ESAB | KHM 190 YS | Instruction manual | ESAB KHM 190 YS Användarmanual

ESAB KHM 190 YS Användarmanual
KHM 190 YS
Användnings- och underhållshandbok
Manual til betjening og vedligeholdelse
Bruks- og vedlikeholdshåndbok
Käyttö- ja huolto-ohje
1
0794 999 906
01/10
Valid for serial No. 113 – XXX – XXXX (0794000882)
Valid for serial No. 142 – XXX – XXXX (0794000883)
6
.81*g5(/6(20/,.)250,*+(7
ESAB Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Sverige, tillkännager på eget ansvar, att den motordrivna
svetsaren modell KHM 190 YS med kodnummer 0794000882/3 är likformig med EG-Direktiv och vederbörliga
ändringar 98/37/CE – 73/23/CE – 89/336/CE. För verifieringen har de följande överensstämmande normerna
betraktats EN 292-1 – EN 292-2 – EN 60974-1 – EN 60204-1 – EN 50199 och andra normer 84/535/CE – ISO
8528 har konsulterats.
Laxå 2001
Joakim Cahlin
Tel. + 46 58 481000
fax +46 584 411924
10/10/01 DC 190 Y-S
ESAB Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
6
$//0b11$,1)250$7,21(5
-
Motorns instruktionshandbok och dess tillbehör (om
nödvändiga) finns i en plastficka tillsammans med
denna handbok. Denna maskin har tillverkats för att fungera som svetsare
eller elektrisk strömgenerator för redskap och andra
kopplade elektriska apparater. ALL ANNAN ANVÄNDNING
är inte tillåten och vår firma ifrånsäger sig allt ansvar för
sår och skador som orsakats av en felaktig användning.
Våra produkter har förverkligats i enlighet med gällande
säkerhetsnormer för att förebygga person- eller
maskinskador samt skador på föremål.
+
*DUDQWLQlUJLOWLJHQGDVWRPGHQXWI|UWVDYHQ
EHUlWWLJDGWHNQLNHUIUnQ(6$%VWMlQVWPRWWDJQLQJ
Eventuella ändringar på maskinen utan föregående skriftlig
tillåtelse från vår firma, gör att garantin förfaller och vi
befrias från allt ansvar.
$10b5.1,1*$5,+$1'%2.(1
Innan maskinen används, läs noggrant igenom denna
handbok och håll dig till de instruktioner som ges för att
förebygga problem och eventuella skador på själva
maskinen.
Denna handbok är avsedd för kompetent personal med
erfarenhet inom sektorn, och som därmed känner till
säkerhets- och hälsonormerna samt gällande föreskrifter.
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
$10b5.1,1*$5,+$1'%2.(1
0
2
1,9c(56206.$8330b5.6$00$6
De tillkännagivanden som denna handbok använder har
som mål att väcka uppmärksamhet på potentiella faror och
viktiga synpunkter på maskinens funktion...
ü )$5$
Upplyser om en omedelbar fara för allvarliga personskador
eller dödsfara om instruktioner inte uppmärksammas.
ü 6(833
Upplyser om person- eller maskinskador om instruktioner
inte uppmärksammas.
ü )g56,.7,*+(7
Upplyser om skador på maskinen eller andra anläggningar
om instruktioner inte uppmärksammas.
ü 9,.7,*7
ü 2%6(59(5$
ü )g59,66$',*
Dessa tillkännagivanden ger viktiga informationer angående
maskinens förberedning, funktion och underhåll.
Denna handbok är en ingående del i produkten och måste
förvaras väl för att alltid finnas tillgänglig för konsultering
under produktens hela livslängd. Om maskinen skulle
överlåtas, ska handboken ges till den nya användaren.
Vissa bilder i hanboken har som mål att underlätta
identifieringen av några komponenter och de kanske inte
helt överensstämmer med din maskin.
+ 2%6'HQQDKDQGERNlULQWHNUlYDQGH7LOOYHUNDUHQ
11/3/01 ESABM2S
I|UEHKnOOHU VLJ UlWWHQ DWW JH I|UElWWQLQJDU HOOHU
lQGULQJDU Sn SURGXNWHQ HOOHU GHVV WLOOEHK|U XWDQ DWW
KDQGERNHQXSSGDWHUDV
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
%(6.5,91,1*6<0%2/,6(5,1*
6
6b.(5+(766<0%2/(5
67233²Läs och var väldigt uppmärksam.
Läs och var väldigt uppmärksam.
1<&.( använd
arbetsuppgiften.
lämpliga
verktyg
för
9$51,1*$5
9$51,1* Eventuella ouppmärksamheter
skulle kunna förorsaka kroppsskador på
personer eller materialskador.
+g* 63b11,1* Rör inte – fara för skada
eller dödsfara.
(/' Brandfara
9b50( Varma ytor
(;3/26,21 explosiva material eller fara för
explosion, i allmänhet.
9$77(1$QYlQGLQWHYDWWHQIDUDI|UNRUWVOXW
QLQJHOOHUDQGUDVNDGRU
5g. &LJDUHWWHU WlQGVWLFNRU HOOHU FLJDUHWWWlQ
GDUHkan orsaka bränder eller explosioner. 6<525±Fara för frätning eller brännskada.
$QYlQG OlPSOLJD VlNHUKHWVVN\GG I|U GHQQD W\S DY
VYHWVQLQJ
Använd skyddskläder, och annat, speciellt för
denna typ av svetsning.
$QYlQGSHUVRQOLJDVN\GGVRPNUlYVXQGHUXQGHUKnOOHW
DYPDVNLQHQ
Det rådges att använda personliga skydd som
krävs under underhållsuppgifter, som till exempel
laddning av batteri, påfyllning av bränsle o.s.v..
5HVSHNWHUDVlNHUKHWVnWJlUGHUQDQlUPDVNLQHQI|UIO\WWDV
Hänvisa till instruktionerna innan du flyttar på
maskinen.
%lUVlNHUKHWVNOlGHUQDVRPXSSJHV
Det är obligatoriskt att använda personliga
skyddstillbehör som uppges när maskinen
används.
$QYlQGVlNHUKHWVDQRUGQLQJDUQDVRPNUlYV
Det
är
obligatoriskt
att
använda
säkerhetsanordningarna som är anpassade för
den typ av svetsning som ska göras och
arbetsplatsen. $QYlQG LQWH YDWWHQ I|U DWW VOlFND EUlQGHUQD Sn GHQ
HOHNWULVNDPDVNLQHQ
Det är förbjudet att använda vatten för att släcka
bränder på de elektriska apparaterna.
.RSSODERUWVWU|PPHQLQQDQGXLQJULSHU±
Det är förbjudet att ingripa på maskinen med
strömmen på.
6YHWVQLQJI|UEMXGHQ
Det är förbjudet att svetsa i områden som har
närvarande explosiva gaser.
6/3/01 ESABM2-1S
$//0b11$6<0%2/(5
0
2.1
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
$//0b11$9$51,1*$5
6
ü
9,.7,*7
+ Läs igenom dessa instruktioner.
+ Läs igenom svetsarens användnings- och instruktionshandbok och motorns instruktionshandbok innan du
installerar, sätter igång, och fullföljer underhåll på maskinen.
+ Eventuella ouppmärksamheter skulle kunna förorsaka
personskador och/eller skador på maskinen och andra
strukturer.
+ Använd denna maskin i överensstämmelse med
säkerhetsnormer och gällande lagar.
ü6(833
$YOlJVQDLQWHHOOHUVlWWXUIXQNWLRQ
VlNHUKHWVDQRUGQLQJDUQD
Det är förbjudet att avlägsna eller att
säkerhetsanordningarna ur funktion på maskinen.
sätta
$QYlQG LQWH PDVNLQHQ RP GHQ LQWH lU L XWPlUNW WHNQLVNW
WLOOVWnQG
För att kunna användas, måste maskinen vara i korrekt
användingstillstånd. Eventuella skador, speciellt i
förbindelse med maskinens säkerhet, måste repareras
innan maskinen sätts igång.
0
2.5
3c)<//1,1*$9%5b16/(
⇒ Stäng av motorn innan du fyller på bränsle.
⇒ Det är förbjudet att röka. Undvik eldlågor och gnistor.
Använd inte elektriska redskap under påfyllningen av
bränslet.
⇒ Skruva upp tappen försiktigt för att släppa ut bränslets
utdunstning.
⇒ Fyll inte på tanken för mycket.
⇒ Undvik att spilla bränsle på motorn.
⇒ Rengör från eventuella bränslespill innan du sätter
igång motorn.
⇒ Innan maskinen ska förflyttas, stäng bränsleventilen,
om den finns på tanken, eller töm bränslet från tanken.
(1'$67)g56<67(00('%$77(5,
⇒ Explosionsfara vid närvaro av gnista och vid
utdunstning från batteriet.
(1'$67 )g5 .$//$ 02725(5 620 .</6 1(5 0('
9$77(1
⇒ När motorn är varm, skruva loss försiktigt kylvätskans
tapp för att släppa ut utdunstningen.
⇒ Varma utdunstningar och överhettad kylvätska under
tryck kan förorsaka brännskadorpå ansikte, ögon och
hud.
F)g567$+-b/3(1 I det fall då operatören har blivit nedskvätt med frätande vätskor och/eller giftiga gaser eller annat
som kan förorsaka allvarliga skador eller dödsfara, förutse första hjälpen medel som uppges av gällande olycksnormer eller
lokala föreskrifter.
Kontakt med hud
Kontakt med ögon
Nedsväljning
Inträngd vätska i lungorna
Inandning
Tvätta med vatten och tvål.
Tvätta rikligt med vatten; om irritationen fortsätter, kontakta en specialist.
Orsaka inte uppkastningar för att undvika inträngning i lungorna; ring efter en läkare.
Om man misstänker att en uppkastning har trängt in i lungorna (som vid spontan uppkastning)
transportera personen omedelbart till ett sjukhus.
Om en person utsätts för höga koncentrationer av utdunstning, för personen genast till ett område
som inte är förorenat.
F %5$1')g5(%<**$1'( 0('(/ Om en brand skulle uppstå av någon orsak på arbetsplatsen med lågor som
riskerar att förorsaka allvarliga skador eller dödsfara, genomför de ingrepp som uppges i gällande normer eller i lokala
föreskrifter.
%5$1'6/b&.1,1*6$125'1,1*$5
Anpassade
Kolanhydrider (eller kolsyra) i pulver, skum eller finfördelat vatten.
Förbjudna
Undvika att använda vattenstrålar
Andra föreskrifter
Täck eventuella avdelningar som inte står i brand med skum eller sand och använd vattenstrålar för att
kyla ner ytorna i närheten av eldlågorna.
Speciella skyddsåtgärder
Bär en autonom syrgasapparat vid tjock rök.
Nödvändiga förvarningar
Undvik, med anpassade medel, att oljiga medel kommer i kontakt med varma metallytor eller i kontakt
med elektriska delar (brytare, uttag, o.s.v.). Vid oljeläckor från tryckkretsar, kom ihåg att
förbränningspunkten är mycket låg.
6(833
ü )g56,.7,*+(7
0$6.,1(16.$,17($19b1'$6,205c'(10('(;3/26,9
$70276)b5
6/3/01 ESABM2-5S
ü6(833
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
9$51,1*$50272569(76$5(
6
0
2.5.1
9$51,1*$5
En användare av svetsmaskinen är ansvarig för säkerheten för personalen som är berättigade för att svetsa eller som
befinner sig i närheten.
Säkerhetsmedlen måste överensstämma med normerna eller lagarna som förutses för motorsvetsare.
Upplysningarna som levereras är en komplettering av lokala normer ifråga om säkerhet.
⇒ Kontrollera att området är säkert innan du börjar
med någon som helst svetsning.
⇒ Att beröra delar under spänning som öppna trådar,
ledningar eller kontakter kan medföra elektriska stötar som
kan förosaka död eller allvarliga brännskador. Elektroden,
svetskabeln, o.s.v. är under spänning när maskinen är i
verksamhet.
⇒ Hantera inte de elektriska apparaterna eller
elektroden när du står i vatten med händerna och fötterna
eller med fuktiga kläder.
⇒ Håll dig alltid isolerad från stödytan under
svetsningen. Använd mattor eller isolerande matterial för att
undvika kroppskontakt med stödytan och med golvet.
⇒ Bär alltid täta och torra handskar utan hål, utöver de
personliga skydden.
⇒ Linda inte kablar runt omkring kroppen.
⇒ Använd hörselskydd om ljudnivåerna är höga.
⇒ Håll eldfarliga material borta från svetsningsområdet.
⇒ Svetsa inte behållare som kan innehålla eldfarliga
material.
⇒ Svetsa inte i närheten av områden där
bränslepåfyllning utförs.
⇒ Svetsa inte på ytor som lätt kan fatta eld.
⇒ Använd inte maskinen för att smälta rör.
⇒ Avlägsna elektroden från elektrodhållartången när den
inte används.
⇒ Undvik att andas in rök. Förutse ett ventilationssystem
eller, om det inte är möjligt, använd en godkänd
luftinsugningsapparat.
⇒ Undvik att arbeta i stängda områden utan luftombyte.
⇒ Skydda ansiktet och ögonen (säkerhetsmasker med
mörka lämpliga linser samt sidoskydd), öronen och kroppen
(säkerhetskläder som inte är eldfarliga).
20/2/01 ESABM2-5-1S
6(833
6
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
75$163257
0
4.1
ü2%6(59(5$
För att förflytta eller transportera maskinen, håll dig till de föreskrifter som finns på bilderna.
Transporten ska göras XWDQ bensin i tanken, XWDQ olja i motorn, XWDQ elektrolyt i batteriet. Se till att
transportmedlen är lämpliga för maskinens storlek och vikt.
/$67$,17(7,//%(+g5(//(5$1'5$)g5(0c/6206.8//(.811$g.$9,.7(12&+(//(5
b1'5$3c0$6.,1(1692/<0&(17580
)/<77$,17(0$6.,1(1)g5+$1'(//(53c6/b30('(77)25'213c$//0b19b*)g5872020
'8$19b1'(5(77*2'.b17'5$*)25'21
Eventuella oupmärksamheter skulle kunna orsaka kropps- eller maskinskador.
20/2/01 ESABM4-1S
0D[YLNWSHUSHUVRQNJ
0D[WRWDOYLNWNJ
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
0217(5,1*$99$*1)g5.+0+6<6
6
0
6
E $QPlUN För monteringen av vagnen, följ
instruktionerna som ges nedan:
1) – Lyft maskinen (med hjälp av anpassad hake)
.+0<6
.+0+6
3%
ü 9$51,1*
Byt inte ut det originala däcket med andra typer av
däck.
ü 9$51,1*
22/3/01 ESABM6S
Vagnen kan inte avlägsnas från maskinen och
användas separat (manuell igångsättning) för
lasttransport eller hur som helst för användningar
som är annorlunda maskinens rörelser.
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
,167$//$7,2169$51,1*$5
6
0
2.6
+
,167$//$7,2169$51,1*$5
Kontrollera att varmluften och/eller avgasen från
maskinen blir utsläppta och inte cirkulerar inuti maskinen
vilket skulle förorsaka en överhettning och en dålig
förbränning av motorn.
DIESELMOTORER
• Används på öppna områden som är väl
ventilerade eller kanalisera avgaserna, som
innehåller den farliga kolmonoxiden, långt ifrån
arbetsområdet.
+
Se till att maskinen inte har möjlighet att förflytta sig
under verksamheten.
Skydda maskinen från dåligt väder installera
den i ett område som inte riskerar
översvämning. ,QILOWUHULQJDU DY YDWWHQ NDQ RUVDND HQ NRUWVOXWQLQJ
PHGSHUVRQVRFKPDVNLQVNDGRUVRPI|OMG
Maskinens skyddsgrad uppges på faktaskylten samt i
kapitlet “Teknisk fakta” i denna handbok.
FÖRFLYTTNING AV MASKINEN
Innan maskinen ska flyttas, stäng av motorn och dra ur
alla kablar som skulle kunna hindra förflyttningen
PLACERING
Placera maskinen på en platt yta med ett avstånd på minst
1,5 m från byggnader eller andra anläggningar.
P
P
7
8
73
8
2
7
6
8
$
+
;
(
Avgasutsläpp
20/2/01 ESABM2-6S
Om ytan inte är platt, se till att maskinens lutning inte
överstiger de värden som uppges på teckningarna som
följer.
.+0<6
,167$//$7,21
6
&HQWUDOO\IWKDNH
0
2.7
3nI\OOQLQJDY
EUlQVOH
*HQHUDWRUQV
OXIWLQVOlSS
9$50<7$
$YJDVU|U
0RWRUQV
OXIWLQVOlSS
10/4/01 27275M2-7S
*HQHUDWRUQV
OXIWXWVOlSS
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
)g53$&.1,1*
0
3
ü$//0b11$,1)250$7,21(5
När varorna tas emot, se till att produkten inte har fått
några skador under transporten.
Om det skulle finnas skadade delar eller komponenter
som fattas, informera omedelbart transportören.
Förpackningsmaterialen ska dumpas enligt
gällande lokala normer.
833$&.1,1*$90$6.,1(1
1) Avlägsna
maskinen
(C)
från
förpackningskartongen. Ta vara på
Användningsoch
Underhållshandboken (B), som finns i
ett plastficka (A) tillsammans med
motorns
och
tillbehörens
instruktionshandbok. Denna plastficka
borde befinna sig under eller inuti
maskinen.
2) Kontrollera faktaskylten på maskinen
och kontrollera att registreringsnumret
och modellen överensstämmer med det
som uppges på följesedeln/fakturan.
2%6
För ytterligare information om
förberedningen av maskinen, hänvisas de
överenstämmande kapitlen i denna
handbok.
2/3/01 ESABM3S
6
6
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
)g5%(5('1,1*$90$6.,1(1
',(6(/02725(5 %$77(5,
Avlägsna batteriet från
gruppen.
Fyll på batteriet med
elektrolyt till maximal
nivå. Vänta 30 minuter
och fyll på igen.
Svavelsyran är frätande.
Skydda händer, ögon och kläder,....
Avlägsna batteriet från gruppen för att fylla på
det.
Garantin är ,17(*,/7,*för skador som
orsakats på grund av en syroläcka.
60g5-2/-$
0$;
0,1
Kontrollera oljans nivå med hjälp av
den anpassade nivåmätarstången.
Nivån måste vara mellan de minimala
och det maximala markeringarna. Om
nödvändigt, fyll på.
Om luftfiltret är av oljebadstyp, fyll på filtret med samma
olja till markerad nivå.
%5b16/(
fyll på tanken med gasol av bra kvalitet.
+ VARNING:
Vid läcka av syra, rengör med vatten innan batteriet
monteras upp på nytt och koppla ihop kablarna.
ü9$51,1*
0
20.1
Gasolen är väldigt lättantändlig;
stäng av motorn innan tanken fylls
på. Fyll inte på med eldlågor i närheten.
Torka noggrant upp eventuella spill innan du
sätter på motorn.
-25'$7877$*
En korrekt jordning är obligatorisk för samtliga modeller
med differentialbrytare. Denna skyddsanordning fungerar
endast med en jordning som kopplats på korrekt sätt.
+
Använd en jordad kabel av bra kvalitet och koppla
den till maskinens jordade uttag. Håll dig till de
lokala normerna och/eller gällande lagar.
Maskinerna med ett isometriskt skydd kräver ingen
jordning.
Efter att denna arbetsuppgift har utförts, kan maskinen
sättas igång.
9,6.26,7(76*5$'(5
6$(5(.200(1'(5$'(
För val av oljans typ och viskositet, hänvisa till motorns
instruktionshandbok (levereras med maskinen).
,QQDQPRWRUQNDQVWDUWDVOlVLJHQRP
KDQGERNHQVLQVWUXNWLRQHU
20/2/01 ESABM20-1S
+ 2%6
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
,*c1*6b771,1*$9',(6(/027251
6
.RQWUROOHUDGDJOLJHQ
0
21
1g')$//667$57 PHGVWDUWVQ|UH Grip tag i handtaget som visas på
bilden.
Dra startsnöret tills du känner ett
motstånd…
och låt det återgå till sitt läge
Öppna bränsleventilen
sänk tryckavlastningsspaken på
cylinderns skyddshölje…
Accelerationskontrollen ska stå
på "START”.
och dra bestämt i snöret så långt
det går. Om nödvändigt, hjälp till
med båda händerna.
För svetsarna med manuell
kontroll, vrid strömregleringens
manöverratt till maximum (helt
och håller medsols)..
Vrid startnyckeln till “START”. När
motorn är igångsatt, låt nyckeln gå
tillbaka till “PÅ”.
ü2%6(59(5$
+ 2PEDWWHULHWLQWHlUNRSSODWNRSSODERUW
VSlQQLQJVUHJXODWRUQI|UDWWXQGYLNDVNDGRU
ü9,.7,*7
75,01,1*
8QGHUGHI|UVWDIXQNWLRQVWLPPDUQDDQYlQG
LQWHPHUlQDYGHQPD[LPDODI|UGHOEDUD
NUDIWHQRFKNRQWUROOHUDUHJHOEXQGHWROMHQLYnQ
20/2/01 ESABM21S
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
67233$9',(6(/027251
6
+
0
22
Innan du stoppar motorn lUGHWREOLJDWRULVNWDWW:
- Koppla bort och stänga all slags last från systemets
reservalstringsuttag.
- Sluta att svetsa.
)|UDWWVWlQJDDYPRWRUQ
Sätt
accelerationskontroll
“STOPP”.
motorns
på
För svetsare med manuell
strömkontroll, vrid strömkontrollens
manöverratt till minimum (helt och
hållet motsols) .
Stäng bränsleventilen.
20/2/01 ESABM22S
BESKRIVNING
9
10
12
13
15
16
22
27
Svetsuttag ( + )
Svetsuttag ( - )
Jordningsuttag
Batteriladdarens kontrollampa
Strömuttag för växelström
Gasreglagets kontroll
Motorns luftfilter
Ljuddämpare utsläpp
59A
59B
D
L
O1
Q1
S1
T
Termiskt skydd för motorn
Termiskt skydd för reservström
Differentialbrytare ( 30 mA )
Kontrollampa för växelström
Kontrollampa för oljetryck/oil alert
Startnyckel
Batteri
Regulator för svetsström
0
31
10/10/01 27275M31S
.+0<6
.21752//(5
6
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
$19b1'1,1*6200272569(76$5(
6
0
34
ü6(833
Under verksamhet ärmotorns reservalstringsuttag och
svetsuttagen under spänning.
ü6(833
Innan du använder maskinen, se till att den är jordad.
Differentialbrytaren fungerar inte utan en jordning.
.233/,1*$969(76.$%/$5
Om likströmselektroderna har en positiv markering, koppla
svetskabeln till det negativa uttaget (-) och elektrodhållaren
till det positiva uttaget (+). Om likströmselektroderna har en
negativ markering, växla på kablarnas koppling. Vrid dem
medsols för att blockera dem i sitt läge. Om de lossar, kan
kontakterna sätta svetsningens kvalitet på spel och kan
skada sig själva samt uttaget.
)g5,12&+
95,'
+ Förvissa dig om att jordningsklämman är korrekt kopplad
och att den sitter nära arbetsområdet.
5(*/(5,1*$969(76675g00(1
Efter att ha valt svetsströmmens skala genom att koppla
elektrodhållarens
isolerade
ledning
till
det
överensstämmande uttaget, är det möjligt att reglera
svetsströmmen genom att ingripa på frampanelens
manöverratt. Manöverratten reglerar motorns varv.
ü6(833
20/2/01 ESABM34S
För att sänka risk för elektromagnetiska störningar,
använd korta svetskablar och håll dem nära eller på
golvet. Kontrollera att maskinen är jordad. Om möjligt,
fullfölj svetsningarna på avstånd från elektroniskt
känsliga apparater.
$19b1',1*2&+81'(5+c//
$19b1'1,1*62002725*(1(5$725
6
ü 6(833
Under verksamhet är motorns reservalstringsuttag och
svetsuttagen under spänning.
ü)g56,.7,*+(7
Reservalstringen borde aldrig vara kopplad till nätet eller
någon som helst strömkälla.
$17$/9$590('.255(.763b11,1*2&+
)5(.9(16
Vrid manöverratten för reglering av svetströmmen helt
medsols för att föra motorn till sin högsta hastighet. Om
motorn inte är på fulla varv, är spänningen och frekvensen
av reservalstringen inte rätta. När en last kpplas, kan
spänningen ligga på 10% utöver det nominella värdet och i
full last kan spänningen ligga på 10% under det nominella
värdet.
.217$.7(52&+.$%/$5
0
37
ü 6(833
Innan du använder motorn, förvissa dig om att den är
jordad. Differentialbrytaren fungerar inte utan en
jordning.
7(50,6.$6.<''$9877$*(1
När en belastningsström på ett uttag överstigs, stänger det
termiska skyddet automatiskt av strömmen.
För att återställa det termiska skyddet, avlägsna
belastningarna, vänta några sekunder för att kyla ner det
termiska skyddet och tryck därefter in tryckknappen.
Tryckknappen borde förbli intryckt. I annat fall, låt den kylas
ner ytterligare och försök sedan på nytt. Om problemet
fortsätter, kontakta vår tjänstemottagning.
75<&.)g5$77
c7(567b//$
Innan en last kopplas till uttaget, kontrollera att kablarna är i
gott skick och att uttagen är korrekt anslutna.
.21752//$03$)g5675g0
Kontrollampan, över varje uttag, tänds när uttaget är under
spänning.
+ Om kontrollampan inte tänds, kontrollera att motorn
står på maximala varv, att differentialbrytaren är införd
och att det termiska skyddet fungerar.
När strömmen fördelas av fler än ett uttag samtidigt, uppges
kraften som är tillgänglig på varje uttag, och den totala
kraften kan inte överstiga det maximala värdet som uppges
på faktaskylten.
DIFFERENTIALBRYTARE
Innan lasterna ska kopplas upp på nytt, kontrollera att
kraften som krävs ingår i uttagets flödevärden. En för hög
lastning aktiverar det termiska skyddet. Om , efter att lasten
återigen har förts in, det termiska skyddet rycker in på nytt,
sök efter felet genom att kontrollera anslutningarna och
lastens trådar.
7(50,6.7 6.<'' ',))(5(17,$/%5<7$5(
HOOHU 7(50,6.7 6.<'' )g5'(/1,1* $9
0$66$ Differentialbrytaren är en säkerhetsanordning som har som
mål att skydda operatören om fel uppstår. De enfasiga och
trefasiga uttagen isolaras av differentialbrytaren om det
visar sig att en fördelningsström överstiger 30 mA.
3/3/01 ESABM37S
För
in
den
livsviktiga
differentialbrytaren, genom att
lyfta på spaken.
6
.+0<6
02725166.<''
0
39.6
Motorns kontrollampa signalerar då det uppstår ett
lågt oljetryck utan att motorn stängs av.
På samma sätt signalerar batteriladdarens
kontrollampa en avvikelse utan att motorn stängs av.
Motorns termiska skydd för hög ström på
batteriladdaren.
Återställ det termiska skyddet genom att trycka in
knappen i mitten.
Dessa anordningarna sätts i funktion så fort som
motorns startnyckel vrids runt.
Om det termiska skyddet fortsätter att ingripa,
kontrollera:
- batteriladdaren och dess anslutningar
- batteriets laddningsskick
30/2/01 27275M39-6S
Om problemet kvarstår, kontakta vår Tjänstemottagning.
Efter att problemet har lösts, aktiveras motorns
skydd helt enkelt genom att startnyckeln placeras på
noll (“AV”) och motorn startar upp på nytt.
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
81'(5+c//
6
0
43
ü6(833
• Endast NRPSHWHQW personal ska utföra underhållet och reparationerna.
• Stäng av motorn innan du ingriper på maskinen. Om ingreppet, av vilken orsak som helst,
kräver att maskinen är i funktion, U|U LQWH delarna som är i rörelse, varma ytor, trådar
under spänning o.s.v… som skulle kunna vara utan skydd.
• Avlägsna säkerhetsskydden endast när detta krävs för underhållet och reparationer. Sätt
tillbaka dem genast efter avslutat arbete.
'(/$5,5g5(/6( • Använd anpassade instrument och kläder.
)DUDI|UVNDGD
• Gör inga ändringar på maskinen utan en föregående tillåtelse.
81'(5+c//
9$50$\WRU
)DUDI|UVNDGD
Med underhåll menas samtliga kontroller och utbyte av
mekaniska och elektriska komponenter som slits ut. Utöver
detta, inkluderar underhållet kontroller och påfyllningar av
vätskor som bränsle och olja samt den vanliga rengöringen
av maskinen.
Med reparation menas ett utbyte av utslitna eller skadade
komponenter. Dessa arbetsuppgifter borde utföras av vår
Berättigade Tjänstemottagning.
För underhållsinstruktioner av motorn, hänvisas den
överenstämmande Instruktionshandboken. Det periodiska
underhåller måste utföras enligt schemat som kommer i
bilaga till denna handbok.
20/2/01 ESABM43S
Kontrollera regelbundet att det inte finns hinder i
uppsugningsoch
utsläppsledningarna
på
växelströmsgeneratorn, på motorn eller på strukturen som
kan orsaka en åtdragning av nedkylningsluftens flöde.
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
81'(5+c//
6
0
43.2
%$77(5,
Kontrollera periodiskt elektrolytens nivå på batteriet och
speciellt efter en lång overksam period.
☞ 6( 833:
alla delarna på batteriet måste vara i gott
skick och batteriet måste vara laddat med elektrolyt.
Batteriet laddas automatiskt upp när motorn är i
verksamhet.
☞
om batteriet inte
differentialbrytaren.
laddas
upp,
kontrollera
352&('85)g5833/$''1,1*$9
%$77(5,(7
Ta bort utsläppstapparna.
Kontrollera elektrolytens nivå i samtliga utrymmen och, om
nödvändigt, fyll på med destillerat vatten till anvisad nivå.
Sätt tillbaka utsläppstapparna.
Kontrollera batteriets laddningsskick med hjälp av en areometer.
63(&,),.9,.7
1.265
1.230
1.200
1.170
352&(17'(/
/$''1,1*
100%
75%
50%
25%
7255/8)76),/7(5
I normala villkor, byt ut luftfiltrets patron var 200e timme,
medan i dammig miljö var 100e timme.
6<1.21,6(5$'9b;(/675g06*(1(5$725
Kräver inget underhåll, eftersom den inte är utrustad med
borstar eller kontaktringar och har inga regleringsanordningar för flödet.
6-b/+b)7$1'((7,.(77(52&+6.5,)7(5
Kontrollera anvisningarna på de självhäftande etiketterna
och skrifterna en gång om året och E\WXW dem om de
saknas eller är oläsliga.
.$%/$52&+.233/,1*$5
20/2/01 ESABM43-2S
Kontrollera periodiskt kablarnas skick och dra åt
anslutningarna.
6
$19b1'1,1*2&+81'(5+c//
)g59$5,1*
0
45
Om maskinen inte används under fler än 30 dagar, se till
att den förvaras i en anpassad miljö, skyddad från dåligt
väder för att undvika skador som rost, frätning, o.s.v..
',(6(/02725(5
Om maskinen ska vara overksam under en kort tidsperiod, är det rekommenderat att starta upp motorn var 10e
dag och låta den fungera under 15-30 minuter utan last,
för en korrekt fördelning av olja och för att ladda upp
batteriet samt för att undvika att injektionssystemet
blockeras.
Om den ska förvaras under längre period, hänvisas
motorns Instruktionshandbok.
Rengör noggrant maskinen.
Täck maskinen med ett plastskydd och ställ den i ett torrt
område.
ü9,.7,*7
20/2/01 ESABM45S
8QGHUGHQ|GYlQGLJDI|UYDULQJVXSSJLIWHUQD
XQGYLNDWWGHWPDWHULDOVRPDQYlQGVI|U
XQGHUKnOOVXSSJLIWHUQDNDQVNDGDPLOM|Q
5HVSHNWHUDVDPWOLJDORNDODVlNHUKHWVRFK
KlOVRI|UHVNULIWHU
.+0<6
7(.1,6.)$.7$2&+%(6.5,91,1*$90$6.,1(1
6
0
51
35(67$1'25²+g56(/1,9c1667<5.$
+Kraften som bildas garanteras för 20°C och under ett tryck på 1 bar (upp till 1000 meter över havsytan krävs det
ingen rättelse av det atmosfäriska trycket). Under höga temperaturer och över 1000 m över havsytan kan kraften som
motorn skapar minska och kommer då att kräva en ny justering för bättre prestandor.
2%6 på höga höjder är standardblandningen luft/bränsle överdrivet rik, motorns prestanda sänks och därmed ökar
bränsleförbrukningen.
+ Hörselnivåns maximala styrka som är tillåten enligt EU-direktiven från den 17/09/84 nr 84/535-536.
Motorn respekterar bullerbegränsningarna, som framställs i hörselstyrka, som uppges i EU-direktiven. Dessa gränser
kan användas för att värdera ljudnivån som skapas på området.
Till exempel: Hörselstyrkans nivå på 100 LWA.
Det medförda ljudtrycket (det buller som skapas) på 7 meters avstånd är cirka 75dBA (gränsvärdet minus 25).
dBAx = dBAy + 10 log
ry²
rx²
7²
På 4 meter blir ljudnivån: 75 dBA + 10 log 4²
= 80 dB
15/3/01 27275M51S
Motorsvetsaren KHM 190 YS utför funktioner som:
a) strömkälla för bågsvetsning
b) generator för elektrisk ström
Denna maskinen som försörjs av en värmeupptagande motor, är till för industriell och yrkesmässig användning.
Motorn är direkt kopplad till en trefasig/enfasig växelströmsgenerator. Hela enheten skyddas av en struktur med en
lyfthake som utsetts med ett vibrationsdämpande böjbart stöd.
Ström/svetsspänning / bruk
190A/20V till 35%
160A/26.5V till 60%
120A/25V till 100%
Reglering av svetsström ( skala I)
A
20 – 100
69(761,1*
( skala II)
90 - 190
Igångsättningsspänning
V
98
Svetsspänning
V
20 - 27
Diameter elektrod (skala I)
mm
2 - 3.25
(skala II)
2-4
Trefas/enfas, asynkronisk, självtändbar, självreglerbar, utan borstar
Isolering
klass
H
35(67$1'$
T
M
M
400V
230V
48V
Bruk
%
100
100
100
9b;(/675g06*(1(5$725 Kraft
KVA
6
5
2
Spänning
V
400
230
48
8.7
21.7
41.6
Ström
A
Frekvens
Hz
50
50
50
Kaus
Ø
0.8
0.8
0.8
Märke / Modell
YANMAR / L 100 AE-DEG
Typ
/
Cylindervolym/
Antal
cylindrar
/
cc
/
nr
fyrtakts / 406 / 1
Kraft (**)
kW ( CV ) 6.5 (8.8)
Antal varv
Varv/min. 3000
02725
Nedkylningssystem
Med luft
Oljekapacitet
Liter
1.6
Tändning
elektrisk
12V / Liter 60Ah / 4
Batteri / Elektrolytkapacitet
Bränsle
Diesel
Skydd
IP
23
Vikt (*)
kg
131
$//0b11$
Storlek (*)
mm
880x540x580
63(&,),.$7,21(5
Bränsletankens kapacitet
Liter
5.5
2%6 T =trefas
M =enfas
(*) = De värden som uppges inkluderar inte hjulen och handtagen
(**)= Maximal kraft som fördelas i enlighet med normen ISO 3046/1
.+0<6² +]
7(.1,6.)$.7$2&+%(6.5,91,1*$90$6.,1(1
6
0
51.1
35(67$1'25²+g56(/1,9c1667<5.$
+Kraften som bildas garanteras för 20°C och under ett tryck på 1 bar (upp till 1000 meter över havsytan krävs det
ingen rättelse av det atmosfäriska trycket). Under höga temperaturer och över 1000 m över havsytan kan kraften som
motorn skapar minska och kommer då att kräva en ny justering för bättre prestandor.
2%6 på höga höjder är standardblandningen luft/bränsle överdrivet rik, motorns prestanda sänks och därmed ökar
bränsleförbrukningen.
+ Hörselnivåns maximala styrka som är tillåten enligt EU-direktiven från den 17/09/84 nr 84/535-536.
Motorn respekterar bullerbegränsningarna, som framställs i hörselstyrka, som uppges i EU-direktiven. Dessa gränser
kan användas för att värdera ljudnivån som skapas på området.
Till exempel: Hörselstyrkans nivå på 100 LWA.
Det medförda ljudtrycket (det buller som skapas) på 7 meters avstånd är cirka 75dBA (gränsvärdet minus 25).
dBAx = dBAy + 10 log
ry²
rx²
7²
På 4 meter blir ljudnivån: 75 dBA + 10 log 4²
= 80 dB
15/10/01 27275M51-1S
Motorsvetsaren KHM 190 YS utför funktioner som:
a) strömkälla för bågsvetsning
b) generator för elektrisk ström
Denna maskinen som försörjs av en värmeupptagande motor, är till för industriell och yrkesmässig användning.
Motorn är direkt kopplad till en trefasig/enfasig växelströmsgenerator. Hela enheten skyddas av en struktur med en
lyfthake som utsetts med ett vibrationsdämpande böjbart stöd.
Ström/svetsspänning / bruk
190A/20V till 35%
160A/26.5V till 60%
120A/25V till 100%
Reglering av svetsström ( skala I)
A
20 – 100
69(761,1*
( skala II)
90 - 190
Igångsättningsspänning
V
98
Svetsspänning
V
20 - 27
Diameter elektrod (skala I)
mm
2 - 3.25
(skala II)
2-4
Trefas/enfas, asynkronisk, självtändbar, självreglerbar, utan borstar
Isolering
klass
H
35(67$1'$
T
M
220V
220V
Bruk
%
100
100
9b;(/675g06*(1(5$725 Kraft
KVA
6
5
Spänning
V
220
220
15.7
22.7
Ström
A
Frekvens
Hz
60
60
Kaus
Ø
0.8
0.8
Märke / Modell
YANMAR / L 100 AE-DEG
Typ
/
Cylindervolym/
Antal
cylindrar
/
cc
/
nr
fyrtakts / 406 / 1
Kraft (**)
kW ( CV ) 7.2 (10)
Antal varv
Varv/min. 3600
02725
Nedkylningssystem
Med luft
Oljekapacitet
Liter
1.6
Tändning
elektrisk
12V / Liter 60Ah / 4
Batteri / Elektrolytkapacitet
Bränsle
Diesel
Skydd
IP
23
Vikt (*)
kg
131
$//0b11$
Storlek (*)
mm
880x540x580
63(&,),.$7,21(5
Bränsletankens kapacitet
Liter
5.5
2%6 T =trefas
M =enfas
(*) = De värden som uppges inkluderar inte hjulen och handtagen
(**)= Maximal kraft som fördelas i enlighet med normen ISO 3046/1
6
%(67b//1,1*$95(6(59'(/$5
5
Reservdelarna kan beställas hos din närmaste ESAB-återförsäljare, se omslagets baksida.
För att förenkla speditionen och garantera att efterfrågorna korrekt kan utföras, uppge, vid beställningen av
reservdelarna, maskinens typ och dess registreringsnummer, samt reservdelens namn och kodnummer som
uppges i reservdelstabellen.
)|UDWWEHVWlOODUHVHUYGHODUQDYlQOLJHQXSSJH
“ registreringsnummer
“ svetsarens och/eller generatorns modell
u hänvisning till sida
antal
+
“ den fakta som krävs finns på maskinens
faktaskylt. 6/3/01 ESABR1S
1)
2)
3)
5)
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising