ESAB LAW 520 Používateľská príručka


Add to my manuals
10 Pages

advertisement

ESAB LAW 520 Používateľská príručka | Manualzz

LAW 420, LAW 520, LAW 420W, LAW 520W

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung

0458 133 001 011109

Manuel d’instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l’uso Manual de instruções Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

Valid for serial no. 912--xxx--xxxx

SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 DANSK NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10 17 24 31 38 46 NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

53 61 69 77 ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

84 Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.

Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.

Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rights reserved to alter specifications without notice.

Änderungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications sans avis préalable.

Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.

Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

-- 2 --

ÅËËÇÍÉÊÁ

1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ 5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.1

5.2

5.3

Óõíáñìïëüãçóç ëåðôïìåñåéþí ÇëåêôñéêÞ åãêáôÜóôáóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6 ËÅÉÔÏÕÑÃßÁ

6.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¼ñãáíï åëÝã÷ïõ êáé óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

7.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÓõìðëÞñWóç øõêôéêïý õãñïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

85 85 86 86 87

88 89 90

90

90

91

91

91 92 97 108

TOCy

-- 84 --

GR

1 ÏÄÇÃÉÅÓ

Ç åôáéñåßá

ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ

ESAB Welding Equipment AB, 695 81 Laxå , Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé ðçãÝò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LAW 420/520 -- 420/520W ìå ôï ðñüôõðï IEC/ EN 60974–1 ðáñáñôÞìáôïò (89/336/EEG) (93/68/EEG) áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 912 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôï ðñüôõðï êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò EN 50199 (93/68/EEG) .

êáé ôïõ óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 1999--04--22 Paul Karlsson Managing Director Esab Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Tel: + 46 584 81000 Fax: + 46 584 12336

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ.

ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü ñïõ÷éóìü.

S S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ åãêáýìáôá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !

-- 85 --

ba32d12y

GR

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Ïô óõóêåõÝò LAW 420, 420W, 520 êáé 520W åßíáé 6 ðáëìéêïß áíïñèWôÝò ìå êñõóôáëëïëõ÷íßåò êáôÜëë ëéá çìéáõôüìáôç áõãêüëëçóç. Ïô áíïñèWôÝò óõããêüëëçóçò øý÷ïíôáé ìå áíåìéóôÞñá êáé åßíáé åöïäéáóìÝíïé ìå èåñìéêÞ áóöÜëåéá õðåñöüñôéóçò.

4

ÔÜóóç

ÔÅ×ÍÉÊÁ ×ÁÑÁÊÔÇÑÉÓÔÉÊÁ

LAW 420/420W 400-415V, 3 ∼ 50Çz

Åðéôñåðüìåíç åðéâÜñõíóç ïå

100% äéÜëåéøç 60% äéÜëåéøç 45% äéÜëåéøç

Ðåñéï÷Ýò ñýèìéóçò (DC) ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò ÄéáâÜèìéóç ÷Wñßò öïñôßï Áðïäïôéêüôçôá ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò ÔÜóç ëåéôïõñãßáò Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò ÂÜñïò êg ÄéáóôÜóåéò Ì÷Ð÷Õ Êáôçãïñßá ÷ñÞóçò

280 Á/28 V 350 Á/32 V 400 Á/34 V 40 A/16 V-400 Á/34 V 53-58 V 590/790W 0,74 0,86 42 V, 50/60 Çz ÉP 23 200/214 800÷640÷835

LAW 420/420W

230/400-415/500V, 3 ∼ 50Çz 230/440-460V, 3 ∼ 60Çz 280 Á/28 V 350 Á/32 V 400 Á/34 V 40 A/16 V-400 Á/34 V 53-58 V 640/840W 0,76 0,84 42 V,50/60 Çz ÉP 23 201/215 800÷640÷835

ÔÜóóç LAW 520/520W

400-415V, 3 ∼ 50Çz

LAW 520/520W

230/400-415/500V, 3 ∼ 50Çz 230/440-460V, 3 ∼ 60Çz

Åðéôñåðüìåíç åðéâÜñõíóç ïå

100% äéÜëåéøç 60% äéÜëåéøç 45% äéÜëåéøç

Ðåñéï÷Ýò ñýèìéóçò (DC) ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò ÄéáâÜèìéóç ÷Wñßò öïñôßï Áðïäïôéêüôçôá ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò ÔÜóç ëåéôïõñãßáò Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò ÂÜñïò êg ÄéáóôÜóåéò Ì÷Ð÷Õ Êáôçãïñßá ÷ñÞóçò

400 Á/34 V 450 Á/37 V 500 Á/39 V 40 A/16 V-500 Á/39 V 53-60 V 670/870 W 0,78 0,90 42 V, 50/60 Çz ÉP 23 225/239 800÷640÷835 390 Á/33,5 V 435 Á/36 V 500 Á/39 V 40 A/16 V-500 Á/39 V 53-60 V 720/920 W 0,78 0,90 42 V,50/60 Çz ÉP 23 227/241 800÷640÷835 Ïé ðçãÝò ñåýìóôïò óõãêüëëçóçò åêðëçñþíïõí ôïõò üñïõò ôçò

IEC 974-1.

Êýêëïò åñãáóßáò

Ï ðáñÜãïíôáò ôïõ êýêëïõ åñãáóßáò äåß÷íåé ôï ÷ñüíï, óå ðïóïóôü åíüò ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò äÝ ëåðôþí, ðïõ ìðïñåßôå íá çëåêôñïóõãêïëëÞóåôå ìå Ýíá ïñéóìÝíï öïñôßï ÷ùñßò íá ðñïêáëÝóåôå õðåñöüñôùóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò.

ba32d12y

-- 86 --

GR ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé ó÷åäéáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.

ÊëÜóç åöáñìïãÞò

Ôï óýìâïëï óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.

5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.

Ïäçãßåò áíýøùóçò

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò áíõøþåôáé ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï ìðïõëüíé ìå ôçí ïðÞ áíýøùóçò.

Ç ÷åéñïëáâÞ ðñïïñßæåôáé ìüíï ãéá ôï ôñÜâçãìá ôçò ðÜíù óôï Ýäáöïò.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

ÐÑÏÓÅÎÔÅ !

S S S Ôïðïèåôåßóôå ôïí åîïðëéóìü óå êáôÜëëçëï ÷þñï êáé åëÝãîôå üôé ï áíïñèùôÞò äåí óêåðÜæåôáé Þ çèÝóç åìðïäßæåé ôçí øýîç ôïõ.

ÅëÝãîôå üôé ôï ìç÷Üíçìá óõíäÝèçêå óå óùóôÞ ôÜóç .

Ãåéþóôå óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò .

.

ÓõíäÝóôå êáé áóöáëßóôå ôï êáëþäéï ðáñï÷Þò óýìöWíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò.

Ç åðéöÜíåéá êáëùäßïõ áíôáðïêñßíåôáé óôéò óïõçäéêÝò ðñïäéáãñáöÝò.

ba32d12y

-- 87 --

GR

5.1

Óõíáñìïëüãçóç ëåðôïìåñåéþí

ba32d12y

-- 88 --

GR

5.2

ÇëåêôñéêÞ åãêáôÜóôáóç

LAW420/420W 4x10mm @ LAW520/520W 4x16mm @ ba32d12y

-- 89 --

ba11d002

GR

5.3

Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï LAW 420 ÔÜóç V Ñåýìá Á

100% 60% 45%

ÅðéöÜíåéá êáëWäßïõ ÁóöÜëåéá âñáäåßá Á 3

50 Çz

230 39 47 51 4÷10 35

3

50 Çz

400-415 23 28 31 4÷4 25

3

50 Çz

230

3

50 Çz

400-415

LAW 520 ÔÜóç V Ñåýìá Á

100% 80 % 60 %

ÅðéöÜíåéá êáëWäßïõ ÁóöÜëåéá âñáäåßá Á

59 63 69 4÷16 63 35 39 41 4÷6 35

3

50 Çz

500 19 22 25 4÷4 20

3

50 Çz

500 27 29 33 4÷6 35

3

60 Çz

230 37 45 51 4÷10 35

3

60 Çz

230 56 61 69 4÷16 50

3

60 Çz

440-460 22 27 30 4÷4 20

3

60 Çz

440-460 33 37 42 4÷6 25

6 ËÅÉÔÏÕÑÃßÁ

6.1

¼ñãáíï åëÝã÷ïõ êáé óýíäåóç

Á- Ñååýìá åîWôåñééêïý äééêôýïõ Áííïéêôü/Êëåéïôü Â- Ìç÷Üíçìá øýîçò Áíïéêôü/Êëåéóôü ( LAW 420W/520W ) C- D- ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá ñåýìáôôïò åîWôåñéêý äéêôýïõ ÅíäåééêôéêÞ ëõ÷íßá èåñìïóôÜôç, áíÜâåé óå õðåñèÝñìáíóç Å- Åîïäïò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò, + ðïëéêüôçôá F- Åîïäïò áõôåðáãWãÞò,- ðïëéêüôçôá G- Åîïäïò áõôåðáãWãÞò,- ðïëéêüôçôá Ç- Óçìåßï óýíäåóçò øçöéáêþí ïñãÜíWí (áîîåóïõÜñ) J- Áõôüìáôç áóöÜëååéá 42 V ÁC-êýêëWìá

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

ÕðÜñ÷åé êßíäõíïò áíáôñïðÞò üôáí óôï êéâþôéï ôñöïäüôçóçò óýñìáôïò ðñïóáñìüæåôáé ìç÷áíéóìüò åîéóïññüðçóçò. ÓôáèåñïðïéÞóôå ôïí åîïðëéóìü, éäßùò üôáí ôï äÜðåäï åßíáé áíþìáëï Þ êáôçöïñéêü.

Ðåñéïñßóôå ôç ãùíßá ðåñéóôñïöÞò ôïõ êéâùôßïõ ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôçí ôáéíßá ðïõ ôï óõíïäåýåé.

¼ôáí ìåôáêéíåßôå ôïí åîïðëéóìïý,

ÌÇÍ

ôñáâÜôå êñáôþíôáò ôïí ôóéìðßäá.

ba32d12y

-- 90 --

GR

7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Ðñïóï÷Þ!

¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.

ÁíÜëïãá ìå ôï ðåñéâÜëëïí ðñÝðåé êáôÜ ôáêôéêÜ äéáóôÞìáôá íá êáèáñßzåôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò öõóþíôáò ìå ðåðéåóìÝíï áÝñá ìåéWìÝíçò ðßåóçò.

Åßóïäïò áÝñá öñáêáñéóìÝíç Þ ìå ðïëëÝò áêáèáñóßåò Ý÷åé Wò óõíÝðåéá õðåñèÝñìáííóç.

7.1

ÓõìðëÞñWóç øõêôéêïý õãñïý

ÁíÜìéîç 50 % íåñü ìå 50 % ãëõêüëç.

8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò, êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá áðïóôïëÞò êáé åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.

-- 91 --

ba32d12y

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement