ESAB | KHM 190 HS | Instruction manual | ESAB KHM 190 HS Brugermanual

ESAB KHM 190 HS Brugermanual
KHM 190 HS
Användnings- och underhållshandbok
Manual til betjening og vedligeholdelse
Bruks- og vedlikeholdshåndbok
Käyttö- ja huolto-ohje
1
0794 999 900
01/10
Valid for serial No. 108 – XXX – XXXX (0794000880)
Valid for serial No. 119 – XXX – XXXX (0794000881)
Valid for serial No. 142 – XXX – XXXX (0794000884)
'.
29(5(1667(00(/6(6(5./5,1*
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, erklærer under eget ansvar, at motorsvejsemaskinen
model KHM 190 HS hvis kodenummer er 0794000880/1/4 stemmer overens med EU direktiverne og deres
ændringer 98/37/CE – 73/23/CE – 89/336/CE, og til kontrol af overensstemmelsen er der taget hensyn til følgende
harmoniserede regler EN 292-1 – EN 292-2 – EN 60974-1 – EN 60204-1 – EN 50199, også andre regler
84/535/CE – ISO 8528 er blevet taget i betragtning.
Laxå 2001
Joakim Cahlin
Tel. + 46 58 481000
fax +46 584 411924
10/10/01 DC 190 H-DK
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
,1'+2/'6)257(*1(/6(
.+0+6
'.
0
1
Kære kunde,
Vi takker Dem, fordi De har købt dette produkt.
Vi anbefaler at læse denne manual omhyggeligt for at lære maskinen at kende, inden De bruger den.
Ønsker De forklaringer eller påstår der problemer, skal De ikke tøve med at sætte Dem i forbindelse med det
nærmeste autoriserede Service Assistance Center, hvor De vil finde erfaring og originale reservedele. Hvis der
anvendes ikke originale reservedele, bortfalder garantien.
,1'+2/'6)257(*1(/6(
6,'(
23/<61,1*(5$)*(1(5(/.$5$.7(5
BEMÆRKNINGER OM MANUALEN
BESKRIVELSE - SYMBOLER
ADVARSLER - GENERELLE
ADVARSLER - SVEJSEMASKINE
TRANSPORT
MONTERING AF VOGN
ADVARSLER VED INSTALLATIONEN
M2
M 2.1
M 2.5
M 2.5.1
M 4.1
M6
M 2.6.1, M 2.7
)81.7,21
EMBALLAGE
ANBRINGELSE AF ANLÆGGET
MOTOREN STARTES
MOTOREN STOPPES
STYREANORDNINGER
ANVENDELSE SOM SVEJSEMASKINE
ANVENDELSE SOM STRØMGENERATOR
VEDLIGEHOLDELSE
OPBEVARING
TEKNISKE DATA OG BESKRIVELSE AF ANLÆGGET
M3
M 25
M 26
M 27
M 31
M 34
M 37
M 43.1
M 45.1
M 51, 51.1
6.(0$(52*5(6(59('(/(
BESTILLING AF RESERVEDELE
SKEMA OVER ELEKTRISKE TILSLUTNINGER - SUPPLERENDE
SKEMA OVER ELEKTRISKE TILSLUTNINGER – KRAFT TIL SVEJSNING
SKEMA OVER ELEKTRISKE TILSLUTNINGER - SUPPLERENDE
SKEMA OVER ELEKTRISKE TILSLUTNINGER - SUPPLERENDE
SKEMA OVER ELEKTRISKE TILSLUTNINGER – KRAFT TIL SVEJSNING
BESKRIVELSE - ELEKTRISK SKEMA
RESERVEDELE
RESERVEDELE
RESERVEDELE
KLÆBESKILTE
VOGNEN
R 1,
M 61.1
M 61.2
M 61.3
M 61.4
M 61.5
M 60
CG 4, CG 4.1,
CG 5, CG 5.1,
CG 6, CG6.1
KA 4
18/10/01 27252M1DK
%(6.5,9(/6(
'.
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
%(05.1,1*(5200$18$/(1
23/<61,1*(5$)*(1(5(/.$5$.7(5
- Manualen til betjening af motoren og tilbehøret (hvis
dette behøves) ligger i en plastikpose sammen med
denne manual.
Dette anlæg er projekteret for at virke som svejsemaskine
eller som strømgenerator til redskaber og tilsluttede
apparater; EN HVILKEN SOM HELST ANDEN
ANVENDELSE, er ikke tilladt, og vores firma fralægger sig
ethvert ansvar for kvæstelser eller beskadigelser,der
skyldes ukorrekt anvendelse af apparatet.
Vores produkter er fremstillet i overensstemmelse med de
gældende sikkerhedsnormer for at forebygge kvæstelser
på personer og skader på maskinen og andre genstande.
+
*DUDQWLHQHUNXQJ\OGLJKYLVGHQHUXGI\OGWDI
HQDXWRULVHUHWWHNQLNHUIUD(6$% VDVVLVWDQFHVHUYLFH
Hvis der foretages eventuelle ændringer på anlægget, som
ikke er blevet skriftligt autoriseret i forvejen af vores firma,
får dette garantien til at falde bort og fritager os for ethvert
ansvar.
%(05.1,1*(5200$18$/(1
Inden anlægget tages i brug, skal De læse denne manual
omhyggeligt og overholde de vejledninger, den indeholder,
for at undgå problemer, eventuelle kvæstelser og skader på
selve anlægget.
0
2
2305.620+('61,9($8(5
Advarslerne i denne manual har det formål at henlede
opmærksomheden på mulige farer og vigtige aspekter i
anlæggets funktion.
ü )$5/,*
Angiver en umiddelbar fare for alvorlige kvæstelser eller
død, hvis vejledningerne ikke overholdes.
ü 3$63c
Angiver en umiddelbar fare for alvorlige kvæstelser eller
skader på apparat, hvis vejledningerne ikke overholdes.
ü 95 )256,*7,*
Angiver en umiddelbar fare for alvorlige kvæstelser eller
skader på apparat eller andre anlæg, hvis vejledningerne
ikke overholdes
ü 9,*7,*7
ü %(05.
ü .21752//(5
Disse advarsler giver nyttige oplysninger om anlæggets
indretning, dets funktion og vedligeholdelse.
Denne manual er skrevet for faglært personale, der har
erfaring indenfor sektoren, og som følgelig kender til
forskrifterne angående sikkerhed og helbred og
anordningerne desangående.
Denne manual er en integrerende del af produktet og skal
opbevares omhyggeligt, således at den altid er tilgængelig
til at slå op i under hele produktets levetid. Hvis maskinen
overdrages til andre, skal manualen afleveres til den nye
bruger.
Visse figurer i denne manual har det formål at gøre det
nemmere at identificere visse enkeltdele og det kan være,
at de ikke svarer til det anlægget, De er i besiddelse af.
1% 'HQQH PDQXDOH HU LNNH ELQGHQGH )DEULNDQWHQ
IRUEHKROGHU VLJ UHW WLO DW IRUHWDJH IRUEHGULQJHU HOOHU
QGULQJHUSnSURGXNWHWRJGHWVWLOEHK¡UXGHQDWI¡UH
PDQXDOHQDMRXU
5/3/01 ESABM2DK
+
'.
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
%(6.5,9(/6(6<0%2/)25./$5,1*
*(1(5(//(7(*16<0%2/(5
6723²Læs absolut og vær meget opmærksom
Læs og vær meget opmærksom
1‘*/( anvend redskaber, der passer til
arbejdstypen.
$'9$56/(5
3$6 3c Hvis ikke dette overholdes, kan det
forårsage kvæstelser på personer og skade på
genstande.
+‘-631',1* Må ikke berøres – fare for
kvæstelser eller død.
,/' Fare for ildebrand.
9$50( Meget varme overflader.
(.63/26,21 Eksplosivt materiale eller fare
for eksplosion i al almindelighed.
9$1'%UXJDOGULJYDQGSnJUXQGDIIDUHIRU
NRUWVOXWQLQJHOOHUDQGUHEHVNDGLJHOVHU.
5‘*&LJDUHWWHUW QGVWLNNHUHOOHUOLJKWHUHkan
forårsage ildebrand eller eksplosioner.
0
2.1
6,..(5+('66<0%2/(5
$QYHQG VLNNHUKHGV EHVN\WWHOVHU GHU SDVVHU WLO GHQ
V UOLJHW\SHVYHMVQLQJ
Anvend beskyttelsesklæder og andet specifikt
udstyr, der passer til den specielle type svejsning.
$QYHQGGHQ¡GYHQGLJHSHUVRQOLJH
EHVN\WWHOVHVDQRUGQLQJHUXQGHUYHGOLJHKROGHOVHDI
PDVNLQHQ
Det tilrådes at anvende de nødvendige
personlige
beskyttelsesanordninger
under
operationer med vedligeholdelse af maskinen,
som f.eks. opladning af batteriet, påfyldning af
brændstof, osv.
2YHUKROGVLNNHUKHGVIRUVNULIWHUQHQnUDQO JJHWIO\WWHV
Læs vejledningerne, inden anlægget flyttes.
6¡UJIRUDWKDYHGHDQJLYQHVLNNHUKHGVNO GHUSn
Det er obligatorisk at anvende det angivne
udstyr til personlig beskyttelse, når man bruger
anlægget.
$QYHQGGHNU YHGHVLNNHUKHGVDQRUGQLQJHU
Det er obligatorisk at anvende de
sikkerhedsanordninger, der passer til typen af
svejsning og til arbejdsstedet.
%UXJDOGULJYDQGWLODWVOXNNHLOGSnGHWHOHNWULVNHDQO J
Det er forbudt at bruge vand til at slukke ild på de
elektriske apparater.
7DJVWU¡PPHQDIPDVNLQHQLQGH'HJULEHULQG
Det er forbudt at gribe ind på maskinen, når der er
strøm på.
6YHMVLNNH
Det er forbudt at svejse i miljøer, hvor der er
eksplosive gasarter.
6/3/01 ESABM2-1DK
6<5(5Fare for ætsning eller forbrændinger.
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
*(1(5(//($'9$56/(5
'.
ü
⇒
9,*7,*7
+ Læs disse vejledninger omhyggeligt.
+ Læs manualen til betjening og vedligeholdelse af
svejsemaskinen og vejledningsmanualen til motoren inden
dette anlæg installeres, sættes i drift og inden der foretages
vedligeholdelse på det.
+ Hvis ikke dette overholdes, kan det forårsage kvæstelser på
personer og/eller skader på anlægget og andre anlæg.
+ Når dette anlæg anvendes, skal man overholde alle
sikkerhedsregler og gældende love.
ü3$63c
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
0
2.5
Det er forbudt at ryge. Undgå åben ild og gnister, og
anvend aldrig elektriske redskaber, mens der fyldes
brændstof på.
Skru proppen på tanken langsomt af for at få
brændstoffets uddunstninger ud.
Fyld ikke tanken for meget op.
Undgå at der slipper brændstof ud på motoren.
Tør eventuelle brændstofudslip af, inden motoren
startes.
Inden maskinen flyttes, lukkes brændstofventilen, hvis
der sidder sådan en på tanken, eller tøm brændstoffet
ud af tanken.
)MHUQLNNHRJVOnLNNHVLNNHUKHGVDQRUGQLQJHUQHIUD
Det er forbudt at fjerne eller slå anlæggets
sikkerhedsanordninger fra.
*/'(5.81)256<67(0(50('%$77(5,
⇒ Fare for eksplosion hvis der er gnister under
uddunstninger fra batteriet.
%HQ\W DOGULJ DQO JJHW KYLV LNNH GHW HU L RSWLPDOH WHNQLVNH
WLOVWDQGH
For at kunne bruges, skal anlægget være i gode
driftsforhold. Eventuelle skader, især dem der er forbundet
med anlæggets sikkerhed, skal repareres inden anlægget
bliver sat i drift.
*/'(5.81)2502725(50('9$1'$).‘/,1*
⇒ Når motoren er varm, skrues proppen til kølevæsken
langsomt af for at få uddunstningerne ud.
⇒ Varme uddunstninger og overophedet kølevæske
under tryk kan give forbrændinger i ansigtet, i øjnene
og på huden.
3c)</'1,1*$)%51'672)
⇒ Sluk motoren for at fylde brændstof på.
F )‘567(+-/365(*/(5 Hvis operatøren ved et uheld skulle blive sprøjtet til med ætsende væsker og/eller
varme giftige gasser, eller i tilfælde af et hvilket som helst uheld, som kan forvolde kvæstelser eller medføre død,
skal der ydes førstehjælp som angivet af de gældende ulykkesforebyggende regler og gældende lokale lovregler.
Kontakt med huden
Kontakt med øjnene
Slugning
Indsugning af væsken i lungerne
Vask med vand og sæbe
Vask med rigeligt vand; hvis irritationen bliver ved, søg hjælp hos en speciallæge.
Fremkald ikke opkastning for ikke at få giften suget ind i lungerne; send bud efter lægen.
Hvis man antager, at der er trængt opkast ind i lungerne (som det kan ske ved spontan
opkastning), bring den tilskadekomne på hospitalet så hurtigt som muligt.
Indånding
I tilfælde af udsættelse for store koncentrationer uddunstninger, bring omgående den
tilskadekomne hen i en ikke forurenet zone.
F%5$1'6/8.1,1*65(*/(5 I tilfælde af ildebrand i arbejdszonen uanset af hvilken årsag, med flammer der risikerer
at forårsage kvæstelser eller død, skal der ydes førstehjælp som angivet af de gældende ulykkesforebyggende regler og
gældende lokale lovregler.
6/8.1,1*6$125'1,1*(5
Kulsyre anhydrid (eller kuldioxid) i pulverform, som skum eller forstøvet vand.
Undgå at bruge vandstråler.
Dæk eventuelle beskyttelsesområder, der ikke er ild i, med skum eller sand og brug vandstråler til
at afkøle overfladerne i nærheden af flammerne.
Tag en selvstændig åndemaske på, hvis der er tæt røg.
Undgå med passende midler at olieholdig stoffer kommer i kontakt med varme metaloverflader
eller elektriske kontakter (afbrydere, stik, osv.). Hvis der slipper olie ud fra kredsløb, der er under
tryk, skal man huske på, at antændelsespunktet er meget lavt.
Særlige beskyttelsesmidler
Nyttige oplysninger
ü3$63c
3$63c
ü 95
0$6.,1(10c,..($19(1'(6,205c'(5+925'(5(5(.63/26,9
$7026)5(
6/3/01 ESABM2-5DK
Egnede
Forbudte
Andre vejledninger
'.
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
$'9$56/(502725'5(91(69(-6(0$6.,1(
0
2.5.1
$'9$56/(5
Brugeren af et svejseanlæg er ansvarlig for sikkerheden for personalet, der arbejder på svejsemaskinen eller som
befinder sig i nærheden af det.
Sikkerhedsforholdsreglerne skal svare til dem, der er bestemt af de for motordrevne svejsemaskiner gældende regler og
love.
De oplysninger, der gives herunder, er fuldstændiggørelse til anvendelseslandets love angående sikkerhed.
$'9$56/(5
⇒ Beskyt ansigt og øjne (sikkerhedsbriller med mørke
glas og passende sidebeskyttelser), ører og kroppen
(brandsikre beskyttelsesklæder).
5/3/01 ESABM2-5-1DK
⇒ Kontroller at området er sikkert, inden De begynder
nogen som helst svejseopgave.
⇒ Det kan give elektrisk stød at røre ved dele, der er
spænding på, som åbne tråde, ledere eller kontakter og
blive årsag til død eller alvorlige forbrændinger. Elektroden,
svejsekablerne osv. er under spænding når anlægget er i
funktion.
⇒ Rør aldrig ved elektriske apparater eller elektroden,
hvis De har hænder eller fødder i vand, eller med våde
klæder.
⇒ Sørg altid for at være isoleret fra aflægnings
overfladerne under svejsningen. Anvend måtter eller
isoleringsmateriale for at undgå fysisk kontakt med
aflægnings overfladen eller med gulvet.
⇒ Hav altid tørre isolerende handsker på, der ikke er
huller i, ud over personlig beskyttelse.
⇒ Rul aldrig kabler omkring kroppen.
⇒ Anvend høreværn, hvis lydniveauerne er meget høje.
⇒ Hold brandfarlige materialer langt fra svejsezonen.
⇒ Svejs aldrig på beholdere, som indeholder brandfarligt
materiale.
⇒ Svejs aldrig i nærheden af området, hvor der fyldes
brændstof på.
⇒ Svejs aldrig på overflader, der er let antændelige.
⇒ Anvend aldrig anlægget til at tø rør op.
⇒ Fjern elektroden fra elektrodeholder tangen, når den
ikke er i brug.
⇒ Undgå at indånde røgdampe. Indret et
ventilationssystem, eller, hvis det ikke er muligt, anvend en
godkendt luftudsuger.
⇒ Undgå at arbejde i lukke miljøer uden udluftning.
'.
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
75$163257
0
4.1
ü%(05.
Overhold nøje angivelserne i figurerne, når anlægget skal flyttes eller transporteres.
Foretag transport XGHQ benzin i tanken, XGHQ olie i motoren, XGHQ elektrolysevæske i
batteriet. Kontroller at midlerne til transport af anlægget er passende til anlæggets
dimensioner og vægt.
67$/'5,*(.675$8'67<5(//(5$1'5(*(167$1'(3c$1/**(7620
.$1*('(769*72*(//(51'5($1/**(767<1*'(381.7
)/<7 $/'5,* $1/**(7 0$18(/7 (//(5 3c 6/% ()7(5 .5(7-(5 3c
2))(17/,*(9(-(0('0,1'5('(5%58*(6(1$1(5.(1'767<5(92*1
Hvis disse påbud ikke overholdes, kan det forårsage kvæstelser på personer eller
beskadigelser på anlægget.
5/3/01 ESABM4-1DK
0D[Y JWSUPDQGNJ
6DPOHWY JWPD[NJ
'.
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
0217(5,1*$)92*17,/.+0+6<6
0
6
.+0<6
E %HP UN Følg instruktionerne anført nedenfor for at
montere vognen:
1) - Løft maskinen (i løftekrogen)
.+0+6
3%
ü $'9$56(/
Udskift ikke dækket med typer, der er anderledes end det
originale.
ü 3$63c
22/3/01 ESABM6DK
Den langsomme trækvogn kan ikke fjernes fra
maskinen og anvendes særskilt (med manuel
aktivering) til transport af læs og må overhovedet ikke
anvendes til andet end til flytning af maskinen.
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
$'9$56/(59(',167$//$7,21(1
'.
$'9$56/(59(',167$//$7,21(1
0
2.6.1
+ Kontroller at den varmeluft og/eller udstødningsgassen
BENZINMOTORER
Skal anvendes på åbne steder med god ventilation, eller
gasudstødningen, som indeholder den dødbringende
kulmonoxid, skal ledes langt væk fra arbejdszonen.
fra anlægget bliver stødt ud og ikke cirkulerer igen inde i
selve anlægget og således forårsager overophedning af
motoren og får den til at forbrænde dårligt.
Man skal sikre sig, at anlægget ikke har mulighed for at flytte
sig under driften.
Beskyt anlægget mod vejr og vind og installer
det på et sted, hvor der ikke er fare for
oversvømmelse.
Vandinfiltrationer kan forårsage kortslutning med
medfølgende kvæstelser på personer og beskadigelser på
anlægget.
Anlæggets beskyttelsesgrad er angivet på typeskiltet og i
kapitlet "Tekniske data" i denne manual.
FLYTNING AF ANLÆGGET
Inden anlægget flyttes, sluk motoren og tag alle
ledninger ud, som kan hindre flytningen.
ANBRINGELSE
Anbring anlægget på en plan overflade i en afstand af
mindst 1,5 m fra bygninger eller andre anlæg.
P
P
UDGANG
GASUDSTØDNING
7
8
73
8
2
7
6
8
$
+
;
(
5/3/01 ESABM2-6-1DK
Hvis overfladen ikke er plan, skal man sikre sig, at vinkel
ikke overstiger de værdier, der er angivet i de følgende
tegninger.
Kontroller at den varmeluft og/eller udstødningsgassen fra
anlægget bliver stødt ud og ikke cirkulerer igen inde i selve
anlægget og således forårsager overophedning af motoren
og får den til at forbrænde dårligt.
.+0+6
,167$//$7,21(1
'.
0
2.7
%U QGVWRI
SnI\OGQLQJ
&HQWUDOO¡IWHNURJ
9$50
29(5)/$'(
*DV
XGVW¡GQLQJV
¡
/XIWLQGJDQJ
JHQHUDWRU
/XIWILOWHU
LQGJDQJ
/XIWXGJDQJ
JHQHUDWRU
26/2/01 27252M2-7DK
/XIWLQGJDQJ
PRWRU
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
(0%$//$*(
0
3
ü*(1(5(//(23/<61,1*(5
Ved modtagelsen af varen, skal man kontrollere, at
produktet ikke har lidt skade under transporten.
Hvis varen er beskadiget, skal man med det samme
oplyse fragtmanden om det.
Emballagematerialet skal smides væk i
overensstemmelse med de lokale lovregler.
8GSDNQLQJDIDQO JJHW
1) Tag anlægget (C) ud af
emballagekassen.
Find
Manualen til betjening og
vedligeholdelse (B), der ligger
i en plastikpose (A) sammen
med Vejledningsmanualen til
motoren og tilbehøret. Denne
pose ligger under eller inden i
anlægget.
2) Kontroller typeskiltet på
anlægget og kontroller, at
serienummeret og modellen
svarer til det, der står på
følgesedlen/fakturaen.
1% Angående yderligere oplysninger om
anlæggets indretning, henvises der til de
forskellige kapitler i denne manual.
2/3/01 ESABM3DK
'.
'.
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
$15%5,1*(/6($)$1/**(7 %(1=,1027255 60‘5(672)
Anlægget transporteres uden olie i motoren. Brug en stærkt
rensende olie til 4 trins motorer med super benzin, der
tilfredsstiller eller overstiger de amerikanske SG, SF
karakteristika. SG, SF karakteristikaene er angivet på
oliebeholderen. Der henvises til vejledningsmanualen til
motoren angående den anbefalede tyktflydenhed.
Olier med SAE lOW-30 grad anbefales til almindelig
anvendelse ved alle temperaturer. Hvis man ikke bruger et
multigrade smørestof, bør man vælge den grad
tyktflydenhed, som er bedst egnet til de lokale
gennemsnitstemperaturer.
For at kontrollere oliestanden:
1. Tag proppen af olietanken og rens niveaustangen.
2. Stik niveaustangen ned i oliepåfyldnings hullet uden at
skrue den fast.
3. Hvis niveauet er lavt, fyldes der på med den anbefalede
olie helt op til kanten af åbningen.
0
25
-25'67,.
Det er obligatorisk at have en god jordforbindelse til alle
modellerne med differentiale afbryder. Denne anordning
fungerer kun hvis jordforbindelse er korrekt tilsluttet.
+ Brug
et kabel af god kvalitet til jordforbindelsen og
forbind det med stikket til jordforbindelsen på
maskinen. Overhold omhyggeligt de lokale gældende
regler og/eller love.
Efter at disse operationer er udført, kan anlægget sættes i
gang.
PROP TIL
OLIETANK/NIVEAUSTANG
ØVERSTE OLIENIVEAU
027255&21',6326,7,922,/$/(57
"Oil Alert" systemet er lavet for at forebygge beskadigelser
på motoren, som skyldes, at der ikke er nok olie i oliefadet.
Dette system slukker automatisk motorer (startafbryderen
bliver siddende i stilling ON), inden olieniveauet kommer ned
under sikkerhedsgrænsen.
Hvis motoren ikke starter igen efter at have været slukket,
kontroller olieniveauet.
/8)7),/7(5
ü 3$63c
Benzin er meget brandfarlig. Fyld kun benzin på, når
motoren er slukket og på et sted med god
ventilering. Fyld aldrig benzin på i nærheden af åben
ild. Undgå at spilde brændstof. Hvis der er udslip og
uddunstninger, er de brandfarlige. Tør eventuelt
spildt brændstof op , inden motoren startes.
Kontroller at tørluft filteret er korrekt installeret og at der ikke
er udslip omkring det, som kan forårsage infiltrationer af luft,
som ikke er filtreret, ind i motoren.
%51'672)
5/3/01 ESABM25HDK
Fyld tanken med benzin til biler (helst blyfri eller med et lavt
blyindhold
for
at
nedsætte
aflejringerne
i
forbrændingskammeret til det mindst mulige).
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
%(1=,102725(167$57(6
'.
.RQWUROOHUGDJOLJW
0
26
• 67$570('75.5(%
Drej motorens startafbryder hen på ON.
STARTAFBRYDER
ü %(05.
Der må ikke ændres på de primære indstillinger af
motoren og der må ikke røres ved de forseglede dele.
$//(0$6.,1(5
1. Drej brændstofventilen hen på ON.
BRÆNDSTOFVENTIL
Træk forsigtigt i startrebet indtil der føles modstand, træk
derefter hårdt til.
O+ 3$63c
/DGVWDUWKnQGWDJHWNRPPHSnSODGVIRUVLJWLJWRJXQGJn
DW GHW VOnU PRG PRWRUHQ RJ VnOHGHV NRPPHU WLO DW
EHVNDGLJHVWDUWV\VWHPHW
2. Flyt choke anordningen hen på CLOSE .
1%: Benyt ikke luftventilen, hvis motoren er varm eller
lufttemperaturen er høj.
CHOKE ANORDN
START
HÅNDTAG
3. Reguleringen foretages ved hjælp af kuglehåndtaget til
styring af svejsestrømmen, som sidder på forpanelet.
4. Start motoren:
5/6/01 ESABM26DK
'.
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
%(1=,102725(167233(6
0
27
+ Inden motoren slukkes HUGHWREOLJDWRULVN at:
-
Fratage eller lukke en hvilken som helst belastning, der
er sluttet til systemet til frembringelse af supplerende
strøm.
3. Drej brændstofventilen hen på OFF.
BRÆNDSTOFVENTIL
-
Gøre svejsningen færdig.
)RUDWVOXNNHPRWRUHQ
For at slukke motoren i nødstilfælde, drej motorens
startafbryder hen på OFF. Under normale forhold, følg
denne fremgangsmåde:
1. Drej kuglehåndtaget til styring af svejsestrømmen mod
uret.
2. Drej motorens startafbryder hen på OFF.
5/6/01 ESABM27DK
STARTAFBRYDER
.+0+6
67<5($125'1,1*(5
9
10
12
15
16
22
26
Svejsestik ( + )
Svejsestik ( - )
Jordforbindelsesstik
Stik til a.c. strøm
Accelerator styreanordning
Luftfilter motor
Prop til tank
27
59B
D
L
T
0
31
Støjdæmper udtømning
Termostatbeskyttelse suppl. strøm
Differentiale afbryder (30 mA)
Kontrollampe vekselstrøm
Regulator til svejsestrøm
20/2/01 27252M31DK
%(6.5,9(/6(
'.
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
%58*62069(-6(0$6.,1(
'.
0
34
ü3$63c
Under driften er motorens stik til frembringelse af
supplerende strøm og svejsestikkene under spænding.
ü3$63c
Inden anlægget benyttes, skal man sikre sig, at det har
jordforbindelse. Differentiale afbryderen virker LNNH uden
jordforbindelse.
7,/6/871,1*$)69(-6(.$%/(5
Hvis elektroderne til jævnstrøm har positivt tegn, sluttes
svejsekablet til det negative (-) stik og elektrodeholderen til
det positive stik (+). Hvis elektroderne til jævnstrøm har
negativt tegn, byttes om på kablernes tilslutning. Drej dem
med uret for at blokere dem i positionen. Hvis de sidder løst,
kan stikkene nedsætte kvaliteten af svejsningen udover selv
at blive ødelagt eller ødelægge stikkene.
67,2*
'5(-
+ Kontroller at jordklemmen sidder det rigtige sted og er i
nærheden af det sted, der arbejdes.
5(*8/(5,1*$)69(-6(675‘00(1
Efter at have valgt svejsestrøms skala ved at forbinde den
isolerede leder på elektrodeholderen til det tilsvarende stik,
er det muligt at regulere svejsestrømmen ved at dreje på
drejehåndtaget på forpanelet.. Drejehåndtaget regulerer
motorens omdrejninger.
ü
3$6 3c
5/3/01 ESABM34DK
For at nedsætte faren for elektromagnetiske
interferenser skal man anvende korte svejsekabler og
holde dem nær gulvet eller på gulvet. Kontroller at
anlægget har en jordforbindelse. Foretag så vidt muligt
svejsninger langt fra følsomme elektroniske apparater.
'.
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
$19(1'(/6(6209(.6(/675‘06*(1(5$725&20(0272*(1($725(
ü 3$63c
Under driften er stikkene til frembringelse af supplerende
strøm og til svejsning under spænding.
ü95)256,*7,*
Frembringelsen af den supplerende strøm må aldrig
tilsluttes el-nettet eller nogen anden strømkilde.
$17$/ 20'5(-1,1*(5 0(' .255(.7
631',1*2*)5(.9(16
Drej drejeknappen til regulering af svejsestrømmen helt i
bund med uret for at få motoren op på højeste hastighed.
Hvis motoren ikke er på fuldt omdrejningstal, er spændingen
og frekvensen på frembringelsen af den supplerende strøm
ikke korrekte. Når der optages belastninger, skal
spændingen være 10% over den nominelle værdi, og ved
fuld belastning skal spændingen være 10% under den
nominelle værdi.
0
37
ü 3$63c
Inden motoren anvendes, skal man sikre sig at den
jordforbindelse. Differentiale afbryderen virker ikke uden
jordforbindelse.
7(50267$7%(6.<77(/6(3c67,..(1(
Når belastningsstrømmen fra stikket overstiges, tager
termostatbeskyttelsen automatisk strømmen fra.
For at genindsætte termostatbeskyttelsen skal man tage
belastningerne fra, vente nogle få sekunder for at lade
termostatbeskyttelse køle af og derefter trykke på kappen.
Knappen skal blive siddende trykket ned. I modsat tilfælde,
lad den køle af og prøv igen. Hvis problemet fortsætter, sæt
Dem i forbindelse med service assistance centret.
75<.)25$7
*(1,1'677(
67,.2*.$%/(5
Inden der sluttes en belastning til stikket, kontroller at kablerne er i
god stand og at stikkene er korrekt kabelforbundet.
675‘067,.
Kontrollampen (L), over hvert stik tændes, når stikket er
under spænding.
+ Hvis kontrollampen ikke tændes, kontroller at motoren
er på maksimum omdrejninger, at differentiale
afbryderen er tilsluttet og at termostat beskyttelsen
fungerer.
Når strømmen bliver givet fra mere end et stik samtidig,
angives den kraft, der er til rådighed på hvert stik, og den
samlede værdi er angivet på typeskiltet.
DIFFERNETIALE AFBRYDER
Inden belastningerne sluttes til, kontroller, at den krævede
kraft falder indenfor de værdier, som stikket kan give. For
stor belastning udløser termostatbeskyttelsen. Hvis
termostatbeskyttelsen udløses igen, efter at belastningen er
sat til igen, prøv at finde fejlen ved at kontrollere
belastningens tilslutninger og ledninger.
7(50267$7 %(6.<77(/6( ',))(5(17,$/(
$)%5<'(5
(//(5
7(50267$7
-25')25%,1'(/6(6%(6.<77(/6( Differentiale afbryderen er en sikkerhedsanordning, der har
det formål at beskyttet operatøren i tilfælde af beskadigelser
på maskinen. Enfase og trefase stikkene er isoleret af
differentiale afbryderen, hvis der skulle være et strøm udslip
på over 30 mA.
3/3/01 ESABM37DK
Sæt differentiale afbryderen,
HFI anlægget til, ved at vippe
knappen op.
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
9('/,*(+2/'(/6(
'.
0
43.1
ü3$63c
• Lad kun NYDOLILFHUHW personale udføre operationer til vedligeholdelse og
reparationer.
• Sluk motoren inden De foretager indgreb på anlægget. Hvis indgrebet, lige
'(/(,%(9*(/6(
)DUHIRUNY VWHOVHU
meget af hvilken årsag, kræver at anlægget er i funktion, U¡UDOGULJ ved dele i
bevægelse, varme overflader, ledninger under spænding osv., som kan være
uden beskyttelser.
• Fjern kun sikkerhedsanordningerne, hvis det er nødvendigt for at foretage
vedligeholdelse og reparationer, og såt dem på igen med det samme, så snart
arbejdet er færdigt.
• Anvend passende instrumenter og beskyttelsesklæder.
9('/,*(+2/'(/6(
Ved vedligeholdelse forstås alle operationer til kontrol og
udskiftning af de mekaniske og elektriske dele, der er udsat
for slid. Vedligeholdelsen omfatter desuden kontroller på og
påfyldning eller udskiftning af væsker som brændstof og
olie samt den regelmæssige rengøring af anlægget.
Ved udskiftning forstås udskiftning af slidte eller
beskadigede dele. Disse operationer bør udføres af de
Autoriserede Service og Assistance Centre.
Angående vejledninger til vedligeholdelse af motoren
henvises der til Vejledningsmanualen til motoren. Den
regelmæssige vedligeholdelse skal foretages ud fra
skemaerne, der følger med denne manual.
Kontroller regelmæssigt, at der ikke er blokeringer i rørene
til indsugning/udtømning på vekselstrømsgeneratoren,
motoren eller på beskyttelsesstrukturen, som forårsager
indsnævringer for afkølingsluftens strømning.
9$50(RYHUIODGHU
)DUHIRUNY VWHOVHU
$6<1.521,6.9(.6(/675‘06*(1(5$725
Dette apparat kræver ingen vedligeholdelse, fordi den ikke
har kontaktbørster eller kontaktringe, og fordi der ikke er
nogen anordninger til regulering af ydeevnen.
(7,.(77(52*./%(6.,/7(
Kontroller etiketteadvarslerne og klæbeskiltene en gang om
året og XGVNLIWGHP hvis der mangler nogle eller hvis de er
ulæselige.
.$%/(52*7,/6/871,1*(5
Kontroller regelmæssigt kablernes tilstand og stram
Tilslutningerne.
ü9,*7,*7
Under operationerne med vedligeholdelse skal
man undgå at de anvendte materialer kan
skade miljøet. Overhold de lokale love
angående sikkerhed og helbred.
7‘5/8)7),/7(5
5/3/01 ESABM43-1DK
Under normale forhold skal luftfilterpatronen udskiftes hver
gang, der er gået 200 timer, men i støvede miljøer efter hver
gang, der er gået 100 timer.
'.
%(7-(1,1*2*9('/,*(+2/'(/6(
23%(9$5,1*
0
45.1
Hvis anlægget ikke bliver brugt i en periode på over 30
dage, skal man sikre sig, at det bliver opbevaret i et
passende miljø, hvor det ikke er udsat for vind og vejr, for at
undgå at det bliver beskadiget af rust, ætsning osv.
%(1=,102725(5
Lad motoren køre indtil brændstoffet er brugt op.
Der henvises til vejledningsmanualen til motoren angående
opbevaring for længere perioder.
Gør anlægget omhyggeligt rent.
5/3/01 ESABM45-1DK
Dæk anlægget med plastikbeskyttelse og opbevar det på et
tørt sted.
'.
.+0+6
7(.1,6.('$7$%(6.5,9(/6($)$1/**(7
0
51
Den motordrevne svejsemaskine KHM 190khs har funktioner som:
a) strømkilde til svejsning med bue
b) elektrisk strøm generator
Dette anlæg, som får strøm fra en endotermisk motor, er beregnet til industrielt og professionelt brug.
Motoren er direkte sluttet til en trefase/enfase vekselstrømsgenerator. Hele enheden er beskyttet af en
beskyttelsesstruktur., der har løftekrog og som er forsynet med elastiske vibrationsdæmpende støtteben.
Svejsetrøm/spænding / drift
190A/20V til 35%
160A/26.5V til60%
120A/25V til 100%
Regulering af svejsestrømmen ( I skala )
A 20 – 100
69(-61,1*
( II skala)
90 - 190
Startspænding
V 98
Svejsespænding
V 20 - 27
Elektrodediameter (I skala)
mm 2 - 3.25
(II skala)
2-4
Trefase/efnase, asyncronisk, selvophidsende, selvregulerende, uden børster
Isolering
Klasse H
3567$7,21(5
T
M
M
400V 230V
48V
Drift
%
100 100
100
9(.6(/675‘06
Kraft
KVA
6
5
2
*(1(5$725
Spænding
V
400 230
48
41.6
Strøm
A
8.7 21.7
Frekvens
Hz
50
50
50
Cos
Ø
0.8 0.8
0.8
Mærke
/
Mode
HONDA
/
GX
390
VXB
Type / Cylindervolumen / Antal
- / cc / no. 4 trin/ 389 / 1
omdrejninger
Kraft (**)
kW ( CV ) 8.4 (11.4)
02725
Antal omdrejninger
Omd./min 3000
Afkølingssystem
Med luft
Oliekapacitet
Liter
1.1
Start
Selvoprullende
Brændstof
Benzin
Beskyttelse
IP
23
*(1(5(//(
Vægt
(*)
kg
115
.$5$.7(5,67,.$
Mål (*)
mm
910x525x612
Brændstoftank kapacitet
Liter
6.5
1% T =trefase M =enfase
(*) = De angivne værdier omfatter ikke hjul og håndtag
(**)= Max. givne styrke i overensstemmelse med ISO 3046/1 normativet
3567$7,21(5/<'67<5.(1,9($8
atmosfærens tryk). Ved høje temperaturer og over 1000 meters højde formindskes den kraft, der udvikles af motoren, og der
kræves en ny regulering for større præstationer.
+ 1% i store højder, er standard blandingen luft - brændstof for stærk, og motorens effektivitet nedsættes, så derfor stiger
forbruget af brændstof.
+ Det maksimale tilladte lydstyrke niveau i følge CEE direktiverne af 17/09/84 nr. 84/535-536.
Motoren overholder lydgrænserne, udtrykt i lydstyrke, angivet i CEE direktiverne.
Disse grænser kan anvendes til at vurdere lydniveauet, som fremkaldes på stedet.
For eksempel: niveau for lydstyrke på 100 LWA.
Lydtrykket (den frembragte lyd) på 7 meters afstand er på cirka 75dBA (grænseværdien minus 25).
For at beregne lydniveauet på forskellige afstande, anvend følgende formel:
7²
ry²
dBAx = dBAy + 10 log
På 4 meters afstand bliver lydniveauet: 75 dBA + 10 log
= 80 dBA
4²
rx²
18/10/01 25450M51DK
+ Den angivne udviklede kraft garanteres ved 20°C og ved et tryk på 1 bar (indtil 1000 m. o.h. kræves der ingen rettelse af
'.
.+0+6² +]
7(.1,6.('$7$%(6.5,9(/6($)$1/**(7
0
51.1
Den motordrevne svejsemaskine KHM 190khs har funktioner som:
a) strømkilde til svejsning med bue
b) elektrisk strøm generator
Dette anlæg, som får strøm fra en endotermisk motor, er beregnet til industrielt og professionelt brug.
Motoren er direkte sluttet til en trefase/enfase vekselstrømsgenerator. Hele enheden er beskyttet af en
beskyttelsesstruktur., der har løftekrog og som er forsynet med elastiske vibrationsdæmpende støtteben.
Svejsetrøm/spænding / drift
190A/20V til 35%
160A/26.5V til60%
120A/25V til 100%
Regulering af svejsestrømmen ( I skala )
A 20 – 100
69(-61,1*
( II skala)
90 - 190
Startspænding
V 98
Svejsespænding
V 20 - 27
Elektrodediameter (I skala)
mm 2 - 3.25
(II skala)
2-4
Trefase/efnase, asyncronisk, selvophidsende, selvregulerende, uden børster
Isolering
Klasse H
3567$7,21(5
T
M
M
220V
220V 120V
Drift
%
100
100
100
9(.6(/675‘06
Kraft
KVA
6
5
5
*(1(5$725
Spænding
V
220
220
120
Strøm
A
15.7
22.7 41.7
Frekvens
Hz
60
60
60
Cos
Ø
0.8
0.8
0.8
Mærke
/
Mode
HONDA
/
GX
390
VXB
Type / Cylindervolumen / Antal
- / cc / no. 4 trin/ 389 / 1
omdrejninger
Kraft (**)
kW ( CV ) 9.6 (13)
02725
Antal omdrejninger
Omd./min 3600
Afkølingssystem
Med luft
Oliekapacitet
Liter
1.1
Start
Selvoprullende
Brændstof
Benzin
Beskyttelse
IP
23
*(1(5(//(
Vægt
(*)
kg
115
.$5$.7(5,67,.$
Mål (*)
mm
910x525x612
Brændstoftank kapacitet
Liter
6.5
1% T =trefase M =enfase
(*) = De angivne værdier omfatter ikke hjul og håndtag
(**)= Max. givne styrke i overensstemmelse med ISO 3046/1 normativet
3567$7,21(5/<'67<5.(1,9($8
atmosfærens tryk). Ved høje temperaturer og over 1000 meters højde formindskes den kraft, der udvikles af motoren, og der
kræves en ny regulering for større præstationer.
+ 1% i store højder, er standard blandingen luft - brændstof for stærk, og motorens effektivitet nedsættes, så derfor stiger
forbruget af brændstof.
+ Det maksimale tilladte lydstyrke niveau i følge CEE direktiverne af 17/09/84 nr. 84/535-536.
Motoren overholder lydgrænserne, udtrykt i lydstyrke, angivet i CEE direktiverne.
Disse grænser kan anvendes til at vurdere lydniveauet, som fremkaldes på stedet.
For eksempel: niveau for lydstyrke på 100 LWA.
Lydtrykket (den frembragte lyd) på 7 meters afstand er på cirka 75dBA (grænseværdien minus 25).
For at beregne lydniveauet på forskellige afstande, anvend følgende formel:
7²
ry²
dBAx = dBAy + 10 log
På 4 meters afstand bliver lydniveauet: 75 dBA + 10 log
= 80 dBA
4²
rx²
18/10/01 25450M51-1DK
+ Den angivne udviklede kraft garanteres ved 20°C og ved et tryk på 1 bar (indtil 1000 m. o.h. kræves der ingen rettelse af
5(6(59'(/6%(67,//,1*
'.
5
Reservedele bestilles gennem de nærmeste ESAB repræsentant, se sidste side i denne publikation.
For at gøre forsendelsen nemmere og garantere at bestillingerne er korrekte, skal De, når De afgiver
bestillingen, specificere hvilken type anlæg det drejer sig om, dets serienummer, samt opgive
reservedelens navn og kodenummer udfra reservedelstabellen.
)RUDWEHVWLOOHUHVHUYHGHOHDQJLY
“ serienummer
“ model svejsemaskine og/eller vekselstrømsgenerator
u sidehenvisning
antal
+
“ de nødvendige data står på anlæggets
typeskilt 6/3/01 ESABR1DK
1)
2)
3)
5)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising