ESAB | LTG 250 | Instruction manual | ESAB LTG 250 User manual

ESAB LTG 250 User manual
LTG 250
LTG 400
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 312 101
020514
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 906--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
81
81
82
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
82
4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
4.1
4.2
4.3
Óýíäåóç ôïõ LTG 250 óôï äßêôõï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óýíäåóç ôïõ LTG 400 óôï äßêôõï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔIG óõãêüëëçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
83
83
84
5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
85
86
86
87
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
88
90
TOCy
-- 80 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé
ðçãÝò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LTG 250/400 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 622 êáé
Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï ÅÍ 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò
ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN
50199 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé ôïõ
ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1996--05--30
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ÁÓÖÁËÅÉÁ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ
ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
bt08d12y
-- 81 --
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ïé óõóêåõÝò LTG 250/400 åßíáé áíïñèùôÝò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò, åëÝã÷ïíôáé
ìå êñõóôáëïëõ÷íßåò, ðñïùñéóìÝíïé ìüíï ãéá óõãêüëëçóç ìå åðåíäõìÝíá
çëåêôñüäéá êáé TIG -óõãêüëëçóç.
Ïé óõóêåõÝò LTG 250/400 äéáèÝôïíôáé óå äýï ðáñáëëáãÝò, ìå êåíôñéêÞ óýíäåóç
Þ OKC-óýíäåóç.
Ï áíïñèùôÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ðáñáäßäåôáé ìå óôáèåñïýò ôñï÷ïýò ðßóù
êáé ðåñéóôñåöüìåíïõò ìðñïóôÜ, ñÜöé ãéá öéÜëç áåñßïõ êáé Ýíáí OKC-óýíäåóìï.
3.1
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
Áíþôáôç åðéôñåðüìåíç
åðéâÜñõíóç
óå 35% äéÜëåéøç
óå 60% äéÜëåéøç
óå 100% äéÜëåéøç
ÔÜóç áíïéêôïý
êõêëþìáôïò
Áðüäïóç áíïéêôïý
êõêëþìáôïò
Áðïäïôéêüôçôá (ç)
35% äéÜëåéøç
Êëßóç ðáëìïý ðÜíù
(ü÷é óå èÝóç ôüîïõ
áôìüóöáéñáò áåñßïõ)
Êëßóç êÜôù
Ìåôáôñïöïäüôçóç
áåñßïõ
Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò
Êáôçãïñßá ÷ñÞóåùò
ÂÜñïò
ÄéáóôÜóåéò ÌxÐxÕ
LTG 250
LTG 400
250 Á
190 Á
150 Á
68 V
400 Á
315 Á
250 Á
65 75 V
0,22 êW
0,49 êW
ÌÌÁ 67%, TIG 55%
0,1-15 s
ÌÌÁ 88%, TIG 82%
0,1-15 s
0,1-15 s
1-25 s
0,1-15 s
1-25 s
IP 21
IP 21
195 kg
1250x745x780
205 kg
1250x745x780
-----------------------------------------------------------------------------Ïé áíïñèùôÝò áíôáðïêñßíïíôáé óôéò áðáéôÞóåéò ôùí IEC 974-1 êáé
ÅÍ 60974-1.
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ï áíïñèùôÞò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíïò ãéá ÷ñÞóç óå
÷þñïõò ìå áõîçìÝíï êßíäõíï áðü çëåêôñéêü ñåýìá.
Ï êþäéêáò IP áðïäßäåé ôçí êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò, äçë. ôï âáèìü ðñïóôáóßáò
óå åßóïäï óôåñåþí êáé õãñþí áíôéêåéìÝíùí. ÓõóêåõÞ ìå IP 21 ðñïïñßæåôáé ãéá
÷ñÞóç óå êëåéóôïýò ÷þñïõò.
bt08d12y
-- 82 --
4
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü
ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò
Ý÷åé åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
4.1
Óýíäåóç ôïõ LTG 250 óôï äßêôõï
50/60 Çz 50 Çz
50 Çz
60 Çz
50 Çz
60 Çz
ÔÜóç (V)
3x230
3x400
3x415
3x440
3x500
3x550
Ðñùôåýïí ñåýìá (Á)
33
18
18
17
14
15
ÁóöÜëåéá âñáäåßá (Á)
25
16
16
16
16
16
4x4
4x2,5
4x2,5
4x2,5
4x2,5
4x2,5
Êáëþäéï
4.2
(mm2)
Óýíäåóç ôïõ LTG 400 óôï äßêôõï
50/60 Çz 50 Çz
50 Çz
60 Çz
50 Çz
60 Çz
ÔÜóç (V)
3x230
3x400
3x415
3x440
3x500
3x550
Ðñùôåýïí ñåýìá (Á)
57
31
31
31
26
26
ÁóöÜëåéá âñáäåßá (Á)
63
25
25
25
20
20
Êáëþäéï (mm2)
4x10
4x4
4x4
4x4
4x2,5
4x2,5
Ç åðéöÜíåéá êáëùäßïõ áíôáðïêñßíåôáé óôéò óïõçäéêÝò ðñïäéáãñáöÝò
Ïé óõóêåõÝò LTG 250/400 ìðïñïýí íá ëåéôïõñãÞóïõí óôéò áêüëïõèåò ôÜóåéò:
230/400/415 êáé 500 V, 50 Çz -- 230/440 êáé 550 V, 60 Çz
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Âåâáéùèåßôå üôé ï áíïñèùôÞò åßíáé óõíäåìÝíïò óå óùóôÞ ôÜóç äéêôýïõ.
Óõìâïõëåõôåßôå ôéò ïäçãßåò êáé ôç äéÜôáîç óýíäåóçò. ÌåôáöïñÜ óå Üëëç
åðéëïãÞ ãßíåôáé áðü ôï ìðëïê ×Ô4, ðïõ âñßóêåôáé óôïí ðñùôåýïíôá
ìåôáó÷çìáôéóôÞ.
Ãéá åðéöÜíåéåò êáëùäßùí êáé ìÝãåèïò áóöáëåéþí âëÝðåôå óôïí ðßíáêá
Ôå÷íéêÜ ÷áñáêôçñéóôéêÜ.
ÓõíäÝóôå ôïí TIG-êáõóôÞñá óôçí êåíôñéêÞ ìïíÜäá óýíäåóçò.
Ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò óõíäÝåôáé óôç èÝóç + ôçò åðáöÞò OKC. ÅëÜ÷éóôç
åðéöÜíåéá êáëùäßïõ 25 mm2 ãéá LTG 250 áíôßóôïé÷á 50 mm2 ãéá LTG 400.
ÓõíäÝóôå ôï áÝñéï êáé ñõèìßóôå ôç óùóôÞ ñïÞ, 5-10 ë/ìéí.
Áí ÷ñåéÜæåôáé, óõíäÝóôå óõóêåõÞ õäñüøõîçò. Ôï êáëþäéï óõíäÝåôáé óôï
ìðëïê ×Ô2.
Ãéá íá ìåéþóåôå ôçí ðôþóç ôçò ôÜóçò óå ÷ñÞóç ðïëý ìáêñéþí êáëùäßùí,
ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ÷ïíôñüôåñá êáëþäéá. Âåâáéùèåßôáé üôé üëåò ïé
óõíäÝóåéò Ý÷ïõí ãßíåé êáëÜ êáé óùóôÜ.
bt08d12y
-- 83 --
4.3
S
S
S
S
S
S
S
ÔIG óõãêüëëçóç
Âåâáéùèåßôå üôé ï ÔÉG-êáõóôÞñáò, ï óùëÞíáò áåñßïõ êáé ôï êáëþäéï
åðéóôñïöÞò åßíáé êáëÜ êáé óùóôÜ óõíäåìÝíá.
Âåâáéùèåßôå üôé óôïí êáõóôÞñá åßíáé ôïðïèåôçìÝíï Ýíá óùóôÜ ëåéáóìÝíï
çëåêôñüäéï èïñßïõ-âïëöñáìßïõ.
Ãõñßóôå ôï äéáêüðôç ñåýìáôïò óôç èÝóç ”É” êáé âåâáéùèåßôå üôé äåí
åìðïäßæåôáé ç ñïÞ ôïõ áåñßïõ.
ÄéáëÝîôå ìÝèïäï åêêßíçóçò, ÇF Þ ËéÖôáñî.
ÄéáëÝîôå åóùôåñéêÞ ñýèìéóç Þ ôçëåñýèìéóç.
Ñõèìßóôå ôï ñåýìá ðïõ èÝëåôå, ÷ñüíï êëßóåùò ðáëìïý êÜôù êáé ÷ñüíï
ìåôáôñïöïäüôçóçò ðñïóôáôåõôéêïý áåñßïõ.
Ôï ìç÷Üíçìá åßíáé Ýôïéìï ãéá óõãêüëëçóç.
LIFTARC
ÔïðïèåôÞïôå ôï çëåêôñüäéï ôïõ êáõóôÞñá óôï ôåìÜ÷éï
åñãáóßáò.
ÐéÝóôå ôï äéáêüðôç ôïõ êáõóôÞñá.
Ãýñôå ëéãÜêé ôïí êáõóôÞñá, áíáóçêþóôå êáé Ýíá
çëåêôñéêü ôüîï Ý÷åé ðáñá÷èåé.
TIG-- ÊáõóôÞñáò óõãêäëëçóçò
õäñüøõêôï
bt08d12y
Ìüëéò ôåëåéþóåôå - áöÞóôå ôï äéáêüðôç.
Áõôïøõ÷üìåíïò TIG-êáõóôÞñáò
-- 84 --
5
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
Äéáêüðôçò ñåýìáôïò äéêôýïõ QO1: ãéá óýíäåóç êáé áðïóýíäåóç ìå ôï ñåýìá äéêôýïõ.
Ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ ëÜìðá (ÇL1) áíÜâåé êáé ï áíåìéóôÞñáò îåêéíÜåé óôç èÝóç ”É”.
Ðïôåíóéüìåôñï RPO4: ãéá ñýèìéóç ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò 4-250 áíôßóô. 5-400Á.
Ðïôåíóéüìåôñï RPO2: ãéá ñýèìéóç ÷ñüíïõ êëßóåùò ðáëìïý ðÜíù, áðü 0,1-15 óåê, êÜôé
ðïõ óçìáßíåé üôé ôï ñåýìá áõîÜíåôáé âáèìéáßá, áðü ôçí åëÜ÷éóôç ðñïò ôçí ôéìÞ ðïõ
åðéëÝîáôå. Äåí éó÷ýåé ãéá èÝóç ËéÖôáñî, äçë. ôüîïõ ðïõ äçìéïõñãåßôáé óå áôìüóöáéñá
áåñßïõ.
Ðïôåíóéüìåôñï RPO3: ãéá ñýèìéóç ÷ñüíïõ êëßóåùò ðáëìïý êÜôù, áðü 0,1-15 óåê, êÜôé
ðïõ óçìáßíåé üôé ôï ñåýìá ìåéþíåôáé âáèìéáßá, áðü ôçí ôéìÞ ðïõ åðéëÝîáôå ðñïò ôçí
åëÜ÷éóôç.
Ðïôåíóéüìåôñï RPO1: ãéá ñýèìéóç ôïõ ÷ñüíïõ ìåôáôñïöïäüôçóçò áåñßïõ áðü
1-25 óåê, äçë. ôï ÷ñüíï ðïõ åîáêïëïõèåß ç ñïÞ áåñßïõ ìåôÜ ôï óâÞóéìï ôïõ ôüîïõ.
Äéáêüðôçò åðéëïãÞò SÁ1: ãéá åðéëïãÞ ìåèüäùí åêêßíçóçò óõãêüëëçóçò TIG.
ÈÝóç ËéÖôáñî: ôïðïèåôåßôå ôï çëåêôñüäéï ôïõ êáõóôÞñá óôç èÝóç, üðïõ è’ áñ÷ßóåé ç
óõãêüëëçóç, ðáôÜôå ôï äéáêüðôç ôïõ êáõóôÞñá êáé áíáóçêþíåôå ôïí êáõóôÞñá. Ôï ôüîï
äçìéïõñãåßôáé óôçí áôìüóöáéñá ôïõ ðñïóôáôåõôéêïý áåñßïõ.
ÈÝóç ÇF: ìüëéò ðáôçèåß ï äéáêüðôçò ôïõ êáõóôÞñá áñ÷ßæåé ç ñïÞ áåñßïõ. Ç ÇF ìïíÜäá
îåêéíÜåé êáé ðáñÜãåé óðéíèÞñá ìåôáîý çëåêôñïäßïõ êáé õëéêïý óõãêüëëçóçò, ôï áÝñéï
éïíßæåôáé êáé äçìéïõñãåßôáé ôüîï. Ìüëéò óôáèåñïðïéçèåß ôï ôüîï áðïóõíäÝåôáé áõôüìáôá
ç ìïíÜäá ÇF.
Äéáêüðôçò åðéëïãÞò SÁ7: ãéá íá èÝóåôå óå ëåéôïõñãßá ôç ìïíÜäá õäñüøõîçò.
Ìå ôç óýíäåóç áíÜâåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ ëÜìðá ÇL2.
Äéáêüðôçò åðéëïãÞò SÁ2: ãéá 2-÷ñïíç/4-÷ñïíç ëåéôïõñãßá.
2 ÷ñïíç ëåéôïõñãßá óçìáßíåé üôé ôï ôüîï áíÜâåé üóï ï äéáêüðôçò ôïõ êáõóôÞñá åßíáé
ðáôçìÝíïò êáé óâÞíåé ìüëéò ï äéáêüðôçò áöåèåß åëåýèåñïò.
4 ÷ñïíç ëåéôïõñãßá óçìáßíåé üôé äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ðáôÜôå ôï äéáêüðôç êáôÜ ôç
óõãêüëëçóç. Ôï ôüîï áíÜâåé ìüëéò ðáôçèåß ï äéáêüðôçò. Ôï ôüîï óâÞíåé ìüëéò ï
äéáêüðôçò åðéóôñÝøåé óå èÝóç íåêñÜ.
Äéáêüðôçò åðéëïãÞò SÁ5: ãéá åóùôåñéêÞ ñýèìéóç Þ ôçëåñýèìéóç.
ÈÝóç åóùôåñéêÞ (éíôåñí) óçìáßíåé üôé éó÷ýåé ç ôéìÞ ðïõ ñõèìßóôçêå óôï ìç÷Üíçìá.
ÈÝóç åîùôåñéêÞ (å÷ôåñí) óçìáßíåé üôé éó÷ýåé ç ôéìÞ ðïõ ñõèìßóôçêå óôç ìïíÜäá ðáëìïý
êáé/Þ ôçëå÷åéñéóìïý.
ÅðáöÞ ôçëå÷åéñéóìïý ×S1 ïîç ×S2: ãéá óýíäåóç ìïíÜäáò ôçëå÷åéñéóìïý êáé/Þ
ðáëìïý.
TIG óýíäåóç ×S3: ãéá ôá÷õóýíäåóç ÔÉG-êáõóôÞñá, ñõèìéóôÞ áåñßïõ êáé ÷åéñéóôÞñéïõ.
ÏÊC óýíäåóç ×S4: ãéá êáëþäéï åðéóôñïöÞò êáé êáëþäéï çëåêôñïäßïõ óå ÌÌÁ
óõãêüëëçóç.
ÐñïåéäïðïéçôéêÞ ëÜìðá ÇL3: ç êßôñéíç ëÜìðá áíÜâåé ìüëéò ðÝóåé ç èåñìïóôáôéêÞ
áóöÜëåéá. Ìüëéò êñõþóåé ï áíïñèùôÞò, åðáíÝñ÷åôáé áõôüìáôá êáé ç áóöÜëåéá.
bt08d12y
-- 85 --
1. Äéáêüðôçò ìå ðñïåéäïðïéçôéêÞ ëÜìðá (ÇL1).
2. Ðåñéï÷Ýò ñåýìáôïò áðü 4 Á óå 250 Á êáé
áðü 5 Á óå 400 Á áíôßóôïé÷á.
3. Ìåôáôñïöïäüôçóç áåñßïõ 1-25s.
4. Ëåéôïõñãßá êëßóçò ðáëìïý êÜôù,
áðü 0,1-15 s.
5. Äõíáôüôçôá óýíäåóçò áìðåñüìåôñïõ
êáé âïëôüìåôñïõ, áíáëïãéêÜ Þ øçöéáêÜ.
6. Äéáêüðôçò óýíäåóçò/äéáêïðÞò
åîùôåñéêÞò ìïíÜäáò øýîçò, ìå
ðñïåéäïðïéçôéêÞ ëÜìðá (ÇL2).
7.
Ëåéôïõñãßá êëßóçò ðáëìïý ðÜíù, áðü 0,1-15s.
8. ÅðáöÞ óýíäåóçò ôçëå÷åéñéóôÞñéïõ Þ
ìïíÜäáò ðáëìþí.
9. ÅðáöÞ óýíäåóçò ðïäï÷åéñéóôÞñéïõ.
10. ÅðéëïãÞ ìåèüäïõ åêêßíçóçò-ËéÖôÁñî-ìÝèïäïò Þ ÇÖ-Üíáöëåîç ôüîïõ.
11. 2/4-÷ñïíç-óýíäåóç åðéôñÝðåé óôï óõãêïëëçôÞ óõãêüëëçóç ÷ùñßò íá Ý÷åé
ðáôçìÝíï ôï äéáêüðôç ôïõ êáõóôÞñá.
12. ÅðéëïãÞ ìåèüäïõ óõãêüëëçóçò- ÔÉG-óõãêüëëçóç Þ óõãêüëëçóç ìå
åðåíäõìÝíá çëåêôñüäéá.
13. Ç ÈåñìéêÞ åêêßíçóç åðéôñÝðåé áõîçìÝíç ñïÞ ñåýìáôïò ãéá Ýíá ìéêñü
äéÜóôçìá êáôÜ ôçí åêêßíçóç. ×ñçóéìïðïéåßôáé ìå åðåíäõìÝíá çëåêôñüäéá.
14. ÊåíôñéêÞ óýíäåóç ãéá ÔÉG-êáõóôÞñá ìå ñåýìá, áÝñéï êáé äéáêüðôç åðéëïãÞò
óå ìéá ìïíÜäá.
15. ÅðáöÞ ãéá êáëþäéï åðéóôñïöÞò êáé óõãêñáôçôÞñá çëåêôñïäßïõ.
16. ÐñïåéäïðïéçôéêÞ ëÜìðá, èåñìïóôáôéêÞ áóöÜëåéá.
6
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí ï ðåëÜôçò ìüíïò ôïõ, êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò êÜíåé ìåôáôñïðÝò óôï ìç÷Üíçìá ãéá íá äéïñèþóåé ôõ÷üí
ëÜèç.
Ïé áíïñèùôÝò LTG 250/400 êáíïíéêÜ äåí áðáéôïýí éäéáßôåñç óõíôÞñçóç.
ÖõóÞîôå ôï åóùôåñéêü ôïõ áíïñèùôÞ ìéá öïñÜ ôï ÷ñüíï ìå ðåðéåóìÝíï, îçñü
áÝñá êáé ìå ÷áìçëÞ ðßåóç.
Áí ï áíïñèùôÞò ëåéôïõñãåß óå ðåñéâÜëëïí ìå ðïëëÝò óêüíåò Þ áêáèáñóßåò íá
ôïí êáèáñßæåôå óõ÷íüôåñá.
7
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Óôéò ðáñáããåëßåò íá óçìåéþíïíôáé ï ôýðïò êáé áñéèìüò ìç÷áíÞìáôïò êáèþò êáé
ôï üíïìá êáé ï áñéèìüò áíôáëëáêôéêïý.
Áõôü äéåõêïëýíåé ôçí åîõðçñÝôçóç êáé åîáóöáëßæåé óùóôÞ ðáñÜäïóç
áíôáëëáêôéêïý.
bt08d12y
-- 86 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising