ESAB | LKA 180 | Instruction manual | ESAB LKA 180 Brugermanual

ESAB LKA 180 Brugermanual
LKA 180
LKA 240
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
clka1p00
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
0456 180 001
020211
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Návod k pou¾ívání
Kezelési utasítások
Íþletme Elkitabý
Valid for serial no. 618--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
ÈESKY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
MAGYAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
TÜRKÇE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
Výrobce si vyhrazuje právo na zmìnu údajû bez pøedcházejiciho upozomìni.
Fenntartjuk az elözetes bejelentés nélküli változtatás jogát.
Donaným özellikleríní herhangí bír íhbarda bulundurmadan deÝíþtírme hakki saklidir.
-- 2 --
DANSK
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKE DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
13
5.1 El--tilslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Tråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6.1 Punktsvejsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
7 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
8 RESERVEDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
UDVALGSTABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
SKEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
RESERVEDELSFORTEGNELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
TOCd
-- 10 --
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden garanterer under eget ansvar,
at svejsestrømkilde LKA 180 / 240 fra serienummer 618 er i overensstemmelse med
standard EN 60974--1 ifølge betingelserne i direktiv (73/23/EEC) med tillægg
(93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 96--04--20
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER. DERFOR
SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET PÅ FØLGENDE INFORMATIONER
ELEKTRISK STØD -- Kan være dræbende
S
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhver tid gældende forskrifter i ”Stærkstrømsreglementet” og ”Fællesregulativet”.
S
Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige
handsker eller vådt tøj.
S
Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
S
Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS -- Kan være sundhedsfarligt
S
Hold ansigtet væk fra svejserøgen.
S
Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE--/SKÆRELYS -- Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
S
Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæthed og beskyttende beklædning.
S
Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
S
Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af svejsepladsen.
STØJ -- Kraftig støj kan skade hørelsen
S
Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
S
Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL -- Kontakt en fagmand.
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
bc05d18d
-- 11 --
DK
3
INDLEDNING
LKA 180/240 en trinomkoblet Svejsestrømkilde i kompakt format, beregnet til
svejsning med massiv tråd og såkaldt gasløs rørtråd.
Komplet sæt, indeholdende strømkilde med indbygget fremførings-- værk,
(svejsepistol PSF 160), netkabel, returkabel med klemme, fremføringsrulle til 0,6 og
0,8 mm tråd samt gasslange. Monteringssæt med håndtag, bagaksel, 2 stk. baghjul
og 2 stk. styrende hjul.
To regulatorer for spænding og trådfremføringshastighed, let at indstile ved hjælp af
tabellen på sid.116.
Ved at bytte om på + og -- tilslutningerne på omkoblingsklem-- rækken ovenfor
fremføringsværket er der mulighed for at skifte mellem massiv tråd med
beskyttelsegas og gasløs rørtråd.
Punktsvejsefunktionen letter arbejdet, nær man skal svejse to overlappende plader
sammen.
Termisk beskyttelse forhindrer overopvarmning af strømkilden. Nulstilling sker
automatisk, når strømkilden er kølet ned.
4
TEKNISKE DATA
LKA 180
LKA 240
LKA 180 1--faset
Netspænding
230/400 V,
3--faset 50 Hz
230/400 V,
3--faset 50 Hz
230 V, 1--faset
50 Hz
Netkabelareal
4x2,5 mm@
4x2,5 mm@
3x2,5 mm@
Sikring træg
10 A
16 A
16 A
Tilladt belastning
10%
165 A
20%
160 A
200 A
60%
65 A
120 A
75 A
100%
60 A
85 A
60 A
Netspænding
400 V, 3--faset 50 Hz
400 V,3--faset 50 Hz
Netkabelareal
4x1,5 mm@
4x1,5 mm@
Sikring træg
10 A
10 A
Tilladt belastning
11%
170 A
18%
200 A
60%
75 A
110 A
100%
60 A
85 A
Spændingstrin
7
10
7
Tomgangsspænding
15--33 V
18--36 V
16--33 V
Trådfremføring
1--15 m/min
1--15 m/min
1--15 m/min
Punktsvejsetid
250 ms--2,5 s
250 ms--2,5 s
250 ms--2,5 s
Trådspole
5--15 kg
5--15 kg
5--15 kg
bc05d18d
-- 12 --
DK
LKA 180
LKA 240
LKA 180 1--faset
Ulegeret
0,6--0,8 mm
0,6--0,8 mm
0,6--0,8 mm
Rustfrit
0,6--0,8 mm
0,6--0,8 mm
0,6--0,8 mm
Aluminium
1,0 mm
1,0 mm
1,0 mm
Gasløs tråd
0,8--0,9 mm
0,8--0,9 mm
0,8--0,9 mm
Dimensioner lxbxh
780x430x530
780x430x530
780x430x530
Vægt
47 kg
50 kg
47 kg
Kapslingsklasse
IP 21
IP 21
IP 21
Tråddimensioner
Anvendelseklasse
LKA 180/240 opfylder svejsemaskinestandarden IEC 974--1.
Kapslingsklasse
IP--koden angiver kaplsingklasse, dvs, graden af beskyttelse mod intrængning af faste genstande og
vand. Udstyr mærket IP 21 er beregnet til brug indendørs.
Anvendelsesklasse
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med forhøjet
elektrisk fare.
5
INSTALLATION
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
GASTILSLUNING
Montering af detaljer
Gælder ikke gasløs tråd
bc05d001
bc05d18d
-- 13 --
DK
Løfteanvisning
Strømkilden skal løftes i løfteøjet.
Håndtaget er kun beregnet til at trække strømkilden.
5.1
El--tilslutning
bc05d002
Strømkilden er ved levering koblet til drift med 400 V 50 Hz trefaset vekselstrøm.
Netkontakten skal opfylde de internationale forskrifter og tilslutning skal udføres af
en fagmand. Kontroller netspændingen og netsikringerne på alle tre faser før
tilkobling af maskinen.
400 V
230 V
bc05d008
5.2
Tråd
bc05d004
GASLØS RØRTRÅD
MASSIV TRÅD
Ved svejsning med gasløs tråd skal returkablet være tilsluttet + på omkoblingsklemrrækken oven for fremføringsværket.
bc05d18d
-- 14 --
DK
OBS!
Hvis rullerne slingrer, eller elektrodefremføringen på anden vis ikke fungerer
tilfredsstillende, kan det være nødvendigt at justere forspændingen. Dette gøres med
justeringsskruen på trykarmen.
ADVARSEL!
Roterende dele frembyder risiko for klemning. Udvis største forsigtighed.
6
DRIFT
Generelle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på
side 11. Læs disse, inden du anvender udstyret.
S
S
S
S
S
S
S
Tilslut returklemmen (E) til emnet.
Ved svejsning med massiv tråd skal gasventilen
(A) åbnes, og gasstrømmen skal justeres med
reduktionsventilen (B).
Gasströmmen skal ligge mellem 8--12 l/min.
Tilslut strømkilden med håndtaget (L).
Den hvide indikeringslampe (K) skal lyse.
Tryk på svejsepistolens aftrykker (D),
til elektroden føres ud gennem
kontaktmundstykket (F) i pistolen.
Indstil passende svejsedata med
spændingsomkobleren (L)
og trådfremføringsgrebet (H) i henhold til
oversigstabellenpå sid.116.
Begynd at svejse og juster indstillingen efter behov.
Indikeringslampen (J) lyser, hvis strømkilden bliver for varm.
bc05d18d
-- 15 --
bc05d005
DK
6.1
Punktsvejsning
bc09
7
Stil tidspotentiometret (G) på punktsvejsning graddelt 1--10.
Punktsvejsetiden kan stilles trinløst fra 0,2--2,5 sek.
Angående indstilling af svejsespænding og trådfremførings-- hastighed se de anbefalede værdier i tabellen på sid.116. Tryk på pistolens aftrykker. Når den indstillede svejsetid er opnået, afbrydes
forløbet automatisk uden behov for at slippe aftrykkeren.
Et nyt svejseforløb starter, når pistolaftrykkeren atter trykkes ind.
VEDLIGEHOLDELSE
OBS!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandøren ophører, hvis kunden inden for
garantiperoden selv foretager indgreb i maskinen for at afhjælpe eventuelle fejl.
VIGTIGT
Denne svejseudrustning er konstrueret, tilvirket og afprövet til en lang, problemfri
levetid. Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig af hensyn til udrustningens
pålidelighed og driftssikkerhed.
Rengøring for støv
Blæs strömkilden ren med tör reduceret trykluft.
Fremföringsmekanismen
Rengöring og udskiftning af fremføringsmeka-nismens sliddele bør ske med jævne mellemrum
for at opretholde en trådfremføring uden problemer.
Bemærk at for hårdt indstillet forspænding kan
medföre unormalt slid på trykrulle, fremføringsrulle
og trådleder.
466 074--001
455 894--001
367 556--001
Pistol
Blæs trådlederen ren med jævne mellemrum og rens gasmundstykket.
8
RESERVEDELSBESTILLING
Reservedele bestilles gennem den nærmeste ESAB--forhandler, se sidste side i denne publikation. Ved bestilling bedes følgende oplyst: maskintype, serienummer samt
benævnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelsfortegnelsen.
Dette letter ekspederingen og sikrer korrekt leverance.
bc05d18d
-- 16 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising