ESAB | LAX 320 | Instruction manual | ESAB LAX 320 Používateľská príručka

ESAB LAX 320 Používateľská príručka
LAX 320 - 380WI
LAX 320/320I/
380/380W/380I/380WI
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0455 640 101
011001
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
LAX 320 valid for serial no. 005--xxx--xxxx
LAX 380 valid for serial no. 645--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
91
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
92
92
93
ÅáóéêÜ åîáñôÞìáôá: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
4 ÔÅXÍÉÊÁ ÓÔÏÉXÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
93
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
94
5 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
94
5.1
5.2
5.3
Óõíáñìïëüãçóç ôùí åîáñôçìÜôùí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÇëåêôñéêÞ åãêáôÜóôáóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÇëåêôñéêÞ ðáñï÷Þ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
95
95
96
6 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
96
97
7.1
ÓõìðëÞñùóç¯øõêôéêïý¯õãñïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
97
8 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
TOCy
-- 91 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé
ðçãÝò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LAX 320/320I/380/380W/380I/380WI áðü ôïí
áñéèìü óåéñÜò 521/550 êáé Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï EN 60974–1
óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò
(93/68/EEG) êáé ôï ðñüôõðï EN 50199 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò
(89/336/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 95--12--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ÁÓÖÁËÅÉÁ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÁËËÁ ÁÔÏÌÁ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÊÔÅËÅÉÔÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÆÇÔÇÓÔÅ ÁÐÏ ÔÏÍ ÅÑÃÏËÏÔÇ ÓÁÓ ÏÇÃÉÅÓ ÁÓÖÁËÏÕÓ ÅÑÃÁÓÉÁÓ, ÏÉ
ÏðÏÉÅÓ ÈÁ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏ ÁÐÏÖÕÃÇÓ ÊÉÍÄÕÍÙÍ ÔÏÕ
ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå çëåêôñïöüñá ìÝñç Þ çëåêôñüäéá ìå óêÜëõðôç åðéäåñìßäá, õãñÜ ãÜíôéá Þ õãñü
ñïõ÷éóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ ÊÁÉ ÁÅÑÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé åðéêßíäõíá ãéá ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé äåñìáôéêÜ
åãêáýìáôá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êáôÜëëçëï êñÜíïò óõãêüëëçóçò êáé
öáêïýò ìå ößëôñï, êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôßêü ñïõ÷óìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá äéáöñÜãìáôá Þ ðåôÜóìáôá.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Óõíåþò âåâáùèåßôå üôé äåí õðÜ÷ïõí
ðëçóßïí óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò ôçò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÄÕÓËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ - Óå ðåñßðôùóç äõóëåéôïõñãßáò æçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÊÁÉ ÊÁÔÁÍÏÇÓÔÅ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÔÏÕ ÅÃ×ÅÉÑÉÄÉÏÕ ÐÑÉÍ ÁÐÏ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ¹ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÏÕÓ ÁËËÏÕÓ !
ba15d1ya
-- 92 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Ìçí ÷ñçóéìïðïéåßôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò ãéá îåðÜãùìá ðáãùìÝíùí óùëÞíùí
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Ôï LAX 320/320É åßíáé Ýíá ôñïöïäïôéêü ìå âçìáôéêÞ áëëáãÞ, ðïõ ðñïïñßæåôáé
ãéá ÷ñÞóç ìáæß ìå ôç ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ÌÅÊ 2 ãéá óõãêüëëçóç
óýñìáôïò óõìðáãïýò ÷Üëõâá, áíïîåßäùôïõ ÷Üëõâá Þ áëïõìéíßïõ êáèþò åðßóçò
êáé óùëçíùôïý óýñìáôïò ìå Þ ÷ùñßò ðñïóôáôåõôéêü ìáíäýá áåñßùí.
Ôï LAX 320/380Ù/380É/380ÙÉ åßíáé Ýíá ôñïöïäïôéêü ìå âçìáôéêÞ áëëáãÞ, ðïõ
ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç ìáæß ìå ôéò ìïíÜäåò ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò ÌÅÊ 2 êáé
ÌÅÊ 4 ãéá óõãêüëëçóç óýñìáôïò óõìðáãïýò ÷Üëõâá, áíïîåßäùôïõ ÷Üëõâá Þ
áëïõìéíßïõ êáèþò åðßóçò êáé óùëçíùôïý óýñìáôïò ìå Þ ÷ùñßò ðñïóôáôåõôéêü
ìáíäýá áåñßùí.
ÂëÝðå óåëßäá 118 ãéá ëåðôïìÝñåéåò åîáñôçìÜôùí ESAB ãéá ôçí ðçãÞ
ñåýìáôïò.
3.1
ÅáóéêÜ åîáñôÞìáôá:
LAX 320/320É
Ôñïöïäïôéêü.Êáëþäéï åðéóôñïöÞò 4.5 ì ìå óöéãêôÞñá åðéóôñïöÞò. Êáëþäéï
çëåêôñéêÞò ðáñï÷Þò 5 ì êáé óùëÞíáò áåñßïõ.
ÐåñéëáìâÜíåé : XåéñïëáâÞ (åîïðëéóìÝíç ìå 2 âßäåò), ñÜöé öéÜëçò áåñßïõ
(åîïðëéóìÝíï ìå 2 âßäåò). Êïëþíá ãéá ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
LAX 380/380W/380É/380WÉ
Ôï ôñïöïäïôéêü ìðïñåß íá ðáñáäïèåß ìå Þ ÷ùñßò ìïíÜäá øýîçò íåñïý.
Êáëþäéï åðéóôñïöÞò 5 m ìå óöéãêôÞñá åðéóôñïöÞò.
Êáëþäéï çëåêôñéêÞò ðáñï÷Þò 5 m êáé óùëÞíáò áåñßïõ.
ÐåñéëáìâÜíåé: ÷Üöé öéÜëçò áåñßïõ, (åîïðëéóìÝíï ìå 2 âßäåò). Êïëþíá ãéá
ìïíÜäá ôñïöïäüôçóçò óýñìáôïò.
4
ÔÅXÍÉÊÁ ÓÔÏÉXÅÉÁ
ÔÜóç
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï óå 100
% êýêëï åñãáóßáò
óå 60 % êýêëï åñãáóßáò
óå 30 % êýêëï åñãáóßáò
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò (DC)
ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò
ÉóPýò áíïéêôïý êõêëþìáôïò
Áðüäïóç
ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò
ÔÜóç åëÝã÷ïõ
ÄéáóôÜóåéò ì÷ðë÷õø
ÅÜñïò
Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò
Êáôçãïñßá åöáñìïãÞò
ba15d1ya
LAX 320/320É
400-415V, 3~50/60 Çz
195 Á/24 V
250 Á/27 V
320 Á/30 V
40Á/16V-320Á/30V
16-40 V
50 W
0,71
0,97
42 V, 50/60 Çz
770 x 560 x 640
110 kg
IP23
-- 93 --
230/400-415/500Vv
3-50Hz,2300/440-460V 3-60Hz
195 Á/24 V
250 Á/27 V
320 Á/30 V
40Á/16V-320Á/30V
16-40 V
40 W
0,71
0,97
42 V, 50/60 Çz
770 x 560 x 640
110 kg
IP23
4.1
ÔÅ×ÍÉÊÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ:
ÔÜóç
LAX 380/380W/380É/380WÉ
400-415V, 3∼
∼50/60 Çz
230/400-415/500V 3∼
∼50 Çz
230/440-460 V 3∼
∼60Çz
Åðéôñåðüìåíï öïñôßï óå
100 % êýêëï åñãáóßáò
óå 60 % êýêëï åñãáóßáò
óå 50 % êýêëï åñãáóßáò
Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò (DC)
ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò
280 Á/28 V
350 Á/32 V
380 Á/33 V
50Á/17V-380Á/33V
280 Á/28 V
350 Á/32 V
380 Á/33 V
50Á/17V-380Á/33V
17-45 V
130 W
340 W (LAX380W/WÉ)
0,75
0,96
42 V, 50/60 Çz
800 x 640 x 835
143 kg
157 kg (LAX380W/WÉ)
IP 23
17-45 V
130 W
340 W (LAX380W/WÉ)
0,75
0,96
42 V, 50/60 Çz
800 x 640 x 835
143 kg
157 kg (LAX380W/WÉ)
IP 23
Éó÷ýò áíïéêôïý
êõêëþìáôïò
Áðüäïóç
ÓõíôåëåóôÝò éó÷ýïò
ÔÜóç åëÝã÷ïõ
ÄéáóôÜóåéò ì÷ðë÷õø
ÅÜñïò
Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò
Êáôçãïñßá åöáñìïãÞò
Êýêëïò åñãáóßáò
Ï ðáñÜãïíôáò ôïõ êýêëïõ åñãáóßáò äåß÷íåé ôï ÷ñüíï, óå ðïóïóôü åíüò ÷ñïíéêïý äéáóôÞìáôïò äÝ
ëåðôþí, ðïõ ìðïñåßôå íá çëåêôñïóõãêïëëÞóåôå ìå Ýíá ïñéóìÝíï öïñôßï ÷ùñßò íá ðñïêáëÝóåôå
õðåñöüñôùóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
ÊëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò
Ï êþäéêáò ÉÑ äåß÷íåé ôçí êëÜóç ðåñéâëÞìáôïò ðñïóôáóßáò, äçëáäÞ ôï âáèìü ðñïóôáóßáò áðü
äéåßóäõóç óôåñåí õëéêþí Þ íåñý . Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï IP23 åßíáé ó÷åäéáóìÝíç
ãéá ÷ñÞóç óå åóùôåñéêü êáé åîùôåñéêü ÷þñï.
ÊëÜóç åöáñìïãÞò
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå
õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.
5
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá åêðåëåßôáé áðü åðáããåëìáôßá.
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñéæìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå ïéêéáêü ðåñéâÜëëïí ôï ðñïúüí ìðïñåß
íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé áðïêëåéóôéêÞ åíèýíç ãéá ôç ëÞøç åðáñêþí
ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
Ïäçãßåò áíýøùóçò
Ç ðçãÞ ñåýìáôïò áíõøþåôáé ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôï
ìðïõëüíé ìå ôçí ïðÞ áíýøùóçò.
Ç ÷åéñïëáâÞ ðñïïñßæåôáé ìüíï ãéá ôï ôñÜâçãìá ôçò
ðÜíù óôï Ýäáöïò.
ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï çëåêôñéêÞò ðáñï÷Þò ÷ñçóéìïðïéþíôáò ôçí êáôÜëëçëç
áóöÜëåéá óýìöùíá ìå ôïõò ôïðéêïýò êáíïíéóìïýò.,ÌÝãåèïò êáëùäßïõ óýìöùíá
ðñïò ôïõò Óïõçäéêïýò êáíïíéóìïýò. Ååâáéùèåßôå üôé ï áíïñèùôÞò óõãêüëëçóçò
äåí åßíáé êáëõììÝíïò ïýôå ôïðïèåôçìÝíïò ìå ôñüðï ðïõ íá åìðïäßæåé ôçí øýîç.
ba15d1ya
-- 94 --
5.1
Óõíáñìïëüãçóç ôùí åîáñôçìÜôùí
ba15s00
3
5.2
ÇëåêôñéêÞ åãêáôÜóôáóç
ba14
s006
ba14
s007
TC1
XT1
ba15
s005
ba15d1ya
-- 95 --
5.3
ÇëåêôñéêÞ ðáñï÷Þ
LAX 320/320É
ÔÜóç V
Êýêëïò åñãáóßáò 100%
60%
30%
ÏíïìáóôéêÞ ôéìÞ êáëùäßïõ
ðáñï÷Þò mm2
ÁóöÜëåéá áñãÞ Á
3∼ 50 Çz
230
16
23
35
3∼ 50/60Çz
400/415
9
14
20
3∼ 50 Çz
500
7
10
16
3∼ 60 Çz
230
16
23
34
3∼ 60 Çz
440-460
8
12
18
4÷4
20
4 ÷ 2,5
16
4 ÷ 2,5
16
4÷4
20
4 ÷ 2,5
16
LAX 380/380W/380É/380WÉ
ÔÜóç V
Êýêëïò åñãáóßáò 100%
60%
50%
ÏíïìáóôéêÞ ôéìÞ êáëùäßïõ
ðáñï÷Þò mm2
ÁóöÜëåéá áñãÞ Á
3∼ 50 Çz
230
28
41
45
3∼ 50/60Çz
400/415
16
23
27
3∼ 50 Çz
500
13
18
20
3∼ 60 Çz
230
28
40
45
3∼ 60 Çz
440-460
14
20
22
4÷6
35
4 ÷ 2,5
20
4 ÷ 2,5
20
4÷6
35
4 ÷ 2,5
20
6
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
Á
B
C
Êåíôñéêüò äéáêüðôçò ÏÍ/OFF
ÅðéëïãÝáò ôÜóçò 4 âçìÜôùí
ÅðéëïãÝáò ôÜóçò 10 âçìÜôùí
G
H
J
D
ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá çëåêôñéêÞò
õðåñöüñôéóçò, áíÜâåé óå ðåñßðôùóç
õðåñèÝñìáíóçò
ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá ðáñï÷Þò ñåýìáôïò
yþñïò ãéá øõêôéêïýò ìåôñçôÝò
(ðñïáéñåôéêïß)
K
Óýíäåóç åðáãùãéêÞò áíôßóôáóçò
ÕðïäïPÞ óõãêüëëçóçò + áêñïä.
Õðïäï÷Þ ÷éôùíßïõ 23-áêñïä. ìïíÜäá
ôñïöïäïóßáò óýñìáôïò
Áõôüìáôç áóöÜëåéá 42 V DC-êýêëùìá
L
ÔáPõóýíäåóìïò íåñïý, LAX 380
Å
F
ba15d1ya
-- 96 --
Ìéá èåñìéêÞ äéáêïðÞ åìðïäßæåé ôçí õðåñèÝñìáíóç. Ç åðáíáöïñÜ ãßíåôáé
áõôüìáôá üôáí øõ÷èåß ôï ôñïöïäïôéêü.
Ôï ôñïöïäïôéêü ìðïñåß íá åîïðëéóôåß ìå üñãáíá ãéá íá åìöáíßæåé ôï ñåýìá êáé
ôçí ôÜóç. Ôá üñãáíá Ý÷ïõí ëåéôïõñãßá êñÜôçóçò êáé ìðïñïýí íá âáèìïíïìçèïýí.
7
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðïõ ðáñÝ÷åé ï ðñïìçèåõôÞò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí
óôï ÷ñüíï ðïõ äéáñêåß ç åããýçóç ï ðåëÜôçò åðé÷åéñÞóåé íá äéïñèþóåé ôõ÷üí
ëÜèç ôïõ ìç÷áíÞìôïò.
Ìüíï Üôïìá ðïõ äéáèÝôïõí ôéò êáôÜëëçëåò ãíþóåéò ó÷åôéêÜ ìå ôïí çëåêôñéêü
åîïðëéóìü (åîïõóéïäïôçìÝíï ðñïóùðéêü) åðéôñÝðåôáé íá áöáéñïýí ôá åëÜóìáôá
áóöáëåßáò ãéá ëüãïõò åêôÝëåóçò åñãáóéþí óýíäåóçò, óõíôÞñçóçò Þ åðéóêåõþí
óôïí åîïðëéóìü óõãêüëëçóçò.
Êáèáñéóìüò
ÅëÝã÷åôå ôáêôéêÜ åÜí ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáèáñÞ.
Ç óõ÷íüôçôá êáé ç Ýêôáóç ôïõ êáèáñéóìïý åîáñôÜôáé áðü ôç äéáäéêáóßá
óõãêüëëçóçò, ôç äéÜñêåéá ôïõ ôüîïõ, ôç äéáèåóéìüôçôá êáé ôïí ðåñéâÜëëïíôá
åîïðëéóìü. ÊáíïíéêÜ áñêåß íá ãßíåôáé êáèáñéóìüò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò ìå
óõìðéåóìÝíï áÝñá (ìåéùìÝíçò ðßåóçò) ìßá öïñÜ ôï ÷ñüíï.
ÅÜí ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé ðïëý âñüìéêç, ðñïôåßíåôáé êáèáñéóìüò ìå
âïýñôóéóìá êáé çëåêôñéêÞ óêïýðá.
S
ÁðïóõíäÝóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò áðü ôçí êåíôñéêÞ
ôñïöïäïóßá ñåýìáôïò.
S
ÁöáéñÝóôå ôïí ðñïóáñìïãÝá áðü ôçí õðïäï÷Þ. Áóöáëßóôå ôçí õðïäï÷Þ
ãéá íá áðïöýãåôå ìç åîïõóéïäïôçìÝíç óýíäåóç.
Óôéò óôáèåñÝò åãêáôáóôÜóåéò, ï äéáêüðôçò áóöáëåßáò ðñÝðåé íá ôåèåß óôç
èÝóç åêôüò ëåéôïõñãßáò. Áóöáëßóôå ôï äéáêüðôç.
S
Ãéá êáëýôåñç ðñüóâáóç, áöáéñÝóôå ôá åëÜóìáôá áóöáëåßáò ôçò ðçãÞò
ñåýìáôïò.
Åðåéôá áðü ôïí êáèáñéóìü, ðñÝðåé íá ôïðïèåôçèïýí üëá ôá åëÜóìáôá
áóöáëåßáò ðñéí óõíäÝóåôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óôï äéêôõï ôñïöïäüôçóçò.
7.1
ÓõìðëÞñùóç¯øõêôéêïý¯õãñïý
Óõíéóôïýìå ìåßãìá 50/50 % íåñïý êáé áéèõëåíëõêüëçò.
ba15d1ya
-- 97 --
ba11
kyla
8
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Tá LAX 320/320I/380/380W/380I/380WI åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé
åëåãìÝíá óýìöùíá ìå ôéò äéåèíåßò óôáèåñÝò ÅÍ 60974--1 (ÉÅC 60974--1)
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìÝóù ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò
ESAB, âëÝðåôå ôï ïðéóèüöõëëï. ¼ôáí ðáñáããÝëëåôå áíôáëëáêôéêÜ,
ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðï êáé ôïí áñéèìü óåéñÜò ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
êáèþò êáé ïíïìáóßá êáé ôïv áñéèìü áíôáëëáêôéêïý üðùò áíáãñÜöïíôáé óôïí
êáôÜëïãï áíôáëëáêôéêþí. ¸ôóé áðëïðïéåßôáé ç äéáäéêáóßá áðïóôïëÞò êáé
åîáóöáëßæåôáé Þ ðáñÜäïóç ôïõ óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
ba15d1ya
-- 98 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising