ESAB G Tech Handleiding
G-Tech
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Kätyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d'instructions
0700 009 027
010518
Gerbruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l'uso
Manual de instruções
Instrukcja obs³ugi
Ïóçãßåò ÷ñÞóåùò
SVENSKA................................................................................................................... 3
DANSK ....................................................................................................................... 8
NORSK ..................................................................................................................... 13
SUOMI ...................................................................................................................... 18
ENGLISH .................................................................................................................. 23
DEUTSCH ................................................................................................................ 28
FRANÇAIS................................................................................................................ 33
NEDERLANDS ......................................................................................................... 38
ESPAÑÕL................................................................................................................. 43
ITALIANO ................................................................................................................. 48
PORTUGÊS.............................................................................................................. 53
POLSKI..................................................................................................................... 58
ΕΛΛΗΝΙΚΑ................................................................................................................ 63
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes
Oikeudet muutoksiin pidätetään
Rights reserved to alter specifications without notice
Änderungen vorbehalten
Sous réserve de modifications sans avis préalable
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande medeleling voorbehouden
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso
Specifische zensa preavviso
Reservamo-nos direito de alterar as especificações sem aviso prévio
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzenia zmian
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ÷ùñßò ñðïåéäïðïßçóç
2
NL
1 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN..........................................................................................39
2 INGEBRUIKNAME EN TRANSPORT....................................................................................39
3 BEDIENINGSELEMENTEN ...................................................................................................39
4 ELEKTRODE IN ELEKTRODEHOUDER BEVESTIGEN ..................................................39
4.1 Voor slijphoeken tot 25°...................................................................................................39
4.2 Voor slijphoeken groter dan 25°......................................................................................39
4.3 Slijpstand instellen ............................................................................................................40
4.4 Elektrode slijpen................................................................................................................40
5 ONDERHOUD ..........................................................................................................................40
6 HOE U EEN AFDICHTING VERVANGT...............................................................................40
7 TECHNISCHE SPECIFICATIES............................................................................................41
8 TRAINING..................................................................................................................................41
9 TOEPASSINGSGEBIED ........................................................................................................41
10 SLIJPVLOEISTOF .................................................................................................................41
10.1 Toepassingsgebieden: ..................................................................................................41
10.2 Verwerking van restanten ..............................................................................................41
11 FYSIEKE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN ..............................................................42
11.1 Stabiliteit en reactiviteit..................................................................................................42
11.2 Toxische informatie ........................................................................................................42
11.3 Milieu-informatie .............................................................................................................42
11.4 Transport..........................................................................................................................42
11.5 Etikettering ......................................................................................................................42
12 SPARE PARTS LIST ............................................................................................................72
38
NL
1
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Lees de veiligheidsvoorschriften in de bijgevoegde GEBRUIKSAANWIJZING VAN DE
LEVERANCIER zorgvuldig door en neem de voorschriften in acht bij de installatie en ingebruikname van de machine.
Installateurs, operators en onderhoudsmonteurs moeten altijd over dit instructieboekje en
de bijgeleverde gebruiksaanwijzing van de leverancier beschikken.
2
INGEBRUIKNAME EN TRANSPORT
Plaats de G-TECH op een stevige en egale ondergrond. de I/0-schakelaar moet daarbij in
stand "0" staan.
Sluit de G-TECH aan op de spanning die op het typeplaatje staat aangegeven, d.w.z.
1x230 V /50 Hz of 1x110 V /50 Hz.
Laat de machine nooit zonder slijpvloeistof lopen! ! !
De G-TECH is bij aflevering niet met slijpvloeistof gevuld. Dit houdt in dat u de machine
voor het eerste gebruik met slijpvloeistof moet vullen. De fles die bij de machine wordt geleverd bevat meer dan voldoende slijpvloeistof voor de eerste vulbeurt. Vul bij tot aan het
juiste peil, zie de min- en maxstreepjes op het frame van het controleluikje.
Bij het transport van de G-TECH, moet u de slijpvloeistof voor de veiligheid eerst aftappen
en in een stevige, goed afsluitbare fles bewaren.
De G-TECH is bestemd voor gebruik in ruimten met een omgevingstemperatuur van -10°
C tot +40° C en een relatieve luchtvochtigheidsgraad van 50% bij 40° C en 90% bij 20° C.
De machine voldoet aan de eisen voor beschermingsgraad IP54.
3
BEDIENINGSELEMENTEN
Hoofdschakelaar
Stelschroef
Elektrodehouder
Bewaarfles à 250 ml
Stofreservoir
4
Draagbeugel
Gradenboog
Vulstuk
Fles slijpvloeistof à 250 ml
ELEKTRODE IN ELEKTRODEHOUDER BEVESTIGEN
4.1
Voor slijphoeken tot 25°
Stel de gewenste hoek in met het T-stuk. Op de rechterzijde staat het aantal graden aangegeven, zie figuur 1 op bladzijde 69.
Draai vervolgens de borgmoer vast. Breng de elektrode losjes in de elektrodehouder aan.
Zet de elektrodehouder in stand B op de console en duw de houder zo ver mogelijk in, zie
figuur 3 op bladzijde 70. Draai de elektrode in de elektrodehouder vast, wanneer de punt
van de elektrode tegen het T-stuk aan komt, zie figuur 4 op bladzijde 70.
Stel daarna de slijpstand in (zie punt 4.3).
4.2
Voor slijphoeken groter dan 25°
Haal het T-stuk van de console af en draai de moer vast. Bij slijphoeken groter dan 25°
hebt u het T-stuk niet nodig.
39
NL
Breng de elektrode losjes in de elektrodehouder aan. Schuif vervolgens het 25 mm lange,
vlakgeboorde stuk buis met de ingestampte aanslag op de elektrodehouder. De buis doet
dienst als vulstuk.
Zet de elektrodehouder in stand B op de console en duw de houder zo ver mogelijk in.
Draai de elektrode in de elektrodehouder vast, wanneer de punt van de elektrode de lijn
van de gewenste hoek raakt.
Stel daarna de slijpstand in (zie punt 4.3).
4.3
Slijpstand instellen
De schaalverdeling aan de voorzijde van de G-TECH bestaat uit een gedeelte van een cirkel en komt overeen met de slijpschijf in de slijpkamer.
Stel de elektrode vervolgens zo ver in de hoogte af dat de punt van de elektrode ca. l mm
onder de rand van de cirkel komt te zitten.
U doet dat door de hoogte van de console aan te passen met behulp van de stelschroef.
Draai de schroef rechtsom om de console omlaag te brengen of linksom om de console
omhoog te brengen (zie figuur 6 op bladzijde 71).
4.4
Elektrode slijpen
Schakel de G-TECH in met een druk op de schakelaar. Zet de complete elektrodehouder
daarna vanuit stand B in stand A. Duw de elektrodehouder lichtjes naar binnen en draai
deze tegelijkertijd rond. De elektrode wordt geslepen, wanneer deze tegen de roterende
slijpschijf aan komt, zie figuur 7 op bladzijde 71. Wanneer
u te veel druk op de elektrodehouder uitoefent, daalt het motortoerental.
Wanneer u de elektrodehouder niet verder in kunt duwen, is het slijpproces afgerond en
kunt u de elektrodehouder verwijderen. Draai de elektrodehouder om de eigen as rond,
wanneer u de houder verwijdert. Zo verwijdert u een eventueel teveel aan slijpvloeistof van
de elektrodehouder.
5
ONDERHOUD
Zorg dat u de G-TECH altijd met voldoende slijpvloeistof hebt gevuld om te zorgen dat zo
veel mogelijk slijpstof wordt opgevangen en de diamantslijpschijf voldoende wordt gekoeld. De hoeveelheid vloeistof is voldoende, wanneer het peil tussen de min- en maxstreepjes op het frame van het controleluikje staat. Controleer het vloeistofpeil regelmatig en
vul zo nodig bij. Alleen het gebruik van de originele slijpvloeistof vormt de garantie voor een
lange levensduur van de diamantslijpschijf.
Tap de slijpvloeistof af via de slang (pos. 100, zie figuur op bladzijde 73) en bewaar de
vloeistof om deze later opnieuw te kunnen gebruiken.
Verwijder het controleluikje (3) en spoel de slijpkamer schoon.
Breng het controleluikje weer aan. Vul de slijpkamer met de juiste hoeveelheid slijpvloeistof
bij, zie de min- en maxstreepjes op het frame van het controleluikje.
Controleer regelmatig de bedrading voor de voeding.
6
HOE U EEN AFDICHTING VERVANGT
Wanneer u de verticale console verwijdert die (vanaf de voorkant gezien) aan de rechterzijde van de machine zit, kunt u bij de uitsparing komen voor de afdichting in de wand van
de slijpkamer.
40
NL
U moet de afdichting volledig verwijderen. U kunt dat meestal met behulp van een tang
doen. Controleer de uitsparing naderhand op eventuele lijmresten en achtergebleven
stukjes afdichting.
Als de originele afdichting van rubber is, kan het zijn dat u een scherp mesje met een dun
lemmet of andere mechanische instrumenten of chemicaliën moet gebruiken om eventuele
resten te verwijderen.
Voordat u de nieuwe afdichting aanbrengt, moet u de uitsparing voor de afdichting insmeren met het vloeistofafstotende afdichtmiddel dat bij de machine geleverd werd.
Aan de binnenkant van de vervangende afdichting, recht voor de onderste afdichtlip aan de
buitenkant, zit een kunststof klemmetje. Duw de afdichting met het klemmetje omlaag gericht - d.w.z. op 6 uur - stevig zo ver in de uitsparing, dat het klemmetje op de binnenwand
van de slijpkamer vastklikt. Plaats daarna de verticale console terug. De lippen van de afdichting moeten overal goed tegen de console aan zitten.
7
TECHNISCHE SPECIFICATIES
G-TECH-slijpmachine, patentaanvraag nr 9500123.
Voeding: (eenfasige wisselstroom) 1x110V /50Hz of 1x220-240V /50Hz.
Geïsoleerd zonder isolatiekabel 10-16A UMEC 97/66/68-CEE (7) VII.
8
TRAINING
Dit instructieboekje is bestemd voor het bedienend personeel van de G-TECH. Operators
moeten bovendien een uitgebreide instructies en een gedegen training in de bediening
van de machine hebben ontvangen.
9
TOEPASSINGSGEBIED
Slijpmachine voor TIG-elektroden.
10
SLIJPVLOEISTOF
G-TECH-slijpvloeistof vergelijkbaar met EP 770.
Samenstelling: alkanolamineverbindingen, glycolderivaten, conserveringsmiddel en water.
10.1
Toepassingsgebieden:
G-TECH-slijpvloeistof is een synthetisch, in water oplosbaar, smeermiddel bestemd voor
slijpwerkzaamheden aan, en bewerking en behandeling van staal, gietijzer en nonferrometalen.
Beperkingen voor het gebruik:
De slijpvloeistof is uitsluitend bestemd voor gebruik in industriële processen en mag niet
worden toegepast voor andere doeleinden. De vloeistof is absoluut ongeschikt voor huishoudelijke toepassingen.
De slijpvloeistof wordt aangelengd met water geleverd in een verhouding van 1:2.
10.2
Verwerking van restanten
Verontreinigde vloeistoffen en resten moet u in retourflessen bewaren.
Alle vloeistofrestanten moet u naar de dichtstbijzijnde vuilstortplaats of een verwerkingsstation voor chemisch afval brengen.
41
NL
11
FYSIEKE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN
Uiterlijk: groen-rode vloeistof
Dichtheid: 1,09 g/ml
Geur: milde geur
Kookpunt: ca. 100° C
Smeltpunt: < 0° C
11.1
Viscositeit: 15 cSt bij 20° C
Mengbaarheid met water: volledig oplosbaar in
water
Mengmiddel: water
Brandbevorderende eigenschappen: geen
pH-waarde: 9,2 bij 1:30 (DIN 51369)
Stabiliteit en reactiviteit
Te vermijden omstandigheden:
Geen speciale omstandigheden. Het product is stabiel in normale omstandigheden.
Te vermijden stoffen:
Te vermijden stoffen.
Gevaarlijke producten bij afbraak:
Geringe hoeveelheden koolstofoxiden, zwavel en stikstof.
11.2
Toxische informatie
Effecten op de korte termijn:
Geeft aanleiding tot irritatie en ongemak bij oogcontact. Heeft een vetoplossend effect bij
huidcontact.
Geeft aanleiding tot misselijkheid bij inslikken van de geconcentreerde vloeistof. Inslikken
van de vloeistof vermengd met water kan eveneens aanleiding geven tot misselijkheid.
Effecten op de lange termijn:
Oogcontact veroorzaakt krachtige irritatie, waarvoor medische hulp nodig is. Langdurig of
herhaald huidcontact met de geconcentreerde vloeistof kan ontsteking van de huid veroorzaken. Mengsels die een te hoge concentratie hebben of vermengd zijn met andere oliën,
kunnen eveneens aanleiding geven tot huidaandoeningen.
11.3
Milieu-informatie
Vloeibaarheid:
Geconcentreerde, laagvisceuze vloeistof.
Kan in de grond sijpelen en in water oplossen.
11.4
Transport
Un nr
IMDG:
Ongevaarlijk product
ICAO:
Ongevaarlijk product
ADR/RID:
Ongevaarlijk product
11.5
Etikettering
Classificatie:
Etikettering is niet verplicht
R-aanduiding:
Geen
S-aanduiding:
Geen
42
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising