ESAB | MEK 4C | Instruction manual | ESAB MEK 4C Brugermanual

ESAB MEK 4C Brugermanual
MEK 4C
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0456 679 101
011127
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 918--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SVENSKA
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISKA DATA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
4
5
5
5.1 Anslutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
7
7.1 Kontrol och rengöring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SCHEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
70
71
78
TOCs
-- 3 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att elektrodmatarenhet MEK 4C från serienummer 623 är i överensstämmelse med standard EN 60974--1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 50199 enligt villkoren i direktiv
(89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 1997--01--15
Paul Karlsson
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SÄKERHET
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
3
INTRODUKTION
MEK 4C är en kapslad elektrodmatarenhet med fyrhjulsdrift.
Enheten har plats för elektrodbobin med diameter 300 mm och har inbyggt
vridstycke.
För att en matarenhet skall bli komplett måste den förses antingen med vridstycke,
avlastningdon eller vagn. Med hjälp av vridstycke eller avlastningsdon placeras matarenheten på en isolerad tapp på strömkällan. Vagnen gör att matarenheten blir lätt
flyttbar på golvet eller på ett arbetsbord.
bm19d1sa
-- 4 --
SE
Matarenheten försedd med vridstycke eller vagn kan också förses med ett upphängningsdon för att kunna hängas upp ovanför arbetsplatsen.
ESAB’s tillbehör för trådmatarenheterna hittar du på sidan 78.
4
TEKNISKA DATA
MEK 4C
Dimensioner lxbxh
630x245x490 mm
Vikt
15 kg
Matningshastighet
1,9--25 m/min
Spänning
42 V 50--60 Hz
Effektbehov
300 VA
Pistolanslutning
EURO
5
INSTALLATION
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Denna produkt är avsedd för industriell användning. I hem-- och kontorsmiljö kan denna produkt
orsaka radiostörningar. Det är användarens ansvar att vidta lämpliga åtgärder.
5.1
Anslutning
1
Nippel kylvatten (endast vissa modeller)
5
Kontaktdon fjärrmanöver (aktiveras automatiskt vid anslutning av f--don)
2
Nippel gasanslutning
6
Nippel kylvatten (endast vissa modeller)
3
Kontaktdon manöverkabel
7
Anslutningsdon svetspistol
4
Anslutningsdon svetsström
8
Kontaktdon inställningslåda
6 1
2 3
4
8
5
6
7
bm19d1sa
-- 5 --
1
SE
6
DRIFT
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
VARNING!
För att förhindra att elektrodbobinen glider av bromsnavet:
Lås bobinen med hjälp av det röda vredet, enligt varnings-etiketten placerad intill bromsnavet.
Inställning av trådmatningstryck
Börja med att kontrollera att tråden ej går trögt i trådledaren. Ställ sedan in trycket
på matarverkets tryckrullar. Det är viktigt att trycket ej är för stort.
Fig. 1
Fig. 2
För att kontrollera att matningstrycket är rätt inställt, kan man mata ut tråd mot ett
isolerat föremål, till exempel en träbit.
När man håller pistolen cirka 5 mm från träbiten (fig. 1) skall matarrullarna slira.
Håller man pistolen cirka 50 mm från träbiten skall tråden matas ut och vecka sig
(fig. 2).
VARNING!
Tipprisk när elektrodmatarskåpet förses med avlastningsdon:
Förankra utrustningen, speciellt när underlaget är ojämnt eller lutande.
Begränsa elektrodmatarskåpets vridningsvinkel med hjälp av det bipackade spännbandet.
Vid förflyttning av utrustningen, dra INTE i brännaren.
bm19d1sa
-- 6 --
SE
7
UNDERHÅLL
OBS!
Samtliga garantiåtagande från leverantören upphör att gälla om kunden själv under
garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
7.1
Kontrol och rengöring
Regelbundet underhåll är viktigt för tillförlitlig och säker drift.
S
Rengöring och byte av matarmekanismens slitdelar bör ske med jämna
mellanrum för att erhålla en störningsfri trådmatning.
Observera att för hårt inställd förspänning kan medföra onormalt slitage på
tryckrulle, matarrulle och trådledare.
S
Pistol
Blås ren trådledare regelbundet och rensa gasmunstycket.
Bromsnavet
Navet är justerat vid leverans, vid behov av efterjustering
följ anvisningarna nedan. Justera bromsnavet så att
tråden är något slak när matningen upphör.
S
Justering av bromsmomentet:
S
Ställ det röda vredet i låst läge.
S
För in en skruvmejsel i navets
fjädrar.
Medsols vridning av fjädrarna ger mindre bromsmoment.
Motsols vridning ger större bromsmoment. OBS! Vrid fjädrarna lika mycket.
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
MEK 4C är konstruerade och provade i enlighet med internationell och europeisk
standard IEC/EN 60974--1 och EN 50199.
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att förvissa
sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
bm19d1sa
-- 7 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising