåéøç

Ðåñéï÷Ýò ñýèìéóçò

MIG/MAG

Ðåñéï÷Ýò ñýèìéóçò

MMA

Ðåñéï÷Ýò ñýèìéóçò

TIG

ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò

MIG/MAG

ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò

MMA /TIG

ÄéáâÜèìéóç ÷ùñßò öïñôßï Áðïäïôéêüôçôá óå

max ñåýìá 360A / 34,4V 425A / 37V 450A / 38V 15 16 4 A/15V (8V)-450A/36,5V A / 20V-450A / 38V A/10V-450A/28V 65 - 80 V 50 - 60 V 520 W 360 / 34,4V 425A / 37V 450A / 38V 30A/15V (8V)-450A/36,5V 10A / 20V-450A / 38V 10A/10V-450A/28V 65 - 80 V 50 - 60 V 520 W MIG/MAG MMA TIG 82% 83% 83% MIG/MAG MMA TIG 82% 83% 83%

ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò óå

max ñåýìá

Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò ÂÜñïò

kg

ÄéáóôÜóåéò

Ì x Ð x Õ

Êáôçãïñßá ÷ñÞóçò

MIG/MAG MMA TIG IP 23 96/110 910x642x835 0,92 0,92 0,90 MIG/MAG MMA TIG IP 23 143/157 910x642x835 0,92 0,92 0,90

L UD 450/450W åêðëçñþíåé ôéò áðáéôÞóåéò óýìöùíá ìå IEC 974--1.

Êýêëïò åñãáóßáò

Ï ðáñÜãïíôáò ôïõ êýêëïõ åñãáóßáò äåß÷íåé ôï ÷ñüíï, óå ðïóïóôü åíüò ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò äÝ ëåðôþí, ðïõ ìðïñåßôå íá çëåêôñïóõãêïëëÞóåôå ìå Ýíá ïñéóìÝíï öïñôßï ÷ùñßò íá ðñïêáëÝóåôå õðåñöüñôùóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò.

ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.

ÊëÜóç åöáñìïãÞò

Ôï óýìâïëï óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

-- 116 --

bu09d12y

Ïäçãßåò áíýøùóçò

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò áíõøþåôáé ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï ìðïõëüíé ìå ôçí ïðÞ áíýøùóçò.

Ç ÷åéñïëáâÞ ðñïïñßæåôáé ìüíï ãéá ôï ôñÜâçãìá ôçò ðÜíù óôï Ýäáöïò.

ÐÑÏÓÅÎÔÅ

!

S S Ôïðïèåôåßóôå ôïí åîïðëéóìü óå êáôÜëëçëï ÷þñï êáé åëÝãîôå üôé ï áíïñèùôÞò äåí óêåðÜæåôáé Þ çèÝóç åìðïäßæåé ôçí øýîç ôïõ.

ÅëÝãîôå üôé ôï ìç÷Üíçìá óõíäÝèçêå óå óùóôÞ ôÜóç .

Ãåéþóôå óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò .

.

bu09d12y

-- 117 --

5.1

Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï

S ÓõíäÝóôå êáé áóöáëßóôå ôï êáëþäéï ðáñï÷Þò óýìöWíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò.

Ç åðéöÜíåéá êáëùäßïõ áíôáðïêñßíåôáé óôéò óïõçäéêÝò ðñïäéáãñáöÝò.

LUD 320

ÔÜóç V Ñåýìá A 100% 60% ÅðéöÜíåéá êáëùäßóõ Áóö .

âñáäåßá A

3

~

50 Hz

230 27 37 4x10 2 5

3

~

50 Hz

400 16 21 4x 4 16

3

~

50 Hz

500 13 15 4x 4 16

3

~

60 Hz

208 30 38 4x10 35

3

~

60 Hz

230 27 34,5 4x10 2 5

3

~

60 Hz

460 13,5 17 4x 4 16

3

~

60 Hz

475 13 16,5 4x 4 16

LUD 450

ÔÜóç V Ñåýìá A 100% 60% 45% ÅðéöÜíåéá êáëùäßóõ Áóö .

âñáäåßá A

5.2

3

~

50 Hz

230 40 51 55,5 4x10 50

3

~

50 Hz

400 24,5 30,5 34 4x 4 20

Áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý

3

~

50 Hz

500 18,5 23 25 4x 4 20 50

3

~

60 Hz

208 45 57,5 62 4x10

3

~

60 Hz

230 41 51,5 56,5 4x10

3

~

60 Hz

460 20 25 27,5 4x 4

3

~

60 Hz

475 19,5 24,5 26,5 4x 4 50 20 20 Ï

áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý

õðÜñ÷ïõí ðñïâëÞìáôá åðéêïéíùíßáò.Ï åëåãêôÞò Ý÷åé Ýíáí åíóùìáôùìÝíï ôåñìáôéóôÞ áëëÜ ôï ôñïöïäïôéêü êáé ç ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ äåí Ý÷ïõí.

Ï ôåñìáôéóôÞò èá ðñÝðåé íá ôïðïèåôåßôáé ùò åîÞò, áíÜëïãá ìå ôï ðþò óõíäÝïíôáé ïé ìïíÜäåò:

íá óõíäåèåß óôá Üêñá ôïõ äéáýëïõ CAN ãéá íá ìçí 1.

ÅëåãêôÞò óõíäåäåìÝíïò ìå ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ.

Ï

áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý

óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ôñïöïäïôéêïý.

(Åßíáé Þäç óõíäåäåìÝíïò ìå áõôüí ôïí ôñüðï êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç).

íá óõíäåèåß 2.

ÅëåãêôÞò óõíäåäåìÝíïò ìå ôï ôñïöïäïôéêü.

Ï

áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý

íá óõíäåèåß óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ.

-- 118 --

bu09d12y

5.3

ÇëåêôñéêÞ åãêáôÜóôáóç

400 V 3

50/60 Hz 208 V 60Hz, 230 V 50/60 Hz LUD 320/320W 4x10 mm

@

LUD 450/450W 4x10 mm

@ bu09d12y

-- 119 --

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 114. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí åîïðëéóìü.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Ïôáí óõãêïëëÜôå ìå ðáëìü âåâáéùèåßôå üôé äåí èá ìðåñäåõôåß ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò ìå ôï êáëþäéï óýíäåóçò (ìåã. 8 m) áíÜìåóá óôï ôñïöïäïôéêü êáé ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.

D C J A B I F G Êåíôñéêüò óõíäåôÞñáò TIG J F MMA, MIG/MAG G K F M A B

- - Ôñïöïäïóßá åíôüò/åêôüò ëåéôïõñãßáò ÌïíÜäá øýîçò (LUD 320W/450W)

C

- Ëõ÷íßá Ýíäåéîçò ëåéôïõñãßáò

D E

- ÐñïåéäïðïéçôéêÞ ëõ÷íßá èåñìéêÞò áðïêïðÞò, áíÜâåé óå ðåñßðôùóç õðåñèÝñìáíóçò.

- ÁêñïäÝêôçò óõãêüëëçóçò, ðïëéêüôçôá +

N O P F G

- - ÁêñïäÝêôçò óõãêüëëçóçò, ðïëéêüôçôá ÁêñïäÝêôçò óõãêüëëçóçò, ðïëéêüôçôá +

I H

- - Êýêëùìá áõôüìáôçò áóöÜëåéáò 42 V AC Öëüãéóôñï êåíôñéêïý óõíäåôÞñá TIG, - ðïëéêüôçôá HF

J K L M

- - Óýíäåóç íåñïý, öëüãéóôñï TIG ÓõíäåôÞñáò OKC öëüãéóôñï TIG, - ðïëéêüôçôá HF - - Óýíäåóç ãéá äéáêüðôç ðõñïäüôçóçò öëïãßóôñïõ TIG Óýíäåóç áåñßïõ ãéá öëüãéóôñï TIG - ÁêñïóùëÞíéï áåñßïõ (óýíäåóç ìå öéÜëç áåñßïõ) -- A

íôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý

- Óýíäåóç íåñïý, Ôñïöïäïôéêü

N E H P L G ÓõíäåôÞñáò TIG, OKC O -- 120 --

bu09d12y

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Ðñïóï÷Þ!

¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.

Ìüíï Üôïìá ðïõ äéáèÝôïõí ôéò êáôÜëëçëåò ãíþóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôïí çëåêôñéêü åîïðëéóìü (åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü) åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí ôá åëÜóìáôá áóöáëåßáò ãéá ëüãïõò åêôÝëåóçò åñãáóéþí óýíäåóçò, óõíôÞñçóçò Þ åðéóêåõþí óôïí åîïðëéóìü óõãêüëëçóçò.

Êáèáñéóìüò

ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ åÜí ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáèáñÞ.

Ç óõ÷íüôçôá êáé ç Ýêôáóç ôïõ êáèáñéóìïý åîáñôÜôáé áðü ôç äéáäéêáóßá óõãêüëëçóçò, ôç äéÜñêåéá ôïõ ôüîïõ, ôç äéáèåóéìüôçôá êáé ôïí ðåñéâÜëëïíôá åîïðëéóìü. ÊáíïíéêÜ áñêåß íá ãßíåôáé êáèáñéóìüò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò ìå óõìðéåóìÝíï áÝñá (ìåéùìÝíçò ðßåóçò) ìßá öïñÜ ôï ÷ñüíï.

ÅÜí ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé ðïëý âñüìéêç, ðñïôåßíåôáé êáèáñéóìüò ìå âïýñôóéóìá êáé çëåêôñéêÞ óêïýðá.

S ÁðïóõíäÝóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò áðü ôçí êåíôñéêÞ ôñïöïäïóßá ñåýìáôïò.

S ÁöáéñÝóôå ôïí ðñïóáñìïãÝá áðü ôçí õðïäï÷Þ. Áóöáëßóôå ôçí õðïäï÷Þ ãéá íá áðïöýãåôå ìç åîïõóéïäïôçìÝíç óýíäåóç.

Óôéò óôáèåñÝò åãêáôáóôÜóåéò, ï äéáêüðôçò áóöáëåßáò ðñÝðåé íá ôåèåß óôç èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò. Áóöáëßóôå ôï äéáêüðôç.

S Ãéá êáëýôåñç ðñüóâáóç, áöáéñÝóôå ôá åëÜóìáôá áóöáëåßáò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò.

Åðåéôá áðü ôïí êáèáñéóìü, ðñÝðåé íá ôïðïèåôçèïýí üëá ôá åëÜóìáôá áóöáëåßáò ðñéí óõíäÝóåôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óôçí êåíôñéêÞ ôñïöïäïóßá.

7.1

ÓõìðëÞñùóç øõêôéêïý õãñïý

Óõíéóôïýìå ìåßãìá 50/50 % íåñïý êáé áéèõëåíïãëõêüëçò.

bu09d12y

-- 121 --

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò áíáôñïðÞò üôáí óôï êéâþôéï ôñöïäüôçóçò óýñìáôïò ðñïóáñìüæåôáé ìç÷áíéóìüò åîéóïññüðçóçò. ÓôáèåñïðïéÞóôå ôïí åîïðëéóìü, éäßùò üôáí ôï äÜðåäï åßíáé áíþìáëï Þ êáôçöïñéêü.

Ðåñéïñßóôå ôç ãùíßá ðåñéóôñïöÞò ôïõ êéâùôßïõ ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôçí ôáéíßá ðïõ ôï óõíïäåýåé.

¼ôáí ìåôáêéíåßôå ôïí åîïðëéóìïý,

ÌÇÍ

ôñáâÜôå êñáôþíôáò ôïí ôóéìðßäá.

8 ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ

Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò, êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá áðïóôïëÞò êáé åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.

bu09d12y

-- 122 --

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement