ESAB MEK 44C Používateľská príručka


Add to my manuals
9 Pages

advertisement

ESAB MEK 44C Používateľská príručka | Manualzz
MEK 44C
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 857 201
011127
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 918--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
75
ÅËËÇÍÉÊÁ
1
2
3
4
5
ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1
76
76
77
77
77
Áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
6.1
Óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
7.1
ÅËÅÃ×ÏÓ ÊÁÉ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
80
8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ¯ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ÐÁÑÅËÊÏÌÅÍÁ¯ ÊÁÉ ÁÎÎÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
81
82
83
TOCy
-- 75 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç
oôé ç ðçãÞ ôñöïäóôéêü MEK 44C áðü¯ôïí áñéèìü óåéñÜò 645 âñßóêåôáé óå
óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ 60974--1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò
73/23/ÅÅC êáé ôçí ðñïóèÞêç 93/68/ÅÅC. âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô
EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò 89/336/EEC êáé ôçí ðñïóèÞêç
93/68/EEC.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--01--15
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ÁÓÖÁËÅÉÁ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
bm20d12y
-- 76 --
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ç ìïíÜäá Á10-MEÊ 44C åßíáé ìßá ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò ôåóóÜñùí
ôñï÷þí ìå äýï êéíçôÞñåò ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá óõãêüëëçóç MIG/MAG, óôçí ïðïßá
ôï óýñìá åêôåßíåôáé óýìöùíá ìå ôï óýóôçìá Á10 ôçò Esab.
Ç ìïíÜäá Ý÷åé ÷þñï ãéá Ýíá êáñïýëé óýñìáôïò ìå äéÜìåôñï ìÝ÷ñé 440 mm.
Ðá¯íá¯åßíáé¯ðëÞñçò¯ìéá¯ìïíÜäá¯ôñïöïäüôçóçò¯èá¯ðñÝðåé¯íá¯åöïäéáóôå
ßìå¯ðåñéóôñïöÝá, áíôéóôáèìéóôÞ¯Þ¯âáãïíÝôï.
Ìå¯ôïí¯ðåñéóôñïöÝá¯Þ¯ôïí¯áíôéóôáèìéóôÞ¯ç¯ìïíÜäá¯ôñïöïäüôçóçò¯åöáñ
ìüæåôáé, ìå¯Ýíá¯ìïíùìÝíï¯Üîïíá¯ðåñéóôñïöÞò, óôçí¯ðçãÞ¯ñåýìáôïò.
Ôï¯âáãïíÝôï¯äéåõêïëýíåé¯ôç¯ìåôáêßíçóç ôçò¯ìïíÜäáò ôñïöïäüôçóçò
óôï¯ðÜôùìá¯Þ¯ôïí¯ðÜãêï¯åñãáóßáò.
ÌïíÜäá¯ôñïöïäüôçóçò¯ðïõ¯Ý÷åé¯ðåñéóôñïöÝá¯Þ¯âáãïíÝôï¯ìðïñå߯íá¯åö
ïäéáóôå߯êáé¯ìå¯ìç÷áíéóìü¯áíÜñôçóçò,¯ãéá¯áéùñïýìåíç¯ôïðïèÝôçóç¯ðÜíù
áðü¯ôï¯÷þñï¯åñãáóßáò.¯¯
Ïëåò ïé ñõèìßóåéò åëÝã÷ïíôáé áðü ôï êéâþôéï ñõèìßóåùí PUA1.
4
ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ
ÔÜóç
Áíáãêáßá éó÷ýò
Ôá÷ýôçôá ôñïöïäïóßáò
Óýíäåóç ðéóôïëéïý
ÂÜñïò
ÄéáóôÜóåéò (ÌxÐxÕ)
5
42 V 50--60 Hz
430 VA
1,5--25 m/min
EURO
22 kg
493x336x268 mm
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
bm20d12y
-- 77 --
5.1
Áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý
Ï áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý íá óõíäåèåß óôá Üêñá ôïõ äéáýëïõ CAN ãéá íá ìçí
õðÜñ÷ïõí ðñïâëÞìáôá åðéêïéíùíßáò.Ï åëåãêôÞò Ý÷åé Ýíáí åíóùìáôùìÝíï
ôåñìáôéóôÞ áëëÜ ôï ôñïöïäïôéêü êáé ç ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ äåí
Ý÷ïõí.
Ï ôåñìáôéóôÞò èá ðñÝðåé íá ôïðïèåôåßôáé ùò åîÞò, áíÜëïãá ìå ôï ðþò
óõíäÝïíôáé ïé ìïíÜäåò:
5. ÅëåãêôÞò óõíäåäåìÝíïò ìå ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ.
Ï áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý íá óõíäåèåß
óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ôñïöïäïôéêïý.
(Åßíáé Þäç óõíäåäåìÝíïò ìå áõôüí ôïí
ôñüðï êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç).
6. ÅëåãêôÞò óõíäåäåìÝíïò ìå ôï ôñïöïäïôéêü.
Ï áíôßóôáóç ¯ôåñìáôéóìïý
íá óõíäåèåß óôï ìðñïóôéíü
ìÝñïò ôçò ìïíÜäáò
ôñïöïäïóßáò êáëùäßïõ.
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 76. ÄéáâÜóôå ôéò ðñéí áñ÷ßóåôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå
ôïí åîïðëéóìü.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ôñáõìáôéóìïýò. Íá
åßóôå ðïëý ðñïóåêôéêïß.
ÐÑÏÓÏ×Ç!
Ãéá íá áðïöýãåôå ãëßóôñçìá êáé ðÝóéìï ôçò ìðïìðßíáò
çëåêôñïäßïõ áðü ôçí ðëÞìíç - áóöáëßóôå ôçí ìðïìðßíá ìå ôçí
êüêêéíç ìðåôïýãéá, üðùò äåß÷íåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ åôéêÝôá ðïõ
âñßóêåôáé äßðëá óôçí ðëÞìíç.
bm20d12y
-- 78 --
Ñàèìéóç ôçò ðßåóçò ðñïþèçóçò óàñìáôïò
ÎåêéíÞóôå åðéâåâáéþíïíôáò üôé ôï óýñìá êéíåßôáé ïìáëÜ ìÝóù ôïõ ïäçãïý
óýñìáôïò. Êáôüðéí ñõèìßóôå ôçí ðßåóç ôùí ñÜïõëùí ðßåóçò ôïõ ôñïöïäüôç
óýñìáôïò. Åßíáé óçìáíôéêü ç ðßåóç íá ìçí åßíáé ðïëý õøçëÞ.
åéê. 1
åéê 2
Ãéá íá åëÝãîåôå åÜí Ý÷åé ñõèìéóôåß óùóôÜ ç ðßåóç ðñïþèçóçò, ìðïñåßôå íá
ðñïùèÞóåôå ôï óýñìá ðÜíù óå Ýíá áðïìïíùìÝíï áíôéêåßìåíï, ð.÷. Ýíá îýëéíï
ôåìÜ÷éï.
¼ôáí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 5 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï
(åéê. 1) ôá ñÜïõëá ðñïþèçóçò ðñÝðåé íá ïëéóèáßíïõí.
ÅÜí êñáôÜôå ôï ðéóôüëé óå áðüóôáóç ðåñßðïõ 50 mm áðü ôï îýëéíï ôåìÜ÷éï,
ôï óýñìá ðñÝðåé íá ðñïùèåßôáé êáé íá êÜìðôåôáé (åéê. 2).
6.1
1
2
3
4
5
Óýíäåóç
ÓõíäåôÞñáò, ôçëå÷åéñéóôÞñéï / ÅíäéÜìåóç
ìïíÜäá ôñïöïäïóßáò óýñìáôïò (23 ðüëùí)
×åéñéóôÞñéï ñýèìéóçò óõíäåôÞñá
ÐñïóáñìïãÝáò, öëüãéóôñï óõãêüëëçóçò
6
ÁêñïóùëÞíéï, óýíäåóç áåñßïõ
7
8
ÓõíäåôÞñáò, êáëþäéï åðéóôñïöÞò (ÏÊC)
ÓõíäåôÞñáò, êáëþäéï åëÝã÷ïõ áðü
ôñïöïäïôéêü óõãêüëëçóçò (12 - ðüëùí)
9
ÁêñïóùëÞíéï, åßóïäïò íåñïý øýîçò Ìðëå
ÁêñïóùëÞíéï, Ýîïäïò íåñïý øýîçò
Êüêêéíï
¸ëåã÷ïò ñýèìéóçò
6
2
5
1
7,8
bm20d12y
3
9
4
8
-- 79 --
7
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí
óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí
ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.
7.1
ÅËÅÃ×ÏÓ ÊÁÉ ÊÁÈÁÑÉÓÌÏÓ
Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá áîéüðéóôç êáé áóöáëÞ ëåéôïõñãßá.
S
S
S
ÐåñéïäéêÜ èá ðñÝðåé íá ãßíåôáé êáèáñéóìüò êáé áíôéêáôÜóôáóç ôùí
áíáëþóéìùí óôïõò ìç÷áíéóìïýò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ãéá íá
åîáóöáëéóôåß ôñïöïäüôçóç óýñìáôïò ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá.
Óçìåéþóôå üôé ñýèìéóç õðåñâïëéêÞò ðßåóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé áóõíÞèéóôç
öèïñÜ óôï ñÜïõëï ðßåóçò, óôï ñÜïõëï ôñïöïäüôçóçò êáé óôçí åðÝíäõóç
óýñìáôïò.
Ðéóôüëé
Êáèáñßæåôå¯ôáêôéêܯìå¯áÝñá¯ôïí¯ïäçãü¯óýñìáôïò¯êáé¯êñáôÜôå¯
êááñü¯ôï¯óôüìéï
Áöáëüò öñÝíïõ
Ï áöáëüò ñõèìßæåôáé üôáí ðáñáäßäåôáé. Áí
áðáéôåßôáé åðáíáñýèìéóç, áêïëïõèÞóôå ôéò
ðáñáêÜôù ïäçãßåò. Ñõèìßóôå ôïí áöáëü ôïõ
öñÝíïõ Ýôóé þóôå ôï óýñìá íá åßíáé ëßãï
÷áëáñü üôáí óôáìáôÜ ç ôñïöïäüôçóç
óýñìáôïò.
S
Ñýèìéóç ôçò ñïðÞò ðÝäçóçò:
S
Ãõñßóôå ôçí êüêêéíç ÷åéñïëáâÞ óôçí áóöáëéóìÝíç èÝóç.
S
ÂÜëôå Ýíá êáôóáâßäé ìÝóá óôá åëáôÞñéá óôïí áöáëü.
Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá äåîéÜ ãéá íá ìåéþóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.
Ãõñßóôå ôá åëáôÞñéá áñéóôåñÜ ãéá íá áõîÞóåôå ôç ñïðÞ ðÝäçóçò.
Óçì: Ãõñßóôå ôï ßäéï êáé ôá äýï åëáôÞñéá.
bm20d12y
-- 80 --
8
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ¯ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊÙÍ
Tá MEK 44C åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé äéêìáóìÝíá óýìöùíá ìå ôá äéåèíÞ êáé
åíñùðáÚêÜ óôÜíôáñ ÉÅC/ÅÍ 60974--1 êáé ÅN 50199)
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò
ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ,
ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí
êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá áðïóôïëÞò êáé
åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
9
ÐÁÑÅËÊÏÌÅÍÁ¯ ÊÁÉ ÁÎÎÓÏÕÁÑ
See Ðßíáêáò¯¯ áíôáëëáêôéêþí.
Ìç÷áíéóìüò¯¯ áíÜñôçóçò
O ìç÷áíéóìüò¯áíÜñôçóçò åðéôñÝðåé
åñãáóßá¯ìå¯ôï¯ìç÷áíéóìü¯ñïöïäüôçóçò¯áéùñïýìåíï¯ðÜíù¯áðü
ôï¯÷þñï¯åñãáóßáò.¯¯
ÐåñéóôñïöÝáò
Óôï¯êÜôù¯ôìÞìá¯ôïõ¯ðåñéóôñïöÝáõðÜñ÷åéÝíáò¯óùëÞíáò¯ðïõ¯ìðïñå߯íá¯
ðåñáóôå߯ìÝóá¯óå¯Ýíáí¯êÜèôïÜîïíá/õðïäï÷Þ.¯Ôïí¯ðåñéïôñïöÝá¯óõíïäåýåé
Ýíáò¯ìïíùìÝíïò¯Üîïíáò,¯ðïõ¯ìðïñå߯íá
ïíôáñéóôå߯óå¯ìéá¯õðïäï÷Þ¯óôï¯êáðÜêé¯ôçò¯ðçãÞò¯ñåýìáôïò
êáéåðéôñÝðåé¯ôçí¯ðåñéóôñïöÞ¯ôïõ¯ìç÷áíéóìïý¯ôñïöïäüôçóçò¯ìÝ÷ñéò¯üôïõö
ôÜóåé¯óôç öéÜëç¯áåñßïõ.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò áíáôñïðÞò üôáí óôï êéâþôéï ôñöïäüôçóçò óýñìáôïò ðñïóáñìüæåôáé
ìç÷áíéóìüò åîéóïññüðçóçò. ÓôáèåñïðïéÞóôå ôïí åîïðëéóìü, éäßùò üôáí ôï äÜðåäï åßíáé
áíþìáëï Þ êáôçöïñéêü.
Ðåñéïñßóôå ôç ãùíßá ðåñéóôñïöÞò ôïõ êéâùôßïõ ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôçí
ôáéíßá ðïõ ôï óõíïäåýåé.
¼ôáí ìåôáêéíåßôå ôïí åîïðëéóìïý, ÌÇÍ ôñáâÜôå êñáôþíôáò ôïí ôóéìðßäá.
bm20d12y
-- 81 --

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement