ESAB | A2 TFF1 / A2 TGF1 | Instruction manual | ESAB A2 TFF1 / A2 TGF1 Brugermanual

ESAB A2 TFF1 / A2 TGF1 Brugermanual
A2 Weldtrac
A2 TFF1 / A2 TGF1
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0457 641 001 2001--03--09
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid from Serial NO 806 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
NORSK
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SIKKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INNLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3.3
3.4
30
30
31
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sveisemetode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
32
32
33
4 INSTALLERING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
4.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34
34
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Igangsetting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Påfylling av sveisepulver (UP--sveising) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forflytning av sveiseautomaten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombygging av A2 TFF1 (UP--sveising) til MIG/MAG--sveising. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombygging av A2 TFF1 (UP--sveising) til TWIN--ARC (dobbelttråd). . . . . . . . . . . . . . .
35
35
39
39
39
39
6 VEDLIKEHOLD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
6.1 Generelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Daglig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Periodisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
40
40
40
7 FEILSØKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
8 BESTILLING AV RESERVEDELER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
SLITEDELER
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
TOCn
-- 29 --
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at
sveiseautomat A2 TFF1 / A2 TGF1 med serienummer 806 er i samsvar med standard EN 60292 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 89/392/EØF med
tillegg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--12--16
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHET
Brukeren av ESAB sveiseutstyr har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår
de ansatte som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt.
Sikkerhetstiltakene må oppfylle de krav som blir stilt til denne typen av sveiseutstyr.
Denne anbefalingen kan ses som et tillegg til standardforskriftene som gjelder for arbeidsplassen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i sveiseutstyrens funksjon.
Feil bruk kan føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1.
Alt personale som arbeider med sveiseutstyren må ha satt seg godt inn i:
S bruken
S nødstoppens plassering
S funksjon
S gjeldende sikkerhetsforskrifter
S sveising
2.
Operatøren må sørge for:
S at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrens arbeidsområde før den startes.
S at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent
3.
Arbeidsplassen må:
S være egnet for sveisearbeid
S være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
S Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr, f.eks. vernebriller, flammesikkert tøy,
vernehansker.
S Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan
bli sittende fast i utstyret eller forårsake brannsår.
5.
Annet
S Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
S Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
S Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
S Smøring og vedlikehold av sveiseutstyren må ikke gjøres under drift.
dha6d1na
-- 30 --
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE.
VÆR DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT -- Kan være dødelig
S
Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
S
Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
S
Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
S
Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS -- Kan være helsefarlig
S
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
S
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og --gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER -- Kan skade øynene og brenne huden
S
Beskytt øynene og kroppe. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
S
Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
S
Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander
inærheten av sveiseplassen.
STØJ -- Overdreven støy kan skade hørselen
S
Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
S
Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL -- Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
3
INNLEDNING
3.1
Generelt
Sveiseautomaten A2 TFF1 er 2--hjulsdrevet og laget for UP--sveising av butt-- og
kilskjøt.
Sveiseautomaten A2 TGF1 er 2--hjulsdrevet og laget for MIG/MAG--sveising av
butt-- og kilskjøt.
Sveiseautomatene brukes sammen med ESABs bryterskap, A2--A6 Process Controller (PEH).
Tilførselsspenningen til betjeningspanelet og sveiseautomatens motorer hentes fra
ESABs sveisestrømkilder, henholdsvis LAF og TAF.
All annen bruk er forbudt.
Sveiseautomaten kan når den er demontert (søylen og sikkerhetskjeden demontert)
føres gjennom et hull med minste diameter på 600 mm.
Kontaktrørets stilling kan reguleres både horisontalt og vertikalt via et sleidesystem.
Vinkelen stilles inn ved å vri på elektrodematerenheten.
dha6d1na
-- 31 --
NO
3.2
Tekniske data
A2 TFF1
A2 TGF1
UP
MIG/MAG
42 V AC
42 V AC
800 A DC
600 A DC
1,6--4,0 mm
1,6--4,0 mm
0,8--1,6 mm
1,2--2,4 mm
2x1,2--2,5 mm
----
Elektrodematingshastighet, maks
9 m/min
19 m/min
Bremsenavets bremsemoment
1,5 Nm
1,5 Nm
0,1--2,0 m/min
1500 mm
0,1--2,0 m/min
1500 mm
1100 mm
1100 mm
30 kg
30 kg
6l
----
47 kg
43 kg
25_
25_
68 dB
83 dB
A2 Weldtrac
Tilkoblingsspenning
Tillatt belastning 100 %
Elektrodedimensjoner:
massiv enkel tråd
rørtråd
dobbel tråd
Løpehastighet
Venderadius ved rundsveising, min
Rørdiameter ved innvendig sømsveising, min
Elektrodevekt, maks
Pulverbeholderens volum
(Må ikke fylles med oppvarmet fluks)
Vekt (uten elektrode og fluks)
Helling til siden, maks.
Kontinuerlig A--veiet lydtrykk
3.3
Sveisemetode
UP--sveising
For UP--sveising brukes alltid A2 Weldtrac av typen A2 TFF1 UP light duty med en
kontaktanordning Æ 20 mm som tillater en belastning på opp til hhv. 800 A (100%)
og 1000 A (60%).
Sveisehodet kan utstyres med matevalser for enkelt-- eller dobbelttrådsveising
(twinarc). For rørtråd finnes det spesielle matevalser med riller som garanterer en
sikker matning av tråden uten at den blir deformert p.g.a for høyt matningstrykk.
MIG/MAG--sveising
Til MIG/MAG--sveisingen brukes A2 Weldtrac A2 TGF1 som tillater en max belastning på 600 A. Sveisehodet er vannavkjølt og kjølevannet koples til via slanger til de
aktuelle tilkoplingene.
Tilkoplingsanvisning for UP-- og MIG/MAG--sveising fremgår av systemskjemaet på
neste side 34 og 35.
dha6d1na
-- 32 --
NO
3.4
Utstyr
I et komplett sveisehode inngår en matningsmotor for å mate tråden, samt et kon-taktutstyr som forsyner tråden med strøm og gir bra kontakt.
Kontaktutstyr finnes i flere ulike utførelser.
S
A2 TF brukes til UP--sveising.
S
A2 TG brukes for MIG/MAG--sveising.
Hoveddeler hos A2 TFF1
1 Lager.
2 Kontaktutstyr, som består av
kontaktmunnstykke, kontakt-anordning og pulverrør.
4 Sleide (hånddrevet)
5 Motor
6 Trådtrommel
7 Pulverbeholder (iblant med
påmontert syklon).
8 -9 Vogn.
10 Pilar.
11 Håndtak for transport
Hoveddeler hos A2 TGF1
1 Lager.
2 Kontaktutstyr som består av
kontaktanordning, gassmunn-stykke og vannslange.
4 Sleide hånddrevet).
5 Motor
6 Trådtrommel.
7 -8 Trådleder.
9 Vogn.
10 Pilar.
11 Håndtak for transport
dha6d1na
-- 33 --
NO
4
INSTALLERING
4.1
Generelt
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL!
Roterende deler kan forårsake skade,
vis derfor stor forsiktighet.
4.2
Tilkoblinger
1. Innkoblingen av bryterskapet A2--A6 Process Controller (PEH) er allerede gjort
fra fabrikken.
Se bruksanvisningen for A2--A6 Process Controller (PEH) for flere opplysninger.
2. Koble A2 Weldtrac som vist på følgende skjemaen.
PULVERBUESVEISING, UP
S Koble styrekabelen (7) mellom sveisestrømkilden (8) og bryterskapet A2--A6
Process Controller (PEH) (2).
S Koble returkabelen (11) mellom sveisestrømkilden (8) og arbeidsstykket (9).
S Tilkoble sveisekabelen (10) mellom sveisestrømkilden (8) og sveiseautomaten (1).
S Koble måleledningen (12) mellom sveisestrømkilden (8) og arbeidsstykket
(9).
dha6d1na
-- 34 --
NO
BUESVEISING, MIG/MAG
S Koble styrekabelen (7) mellom sveisestrømkilden (8) og bryterskapet A2--A6
Process Controller (PEH) (2).
S Koble returkabelen (11) mellom sveisestrømkilden (8) og arbeidsstykket (9).
S Tilkoble sveisekabelen (10) mellom sveisestrømkilden (8) og sveiseautomaten (1).
S Koble gasslangen (5) mellom reduksjonsventilen (6) og sveiseautomatens
gasstilkopling (13).
S Koble slanger for kjølevann (3) mellom kjøleaggregatet (4) og sveiseautomaten (1).
S Koble måleledningen (12) mellom sveisestrømkilden (8) og arbeidsstykket
(9).
5
DRIFT
5.1
Generelt
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side 30. Les disse før utstyret tas i bruk.
S Det er viktig å legge fugene riktig for å oppnå et godt sveiseresultat.
NB! Varierende spalteåpninger i sveisefugen må ikke forekomme.
S For å unngå faren for varmesprekker, skal sveisingens bredde være større enn
inntrengningsdybden
S Sveis alltid et prøveemne med samme fugetype og platetykkelse som produksjonsarbeidsstykket.
S For manøvrering og innstilling av sveiseautomaten og sveisestrømkilden, se
bruksanvisningen for A2--A6 Process Controller (PEH)
5.2
Igangsetting
1. Velg elektrodetype og sveisepulver eller dekkgass slik at sveiseobjektet stort sett
stemmer analysemessig overens med grunnmaterialet. Velg elektrodedimensjon
og sveisedata i samsvar med anbefalte verdier fra utstyrsleverandøren.
dha6d1na
-- 35 --
NO
2. Lading av sveisetråd
S Demontere trådtrommelen (1) fra bremsenavet (2)
og løs endeveggen (3).
S Plassere trådspolen på trådtrommelen (1).
S Klipp av dobbelttrådene rundt trådspolen.
S Montere endeveggen (3).
S Montere trådtrommelen (1) på bremsenavet (2).
Observere at medbringerens plassering (4)
stemmer.
OBS! Maks helling for trådbobinen er 25°.
Ved for kraftig helling blir det slitasje på låsemekanismen på
bremsenavet og trådbrommelen glir av bremsenavet.
VIKTIG!
For å hindre at strømpolen glir av bremsenavet, låser du
strømspolen ved hjelp av den røde låseskruen, slik etiketten
viser som står ved siden av bremsenavet.
UP
S
S
S
S
S
MIG/MAG
Kontrollere at matevalsen (1) og at hhv. kontaktflater og kontaktmunnstykke (3)
har riktig dimensjon for den utvalgte tråddimensjonen.
Dra fram trådens ende gjennom lageret (2). Ved tråd med større diameter enn 2
mm: rett ut 0,5 m av tråden og mat den inn for hand gjennom lageret.
Plassere trådenden i matevalsens (1) spor.
Still inn trådtrykket mot matevalsen med rattet (7).
OBS! Ikke spenn hardere enn at en sikker matning opprettholdes.
Mat tråden 30 mm ved å trykke
troller.
dha6d1na
på kontrollpanelet A2--A6 Process Con-
-- 36 --
NO
S
Rett på tråden ved å justere rattet (6) .
For tynn tråd kan spesielle kontaktstrømrettere for tynn tråd (4) anvendes for enkelt-- eller dobbelttråd.
Se til at strømretteren er riktig innstilt slik at tråden kommer rett ut gjennom hhv.
kontaktflaten eller kontaktmunnstykket.
Anvend alltid styrerør (5) for sikker mating av tynn tråd (1,6 -- 2,5 mm).
Ved MIG/MAG--sveising med tråddimensjon < 1,6 mm må man alltid bruke sen
en svingkrans, som settes i styrerøret (5).
Utskifting av matevalse
S
S
S
Enkelttråd
S
Løsne rattene (3) og (4).
S
Løsne håndratt (2).
S
Skift ut matevalse (1). De er merket med den aktuelle
tråddimensjonen.
Dobbelttråd (Twin arc)
S
Skift ut matevalse (1) med dobbelt spor på samme måte som
for enkelttråd.
S
NB! Skift ut også trykkrull (5). Den spesielle sfæriske trykkrullen for dobbelttråd erstatter standard trykkrull for enkelttråd.
S
Montere trykkrullen med en spesiell akseltapp (best. nr. 0146 253 001).
Rørtråd (for ruller med rifler)
S
Skift ut matevalse (1) og trykkrull (5) parvis for aktuelle tråddimensjoner.
OBS! For trykkrullen er en spesiell akseltapp påkrevd
(best. nr. 0212 901 101).
S
Dra til trykkskruen (4) med måtelig trykk slik at rørtråden ikke blir deformert.
Kontaktutstyr for UP-- sveising.
S
For enkelttråd 3,0 -- 4,0 mm. Light duty (D20)
Bruk lager (3), kontaktanordning (1) D20 med kontaktmunnstykke (2) (M12--gänga).
S
dha6d1na
Dra til kontaktmunnstykket (2) med en nøkkel for å opprettholde god kontakt.
-- 37 --
NO
S
For enkelttråd 1,6 - 2,5 mm UP, Light duty (D20)
Bruk lager (3), kontaktanordning (1) D20 med kontaktmunnstykke (2) (M12--gjenger) og separat kontaktstrømretter for
tynn tråd (4) med styrerør (6).
S
S
Montere klemmer (7) med styrerøret (6) i M12--hullet på
lageret (3). Styrerøret (6) skal bunne mot kontaktmunnstykket (2) .
S
Kapp evt. av styrerørets lengde slik at matevalsen (5)
løper fritt.
S
Montere kontaktstrømretteren for tynn tråd (4) på oversiden av klemmen for lageret (3).
For dobbelttråd 2 x 1,2 -- 2,0 mm, Light Twin (D35) (Tilbehør)
Bruk lager (3), kontaktanordning (1) D35 med twinadapter (9)
og 2 kontaktmunnstykker (2) (M6--gjenger) og separat kontaktstrømretter for tynn tråd (4) med to styrerør (6). For dobbelttråd < 1,6 mm brukes en svingkrans som settes inn i hvert
styrerør.
S
Montere twinadapter (9) for M6--kontaktmunnstykker (2)
med M5--skrue i den faste delen av den delte kontaktanordningen (1).
S
Montere klemmen (7) med styrerørene (6) i M12--hullet
på en standard lager (3). Styrerørene skal bunne mot
twinadapteren (9) foran kontaktmunnstykket (2).
S
Dra til kontaktmunnstykkene (2) med en nøkkel for at god
kontakt skal kunne opprettholdes.
S
Kapp evt av. lengden på styrerøret (6) slik at matevalsen
(5) løper fritt.
S
Innstilling av tråden ved Twinarc--sveising:
S
Still inn trådene i fugen for å oppnå et optimalt sveiseresultat ved å vri
kontaktanordningen. Begge trådene kan vris slik at de er plassert etter
hverandre i linje med fugen eller i valgfritt posisjon opp til 90_ på tvers av
fugen, dvs. en tråd på hver side av fugen.
Kontaktutstyr for MIG/MAG--sveising.
S
For enkelttråd 1,6 - 2,5 mm (D35)
Bruk lager (3) kontaktanordning (1) D35 med kontaktmunnstykke (2) (M10--gjenger).
S
Dra til kontaktmunnstykket (2) med en nøkkel for at god
kontakt skal opprettholdes.
S
Montere klemmen (7) med styrerøret (6) i M12--hullet på
den standard lageret(3). Styrerøret (6) skal bunne mot
kontaktmunnstykket (2) .
S
Kapp evt. av lengden på styrerøret (6) slik at matevalsen
(5) løper fritt.
dha6d1na
-- 38 --
NO
S
For enkelttråd < 1,6 mm (D35)
Bruk lager (3), kontaktanordning (1) D35 med kontaktmunnstykke (2) (M12--gjenger), kontaktstrømretter for tynn tråd (4)
med styrerør (6) og en styrespiral som settes inn i styrerøret
(6).
S
Montere klemmen (7) med styrerøret (6) i M12--hullet på
den standard lageret (3). Styrerøret (6) skal bunne mot
kontaktmunnstykket (2) .
S
Kapp evt. av lengden på styrerøret slik at matevalsen (5)
løper fritt.
S
Montere kontaktstrømretteren for tynn tråd (4) på oversiden av klemmen for lageret (3).
S
Kople til kjølevann og gass (MIG/MAG--sveising).
Påfylling av sveisepulver (UP--sveising)
5.3
S
Steng pulverventilen på pulverbeholderen.
S
Løsne eventuelt syklonen til pulversugeren.
S
Fyll på sveisepulver. OBS! Sveisepulveret må være tørt. Hvis mulig, unngå å anvende agglomerende sveisepulver utendørs og i fuktige omgivelser.
S
Plassere pulverrøret slik at ikke pulverslangen vikler seg inn.
S
Juster pulvermunnstykkets høyde over sveiseapparatet, slik at passende pulvermengde opprettholdes.
Pulverdekningen skal være så høyt at gjennomslag av lysbuer ikke forekommer.
5.4
Forflytning av sveiseautomaten.
Flytting av sveiseautomaten kan utføres
ved å løfte opp drivhjulene ved hjelp av
håndtaket.
5.5
Ombygging av A2 TFF1 (UP--sveising) til MIG/MAG--sveising.
Montere i samsvar med følgende bruksanvisning for ombyggingssett.
5.6
Ombygging av A2 TFF1 (UP--sveising) til TWIN--ARC
(dobbelttråd).
Montere i samsvar med følgende bruksanvisning for ombyggingssett.
dha6d1na
-- 39 --
NO
6
VEDLIKEHOLD
6.1
Generelt
MERK:
Alt garantiansvar fra leverandøren opphører å gjelde hvis kunden i løpet av
garantitiden selv gjør inngrep i maskinen for å rette eventuelle feil.
OBS! Påse at nettspenningen er frakoblet før vedlikehold.
Se bruksanvisning for vedlikehold av bryterskap, A2--A6 Process Controller (PEH).
6.2
Daglig
S
Hold sveiseautomatens bevegelige deler fri for fluks og støv.
S
Kontroller at kontaktmunnstykket og alle elektriske ledninger er tilkoblet.
S
Kontroller at alle skrueforbindelser er strammet og at styring og drivvalser ikke er
slitt eller skadet.
S
Kontroller bremsenavets bremsemoment. Det må ikke være så lite at elektrodespolen fortsetter å rotere når elektrodematingen stopper, og det må ikke være
såhøyt at matevalsene glir. Anbefalt bremsemoment for en 30 kg elektrodespole
er 1,5 Nm.
S
6.3
Justering av bremsemomentet:
S
Sett låseknappen (006) i låst stilling.
S
Før inn en skrutrekker i
navets fjærer.
S
Hvis du vrir fjærene med klokken (002), får du mindre bremsemoment.
Hvis du vrir fjærene mot klokken, får du større bremsemoment.
OBS! Vri alle fjærene like mye.
aza5dp08
Periodisk
S
Kontroller elektrodematerenhetens elektrodestyring, drivruller og kontaktmunnstykke.
S
Skift ut slitte eller ødelagte komponenter (se slitasje på siden 160).
S
Kontroller sleidene, smør dersom de har dårlig gli.
dha6d1na
-- 40 --
NO
7
FEILSØKING
Utstyr
S
Bruksanvisning for bryterskap A2--A6 Process Controller (PEH).
Kontroller
S
S
at sveisestrømkilden er tilkoblet riktig nettspenning
at alle 3 faser er spenningsførende (faserekkefølgen er uten betydning)
at sveiseledningene og tilkoblingene til disse er uskadde
at innstillinger står i ønsket posisjon
at nettspenningen kobles fra før reparasjon påbegynnes
S
S
S
MULIGE FEIL
1. Symptom
Årsak 1.1
Tiltak
Årsak 1.2
Tiltak
Store variasjoner i ampere-- og voltverdier på displayet.
Kontaktbakker eller --munnstykke er slitt eller har feil dimensjon.
Skift kontaktbakker eller --munnstykke.
Trykket på matevalsene er utilstrekkelig.
Øk trykket på matevalsene.
2. Symptom
Årsak 2.1
Tiltak
Årsak 2.2
Tiltak
Årsak 2.3
Tiltak
Elektrodematingen er ujevn.
Trykket på matevalsene er feil justert.
Endre trykket på matevalsene.
Feil dimensjon på matevalsene.
Skift matevalser.
Sporene i matevalsene er slitt.
Skift matevalser.
3. Symptom
Årsak 3.1
Tiltak
Årsak 3.2
Tiltak
Sveiseledningene blir overopphetede.
Dårlige strømtilkoblinger.
Rengjør og trekk til alle strømtilkoplinger.
Sveiseledningene har for liten dimensjon.
Øk ledningsdimensjonen eller bruk parallelle ledninger.
8
BESTILLING AV RESERVEDELER
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB--representant, se siste side i dette
dokumentet. Ved bestilling oppgis maskintype, serienummer og benevnelser og reservedelsnummer ifølge reservedelslisten på side 163.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
dha6d1na
-- 41 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising