ESAB MechTrac 1500 / MechTrac 2000 User manual


Add to my manuals
9 Pages

advertisement

ESAB MechTrac 1500 / MechTrac 2000 User manual | Manualzz
MechTrac 1500/
MechTrac 2000
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0807 230 001 2001--06--19
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
72
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1
2.2
73
73
75
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
75
3 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
3.1
3.2
3.3
3.4
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Óõíáñìïëüãçóç/ Áðïóõíáñìïëüãçóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åîùôåñéêü óôïð Ýêôáêôçò áíÜãêçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êýêëùìá óôïð Ýêôáêôçò áíÜãêçò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76
76
77
77
4 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÊÁÉ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
4.1
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
5 ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
A2 GMAW (Óõãêüëëçóç Ôüîïõ ÌåôÜëëïõ Áåñßïõ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
A2 SAW (Óõãêüëëçóç Âõèéæüìåíïõ Ôüîïõ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
78
6 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
78
79
Emergency stop circuit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
81
TOCy
-- 72 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ôá
ìç÷áíÞìáôá Çëåêôñïóõãêüëëçóçò MechTrac 1500/ MechTrac 2000 êáé Ýðåéôá,
óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï EN 60292 êáé EN 60204 óýìöùíá ìå ôéò
áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (89/392/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2001--06--19
Göran Palmqvist
Design Manager, Automation & Engineering
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
Tel: + 46 584 81000
1
Fax: + 46 584 411721
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ï ÷åéñéóôÞò åíüò áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ ÅSÁ Ý÷åé ôçí ôåëéêÞ åõèýíç ãéá ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ôùí
ðñïóþðùí, ðïõ åñãÜæïíôáé ìå ôï óýóôçìá Þ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ. Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá
åêðëçñþíïõí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ èÝôïíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ. Ôï ðåñéå÷üìåíï
áõôþí ôùí óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí, ðïõ éó÷ýïõí
ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
ÊÜèå ÷åéñéóìüò ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ôï ïðïßï åßíáé êáëÜ êáôáôïðéóìÝíï óôç
ëåéôïõñãßá ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ. Åíáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ìéá áíþìáëç
êáôÜóôáóç, ç ïðïßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé æçìéÝò ôüóï óôï ÷åéñéóôÞ üóï êáé óôï ìç÷áíïëïãéêü åîïðëéóìü.
1.
2.
3.
4.
5.
¼ëï ôï ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S óõãêüëëçóç
Ï ÷åéñéóôÞò íá öñïíôßæåé íá äéáðéóôþíåé üôé:
S ðñéí âÜëåé óå ëåéôïõñãßá ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ êáíåßò Üó÷åôïò äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï
ëåéôïõñãßáò ôïõ.
S êáíÝíá ðñüóùðï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S äåí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí ðñïóùðéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü ðïõ áðáéôåßôáé, ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S öñïíôßóôå íá ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá ðïõ ìðïñåß íá óêáëþóïõí, ð÷. æþíåò, âñá÷éüëéá,
äá÷ôõëßäéá êëð. Þ ðïõ ìðïñåß íá êáïýí êáé íá óáò ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
ÄéÜöïñá
S ÅëÝãîôå üôé ïé ãåéþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S ÅðåìâÜóåéò óå çëåêôñéêÝò ìïíÜäåò åðéôñÝðåôáé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü áñìüäéï ðñïóùðéêü.
S Ï áðáñáßôçôïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óå ìÝñïò åýêïëï, ãíùóôü óå
üëïõò êáé óå îåêÜèáñá óçìåéùìÝíç èÝóç.
S Äåí åðéôñÝðåôáé ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ, üôáíâñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
fob2safy
-- 73 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ
ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
fob2safy
-- 74 --
2
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
2.1
ÃåíéêÜ
Ôï MechTrac åßíáé Ýíá ìç÷áíïêßíçôï éêñßùìá ðñïò ÷ñÞóç ìáæß ìå ôïí åîïðëéóìü
óõãêüëëçóçò ESAB A2 êáé ðçãÝò ñåýìáôïò (LAF/TAF).
Ï Ýëåã÷ïò ôïõ êéíçôÞñá äéáäñïìÞò ãßíåôáé ìå ôç ìïíÜäá åëÝã÷ïõ PEH óôçí
ïðïßá ìðïñåß íá ñõèìéóôåß ç åðéèõìçôÞ ôá÷ýôçôá.
Ãéá ðåñéóóüôåñåò ðëçñïöïñßåò ó÷åôéêÜ ìå ôç ÄéÜôáîç ÅëÝã÷ïõ Äéåñãáóßáò
A2-A6 (PEH), âëÝðå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí 0443 745 xxx.
2.2
Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá
Ôá÷ýôçôá äéáäñïìÞò:
0,2 --2,0 m/min
ÌÝãéóôï öïñôßï:
220 kg
ÔõðïðïéçìÝíï ìÞêïò ñÜãáò:
3m
fob2d1ya
-- 75 --
3
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
3.1
ÃåíéêÜ
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá äéåêðåñáéùèåß áðü åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï.
ÄéáâÜóôå ôá ÷ùñéóôÜ åã÷åéñßäéá ïäçãéþí ðïõ ðáñáäßäïíôáé ìáæß ìå ôá äéÜöïñá
óôïé÷åßá ôá ïðïßá ðñüêåéôáé íá ðñïóáñìïóôïýí óôï éêñßùìá.
Ãéá ôçí åãêáôÜóôáóç:
S
êåöáëÞò óõãêüëëçóçò A2SFE1/ A2 SGE1, âëÝðå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí 0456
552 xxx
S
êåöáëÞò óõãêüëëçóçò A2SGF1, âëÝðå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí 0449 002 xxx
S
ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LAF 635 , âëÝðå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí 0457
795 xxx
S
ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LAF 800 , âëÝðå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí 0449
014 xxx
S
ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LAF 1000 , âëÝðå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí 0456
512 xxx
S
ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò TAF 800 , âëÝðå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí 0456
513 xxx
3.2
Óõíáñìïëüãçóç/ Áðïóõíáñìïëüãçóç
Ç ðáñáêÜôù åéêüíá äåß÷íåé ðáñÜäåéãìá ôïõ ôñüðïõ ðñïóáñìïãÞò êåöáëÞò
óõãêüëëçóçò A2, ðåñéÝêôç óõëëéðÜóìáôïò, ìðïìðßíáò óýñìáôïò êáé ïëéóèçôÞñá
óôï éêñßùìá.
1. Éêñßùìá
2. ÊåöáëÞ
óõãêüëëçóçò
3. ÐåñéÝêôçò
óõëëéðÜóìáôïò
4. Ìðïìðßíá óýñìáôïò
5. ÏëéóèçôÞñáò
¼ôáí ÷ñåéÜæåôáé, ÷ñçóéìïðïéÞóôå éìÜíôá áíýøùóçò ãéá ôçí áíýøùóç ôùí
äéÜöïñùí óôïé÷åßùí.
Óçìåéþóôå üôé ôï ìÝãéóôï åðéôñåðüìåíï âÜñïò óôï éêñßùìá åßíáé 220 kg.
fob2i1ya
-- 76 --
3.3
Åîùôåñéêü óôïð Ýêôáêôçò áíÜãêçò
Ãéá óýíäåóç ôïõ óôïð Ýêôáêôçò áíÜãêçò ðïõ ôïðïèåôåßôáé óôï ðüäé ôïõ
éêñéþìáôïò, âëÝðå ôï ó÷Þìá óôç óåëßäá 79.
3.4
Êýêëùìá óôïð Ýêôáêôçò áíÜãêçò
Ãéá óýíäåóç ôïõ êõêëþìáôïò óôïð Ýêôáêôçò áíÜãêçò ìåôáîý ôçò ÄéÜôáîçò
ÅëÝã÷ïõ Äéåñãáóßáò A2-A6 êáé ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò (LAF/TAF),
âëÝðå ôï ó÷Þìá óôç óåëßäá 79.
fob2i1ya
-- 77 --
4
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ ÊÁÉ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
4.1
ÃåíéêÜ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü áõôïý ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 73, äéáâÜóôå ôéò ðñéí íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí
åîïðëéóìü.
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí ï ðåëÜôçò ìüíïò ôïõ, êáôÜ ôç
äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò êÜíåé ìåôáôñïðÝò óôï ìç÷Üíçìá ãéá íá äéïñèþóåé ôõ÷üí
ëÜèç.
Ãéá ëåéôïõñãßá êáé óõíôÞñçóç, âëÝðå ôï áíôßóôïé÷ï åã÷åéñßäéï ãéá ÄéÜôáîç
ÅëÝã÷ïõ Äéåñãáóßáò A2-A6 (PEH), åîïðëéóìü óõãêüëëçóçò A2 êáé ðçãÝò
ñåýìáôïò (LAF/TAF).
5
ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÁ
A2 GMAW (Óõãêüëëçóç Ôüîïõ ÌåôÜëëïõ Áåñßïõ)
ÌïíÜäá øýîçò OCE 2H . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0414 191 881
2 Åýêáìðôïò óùëÞíáò áåñßïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0190 270 102
2 Åýêáìðôïò óùëÞíáò íåñïý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0190 315 104
A2 SAW (Óõãêüëëçóç Âõèéæüìåíïõ Ôüîïõ)
Äéðëü êéô ìåôáôñïðÞò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êéô ìåôáôñïðÞò A2 SAW→ MIG/MAG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ðëáóôéêü êáñïýëé óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
×áëýâäéíï êáñïýëé óýñìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ï áðïññïöçôÞò óêüíçò ôýðïõ A6 OPC . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åýêáìðôïò óùëÞíáò áåñßïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
×ïÜíç óõëëéðÜóìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÌïíÜäá îÞñáíóçò áÝñá A6 CRE 30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëõ÷íßá ðéëüôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëõ÷íßá ëÝéæåñ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
0413 541 882
0449 030 880
0153 872 880
0416 492 880
0148 140 880
0190 343 102
0145 221 881
0443 570 880
0153 143 886
0457 788 880
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôïý ôïõ åã÷åéñéäßïõ.
ÊáôÜ ôçí ðáñáããåëëßá, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðïõ ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
áñéèìü óåéñÜò êáèþò êáé ôéò ïíïìáóßåò êáé ôïõò áñéèìïýò áíôáëëáêôéêþí
óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï óôç óåëßäá , 81. Åôóé äéåõêïëýíåôå ôçí åîõðçñÝôçóç
êáé åîáóöáëßæåôå ðáñÜäïóç óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
fob2o1ya
-- 78 --

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement