ESAB MEK 20C User manual


Add to my manuals
8 Pages

advertisement

ESAB MEK 20C User manual | Manualzz

MEK 20C

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung

0457 030 101 011127

Manuel d’instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l’uso Manual de instruções Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

Valid for serial no. 918--xxx--xxxx

SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 DANSK NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 15 21 27 33 39 NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 51 57 63 ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.

Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.

Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rights reserved to alter specifications without notice.

Änderungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications sans avis préalable.

Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.

Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

-- 2 --

ÅËËÇÍÉÊÁ

1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1

Áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1

Óýíäåóç

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.1

ÅËÅÃ×ÏÓ ÊÁÉ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 70 70 71 71

71

72

73

74

74

74 75 77 86

TOCy

-- 69 --

GR

1 ÏÄÇÃÉÅÓ

Ç ESAB Welding Equipment AB, ôñöïäóôéêü 60974- 5 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò ( 73/23/EEC ) êáé ôçí ðñïóèÞêç ( 93/68/EEC ).

âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô (89/336/EEC) MEK 20C áðü¯ôïí áñéèìü óåéñÜò êáé ôçí ðñïóèÞêç

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ

695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç oôé ç ðçãÞ 710 EN 50199 (93/68/EEC) .

âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 97--11--10 Paul Karlsson Managing Director ESAB Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Tel: + 46 584 81000 Fax: + 46 584 12336

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

S Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Ç ìïíÜäá MEK 20C åßíáé ìßá öïñçôÞ ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò ìå ïäçãü ôåóóÜñùí ñÜïõëùí, ó÷åäéáóìÝíç ãéá óõãêüëëçóç MIG/MAG óå óõíäõáóìü ìå ôï

-- 70 --

bm22d12y

GR

óýóôçìá ðñïþèçóçò óýñìáôïò A10 ôçò Esab. Óôç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß Ýíá êáñïýëé óýñìáôïò ìå äéÜìåôñï 200 mm.

Ç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò åßíáé ôïðïèåôçìÝíç óå Ýíá ìïíùìÝíï ðñïóôáôåõôéêü ðëáßóéï åîïðëéóìÝíï ìå ïëéóèçôÞñåò.

Ç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò åëÝã÷åôáé áðü ôïí åëåãêôÞ PUA1, âëÝðå ðñüóèåôåò ðëçñïöïñßåò ãéá ôç ëåéôïõñãßá.

ËåðôïìÝñåéåò ôùí åîáñôçìÜôùí ESAB ãéá ôéò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ìðïñïýí íá âñåèïýí óôç óåëßäá 86.

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

ÄéáóôÜóåéò (ÌxÐxÕ) ÂÜñïò Ôá÷ýôçôá ôñïöïäïóßáò ÔÜóç Áíáãêáßá éó÷ýò Óýíäåóç ðéóôïëéïý

500x195x300 14 kg 2-25 m/min 42V 50-60Hz 300 VA EURO

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

5.1

Áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý

Ï 5.

áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý

õðÜñ÷ïõí ðñïâëÞìáôá åðéêïéíùíßáò.Ï åëåãêôÞò Ý÷åé Ýíáí åíóùìáôùìÝíï ôåñìáôéóôÞ áëëÜ ôï ôñïöïäïôéêü êáé ç ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ äåí Ý÷ïõí.

íá óõíäåèåß óôá Üêñá ôïõ äéáýëïõ CAN ãéá íá ìçí

Ï ôåñìáôéóôÞò èá ðñÝðåé íá ôïðïèåôåßôáé ùò åîÞò, áíÜëïãá ìå ôï ðþò óõíäÝïíôáé ïé ìïíÜäåò: ÅëåãêôÞò óõíäåäåìÝíïò ìå ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ.

Ï

áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý

íá óõíäåèåß óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ôñïöïäïôéêïý.

(Åßíáé Þäç óõíäåäåìÝíïò ìå áõôüí ôïí ôñüðï êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç).

6.

ÅëåãêôÞò óõíäåäåìÝíïò ìå ôï ôñïöïäïôéêü.

Ï

áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý

íá óõíäåèåß óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôçò ìïíÜäáò ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ.

-- 71 --

bm22d12y

GR

6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 70. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí åîïðëéóìü.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìïýò. Íá åßóôå ðïëý ðñïóåêôéêïß.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

Ãéá íá áðïöýãåôå ãëßóôñçìá êáé ðÝóéìï ôçò ìðïìðßíáò çëåêôñïäßïõ áðü ôçí ðëÞìíç - áóöáëßóôå ôçí ìðïìðßíá ìå ôçí êüêêéíç ìðåôïýãéá, üðùò äåß÷íåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ åôéêÝôá ðïõ âñßóêåôáé äßðëá óôçí ðëÞìíç.

Ñàèìéóç ôçò ðßåóçò ðñïþèçóçò óàñìáôïò

ÎåêéíÞóôå åðéâåâáéþíïíôáò üôé ôï óýñìá êéíåßôáé ïìáëÜ ìÝóù ôïõ ïäçãïý óýñìáôïò. Êáôüðéí ñõèìßóôå ôçí ðßåóç ôùí ñÜïõëùí ðßåóçò ôïõ ôñïöïäüôç óýñìáôïò. Åßíáé óçìáíôéêü ç ðßåóç íá ìçí åßíáé ðïëý õøçëÞ.

åéê.

1

åéê

2

Ãéá íá åëÝãîåôå åÜí Ý÷åé ñõèìéóôåß óùóôÜ ç ðßåóç ðñïþèçóçò, ìðïñåßôå íá ðñïùèÞóåôå ôï óýñìá ðÜíù óå Ýíá áðïìïíùìÝíï áíôéêåßìåíï, ð.÷. Ýíá îýëéíï ôåìÜ÷éï.

¼ôáí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 5 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï (åéê. 1) ôá ñÜïõëá ðñïþèçóçò ðñÝðåé íá ïëéóèáßíïõí.

ÅÜí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 50 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï, ôï óýñìá ðñÝðåé íá ðñïùèåßôáé êáé íá êÜìðôåôáé (åéê. 2).

Ç ôá÷ýôçôá ðñïþèçóçò óýñìáôïò êáé ç ôÜóç

ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôïí åëåãêôÞ PUA1 óå ëåéôïõñãßåò ñýèìéóçò êáé ìÝôñçóçò.

Áí èÝëåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôá ðïôåíóéüìåôñá óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôçò ìïíÜäáò ðñïþèçóçò óýñìáôïò ôüôå ï äéáêüðôçò äýï èÝóåùí óôï åóùôåñéêü ôçò

-- 72 --

bm22d12y

GR

ìïíÜäáò ðñïþèçóçò óýñìáôïò ðñÝðåé íá åßíáé óôçí ðÜíù èÝóç êáé ï åëåãêôÞò PUA1 ðñÝðåé íá ñõèìéóôåß óå ëåéôïõñãßá ìå ôçëå÷åéñéóìü.

Ôçëå÷åéñéóìüò

Ãéá íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå Ýíá ôçëå÷åéñéóôÞñéï, ï äéáêüðôçò äýï èÝóåùí óôï åóùôåñéêü ôçò ìïíÜäáò ðñïþèçóçò óýñìáôïò ðñÝðåé íá ãõñßóåé óå ôçëå÷åéñéóìü, êáé ï åëåãêôÞò PUA1 ðñÝðåé åðßóçò íá ñõèìéóôåß óå ôçëå÷åéñéóìü, üðùò ðáñáðÜíù.

Áí èÝëåôå íá áëëÜîåôå ôéò ðáñáìÝôñïõò ðñïþèçóçò óýñìáôïò êáé ôÜóçò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôïí åëåãêôÞ, ðñÝðåé íá áëëÜîåôå áðü ”ôçëå÷åéñéóìü” óå ëåéôïõñãßá ìÝôñçóçò Þ ëåéôïõñãßá ñýèìéóçò.

6.1

1 2 3 4 5

Óýíäåóç

Ñáêüñ óýíäåóçò íåñïý øýîçò (ìüíï óå ïñéóìÝíá ìïíôÝëá) Ñáêüñ óýíäåóçò íåñïý øýîçò (ìüíï óå ïñéóìÝíá ìïíôÝëá) Ñáêüñ óýíäåóçò áåñßïõ ÅðáöÞ áýíäåóçò êáëùäßïõ ÷åéñéóìïý/ëåéôïõñãßáò ÅðáöÞ óýíäåóçò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò

6 7 8 9 10

ÅðáöÞ óýíäåóçò ôçëå÷åéñéóôÞñéïõ ÅðáöÞ áýíäåóçò ðéóôïëéïý óõãêüëëçóçò Ðïôåíóéüìåôñï ôá÷ýôçôáò ôñïöïäüôçóçò Ðïôåíóéüìåôñï¯ôÜóåùò¯óõãêüëëçóçò ÅðáöÞ ×ÅÉÑÉÓÔÇÑÉÏ ÑÕÈÌÉÓÇÓ PUA 1 2 3 1 4 5 7 9 8 10 6 1 2

-- 73 --

bm22d12y

GR

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Ðñïóï÷Þ!

¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.

7.1

ÅËÅÃ×ÏÓ ÊÁÉ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ

Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé áðáñáßôçôç ãéá ôçí áîéüðéóôç êáé óßãïõñç ëåéôïõñãßá ôïõ.

S S Êáèáñßæåôå ôáêôéêÜ ìå áÝñá ôïí ïäçãü óýñìáôïò êáé êñáôÜôå êáèáñü ôï óôüìéï.

Êáèáñéóìüò êáé áëëáãÞ ôùí öèáñìÝíùí ôìçìÜôùí ôìçìÜôùí èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé óå ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá, ðñïêåéìÝíïõ íá Ý÷åôå áíåìðüäéóôç ôñïöïäïóßá óýñìáôïò. Å÷åôå õðüøçí üôé ç ðïëý óöé÷ôÞ ñýèìéóç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé õðåñâïëéêÞ öèïñÜ óôïí êýëéíäñï ðßåóçò, óôï êáñïýëé ôñïöïäïóßáò êáé óôïí ïäçãü óýñìáôïò.

Áöáëüò öñÝíïõ

Ï áöáëüò ñõèìßæåôáé üôáí ðáñáäßäåôáé. Áí áðáéôåßôáé åðáíáñýèìéóç, áêïëïõèÞóôå ôéò ðáñáêÜôù ïäçãßåò. Ñõèìßóôå ôïí áöáëü ôïõ öñÝíïõ Ýôóé þóôå ôï óýñìá íá åßíáé ëßãï ÷áëáñü üôáí óôáìáôÜ ç ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò.

S

Ñýèìéóç ôçò ñïðÞò ðÝäçóçò:

S Ãõñßóôå ôçí êüêêéíç ÷åéñïëáâÞ óôçí áóöáëéóìÝíç èÝóç.

S ÂÜëôå Ýíá êáôóáâßäé ìÝóá óôá åëáôÞñéá óôïí áöáëü.

Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá äåîéÜ ãéá íá ìåéþóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.

Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá áñéóôåñÜ ãéá íá áõîÞóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.

Óçì:

Ãõñßóôå ôï ßäéï êáé ôá äýï åëáôÞñéá.

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò, êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá áðïóôïëÞò êáé åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.

-- 74 --

bm22d12y

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement