ESAB | LPH 80 | Instruction manual | ESAB LPH 80 Kasutusjuhend

ESAB LPH 80 Kasutusjuhend
LPH 80
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction Manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0349 301 028
010320
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruzioni per l’uso
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσεως
Instrukcja obsługi
Valid for serial no. 112-xxx-xxxx
1.
YLEISTÄ................................................................................................................................................... 34
2.
TYÖTURVALLISUUS .............................................................................................................................. 34
3.
JOHDANTO ............................................................................................................................................. 36
3.1 YLEISTÄ ................................................................................................................................................ 36
3.2 KÄYTTÖOHJEKIRJAN SISÄLTÖ .......................................................................................................... 36
3.3 TEKNISET TIEDOT ............................................................................................................................... 36
3.4 LPH 80-SARJAN PAKKAUKSEN SISÄLTÖ .......................................................................................... 36
4
ASENTAMINEN ....................................................................................................................................... 37
4.1 YLEISTÄ ................................................................................................................................................ 37
4.2 TARVITTAVAT LISÄLAITTEET ............................................................................................................. 37
4.3 TYÖALUE .............................................................................................................................................. 37
4.4 TARKASTUS.......................................................................................................................................... 37
4.5 PAINEILMALETKUJEN KYTKENTÄ ..................................................................................................... 37
4.6 LAITTEEN KYTKENTÄ SÄHKÖVERKOSTOON................................................................................... 37
4.7 SÄHKÖJOHTOJEN LIITÄNTÄ TOISIOVIRTAPIIRIN PUOLELLA ........................................................ 38
5.
LAITTEEN KÄYTTÖ ................................................................................................................................ 40
5.1 OHJAUS- JA MERKINANTOYKSIKÖT. ................................................................................................ 40
6.
YLLÄPITO................................................................................................................................................ 41
6.1 PUHDISTUS .......................................................................................................................................... 41
7.
LEIKKAAMINEN PT 27-POLTTIMELLA................................................................................................. 41
7.1 LÄPIMENON SUORITTAMISEN MENETTELYTAPA .......................................................................... 42
8.
VIAN ETSIMINEN .................................................................................................................................... 42
8.1 TYYPILLISIMMÄT ONGELMAT PLASMALEIKKAUKSESSA ............................................................... 42
- 33 -
1.
YLEISTÄ
VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
Esab Welding Equipment AB, S-695 81 Laxå, Ruotsi, vakuuttaa omalla vastuullaan, että
plasmaleikkauslaite LPH 80 alkaen sarjanumerosta 905 täyttää standardin EN 60974-1 vaatimukset
direktiivin (73/23/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti sekä standardin EN 50192,
EN 50199 vaatimukset direktiivin (89/336/ETY) ja sen lisäysten (93/68/ETY) ehtojen mukaisesti.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Göteborg
99-08-30
Bo Sjöberg
Managing Director
ESAB AB
Box 8004
402 77 Göteborg
Sweden
2.
Tel: +4631 50 90 00
Fax: +4631 50 92 61
TYÖTURVALLISUUS
Täydellinen vastuu laitteen käyttäjien ja sen lähellä olevien henkilöiden turvallisuudesta on ESABkaarihitsauslaitteiden käyttäjällä.
Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa vaaratilanteen syntymisen, laitteen käyttäjän vahingoittumisen ja
laitteen rikkomisen.
Kaikkien kaarihitsauslaitetta käyttävien henkilöiden tulee olla täydellisesti tietoinen siitä:
-
miten käyttää laitetta
missä sijaitsevat hätäpysätyskatkaisimet
mitkä ovat hitsauslaitteen toiminnot
mitkä käyttöturvallisuusohjeet soveltuvat
miten käytetään plasmaleikkauslaitetta
Laitteen käyttäjän on varmistuttava siitä, että:
-
laiteen työalueella ei ole ketään koneen käynnistettäessä
kaikki ihmiset työalueen ulkopuolella on suojattu tarkoituksenmukaisella suojalla tai verholla
Laitteen työalueen tulee olla:
-
tyhjennetty koneenosista, työkaluista ja muista esineistä, jotka voivat haitata laitteen käyttäjää työssään
järjestetty siten, että helposti pääsee hätäpysäytyskaitkaisimiin
järjestetty siten, ettei synny ilmavirtoja
Laitteen käyttäjän suojavaatetus
-
aina on käytettävä tarkoituksenmukaista suojavaatetusta, eli silmiensuojainta, syttymättömiä
suojavaatteita ja suojakäsineitä
koskaan ei saa käyttää leikkauslaitetta väljä vaatetus tai vyö päällä, rannerengas tai sormus kädessä
jne., koska ne voivat ottaa kiinni laitteen osiin tai aiheuttaa ihon palovamman
Muita
-
vain oikeutettu työväki saa käyttää ilmaplasmaleikkauslaitetta
asianmukaisten sammutuslaitteiden tulee olla helposti saatavilla luettavasti merkityissä,
tarkoituksenmukaisissa erikoistiloissa
tarkistaa ovatko kaikki johdot kytketty oikein
laitteen voitelua ja ylläpitotoimenpiteita ei saa suorittaa koneen ollessa päällä
- 34 -
! VAROITUS !
HITSAAMINEN JA KAARILEIKKAUS VOIVAT OLLA HAITALLISIA LAITTEEN KÄYTTÄJÄLLE JA
MUILLE IHMISILLE. HITSAAMISEN AIKANA NOUDATA VAROVAISUUTTA. ON NOUDATETTAVA
TYÖLAITOKSESSA VOIMASSA OLEVIA TYÖTURVALLISUUSSÄÄNTÖJÄ, JOIDEN TULEE OLLA
LAITTEEN VALMISTAJAN MÄÄRÄÄMIEN TYÖTURVALLISUUSTOIMENPITEIDEN MUKAISET.
SÄHKÖISKU – voi olla tappava
- Kaarihitsauslaite on asennettava ja maadoitettava voimassaolevien ohjesääntöjen mukaisesti.
- Ei saa koskea suojamattomilla käsillä tai märillä suojakäsineillä sähköä johtaviin laitteenosiin, elektrodit
mukaan lukien.
- On eristettävä itsensä työalueen lattialta ja työn alla olevalta materiaalilta.
- On varmistuttava, että työasento on turvallinen.
HUURUT JA KAASUT– Voivat olla terveydelle haitallisia
- Pää on pidettävä kaukana kaasujen virrasta.
- On käytettävä ilmanvaihtoa ja savunimuria poistaakseen huurut ja kaasut laitteen käyttäjän
hengitysalueelta.
SÄHKÖKAARIN SÄTEILY – Voi vakavasti vahingoittaa silmät ja ihoa
- On suojeltava silmiä ja ihoa. On käytettävä tarkoituksenmukaisia hitsauskypäriä tai -suojia, joissa on
oikeat optiset suodattimet, sekä suojavaatetusta, kasvonsuojaimia ja suojakäsineitä.
- On suojeltava työaluetta lähellä olevia henkilöitä tarkoitukenmukaisilla hitsaussuojilla tai verhoilla.
PALOVAARA
- Kipinöivät sulatteet voivat aiheuttaa palon. On varmistuttava, ettei hitsaamisen työalueen lähellä ole
sytyttäviä materiaaleja.
LAITTEEN VIRHEELLINEN TOIMINTA – Virheellisen toiminnan tapauksessa on haettava asiantuntija.
LUE JA YMMÄRRÄ NÄMÄ LAITTEEN KÄYTTÖOHJEET ENNEN LAITTEEN ASENTAMISTA TAI KÄYTTÄMISTÄ
SUOJELE ITSEÄSI JA MUITA IHMISIÄ!
- 35 -
3.
JOHDANTO
! VAROITUS !
Kaikki laitteen valmistajan takuuvelvollisuudet mitätöidään siinä tapauksessa, jolloin asiakas on
yrittänyt omin neuvoin korjata vikaa laitteessa.
HUOM
Laitteen valmistaja pidättää oikeuksen tekemään tuottamaansa laitteeseen
muutoksia ennakkoilmoituksetta.
3.1 YLEISTÄ
LPH 80 on kompakti plasmaleikkauslaite. Sellaisenään laite on täydellisesti pantu kokoon ja toimintavalmis
virransyöttöön ja paineilmanjärjestelmään liittämisen jälkeen. Laite koostuu LPH 80-virtalähteestä ja PT 27plasmapolttimesta, jolla pystytään poikkileikkaamaan materiaaleja, joiden vahvuus ei ulotu 35 mm.
! VAROITUS !
On käytettävä ainoastaan ESAB Plasmarc-pitimiä, jotka on tarkoitettu käyttöön yhdessä LPH 80laitteen ja PT 27-polttimen kanssa. Muiden polttimien käyttö voi johtaa sähköiskuun.
3.2 KÄYTTÖOHJEKIRJAN SISÄLTÖ
Tämä käyttöohjekirja sisältää LPH 80-laitteen käyttäjän tarvittamat asentamis- ja käyttötiedot.
Käyttöohjekirjaan sisältyy myös tekniset tiedot, jotka auttanevat käyttäjää mahdollisten ongelmien sattuessa.
3.3 TEKNISET TIEDOT
Nimellisvirta lähteestä
leikkamisessa
Lähdevirran alue
Tyhjäkäyntijännite
Nimellisjännite ja –virta lähteen (max)
Ilmasyöttö
Maksimi materiaalivahvuus poikkileikkauksessa
Koot
Toimintajakso* 60%
Toimintajakso* 100%
400-415V 3~ 50/60Hz
PT 27
Pituus
Korkeus
Leveys
LPH 80-laitten paino
80A
40A/60A
40-80A
310V
29A/vaihe
118 ltr/min 4,5 bar
35 mm
760
845
390
131 kg
*Toimintajakso määritellään 10-minuutin ajanjakson perusteella. Tomintajakso 60% tarkoittaa, että 6minuutin ajan pituisen toiminnan jälkeen täytyy tehdä 4-minuutin tauko. Toimintajakso 100% tarkoittaa, että
laitetta voi käyttää jatkuvasti, ilman taukoja.
HUOM - Laite täyttää seuraavien luokien vaatimukset:
- IP-23 työturvallisuusluokan vaatimukset ja laite kelpaa sekä sisätila-, että ulkokäyttöön,
- S-käyttöluokan vaatimukset, mikä osoittaa laitteen kelpaavan käyttöön paikoilla, jossa on suurempi
sähköiskunvaara.
3.4 LPH 80-SARJAN PAKKAUKSEN SISÄLTÖ
Järj.
luku
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kappalemäär
ä
1
1
2
1
1
1
1
1
1
Osan no
0457 290 880
0457 290 013
0457 290 048
0457 290 071
0457 290 072
0349 301 028
0558 000 487
0456 176 001
0349 302 130
Nimike
LPH 80-lähde asennettuine pitimineen (järj. luku 8)
Laitteen virtajohdin puristimineen
Sulake 1,6A
Pikaliitin
Ilmaletkulemmari
LPH 80-laitteen käyttöohjekirja
PT 27-plasmaleikkauspidin
PT 27-pitimen kayttöohjekirja
Leikkaustuki
- 36 -
4
ASENTAMINEN
4.1 YLEISTÄ
LPH 80-leikkauslaitteen oikea asentaminen ja kytkentä ovat erittäin tärkeitä laitteen virheettomalle ja
tyydyttävälle käytölle. On suositeltavaa lukea huolellisesti seuraavat kohdat ja seurata näitä suuntaviivoja.
4.2 TARVITTAVAT LISÄLAITTEET
Puhtaan ja kuivan paineilman syöttölähde, jolla pystytään syöttämään 150 litraa ilmaa 4,5-5,2 baarin
käyttöpaineella. Leikkauslaitteeseen tulevan paineilman maksimipaine ei saisi ulottaa 7 baaria.
4.3 TYÖALUE
LPH 80-leikkauslaitteen lähteen riittävän jäähdytyksen aikaansaamiseksi täytyy huolehtia työalueen
sopivasta ilmanvaihdosta. On vähimmäistettävä pölyn ja lian päästöjä työaleen ilmaan sekä sen
lämpömäärää, koska nämä tekijät vaikuttavat leikkauslaitteen lähteen toimintaan. LPH 80-leikkauslaitteen ja
seinän (tai minkä tahansa esteen) välillä on jätettävä vähintään 300 mm:n välimatka saadakseen aikaan
turvallisen sopiva ilmanvaihto leikkauslaitteen sisällä.
! VAROITUS !
Ilmasuodattimen asentaminen johtaa laitteen jäähdytysilman määrän supistumiseen, joka uhkaa
ylikuumentaa koneen sisukset. Minkä tahansa suodatuslaitteen laittaminen koneeseen
automaattisesti johtaa takuun menettämiseen.
4.4 TARKASTUS
A. Pakkauksen ja täyteaineiden irrottamisen jälkeen on tutkittava, onko LPH 80 laitteessa vahingoittumisen
jälkiä. Kaikista laitteen kuljetusvahingoista tai vioista on välittömästi tiedotettava laitteen valmistajalle
(kuljettajalle).
B. On tarkastettava, onko pakkauksessa jäänyt irtonaisia kappaleita.
C. On varmistuttava siitä, että kaikista syöttöaukoista ja läpivienneistä on poistettu suojakuvut ja muut
esteet.
4.5 PAINEILMALETKUJEN KYTKENTÄ
Paineilmaletkun oikea kytkentä tapahtuu työntämällä letkun
paineilmalemmari. Molemmat osat löytyvät laitteen pakkauksesta.
suu
pikaliittimeen
ja
asentamalla
4.6 LAITTEEN KYTKENTÄ SÄHKÖVERKOSTOON.
! VAROITUS !
SÄHKÖISKU VOI OLLA TAPPAVA! On käytettävä kaikkia mahdollisia työturvallisuustoimenpiteita
sähköiskusta suojelemiseksi. Ennen ryhtymistä sähköjohtojen kytkemiseen leikkauslaitteen lähteen
sisuksissa pääkytkin on laitettava pois päältä ja irrotettava laitteen virtajohto verkosta.
HUOM!
On varmistuttava, että virtalähteen nimellisjännite ja sähköverkoston jänite vastaavat toisiaan. Laite,
joka on tarkoitettu 3x400V-virtasyötön EI SAA kytkeä 440V-sähköverkostoon. Laite voi mennä rikki.
LPH 80-leikkauslaitteet varustetaan 3 metrin pituisilla nelijohtimisilla virransyöttöjohtoilla kolmivaiheverkkoon
(3x400V). Syöttövirtapiirin tulee olla suojattu virran pääkytkimellä ja tarkoituksenmukaisilla sulakkeilla tai
automaattisilla virrankatkaisijoilla, joiden tulee olla nimellisten syöttöparametrien mukaiset (katso TEKNISET
TIEDOT).
! VAROITUS !
Laitteen kannen tulee olla oikein maadoitettu. Tämän toimenpiteen laiminlyönti voi johtaa
sähköiskuun, ihon palovammaan tai kuolemaan.
- 37 -
4.7 SÄHKÖJOHTOJEN LIITÄNTÄ TOISIOVIRTAPIIRIN PUOLELLA
! VAROITUS !
Ennen ryhtymistä johtojen kytkemiseen on laitettava ohjauspanelissa oleva pääkytkin pois päältä ja
irroitettava laitteen virransyöttöjohto verkosta.
1. Liitetään paineilmaletku suodattimen suuhun.
2. Kiinnitetään laitteestä tuleva virtajohdin leikattavaan materiaaliin. On varmistuttava, että leikattavan
materiaalin maajohto on halkaisijaltaan riittävän vahva.
Kuva 4-1. LPH 80-leikkauslaitteen liitäntäpiirustus.
- 38 -
Kuva 4-2. Laitteen virtajohtimen ja maajohdon liittäminen.
- 39 -
5.
-
-
LAITTEEN KÄYTTÖ
! VAROITUS!
SÄHKÖISKU VOI OLLA TAPPAVA!
Ei saa käyttää leikkauslaitetta ilman kantta.
Laitteen tulee olla irrotettu verkosta sen käsiteltäessä tai kannettaessa.
Ei saa koskea mihinkään polttimen pään osaan (leikkaussuuttimeen, lämpösuojaan, elektrodiin)
laitteen ollessa päällä.
! VAROITUS!
SÄHKÖKAARIN SÄTEILY VOI VAHINGOITTAA SILMÄT TAI AIHEUTTAA IHON PALOVAMMAT!
MELU VOI VAHINGOITTAA KUULON!
On käytettävä hitsauskypärää, jossa suodattimet nro 6 tai 7.
On käytettävä silmien-, kasvon- ja korviensuojaimia sekä suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
VAROITUS
LPH 80-leikkauslaite on sijoitettava vähintään 3 m leikkauksen alueelta. Kipinät ja kuumat sirpaleet
voivat vahingoittaa laitetta.
5.1 OHJAUS- JA MERKINANTOYKSIKÖT.
A. VIRRANSYÖTÖN KIERTOKATKAISIN. Kytketään laite päälle asettamalla kiertokatkaisin asentoon 40A,
60A tai 80A. Vihreä LED-merkkivalo syttyy palamaan, tuuletin alkaa pyöriä.
B. VIRRAN SÄÄTÖ. Säätö on kolmiasteinen ja tapahtuu kiertämällä VIRRAN KIERTOKATKAISINTA
(katso A) asentoon 40A, 60A tai 80A.
C. PAINEILMAN TESTIPAINIKE (etuseinässä oleva). Asennossa “test” takaseinässä olevan säätimen
avulla voidaan säätää halutun paineilman arvoa (4,5 baaria) ennen leikkaukseen ryhtymistä. Pitämällä
painikkeen painettuna viitisentoista sekunnin ajan poistetaan paineilman järjestelmästä mahdolliset
jäämät.
D. VIKAMERKKIVALO (LED-merkkivalo laitteen etuseinässä) syttyy palamaan keltaiseksi, jos sattuu:
PAINEILMAVIRTAUKSEN SULKU, joka tarkoittaa, että paineilmavirtaus on riittämättömän voimakas
(jatkuva valo).
YLIKUUMENNUS, joka tarkoittaa, että vaativa työnteko on aiheuttanut ylikuormituksen (vilkkuva valo).
On pysäytettävä työnteko ja jätettävä laite jäähtymään ennen hitsaamisen tai leikkaamisen jatkamista.
Vian syyn laattua vaikuttamasta kaikki varoitusmerkit automaattisesti nollautuvat.
E. SÄHKÖKAARIN MERKKIVALO (LED-merkkivalo laitteen etuseinässä). Sen syttyminen palamaan
punaiseksi merkitsee, että pääkontaktori on kytkettynä - HUOM! leikkauspitimessä on korkea
jännite (310V). Laite on työvalmis.
Tapauksessa, jolloin painikkeen painaminen ei sytytä punaista merkkivaloa, täytyy välittömästi
katkaista laite pois päältä ja hakea huolto.
Huom: sähkökaarin merkkivalo voi sammua tapauksessa, jolloin kahdessa sekunnissa polttimessa
olevan painikkeen painamiseen jälkeen ei aloiteta leikkamista. Kahden sekunnin ajanjakso on
automaattisesti laskettu, mikä varmistaa laitteen turvallista käyttöä (S-käyttöluokan vaatimus).
Kuva 5-1. LPH 80-leikkauslaitteen ohjaus- ja merkinantoyksiköt.
Nro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
19
- 40 -
Nimike
Virransyötön kiertokatkaisin ja -säädin
LED-merkkivalo “virta päällä”
Paineilman testipainike
LED-merkkivalo “sähkökaari päällä”
LED-merkkivalo “vika”
Paineilman painesäädin
Paineilmamittari
Pitimen johdon läpivientikumi
Laitteen virtajohtimen pistorasia
Pyörä
Ilmansuodatin
6.
YLLÄPITO
HUOM! Kaikki laitteen valmistajan takuuvelvollisuudet mitätöidään siinä tapauksessa, jolloin asiakas
on yrittänyt omin neuvoin korjata vikaa laitteessa.
6.1 PUHDISTUS
A. Leikkauslaitteen LPH 80 lähdettä on säännöllisesti paineilmatuuletettava kuivalla ilmalla matalammalla
paineella; jos laite käytetään pölyisessä ympäristössä, puhdistus on suoritettava useammin. Tämän
toimenpiteen laiminlyönti voi aiheuttaa ilmausaukkojen tukkeutuman, mikä johtaa laitteen
ylikuumennukseen.
B. On säännöllisesti laskettava vesi tai öljy vedenpoistoaukosta.
7.
LEIKKAAMINEN PT 27-POLTTIMELLA
PT 27-polttimen käytössä on noudatettava seuraavat leikkausmenettelytavat.
A. Poltin on pidettävä 3-5 mm leikattavan materiaalin yläpuolella noin 15÷30 asteen vinossa. Sillä tavalla
ehkäistään kuumia sirpaleita pääsemästä leikaussuuttimeen.
B. Painetaan polttimen painike. Suuttimesta tulee paineilmavirtaus.
C. Puolitoista sekuntia painikkeen painettua, ensikaari syyttyy palamaan. Pääkaarikin välittömästi syttyy
palamaan, mikä mahdollistaa leikkaamisen aloittamisen.
D. Leikkaamisen aloitettua, leikkauspoltin on pidettävä pää eteenpäin noin 5÷15 astetta. Jos polttimen
päässä ei ole välikoria, leikkaussuutin on pidettävä noin 2÷3 mm:n etäisyydellä materiaalin pinnasta.
E. Leikkaamisen loppuvaiheessa päästetään polttimen painike ja nostetaan leikkaussuutin ylös leikattavan
materiaalin pintaa. Tämä toimenpide ehkäisee HF:iä kytkeytymisestä päälle sähkökaarin sammuttua,
mikä kuluttaa leikkaussuutinta huonoksi (tuplakaari).
F. Laitteen katkonaisessa toiminnassa, esim. verkkoaittaa leikattaessa, ei päästetä polttimen painiketta.
Plasman ulosvirtauksen jälkeen (eli kuristimen ollessa auki yhden minuutin ajan), sähkökaari voi syttyä
palamaan heti painikkeen painettua. Välttääkseen puolentoista sekunnin toimintaviivytys, joka tapahtuu
ennen plasman ulosvirtausta, on jatkettava leikkaamista yhden minuutin ajassa.
HUOM! Leikkaussuutinvaihdossa on aina tarkastettava elektrodin kulutustila. Jos sen pituus on 17,6 mm tai
vähemmän, elektrodi on vaihdettava. Käytettävä elektrodi mainitulta pituusalueelta voi saada aikaan pitimen
ja lähteen vahinkoja. Näin lyhyen elektrodin käyttäminen huomattavasti lyhentää leikkaussuuttimen
käyttöaikaa. Katso Kuva. 7-1
Kuva 7-1. Elektrodin kulutuksenraja.
Kuva 7-2. Leikkaamisen nopeuden vaikutus.
- 41 -
7.1 LÄPIMENON SUORITTAMISEN MENETTELYTAPA
Kuva 7-3. Läpimenon suorittamisen menettelytapa PT 27-polttimella.
8.
VIAN ETSIMINEN
8.1 TYYPILLISIMMÄT ONGELMAT PLASMALEIKKAUKSESSA
Allaolevassa taulussa esitetään tyypillisimmät ongelmat plasmaleikkauksessa ja mahdolliset syyt jokaisen
laitteen toimintavian ilmestymiseen. Jos viallisen toiminnan aiheuttajaksi osoittautuu laitteen lähde, on
katsottava tämän käyttöohjekirjan luku lähteen ylläpidosta. Jos toimintavika silti ei voida korjata, on otettava
yhteyttä ESABin jälleenmyyjään.
A.
1.
2.
3.
4.
5.
Riittämätön sulatus
Virta on liian heikko.
Leikkaamisen nopeus on liian suuri.
Leikkaussuutin on loppuun kulunut tai rikki.
Ilmavirtauksen paine on säädetty väärin.
Paineilmavirtaus on liian pieni
E. Epätasainen sähkökaari.
1. Leikkaussuutin tai elektrodi huonossa kunnossa.
B. Pääkaari hälvenee.
1. Leikkaamisen nopeus on liian pieni.
2. Loppuun kulunut elektrodi.
F. Epätasaiset leikkaamisen parametrit.
1. Väärä leikkaamisen nopeus.
2. Kiristämättömät sähkö- ja paineilmajohdot.
3. Elektrodi
ja/tai
leikkaussuutin
huonossa
kunnossa.
C. Kuonan muodostuminen.
(Rippuen leikattavan materiaalin vahvuudelta, eräissä
tapauksissa kuonan muodostumista ei osata välttyä)
1. Virta on liian heikko.
2. Leikkaamisen nopeus on liian suuri tai liian pieni.
3. Ilmavirtauksen paine on säädetty väärin.
4. Leikkaussuutin tai elektrodi on viallinen.
5. Paineilmavirtaus on liian pieni.
G. Pääkaari ei syty palamaan.
1. Loppuun kulunut elektrodi.
2. Kiristämättömät liitännät.
3. Kytkemättä jäänyt johto.
D. Tuplakaari.
1. Ilmavirtauksen paine on liian matala.
2. Leikkaussuutin on rikki.
3. Leikkaussuutin on kiristämätön.
4. Leikkaussuuttimeen on kertynyt roskaa.
H. Elektrodin osien nopea kuluminen.
1. Väärä ilmavirtauksen paine.
2. Kiristämättömät liitännät.
3. Paineilmavirtaus on liian pieni.
- 42 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising