ESAB | MEK 20 | Instruction manual | ESAB MEK 20 Brugermanual

ESAB MEK 20 Brugermanual
MEK 20
112101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0457 363 001
011126
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Instrukcja obs³ugi
Valid for serial no. 726--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
58
POLSKI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian.
-- 2 --
NORSK
1
2
3
4
5
DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEKNISK SPESIFIKASJON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
15
15
5.1 TILKOPLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
6 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
6.1 Sveisestart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
7.1 Kontroll og rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TILBEHØR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
70
71
80
TOCn
-- 13 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar, at elektrodefremøringsenhed MEK 20 / MEK 20W fra serienummer 726 er i overensstemmelse med standard EN
60974--5 i følge vilkårene i direktiv (73/23/EF) med tillægg (93/68/EF) og standard EN 50199 i følge
vilkårene i direktiv (89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 98--04--10
Anders Birgersson
Managing Director
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SIKKERHET
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØY -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
bm25d13n
-- 14 --
NO
3
INNLEDNING
MEK 20 er en bærbar elektrodematerenhet med firehjulsdrift, beregnet for
MIG/MAG--sveising, der elektrodene skyves frem ifølge Esabs A10--system.
Enheten har plass til elektrodespole med diameter på 200 mm.
Materenheten er utstyrt med en isolerende beskyttelsesramme med glideskinner på
undersiden.
ESABs tilbehør for trådmateenhetene finner du på side 80.
4
TEKNISK SPESIFIKASJON
Dimensjoner lxbxh
500x195x300 mm
Vekt
14 kg
Matehastighet
1,9--25 m/min
Spenning
42 V 50--60 Hz
Effektbehov
300 VA
Pistoltilkopling
EURO
Elektrodespole max
200 mm
5
INSTALLERING
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet forårsake radiostøy.
Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
5.1
TILKOPLING
10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Nippel kjølevann (bare enkelte modeller)
Nippel kjølevann (bare enkelte modeller)
Nippel gasstilkopling
Kontaktenhet styrekabel
Tilkoplingsenhet sveisestrøm
Kontaktenhet fjernstyring
Tilkoplingsenhet sveisepistol
Potensiometer matehastighet
Potensiometer sveisespenning
Digitalt instrument
bm25d13n
-- 15 --
9
8
7
2
6
1
5
3
4
NO
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 14. Les disse før utstyret tas i bruk.
ADVARSEL!
For å hindre at strømpolen glir av bremsenavet, låser du strømspolen
ved hjelp av den røde låseskruen, slik som viset på etiketten ved
siden av bremsenavet.
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade, vis derfor stor forsiktighet.
Instilling av trådmatingstrykk
Begynn med å kontrollere at tråden ikke går tregt i trådlederen. Still deretter inn
trykket på materverkets trykkruller. Det er viktig at trykket ikke er for stort.
Fig. 1
Fig. 2
For å kontrollere at matetrykket er riktig innstilt, kan du mate ut tråd mot en isolert
gjenstand, for eksempel en trebit.
Når du holder pistolen cirka 5 mm fra trebiten (fig. 1), skal materrullene skli.
Holder du pistolen cirka 50 mm fra trebiten, skal tråden mates ut og folde seg (fig.
2).
bm25d13n
-- 16 --
NO
6.1
Sveisestart
1
Strupeventil (1) Gassflyt
Omkopler (2) Kraterfylling av/på.
2
Omkopler 2/4--takt (3)
2--takt: Trådmatingen begynner når pistolavtrekkeren trykkes inn, og 3
avsluttes når den slippes.
4--takt: Trådmatingen starter når pistolavtrekkeren trykkesinn.
4
Avtrekkeren skal deretter slippes. Sveiseprosessen fortsetter til
avtrekkeren trykkes inn igjen.
5
Potensiometer (4) Etterbrenningstid 0 -- 0,5 sekunder.
Potensiometer (5) Kraterfyllingstid 0 -- 5,1 sekunder.
7
VEDLIKEHOLD
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
7.1
Kontroll og rengjøring
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
S
Blås ren trådlederen regelmessig og rengjør gassmunnstykket.
S
Rengøring og skifte av matemekanismens slitasjedeler bør skje med jevne
mellomrom for å sikre problemfri trådmatning. Vær oppmerksom på at for hardt
innstilt forspenning kan medføre unormal slitasje på trykkrulle, matehjul og
trådleder.
Bremsenavet
Navet er justert ved levering. Ved behov for
etterjustering, følg anvisningene nedenfor. Juster
bremsenavet slik at tråden er noe slak når
matingen opphører.
S
Justering av bremsemomentet:
S
Still den røde bryteren i låst stilling.
S
Før en skrutrekker inn i navets fjær.
Vridning av fjærene med urviseren gir mindre bremsemoment.
Vridning mot urviseren gir større bremsemoment. OBS! Vri fjærene like mye.
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser samt
reservedelsnummer ifølge reservedelslisten. Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
bm25d13n
-- 17 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising