ESAB | A2 SGF1 | Instruction manual | ESAB A2 SGF1 Handleiding

ESAB A2 SGF1 Handleiding
A2 S GMAW Mini
Master
A2 SGF1
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0449 002 001 2001--03--12
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 930 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
NEDERLANDS
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
3.1
3.2
3.3
3.4
Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lasprocédé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uitrusting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
112
112
112
113
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
4.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Montage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Aansluitingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
114
114
115
5 GEBRUIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
5.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Ingebruikname . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
116
116
6 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Dagelijks onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Periodiek onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120
120
121
7 Storingzoeken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10 SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MAATSCHETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122
123
123
124
188
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
TOCh
-- 109 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Esab Welding Equipment AB, S--695 81 Laxå Zweden, verklaart geheel onder eigen
verantwoordelijkheid dat lastoorts A2 SGF1 van het serienummer 930 in overeenstemming is met norm EN 60292 en EN 60204 conform de bepalingen in richtlijn
(89/392/EEG) met annex (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1999--11--12
Johnny Sundin
Design Manager, Div Engineering
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411721
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB--lasautomaat draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de
veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van het
systeem werkt.
De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als een aanvulling op de normale regels
die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle bediening moet uitgevoerd worden volgens de gegeven instructies, en door personeel dat goed
op de hoogte is van de werking van de lasautomaat.
Een verkeerde manoeuvre, veroorzaakt door een verkeerde handeling, of een verkeerde inschakeling
van een functiesequentie, kan tot een abnormale situatie leiden waardoor de operateur gewond kan
raken en de machine beschadigd kan worden.
1. Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S de bediening
S de plaats van de noodstop
S de werking
S de geldende veiligheidsvoorschriften
2. De operateur moet controleren:
S of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasautomaat bevinden, voor hij
begint te werken.
S of er niemand op een verkeerde plaats staat wanneer de wagen of de slede verplaatst worden.
3. In de werkplaats:
S mogen er geen machineonderdelen, gereedschap of ander materiaal liggen die de operateur
kunnen hinderen wanneer hij zich binnen het werkgebied verplaatst.
S moet alles zo gerangschikt zijn dat aan de eis betreffende de bereikbaarheid van de noodstop voldaan wordt.
4. Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril, onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden e.d. die beklemd kunnen raken.
5. Overig
Onderdelen die onder spanning staan, zijn normaal beveiligd tegen aanraking.
S Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk aangegeven plaats.
S Wanneer de lasautomaat in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen onderhoud uitgevoerd worden.
fha8safh
-- 110 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF
EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN.
VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE
MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE
PRODUCENT.
ELECTRISCHE SCHOK - Kan dodelijk zijn
S Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S Raak delen die onder stroom staan en electroden niet aan met onbedekte
handen of met natte beschermuitrusting.
S Zorg ervoor dat u geïsoleerd staat van de aarde en van het werkstuk.
S Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS - Kunnen uw gezondheid schaden
S Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook
en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN - Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en
draag altijd beschermende kleding.
S Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat
niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen
brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI - Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN
S Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR
VOOR U OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN DE ANDEREN!
fha8safh
-- 111 --
NL
3
INLEIDING
3.1
Algemeen
De lastoorts A2 SGF1 is bestemd voor het MIG/MAG--lassen van stompe naden en
hoeknaden.
De A2 SGF1 is bestemd voor gebruik in combinatie met de besturingsmodule
A2--A6 Process Controller en de lasstroombron LAF van ESAB.
U kunt de lastoorts met schuifsleden over de horizontale en verticale as verzetten.
De hoekbeweging kunt u traploos instellen met de hoekslede.
Met de draaiende bevestiging kunt u een stekende (vooruitlassen) of slepende hoek
(achteruitlassen) instellen.
3.2
Technische gegevens
A2 SGF1
Typ gas:
Mengsel/Ar
CO2
Toegelaten belasting, intermittentie 100 %:
600 A DC
650 A DC
Draadafmetingen:
Ongelegeerd / Gelegeerd
Roestvast staal
Gevulde draad
Aluminium
1.0--1.6 mm
1.0--1.6 mm
1.0--2.4 mm
1.0 -- 2.0 mm
1.0--1.6 mm
Draadtoevoersnelheid
2,0--25 m/min
2,0--25 m/min
Instelbereik van contactelement
± 45˚
± 45˚
Remkoppel remnaaf
1,5 Nm
1,5 Nm
Draadgewicht, max.
30 kg
30 kg
Gewicht, excl. draad:
met handbediende, lineaire sleden
met lineaire sledes met motoraandrijving
15 kg
43 kg
15 kg
43 kg
Zijwaartse helling, max. (complete eenheid)
25˚
25˚
Instellengte slede*
met handbediening
met motoraandrijving
90 mm
180 mm
90 mm
180 mm
1.0--2.4 mm
*) N.B. Andere lengten zijn te bestellen.
3.3
Lasprocédé
MIG/MAG-- lassen
Bij het MIG/MAG--lassen wordt de lasnaad door beschermgas beschermt.
De lastoorts wordt met water gekoeld dat via slangen de verschillende aansluitingen
binnenkomt.
fha8d1ha
-- 112 --
NL
3.4
Uitrusting
Een complete lastoorts bestaat uit een transportmotor voor de toevoer van de
lasdraad en een contactelement dat de draad van stroom voorziet.
Voorbeeld van een A2 SGF1 met handbediende, lineaire sleden:
1. Draadtoevoereenheid met
vierwielaandrijving
2. Contactelement bestaande
uit een gasmondstuk, een
contactmondstuk en een
koelwaterslang
3. Hoekslede
4. Lineaire slede (met handbediening)
5. Transportmotor
6. Draadhaspel
7. Draadgeleider
8. Draaibare bevestiging
Voorbeeld van een A2 SGF1 met lineaire sledes met motoraandrijving:
1. Draadtoevoereenheid met
vierwielaandrijving
2. Contactelement bestaande uit een
gasmondstuk, een contactmondstuk en
een koelwaterslang
3. Hoekslede
4. Lineaire slede (met motoraandrijving)
5. Transportmotor
6. Draadhaspel
7. Draadgeleider
8. Draaibare bevestiging
Het bedradingsschema voor MIG/MAG--lassen staat aangeven in het
systeemschema op pagina 115.
fha8d1ha
-- 113 --
NL
4
INSTALLATIE
4.1
Algemeen
De installatie dient door een bevoegd persoon te worden uitgevoerd.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken.
Wees daarom extra voorzichtig.
4.2
Montage
U kunt de lastoorts met 4 bouten (M12) eenvoudig op een railwagen of op een
laskraan monteren.
Zorg ervoor dat de schroef niet tot op de bodem van de isolator gaat die een
schroefdraaddiepte heeft van 14 mm.
Voor (de)montage van de A6 sleden, zie de gebruikershandleiding 443 394 xxx.
Dit veiligheidsteken is geplaatst aan de buitenkant van de vertikale glijder.
fha8i1ha
-- 114 --
NL
4.3
Aansluitingen
1. Laat de aansluiting van de A2--A6 Process Controller aan bevoegd personeel
over.
2. Zie de gebruikershandleiding 0443 403 xxx voor de aansluiting van de A6 GMD.
3. Zie de gebruikershandleiding 0443 403 xxx voor de aansluiting van de A6 PAK.
4. Sluit de lastoorts als volgt aan.
S
Sluit de stuurkabel (7) aan tussen de lasstroombron (8) en de
besturingsmodule A2--A6 Process Controller (2).
S
Sluit de terugvoerkabel (massadraad) (11) aan tussen de lasstroombron (8)
en het werkstuk (9).
S
Sluit de lasstroomkabel (10) aan tussen de lasstroombron (8) en de lastoorts
(1).
S
Sluit de beschermgasslang (5) aan tussen de reduceerklep (6) en de
gasklep op de lastoorts (13).
S
Sluit de koelwaterslangen (3) aan tussen het koelaggregaat (4) en de
lastoorts (1).
S
Sluit de meetkabel (12) aan tussen de lasstroombron (8) en het werkstuk (9).
fha8i1ha
-- 115 --
NL
5
GEBRUIK
5.1
Algemeen
De algemene veiligheidsvoorschriften voor het gebruik van de hier beschreven uitrusting vindt u op pagina 110. Lees deze voorschriften zorgvuldig door,
voordat u de uitrusting in gebruik neemt.
S
Kies het draadtype en het beschermgas zo dat het lasmateriaal qua
samenstelling zoveel mogelijk overeenkomt met het basismateriaal waarvan het
werkstuk gemaakt is. Bepaal de draadafmetingen en de lasparameters aan de
hand van de aanbevelingen van de leverancier.
S
Voor de beste lasresultaten moet u de naad zorgvuldig voorbewerken.
OPGELET! Voorkom variaties in de breedte van de lasnaad.
S
Om hittescheurtjes te voorkomen moet de breedte van de las groter zijn dan de
penetratiediepte.
S
Las altijd eerst aan een proefwerkstuk met hetzelfde naadtype en dezelfde
plaatdikte als het productiewerkstuk.
S
Zie de gebruikershandleiding van de A2--A6 Process Controller voor de
bediening en instelling van de lastoorts en de lasstroombron.
S
Voor informatie over het vervangen van onderdelen die onderhevig zijn aan
slijtage, zie de tabel op pagina 124.
5.2
Ingebruikname
N.B. Een lastoorts in de MIG--uitvoering wordt zonder draadhaspel geleverd.
Draadhaspel monteren
S
Monteer de draadhaspel (1) op de
remnaaf (2).
Zorg dat de meenemer in de juiste
stand (3) staat.
N.B. De max. hellingshoek van de draadbobine is 25°.
Bij een te sterke helling ontstaat er slijtage aan het
borgmechanisme van de remnaaf en glijdt de draadbobine van
de remnaaf.
BELANGRIJK!
Om te voorkomen dat de draadbobine van de remnaaf
glijdt; Vergrendel de bobine met behulp van de rode knop,
volgens de instructie die naast de remnaaf staat.
fha8o1ha
-- 116 --
NL
S
Ga na of de transportrollen (1 en 4) en het contactmondstuk (7) qua afmetingen
zijn afgestemd op de gekozen draadafmetingen.
N.B.
Op de achterzijde van de transportrollen staat de diameter (D) van de groef
aangegeven waarvoor de rollen bestemd zijn.
S
Neen de druksensor (10) los en klap de drukarmen (11) omhoog.
S
Trek het uiteinde van de draad via de draadgeleidenippel (12) te voorschijn.
S
Breng het uiteinde van de draad in de groef van de transportrol (1) aan en haal
de lasdraad door het tussenmondstuk (3) heen.
S
Breng de lasdraad in de groef van de twee transportrol (4) aan en steek de
draad in het uitlaatmondstuk (9).
S
Klap de drukarmen (11) omlaag en stel de draaddruk op de transportrollen (1 en
4) in door aan de druksensor (10) te draaien.
Het is belangrijk dat de druk niet te hoog is.
S
Rol een stuk lasdraad ter lengte van 30 mm af door een druk op de bijbehorende
de knop
fha8o1ha
op de besturingsmodule A2--A6 Process Controller.
-- 117 --
NL
Transportrollen vervangen
S
Neem de druksensor (10) los.
S
Klap de drukarmen (11) omhoog
S
Draai de bevestigingsschroeven (2) van de transportrollen vast.
S
Vervang de transportrollen.
S
Stel de draaddruk op de nieuwe transportrollen af.
fha8o1ha
-- 118 --
NL
Contactelement voor MIG/MAG-- lassen
Maak gebruik van de draadtoevoereenheid (5), het contactelement D35 (6) en het
contactmondstuk (7). Kies aan de hand van het draadtype een draadgeleider met de
juiste afmetingen, zie de gebruikershandleiding dat bij het contactelement MTW 600
(0449 006 XXX) hoort.
S
Draai het contactelement (6) met een inbusschroef (8) vast.
S
Draai het contactmondstuk stevig aan om een goed contact te verkrijgen.
fha8o1ha
-- 119 --
NL
6
ONDERHOUD
6.1
Algemeen
N.B.
Als u zelf reparaties aan de machine uitvoert om eventuele storingen te verhelpen,
wijst ESAB alle verantwoordelijkheid af en kunt u geen aanspraken maken op
schadevergoeding of u beroepen op de garantie.
N.B. Bij alle onderhoudswerkzaamheden moet u de netspanning hebben
uitgeschakeld.
Voor het onderhoud aan de besturingsmodule A2--A6 Process Controller, zie de
gebruikershandleiding 0443 745 XXX.
6.2
Dagelijks onderhoud
S
Houd de bewegende onderdelen van de lastoorts schoon.
S
Controleer of alle contactmondstukken, alle elektrische bedrading en de slangen
zijn aangesloten.
S
Controleer of alle boutverbindingen goed vastzitten en ga na of de geleiding en
de transportrollen van de lasdraad soms slijtage of schade vertonen.
S
Controlleer het remkoppel van de remnaaf. Het mag niet zo klein zijn dat de
draadtrommel blijft roteren wanneer de draadtoevoer stopt en het mag niet zo
groot zijn dat de toevoerrollen slippen. De richtwaarde voor het remkoppel van
een draadtrommel van 30 kg is 1,5 Nm.
Remkoppel bijstellen:
S
Zet de vergrendelknopf (2) in
vergrendel de stand.
S
Duw een schroeven draaier
in de 2 veren van de naaf.
S
Als u de veer (1) rechtsom draait,
wordt een lager remkoppel verkregen.
S
Als u de veer linksom draait, wordt een grotere remkoppel verkregen.
N.B. Draai evenveel aan alle veren.
fha8m1ha
-- 120 --
NL
6.3
Periodiek onderhoud
S
Controleer het gasmondstuk en ontdoe het regelmatig van lasspatten.
S
Controleer de sleden en smeer deze, als ze mochten klemmen.
S
Controleer de draadgeleiding van de draadtoevoereenheid, de transportrollen en
het contactmondstuk. Vervang versleten of beschadigde onderdelen (zie
reserveonderdelen op pagina 191).
S
Blaas de draadgeleider regelmatig schoon en reinig het gasmondstuk.
S
Maak de onderdelen van het toevoermechanisme die onderhevig zijn aan slijtage regelmatig schoon en vervang ze van tijd tot tijd om een feilloze draadtoevoer
te garanderen.
Let erop dat een te grote voorspanning aanleiding kan geven tot abnormale slijtage van de drukrol, de transportrol en de draadgeleider.
fha8m1ha
-- 121 --
NL
7
STORINGZOEKEN
Uitrusting
S
Gebruiksaanwijzing voor de besturingsmodule A2--A6 Process
Controller.
Zorg dat
S
S
S
S
S
de lasstroombron is ingesteld op de juiste netspanning
alle 3 fasen spanning voeren (fasevolgorde van geen betekenis)
de lasbedrading en de bijbehorende aansluitingen intact zijn
de bedieningselementen in de gewenste stand staan
de netspanning is uitgeschakeld, voordat u met reparatiewerkzaamheden begint.
MOGELIJKE STORINGEN
1. Symptom Het amperage en het voltage op het display schommelt sterk
Oorzaak 1.1 Het contactmondstuk is versleten of het heeft de verkeerde
afmetingen.
Maatregel
Vervang het contactmondstuk.
Oorzaak 1.2 Verstopt gasmondstuk.
Maatregel
Verwijder eventuele lasspatten.
2. Symptom De draadtoevoer is onregelmatig
Oorzaak 2.1 De druk op de transportrollen is verkeerd ingesteld.
Maatregel
Corrigeer de druk.
Oorzaak 2.2 De transportrollen hebben de verkeerde afmetingen.
Maatregel
Vervang de transportrollen.
Oorzaak 2.3 De groeven in de transportrollen zijn versleten.
Maatregel
Vervang de transportrollen.
3. Symptom De lasstroomkabels raken oververhit
Oorzaak 3.1 Slechte elektrische aansluitingen.
Maatregel
Maak alle elektrische aansluitingen schoon en trek ze stevig vast.
Oorzaak 3.2 De lasstroomkabels die u gebruikt zijn niet grof genoeg.
Maatregel
fha8f1ha
Vervang de lasstroomkabels door grovere draden of sluit nieuwe
draden parallel aan.
-- 122 --
NL
8
ACCESSOIRES
Lineaire slede (met handbediening) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0413 518 xxx
Lineaire slede (met motoraandrijving) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0334 333 xxx
Hoekglijder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0413 506 880
9
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
Reserveonderdelen zijn te bestellen via de dichtstbijzijnde ESAB--vertegenwoordiger,
zie de laatste pagina van dit boek. Geef bij bestelling altijd het machinetype, het serienummer en de aanduiding plus het onderdelennr. aan die staan aangegeven in de
lijst met reserveonderdelen op pag. 191.
Dit vergemakkelijkt het uitvoeren van de bestelling en garandeert een correcte levering.
fha8a1ha
-- 123 --
NL
10
SLIJTAGEONDERDELEN
Benamning
Onderdeelnr
Draad Ø
Type
Aanvoerrol
369 557--001
0,6--0,8
Fe, Ss
Aanvoerrol
369 557--002
0,8--1,0
Fe, Ss
Aanvoerrol
369 557--003
1,0--1,2
Fe, Ss
Aanvoerrol
369 557--007
1,2--1,6
Fe, Ss, Gevulde draad
Aanvoerrol
369 557--004
1,0--1,2/1,4--1,6
Gevulde draad
Aanvoerrol
369 557--005
1,4--1,6 (2,0--2,4)
Gevulde draad
Aanvoerrol
369 557--006
1,0--1,2
Al
Aanvoerrol
369 557--008
1,6
Al
Drukrol
369 728--001
Fe, Ss, Al, Gevulde draad
Drukrol (gegroefde)
466 262--001
Gevulde draad
3
Adapter
367 907--013
4
Inlaatmondstuk
380 351--001
5
Tussenmondstuk
455 072--001
Fe, Ss, Gevulde draad
Tussenmondstuk
456 615--001
Al
Uitlaatmondstuk
469 837--880
Fe, Ss, Al
Uitlaatmondstuk
469 837--881
Al
Rondsel
455 052--001
1
2
6
7
fha8s1ha
-- 124 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising