ESAB | LKB 400WS | Instruction manual | ESAB LKB 400WS Brugermanual

ESAB LKB 400WS Brugermanual
LKB 400W
LKB 400WS
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
0349 301 038
Valid for serial no. 211--xxx--xxxx
020314
1. SAMSVARSERKLÆRING .........................................................................................................
24
2. SIKKERHET ...............................................................................................................................
24
3. INNLEDNING .............................................................................................................................
25
3.1 TEKNISKE DATA ..................................................................................................................
25
4. INSTALLASJON .......................................................................................................................
26
4.1 NETTILKOPLING ..................................................................................................................
26
4.2 UTPAKKING ..........................................................................................................................
26
4.3 PÅFYLLING AV KJØLEVÆSKE ...........................................................................................
26
4.4 TILKOPLING AV CO2 GASSFORVARMER ..........................................................................
26
5. FRONTDEKSEL .........................................................................................................................
27
5.1 BRYTERE OG TILKOPLINGER LKB 400W .........................................................................
27
5.2 BRYTERE OG TILKOPLINGER LKB 400WS .......................................................................
29
6. REPARASJON OG VEDLIKEHOLD .........................................................................................
31
6.1 RENGJØRING.........................................................................................................................
31
7. BESTILLING AV RESERVEDELER ..........................................................................................
31
8. TILLEGGSUTSTYR ...................................................................................................................
31
8.1 MONTERING AV V/A-METER ...............................................................................................
31
23
1
SAMSVARSERKLÆRING
FORSIKRING OM SAMSVAR
ESAB AB Arc Equipment, S-695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde LKB
400W/LKB 400WS fra serienummer 032er i overensstemmelse med standard IEN 60974-1 i følge vilkårene
i direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN 50199 i følge vilkårene i direktiv (89/336/EF)
med tillegg (93/68/EF).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå, 2002-03-26
Henry Selenius
Manager Director
ESAB AB Arc Equipment
S-695 81 Laxå
Sweden
Tlf.: +46 584 81000
2
Faks : +46 584 411924
SIKKERHET
ADVARSEL !
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE. VÆR
DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN,
SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT – Kan være dødelig
• Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
• Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
• Isoler deg selv fra jord og arbeidsstykket.
• Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS – Kan være helsefarlig
• Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
• Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER – Kan skade øynene og brenne huden
• Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisemaske med filterinnsats og verneklær.
• Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
• Gnister kan føre til brann. Påse at det ikke finnes brennbare gjenstander i nærheten av sveiseplassen.
STØY – Overdreven støy kan skade hørselen
• Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
• Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL – Ta kontakt med fagmann
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET !
24
3
INNLEDNING
LKB 400W/LKB 400WS er trinnregulerte strømkilder, beregnet for sveising med homogen tråd for svart
stål, rustfritt og aluminium, samt rørtråd med eller uten gass. LKB 400W/LKB 400WS er vannkjølt og LKB
400 er egenkjølt.
3.1 TEKNISKE DATA
Strømkildene har regulerbar etterbrenningstid.
Mateverket har materuller for homogen tråd, diameter 1,0 – 1,2 mm.
Sveisepistol PSF 410W, 4,5 m
Returkabel 5,0 m
Nettkabel 5,0 m og gasslange 1,5 m
Nettspenning
Sikringer
Effektforbruk
Primærstrøm ved 35% intermittens
Sveisestrøm
ved 35% intermittens
ved 100% intermittens
Strømområde
Tomgangsspenning
Sikkerhetsklasse
Bruksklasse
Dimensjoner (ytre mål)
Lengde
Bredde
Høyde
Vekt
Væskegjennomstrømning ved 2,5 bar
Valg av kjølevæske er avhengig av omgivelsestemperaturen
- Destillert vann
- 70% destillert vann og 30% frostvæske
Kjøletankens kapasitet
-
400V-415V 3~ 50/60 Hz
230V 3~50Hz
25 A trege
35 A trege
18,8 kVA
26 A
45 A
400 A
237 A
30 - 400A
14 - 47 V
IP 23
S
1100 mm
630 mm
845 mm
215 kg
3
1 dm /min (60 l/t)
fra 0°C to +40°C
fra -10°C to 0°C
3
6 dm
IP-koden angir kapslingsklasse, dvs. graden av beskyttelse mot inntregning av faste gjenstander og
vann. Apparater merket IP 23 er konstruert for bruk innen- og utendørs.
Symbolet S innebærer at strømkilden er konstruert for bruk på steder med stor strømfare.
25
4
INSTALLERING
Installasjonen må utføres av autorisert installatør.
Tilkoplingskablen må tilkoples og sikres i samsvar med gjeldende forskrifter.
Nettkabeltverrsnitt i samsvar med gjelde forskrifter.
Kontroller at sveiselikeretteren ikke blir tildekket eller plassert slik at kjøling hindres.
4.1 NETTILKOPLING
Spenning
400V-415V
230V
3~ 50/60 Hz
3~50Hz
Sveisestrøm
100% intermittens
16 A
35% intermittens
26 A
Nettkabel
4x4mm
Sikring, treg
25 A
28 A
45 A
2
4x10mm²
35 A
4.2 UTPAKKING
A. Pakk ut strømkilden og kontroller at alt er inntakt (uskadd). Kontakt leverandøren hvis noe er skadet.
B. Kontroller at emballasjen er tom for gjenstander før den kastes.
C. Kontroller at ingen rister som skal sørge for ventilasjon er tildekket
4.3 PÅFYLLING AV KJØLEVÆSKE
, på baksiden av tanken.
Riktig mengde er markert med symbolet
- Destillert vann fra 0° C til +40° C
- 30% (glykolbasert) frysevæske og 70% destillert vann fra -10° C til 0°C
4.4 TILKOPLING AV CO2 GASSFORVARMER
- før kabelen fra gassforvarmeren gjennom åpningen på baksiden av strømkilden
- fest kabelen til punktene 5 og 6 på enheten XGM som sitter på innsiden av bakplaten på strømkilden
(symbol GAS HEATER)
26
5
FRONTDEKSEL
5.1 BRYTERE OG TILKOPLINGER LKB 400W.
Fig. 5-1. LKB 400 W frontdeksel.
A. AV/PÅ BRYTER Still bryteren i posisjon “I”, og strømmen er på. Når den grønne LED-dioden (pos.
B) lyser, indikerer det at strømmen er tilkoplet, og kjøleviften og kjølepumpen starter. Når den grønne
LED-dioden (pos. C) lyser, indikerer det at kjølevæsken sirkulerer riktig. Kjølepumpen stopper 5
minutter etter avsluttet sveising. Etter ytterligere 5-minutter stopper kjøleviften og likeretteren går i
“stand-by” stilling. Da lyser den gule LED-dioden (pos. B). Når sveisingen gjenopptas, starter
kjøleviften og pumpen automatisk.
ADVARSEL: Hvis det oppstår merkelige lyder i kjølepumpen, indikerer det at det har kommet inn
luft. Da må AV/PÅ-bryteren settes i stillingen “0”, og umiddelbart etter i stillling “I”.
B. KLAR TIL SVEISING – dioden indikerer at strømmen er på (grønt lys) eller står i “stand by” (gult lys).
27
C. KJØLING - dioden indikerer at kjølevæsken sirkulerer riktig (grønt lys)
D. SPENNINGSREGULERING skjer ved hjelp av en 5-trinns grovinnstillingsbryter og en 7-trinns
fininnstillings-bryter. Derved kan man velge mellom 35 spenningstrinn.
ADVARSEL: Ved å stille på spenningsreguleringsbryterne under sveising kan strømkilden bli skadet
!
E. OVEROPPHETING Ved overoppheting lyser LED-dioden orange. Sveisestrømmen senkes
automatisk til temperaturen er nede på et normalt nivå. La strømkilden hvile noen minutter. Ikke slå
av strømmen for da stopper også viften, og det tar lenger tid å kjøle ned strømkilden. Når det orange
lyset slukker kan sveisingen gjenopptas.
F. DIGITAL V/A METER angir sveisestrøm og spenning. Vippebryteren gir deg mulighet til å vise enten
strøm eller spenning. LKB 400 leveres uten V/A-meter, men det kan leveres som tilleggsustyr
G. POTENSIOMETER for regulering av trådhastighet fra 1,6 ÷ 25 m/min
H. TILKOPLING av sveisepistol, eurokopling
I.
UTTAK for tilkopling av strømkabel
J. AVTAPPING av kald kjølevæske
K. PÅFYLLING av varm kjølevæske
Fig.5-2. Viser L og M på mateverket i LKB 400W.
L. POTENSIOMETER for regulering av etterbrenningstid
M. OMKOPLING 2/4-taktsfunksjon
28
5.2 BRYTERE OG TILKOPLINGER LKB 400WS.
Fig. 5-3. LKB 400WS frontdeksel.
A. AV/PÅ BRYTER Still bryteren i posisjon “I”, og strømmen er på. Når den grønne LED-dioden (pos.
B) lyser, indikerer det at strømmen er tilkoplet, og kjøleviften og kjølepumpen starter. Når den grønne
LED-dioden (pos. C) lyser, indikerer det at kjølevæsken sirkulerer riktig. Kjølepumpen stopper 5
minutter etter avsluttet sveising. Etter ytterligere 5-minutter stopper kjøleviften og likeretteren går i
“stand-by” stilling. Da lyser den gule LED-dioden (pos. B). Når sveisingen gjenopptas, starter
kjøleviften og pumpen automatisk.
ADVARSEL: Hvis det oppstår merkelige lyder i kjølepumpen, indikerer det at det har kommet inn
luft. Da må AV/PÅ-bryteren settes i stillingen “0”, og umiddelbart etter i stillling “I”.
B. KLAR TIL SVEISING – dioden indikerer at strømmen er på (grønt lys) eller står i “stand by” (gult lys).
C. KJØLING - dioden indikerer at kjølevæsken sirkulerer riktig (grønt lys)
29
D. SPENNINGSREGULERING skjer ved hjelp av en 5-trinns grovinnstillingsbryter og en 7-trinns
fininnstillings-bryter. Derved kan man velge mellom 35 spenningstrinn.
ADVARSEL: Ved å stille på spenningsreguleringsbryterne under sveising kan strømkilden bli skadet
!
E. OVEROPPHETING Ved overoppheting lyser LED-dioden orange. Sveisestrømmen senkes
automatisk til temperaturen er nede på et normalt nivå. La strømkilden hvile noen minutter. Ikke slå
av strømmen for da stopper også viften, og det tar lenger tid å kjøle ned strømkilden. Når det orange
lyset slukker kan sveisingen gjenopptas.
F. DIGITALT V/A-METER angir spenning i forhold til tykkelsen på arbeidsstykket ved å vri på bryter D.
Samtidig justeres sveiseparametrene ut i fra den forhåndsinnstilte spenning. Det viser også
trådhastighet, strøm og spenning. Disse verdiene vises også under sveising. Vippebryteren gir deg
mulighet til å velge ønskede verdier
G. POTENSIOMETER for regulering av trådhastighet fra 1,6 ÷ 25 m/min
H. TILKOPLING av sveisepistol, eurokopling
I.
UTTAK for tilkopling av strømkabel
J. AVTAPPING av kald kjølevæske
K. PÅFYLLING av varm kjølevæske
L. INDIKATORER (3 x dioder) for riktig valg av induktansuttak
M. INDIKATOR for synergikontroll
- rødt lys – sveising ikke tillatt (kontrollfunksjonen virker ikke)
- grønt lys (kontinuerlig) – riktige sveiseparametere innstilt
Fig.5-4. Viser L og M på mateverket i LKB 400WS.
N. OMKOPLING 2/4-taktsfunksjon
O. POTENSIOMETER for regulering av etterbrenningstid
P. POTENSIOMETER for forhåndsinnstilling av tråddiameter
R. VALG AV AUTOMATISK (SYNERGISK) ELLER MANUELL INNSTILLING OFF angir manuell
innstilling. Ved automatisk innstilling stiller du rattet inn på et av feltene, avhengig av hva du skal
sveise. Deretter velger du tråddiameter
30
6
VEDLIKEHOLD
Advarsel: Alle garantiforpliktelser fortfaller hvis ikke autorisert personell foretar reparasjoner.
6.1 RENGJØRING
LKB 400W/LKB 400WS skal regelmessig rengjøres ved bruk av tørr trykkluft (lavt trykk). Hvis
strømkildene benyttes i skitne eller støvete miljøer kreves det oftere rengjøring. Hvis ikke dette gjøres kan
åpninger tettes, hvilket igjen kan føre til overoppheting
7
BESTILLING AV RESERVEDELER
Ved bestilling av reservedeler oppgi maskintype, serienummer og artikkelnummer som angitt i
reservedelslisten. Det vil forenkle levering og sikre at du får rett del.
8
TILLEGGSUTSTYR
V/A meter
art.nr. 0349 302 118
8.1 MONTERING AV V/A METER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Fjern sideplatene på strømkilden.
Sett plastmansjetter på akselen til bryteren på V/A-meteret.
Fest V/A-meteret og plastmasjetten til fronten på strømkilden.
V/A-meteret monteres i skilleveggen.
Kople strømkabelen (+) fra broen.
Monter et avstandsstykke mellom shunten og broen, og monter strømkabelen (+) til den frie enden av
shunten.
7. Tilkoplingen av V/A-meteret utføres som vist på det skjematiske diagrammet for LKB 400W.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
V/A-meter A3
Shunt
Kabling av transformator T2
Kabling til fronten A2
Kabling til shunt og plugg (
Likeretterbro
Front A2
Strømkabel (+)
Transformator T2
Plugg (
)
)
31
Bremsenavet
Navet er justeret ved levering. Hvis efterjustering bliver nødvendig, følges nedenstående anvisninger.
Justér bremsenavet, så tråden er lidt slap, når fremføringen standser.
Justering af bremsemomentet:
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor forsiktighet.
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising