ESAB | LKB 265 4WD | Instruction manual | ESAB LKB 265 4WD Användarmanual

ESAB LKB 265 4WD Användarmanual
LKB 265
LKB 320
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d'instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l'uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Èíñòðóêöèÿ ïî ýêñïëóàòàöèè
0455 466 101 020404
Valid for serial no. 005-xxx-xxx
1 DIREKTIV
4
2 SÄKERHET
4
3 INTRODUKTION
5
3.1
3.2
Tekniska data: LKB 265, LKB 265 4WD
Tekniska data: LKB 320, LKB 320 4WD
4 INSTALLATION
4.1
4.2
4.3
5
6
7
Nätanslutning
Montering av detaljer
Elektrisk installation
7
8
8
5 DRIFT
9
6 UNDERHÅLL
9
7 RESERVDELSBESTÄLLNING
10
SCHEMA
107
RESERVDELSFÖRTECKNING
111
TILLBEHÖR
124
-3-
TOCse
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, försäkrar under eget ansvar att
svetsströmkälla LKB 265/320 från serienummer 523/521 - 612/547 är i överensstämmelse
med standard EN 60974-1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2002-03-26
Henry Selenius
Managing Director
ESAB AB Arc Equipment
695 81 Laxå
Sweden
2
Tel: +46 584 81 000
Fax: +46 584 411 924
SÄKERHET
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM SKALL
VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK - Kan döda
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS - Kan vara farlig för Er hälsa
Håll ansiktet borta från svetsröken.
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN - Kan skada ögonen och bränna huden
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
Gnistor ("svetsloppor") kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens
närhet.
BULLER - Starka ljud kan skada hörseln
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL - Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
-4se
SE
3
INTRODUKTION
LKB 265, LKB 265 4WD, LKB 320 och LKB 320 4WD är stegomkopplade svetsströmkällor i
kompaktutförande, avsedda för svetsning med solid tråd i stål, rostfritt stål och aluminium,
samt rörtråd med eller utan skyddsgas.
Genom att skifta + och - anslutningarna på omkopplingsplinten ovanför matarverket får Du
möjlighet att växla mellan svetsning med homogentråd/skyddsgas och
svetsning med gaslös rörtråd.
3.1
Tekniska data: LKB 265, LKB 265 4WD
Leveransutförande:
Strömkälla , utrustad med punktsvetsningsfunktion och ställbar efterbrinntid.
Inbyggt matarverk med matarrullar för solidtråd, diameter 0,8 och 1,0.
Svetsbrännare PSF 250 4,5 m.
Återledarkabel 4,5 m med återledarklamma.
Nätkabel 3 m och gasslang.
Bipackat: Handtag, (monteras med 2 skruvar), gasflaskhylla,
(monteras med 2 skruvar.)
Spänning
400-415 V, 3~ 50/60 Hz
230/400-415/500V3~50Hz
230/440-460V, 3~60Hz
Tillåten belastning
100% intermittens
150 A/22 V
150 A/22 V
60 % intermittens
190 A/24 V
190 A/24 V
30 % intermittens
265 A/27 V
265 A/27 V
Inställningsområde (DC)
30A/15V-265A/27V
30A/15V-265A/27V
Tomgångsspänning
15-38 V
15-38 V
Tomgångseffekt
50 W
50 W
Verkningsgrad
0,69
0,69
Effektfaktor
0,97
0,97
Manöverspänning
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Dimensioner lxbxh
770x520x620
770x520x620
Vikt
92 kg
92 kg
Kapslingsklass
IP 23
IP 23
Användningsklass
-5se
SE
3.2
Tekniska data: LKB 320, LKB 320 4WD
Leveransutförande:
Strömkälla , utrustad med omkopplare för 2/4-takt funktion med gasför-och efterströmning i
4-takt läge samt ställbar efterbrinntid.
Inbyggt matarverk med matarrullar för solidtråd, diameter 1,0 och 1,2.
Svetsbrännare PSF 305 4,5 m.
Återledarkabel 4,5 m med återledarklamma.
Nätkabel 5 m och gasslang.
Bipackat: Handtag,( monteras med 2 skruvar), gasflaskhylla,
(monteras med 2 skruvar.)
Spänning
400-415 V, 3~ 50/60 Hz
230/400-415/500V3~50Hz
230/440-460V, 3~60Hz
Tillåten belastning
100% intermittens
195 A/24 V
195 A/24 V
60 % intermittens
250 A/27 V
250 A/27 V
30 % intermittens
320 A/30 V
320 A/30 V
Inställningsområde (DC)
40A/16(14)V-320A/30V
40A/16(14)V-320A/30V
Tomgångsspänning
16-40 V
16-40 V
Tomgångseffekt
52 W
52 W
Verkningsgrad
0,71
0,71
Effektfaktor
0,97
0,97
Manöverspänning
42 V, 50/60 Hz
42 V, 50/60 Hz
Dimensioner lxbxh
770x560x640
770x560x640
Vikt
112 kg
112 kg
Kapslingsklass
IP 23
IP 23
Användningsklass
Intermittensfaktor
Intermittensfaktorn anger den tid i procent av en tiominutersperiod, som man kan svetsa med en viss belastning
utan att svetsströmkällan överbelastas.
Kapslingsklass
IP-koden anger kapslingsklass, dvs graden av skydd mot inträngning av fasta föremål och vatten. Apparat märkt
IP 23 är avsedd för inom- och utomhusbruk.
Användningsklass
Symbolen
innebär att svetsströmkällan är konstruerad för användning i utrymmen med
förhöjd elektrisk fara.
-6se
SE
4
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem- och kontorsmiljö kan denna produkt orsaka
radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
Anslut och avsäkra anslutningskabeln enligt gällande föreskrifter.
Nätkabelarea enligt svenska föreskrifter.
Kontrollera att svetslikriktaren ej övertäckts eller uppställts så att kylning hindras.
4.1
Nätanslutning
LKB 265
3~50 Hz
3~50/60 Hz*
3~50 Hz
3~60 Hz
3~60 Hz
Spänning V
230
400/415
500
230
440-460
Ström A 100%
13
7
5
13
7
60%
18
10
7
18
9
30%
27
16
13
27
16
Ledningsarea mm
4 x 2,5
4 x 1,5
4 x 1,5
4 x 2,5
4 x 1,5
Säkring trög A
20
16
16
20
16
LKB 320
3~50 Hz
3~50/60 Hz*
3~50 Hz
3~60 Hz
3~60 Hz
Spänning V
230
400/415
500
230
440-460
Ström A 100%
16
9
7
16
8
60%
23
14
10
23
12
30%
35
20
16
34
18
Ledningsarea mm
4x4
4 x 2,5
4 x 2,5
4x4
4 x 2,5
Säkring trög A
20
16
16
20
16
*)LKB 265, LKB 265 4WD
*)LKB 320, LKB 320 4WD
-7se
SE
4.2
Montering av detaljer
ba14s003
ba14s008
4.3
Elektrisk installation
-8se
SE
5
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 1. Läs dessa innan du använder utrustningen.
Strömkällorna kan utrustas med instrument för visning av ström och spänning.
Instrumentet har frysfunktion och kan kalibreras.
Termiska skydd förhindrar överhettning. Återställning sker automatiskt när
strömkällan svalnat.
A - Plats för digitala instrument (tillbehör)
B - Strömställare, 10-steg
C - Strömställare, 4-steg
D - Elkopplare till/från
E - Indikeringslampa nät
F - Indikeringslampa termovakt, lyser vid överhettning
G - Svetsbrännaruttag
H - Potentiometer (trådmatningshastighet)
J - Induktansuttag
K - Potentiometer (punktsvetsning)
ba14s005
6
UNDERHÅLL
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
Det är endast den som har lämpliga elkunskaper (behörig) som får avlägsna skyddsplåtar för
att: ansluta, utföra service, underhåll och reparationer på en svetsutrustning.
Blås ren strömkällan med torr reducerad tryckluft.
Rengöring och byte av matarmekanismens slitdelar bör ske med jämna
mellanrum för att erhålla en störningsfri trådmatning.
Observera att för hårt inställd förspänning kan medföra onormalt slitage på
tryckrulle, matarrulle och trådledare.
Blås ren trådledare regelbundet och rensa gasmunstycket.
Bromsnavet
Navet är justerat vid leverans, vid behov av efterjustering följ anvisningarna nedan. Justera
bromsnavet så att tråden är något slak när matningen upphör.
-9se
SE
Justering av bromsmomentet:
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
7
RESERVDELSBESTÄLLNING
LKB är konstruerade och provade i enlighet med den internationella standarden EN
60974-1 (IEC 60974-1).
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa sig
om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB-representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och
reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan NO TAG.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
- 10 se
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising