ESAB | PRC 33-90 | Instruction manual | ESAB PRC 33-90 Användarmanual

ESAB PRC 33-90 Användarmanual
A21 PRC 17- 49
A21 PRC 33- 90
A21 PRC 60- 170
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 934 001
020321
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 803--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SVENSKA
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
6
7
5.1 Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Monteringsanvisning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
6.1
6.2
6.3
6.4
Svetsverktygets fastsättning för svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svetsstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svetsning i trånga utrymmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
9
10
11
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
Dagligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vid behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av slitdelar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av wolframelektrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontering av tång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
16
16
16
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
TOCs
-- 3 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, försäkrar under eget ansvar att
rörsvetsverktyg A21 PRC 17--49 / 33--90 / 60--170 från serienummer 732 är i överensstämmelse med standard EN 60292 enligt villkoren i direktiv (89/392/EEG) med
tillägg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--09--22
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som
berör personal i arbete med systemet eller i dess närhet. Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de
krav som ställs på denna typ av svetsutrustning. Innehållet i den här rekommendationen kan ses
som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som
den maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
S svetsning
2.
Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start
S att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S vara lämplig för ändamålet
S vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
dsa9d1sa
-- 4 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
3
INTRODUKTION
A21 PRC 17--49 / 33--90 / 60--170 är avsedd för TIG--svetsning av rörskarvar.
Rörsvetsverktygen är vattenkylda och har pendlingsfunktion (6), automatisk
båglängdsreglering (genom reglering av bågspänningen = AVC) (5). De är
anpassade för att anslutas till svetsströmkälla LTP 450. Vid behov av tillsatstråd
används trådmatarenhet MEI 21.
Rörsvetsverktygen är konstruerade enligt en speciell tångprincip som möjliggör
snabb och noggrann fastsättning på röret. Tångprincipen innebär att backparet (4)
låser rörsvetsverktyget vid röret genom att
låsspak (1) pressas in mot handtaget.
Vid svetsning roterar endast
kuggkransen (3) med påmonterade
detaljer.
För runddrivning används en drivenhet (2)
bestående av en permanentmagnetiserad
likströmsmotor och en pulsgivare för
varvtalsreglering. Motorn får sin spänning
från styrutrustningen (svetsströmkällan).
dsa9d1sa
-- 5 --
SE
A21 PRC finns i följande varianter:
PRC 17--49
PRC 33--90
PRC 60--170
Med AVC
0443 751 880
0443 761 880
0443 771 880
Med AVC & pendelenhet
0443 752 880
0443 762 880
0443 772 880
Ombyggnadssatser för konvertering från A21 PRB till A21 PRC:
PRB 17--49
PRB 33--90
PRB 60--170
AVC enhet
0443 936 880
0443 936 881
0443 936 882
Pendelenhet
0443 937 880
0443 937 880
0443 938 880
Observera att det normalt ej går att pendla utan AVC--enhet.
4
TEKNISKA DATA
Rörsvetsverktyg
PRC 17--49
PRC 33--90
PRC 60--170
250
250
250
17--49
33--90
60--170
0,12 -- 2,4
0,08 -- 1,6
0,05 -- 0,95
2,8
3,2
4,4
7
7
7
1,6 / 2,4
1,6 / 2,4
1,6 / 2,4
0,6 / 0,8 / 0.9
0,6 / 0,8 / 0.9
0,6 / 0,8 / 0.9
48
0,5
6950
246:1
48
0,5
6950
246:1
48
0,5
6950
246:1
Pendling
Motor
Max ankarspänning (V DC)
Max ankarström (A DC)
Max. hastighet, pendlingsrörelse (mm/s)
Min. hastighet, pendlingsrörels (mm/s)
Inställningsområde (mm)
Amplitud (mm)
Vikt (kg)
24
0,2
12
2
20
6
1,8
24
0,2
12
2
20
6
1,8
24
0,2
12
2
20
6
2,2
AVC (Bågspänningsreglering)
Motor
Max ankarspänning (V DC)
Max ankarström (A DC)
Normal reglerhastighet vid 10 V (mm/s bågreglering)
Vikt (kg)
12
0,2
2
0,5
12
0,2
2
0,5
12
0,2
2
0,5
Max svetsström vid 100%
intermittens (A)
Rör ytterdiameter (mm)
Runddrivningshastighet (v/min)
Vikt exkl. kabel, slangpaket, AVC-- och pendlingsenhet (kg)
Längd slangpaket (m)
Wolframelektroddiameter (mm)
Tillsatstråd diameter (mm) Fe, SS
Drivenhet
Max ankarspänning (V DC)
Max ankarström (A DC)
Ankarets varvtal vid 20 volt (v/min)
Mekanisk utväxling
dsa9d1sa
-- 6 --
SE
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
S
Svetsströmkälla LTP 450, se bruksanvisning 0456 634 xxx.
S
Trådmatarenhet MEI 21, se bruksanvisning 0443 831 xxx.
5.1
Anslutningar
A
Motorkabel -- rotation
B
Trådledare
C
Kylvattenslang ut
D
Kylvattenslang in
E
Svetskabel
F
Gasslang
G
Motorkabel -- pendlingsenhet
H
Mätkabel -- AVC enhet
I
Motorkabel -- AVC enhet
dsa9d1sa
-- 7 --
SE
5.2
Monteringsanvisning
AVC--enhet
Pendlingsenhet
Pendlingsenheten (3) / tången (1) kan alt.
monteras i omvänd position, d.v.s. med
låsspaken (1c) nedåt.
S
Demontera tång (1) och
pendlingsenhet (3) från
rotationsenhet (4).
För att undvika centrumförskjutning vid
fastsättning av tången (1) mot
rotationsenheten (4) skall speciell
centreringsfixtur (5) (medlevereras)
anbringas mellan klämbackar (1b) och
kuggkrans (4b) före åtdragning.
dsa9d1sa
-- 8 --
SE
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
Svetsströmkälla LTP 450, se programmeringsmanual 0456 638 xxx.
S
VARNING!
För att undvika skador på svetsverktyget, kontrollera att återledaren är ansluten till
arbetsstycket och att wolframelektroden är i startposition före svetsstart.
6.1
Svetsverktygets fastsättning för svetsning
S
Ställ in rätt rördiameter med
ställskruv (3) när låsspak (1) är i
stängt läge.
S
Öppna rörsvetsverktyget med låsspak (1).
S
Vrid ytterligare ca 1/4 varv på ställskruv (3)
för att erhålla korrekt förspänning.
OBS! Större förspänning kan deformera tången
med centrumförskjutning och svetsfel som följd.
För svetsning med utrustning för rördimension 8--17
mm (se tillbehör sid NO TAG) skall svetsverktyget fixeras
med drivenheten i vertikalt läge. Med röret i horisontellt läge
skall stöd eller avlastning anbringas under drivenheten för att
undvika att svetsverktyget vrider sig kring röret.
S
Stäng åter rörsvetsverktyget med låsspak (1).
S
Frikoppla kuggkransen med frikopplingsarm (2).
S
Vrid kuggkrans (4) ca 1,5 varv för att linda upp anslutningskabel.
6.2
Inställningar
Inställning av wolframelektrodens läge i svetsfogen
S
Ställ in elektrodavståndet i radiell led
via programmeringslådan med
AVC--enheten (3).
OBS! när max rördiameter (49, 90,
170mm) används i verktyget så kan
distansen mellan rörets periferi och
gaskåpa ej överstiga 7,5 mm.
Ställ in elektrodens läge i axiell led med
ställskruv (1) eller via programmeringslådan med pendlingsenheten (2).
Elektrodhållararmens fjäderkraft är inställd från fabrik,
men kan justeras (kontakta närmaste ESAB--representant
för information).
S
dsa9d1sa
-- 9 --
SE
Inmatning av tillsatstråd
S
Se bruksanvisning för trådmatarenhet
MEI 21 art.nr 0443 831 xxx.
Inställning av tillsatstråd
S
Ställ in tillsatstrådmunstycket (1) i
radiell led med en insexnyckel och
för fininställning med ratt (2).
6.3
Svetsstart
S
Ställ in svetsparametrarna eller återkalla för svetsningen avsett program till
arbetsarean (se programmeringsmanual).
S
Tryck in startknappen (A) på inställningslådan.
dsa9d1sa
-- 10 --
SE
6.4
Svetsning i trånga utrymmen
PRC 17--49 med AVC
PRC 17--49 med AVC och pendlingsenhet
PRC 17--49
D
C--C min
S Komplett.
D±49
70+D
S Utan fininställningsratt (1) för tråd .
S Brännarkåpa (3) kan behöva bytas ut mot kortaste variant.
D±49
70+D/2
D±34
34±D±49
56+ D/2
39+D
S
S
S
S
S
Utan fininställningsratt (1) för tråd.
Utan ändplattor (2).
Med plats för kablar i axiell led.
Brännarkåpa (3) kan behöva bytas ut mot kortaste variant.
Med tillsatstrådmunstycke 0443 880 880.
dsa9d1sa
-- 11 --
SE
PRC 33--90 med AVC
PRC 33--90 med AVC och pendlingsenhet
PRC 33--90
D
C--C min
D±68
68±D±90
94+D/2
60+D
S Utan fininställningsratt (1) för tråd .
S Brännarkåpa (3) kan behöva bytas ut mot kortaste variant.
D±90
94+D/2
Utan fininställningsratt (1) för tråd.
Utan ändplattor (2).
Med plats för kablar i axiell led.
Brännarkåpa (3) kan behöva bytas ut mot kortaste variant.
D±90
82+D/2
S Komplett.
S
S
S
S
dsa9d1sa
-- 12 --
SE
PRC 60--170 med AVC
PRC 60--170 med AVC och pendlingsenhet
PRC 60 -- 170
S Komplett.
dsa9d1sa
-- 13 --
D
C--C min
D±170
137+D/2
SE
7
UNDERHÅLL
OBS!
Samtliga garantiåtagande från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
7.1
Dagligen
Kontrollera att alla kablar och slangar är felfria.
7.2
Vid behov
Rengör och smörj alla glidytor med nytt smörjfett art.nr 0444 044 001
(BP Energrease LS EP 00).
Byte av elektrodhållare komplett
S
Öppna skyddskåpa (1).
S
Tag isär anslutningsblocken (2) och (3) genom att avlägsna insexskruvarna.
S
Demontera klamman (6) tillfälligt.
S
Drag ut den gamla elektrodhållaren (5) genom skyddskåpan (1) och returnera
den till närmaste ESAB--respresentant för utbyte enligt vårt utbytessystem
inklusive klamma (6).
S
Montera den nya elektrodhållaren i omvänd ordning.
S
Kontrollera att o--ringarna mellan (2) och (3) ligger på plats.
Reparation av multiledare
OBS! Detta bör göras av auktoriserad ESAB service personal.
S
Lossa klammorna (4) resp. (6) i den skadade änden och drag tillbaka slangen
(7).
S
Löd loss strömnipplarna (11) från elektrodhållare (12) / anslutningsblock (2) med
lödkolv.
S
Skär bort den skadade delen av slangen, men lämna kvar några cm mer av
strömlitzerna.
dsa9d1sa
-- 14 --
SE
S
Fäst en tejp (8) runt strömlitzerna (9) i höjd med slangens ände, för att markera
slangens längd.
S
Dra ut strömlitzerna (9) 60--70 mm ur slangen och hindra strömlitzerna från att
glida tillbaka med hjälp av en säkerhetsnål eller metalltråd (10).
S
Kapa strömlitzerna (9) så att de är ca 15 mm kortare än slangen.
S
Pressa fast nya strömnipplar (11) med en kabeltång eller annat lämpligt don.
S
Tennlöd strömnipplarna (11) mot elektrodhållaren (12) / anslutningsblocket (2).
S
Ta bort säkerhetsnålen / metalltråden (10).
S
Blöt strömnipplarna (11) och skjut över slangen (7).
S
Sätt tillbaka klammorna (4) resp. (6).
dsa9d1sa
-- 15 --
SE
7.3
Byte av slitdelar
S
Avlägsna brännarkåpa (1).
S
Avlägsna wolframelektrod (5).
S
Avlägsna spännhylsa (2).
S
Avlägsna gaskåpa (6).
S
Gänga ut elektrodmunstycke (4) från gaslins (3)
med hjälp av en insexnyckel.
S Montera i omvänd ordning.
OBS! Se till att gaslins (3) monteras med den släta
sidan mot tätningsbrickan (7).
7.4
Montering av wolframelektrod
Efter slipning monteras wolframelektrod i elektrodhållare genom att:
S
Avlägsna brännarkåpa (1).
S
Föra in wolframelektrod (5) i elektrodmunstycke (4) och spännhylsa (2).
S
Spänna fast wolframelektrod med brännarkåpa (1).
7.5
Demontering av tång
Se “Pendlingsenhet” på sid 8.
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
A21 PRC 17--49 / 33--90 / 60--170 är konstruerade och provade i enlighet
med den internationella standarden EN 60 292 (IEC 292).
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att
förvissa sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
dsa9d1sa
-- 16 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising