ESAB | PRB 3-10 | Instruction manual | ESAB PRB 3-10 User manual

ESAB PRB 3-10 User manual
A21 PRB 3- 10
A21 PRB 9- 20
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 410 001 010212
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 452 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.1
3.2
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
104
105
4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
4.1
4.2
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓõíäÝóôå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
105
5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.1
5.2
5.3
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁëëáãÞ óáãïíéþí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÊåíôñÜñéóìá ôáíÜëéáò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
106
106
106
6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.1
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
107
7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
8 ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
9 ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Ó×ÅÄÉÁÑÁÌÌÁ ÌÅÃÅÈÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
TOCy
-- 102 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò
åõèýíç oôé ç ðçãÞ óùëçíïêïëëçôÞò A21 PRB 3--10, 9--20 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò
452 âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï óôáíôáñô ÅÍ 60292 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò
ôçò ïäçãßáò (89/392/EEC) êáé ôçí ðñïóèÞêç (93/68/EEC) âñßóêåôáé óå óõìöùíßá
ìå ôï ïôáíôáñô EN 50199 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEC) êáé
ôçí ðñïóèÞêç (93/68/EEC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1999--08--12
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ï ÷åéñéóôÞò åíüò áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ ÅSÁ Ý÷åé ôçí ôåëéêÞ åõèýíç ãéá ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ôùí
ðñïóþðùí, ðïõ åñãÜæïíôáé ìå ôï óýóôçìá Þ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ.
Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá åêðëçñþíïõí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ èÝôïíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï áõôüìáôïõ
óõãêïëëçôÞ.
Ôï ðåñéå÷üìåíï áõôþí ôùí óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí
ðñïäéáãñáöþí, ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
ÊÜèå ÷åéñéóìüò ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ôï ïðïßï åßíáé êáëÜ êáôáôïðéóìÝíï óôç
ëåéôïõñãßá ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ.Åíáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ìéá áíþìáëç
êáôÜóôáóç, ç ïðïßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé æçìéÝò ôüóï óôï ÷åéñéóôÞ üóï êáé óôï ìç÷áíïëïãéêü åîïðëéóìü.
1.
¼ëï ôï ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S
ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S
ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S
ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S
ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S
óõãêüëëçóç
2.
Ï ÷åéñéóôÞò íá öñïíôßæåé íá äéáðéóôþíåé üôé:
S
ðñéí âÜëåé óå ëåéôïõñãßá ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ êáíåßò Üó÷åôïò äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï
ëåéôïõñãßáò ôïõ.
S
êáíÝíá ðñüóùðï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
3.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S
íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S
äåí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
4.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S
×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí ðñïóùðéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü ðïõ áðáéôåßôáé, ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S
öñïíôßóôå íá ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá ðïõ ìðïñåß íá óêáëþóïõí, ð÷. æþíåò, âñá÷éüëéá,
äá÷ôõëßäéá êëð. Þ ðïõ ìðïñåß íá êáïýí êáé íá óáò ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
5.
ÄéÜöïñá
S
ÅëÝãîôå üôé ïé ãåéþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S
ÅðåìâÜóåéò óå çëåêôñéêÝò ìïíÜäåò åðéôñÝðåôáé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü áñìüäéï ðñïóùðéêü.
S
Ï áðáñáßôçôïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óå ìÝñïò åýêïëï, ãíùóôü óå
üëïõò êáé óå îåêÜèáñá óçìåéùìÝíç èÝóç.
S
Äåí åðéôñÝðåôáé ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ, üôáíâñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
dsa4d1ya
-- 103 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ
ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
3.1
ÃåíéêÜ
Ïé óùëçíïêïëëçôÝò Á21 PRB 3-10 êáé PRB 9-20 åßíáé êáôÜëëçëïé ãéá óõãêüëëçóç
óùëÞíùí ìå åîùôåñéêÞ äéÜìåôñï áðü 3-20 mm. Ôá åñãáëåßá åßíáé
ðñïåôïéìáóìÝíá ãéá óýíäåóç óå TIG åîðëéóìü óõãêüëëçóçò ôçò ESAB (Protig 315
Þ Mechtig 315). Ôá PRB 3-10 êáé PRB 9-20 ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ÷ùñßò ðñüóèåôï
óýñìá.
Ï óùëçíïêïëëçôÞò áðïôåëåßôáé áðü:
S
S
ÔáíÜëéá óõãêüëëçóçò. Ç áñ÷Þ ìå ôçí ïðïßá ëåéôïõñãåß ç ëáâÞ ôïõ
óùëçíïêïëëçôÞ åðéôñÝðåé ôá÷ýôáôç êáé áêñéâÞ åöáñìïãÞ ôïõ åñãáëåßïõ óôï
óùëÞíá. Ôï æåõãÜñé ôùí óáãïíéþí áóöáëßæåé ôï óùëçíïêïëëçôÞ óôï óùëÞíá
ðéÝæïíôáò ìéá ìðÜñá áóöÜëåéáò óôç ÷åéñïëáâÞ. Ï óùëçíïêïëëçôÞò
êåíôñÜñåôáé áõôüìáôá óôï óùëÞíá. ÊáôÜ ôç óõãêüëëçóç ðåñéóôñÝöåôáé
ìüíï ôï áíïé÷ôü ïäïíôùôü óôåöÜíé ìå ôá åîáñôÞìáôá ðïõ åßíáé
ìïíôáñéóìÝíá ðÜíù ôïõ.
ÌïíÜäá êßíçóçò ãéá ðåñéóôñïöÞ ôïõ ïäïíôùôïý óôåöáíéïý êáôÜ ôç
óõãêüëëçóç. Áðïôåëåßôáé áðü Ýíá êéíçôÞñá óõíå÷ïýò ñåýìáôïò. Ãéá ìåãßóôç
áêñßâåéá ñýèìéóçò áñéèìïý óôñïöþí õðÜñ÷åé ôá÷ïìåôñéêüò ñõèìéóôÞò.
dsa4d1ya
-- 104 --
S
ÐëåõñéêÞ ôáíÜëéá åðéôñÝðåé ôç óõíÝíùóç äýï óùëÞíùí ÷ùñßò ðñïçãïýìåíç
ðñü÷åéñç óõãêüëëçóç. Ç ðëåõñéêÞ ôáíÜëéá ìðïñåß íá ìïíôáñéóôåß êáé
îåìïíôáñéóôåß, þóôå ôï åñãáëåßï íá ðñïóáñìïóôåß óôéò óõíèÞêåò
óõãêüëëçóçò ðïõ åðéêñáôïýí.
3.2
Ôå÷íéêÜ óôïé÷åßá
Á21 PRB 3-10
Á21 PRB 9-20
Ôá÷ýôçôá ðåñéóôñïöÞòò
0,7-13,9 r/min
0,3-6,0 r/min
Ìá÷ ñåýìá óõãêüëëçóç
40 Á óå äéÜëåéøç 35%
63 Á óå äéÜëåéøç 35%
ÄéÜìåôñïò çëåêôñïäßïõ
1,0 mm
1,0 , 1,6 mm
ÄéÜìåôñïò óùëÞíá, åîùôåñéêÞ
3-10 mm
9-20 mm
Âáñïò ÷ùñßò êáëþäéá ðáñï÷Þò êáé
áåñßïõ
0,93 kg
0,98 kg
ìá÷ 24 V DC
ìá÷ 135 mÁ DC
6000 r/min óôá 20 V
ìá÷ 24 V DC
ìá÷ 80 mÁ DC
6000 r/min óôá 20 V
4,8 V + 10% óôéò 6000 r/min
4,8 V + 10% óôéò 6000
r/min
143,8:1
276:1
58 dÂ
58 dÂ
ÊéíçôÞñáò
ÔÜóç ïðëéóìïý
Ñåýìá ïðëéóìïý
ÓôñïöÝò
Ôá÷üìåôñï
ÔÜóç
Ïäïíôùôüò ìç÷áíéóìüò
ÅíáëëáãÞ
Óõíå÷Þò Á-ìåôñçìÝíç Ýíôáóç
Þ÷ïõ
4
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
4.1
ÃåíéêÜ
Pätevän henkilön tulee suorittaa asennus.
ÐÑÏÓÏ×Ç!
ÅðåéäÞ óôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç äéáôñÝ÷åôå êßíäõíï íá
ìáãêþóåôå ôá äÜêôõëÜ óáò, ãé’ áõôü íá ðñïóÝ÷åôå ðïëý.
S
S
ÐçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò, ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí 0443 419 xxx
Protig 315
ÐçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò, ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí 0443 420 xxx
Mechtig 315
4.2
S
ÓõíäÝóôå
ÓõíäÝóôå óôç óõóêåõÞ ôï êáëþäéï ñåýìáôïò / áåñßïõ ðéÝæïíôÜò ôï óôç èÝóç
êáé êáôüðéí âéäþóôå óöé÷ôÜ ôéò âßäåò.
dsa4d1ya
-- 105 --
Ãéá ôç ñýèìéóç ôïõ óùëçíïêïëëçôÞ áíÜëïãá ìå ôéò äéáóôÜóåéò óùëÞíùí
(3-20 mm) ÷ñçóéìïðïéïýíôáé êåñáìéêÜ, áíôéêáèéóôþìåíá óáãüíéá, ôá ïðïßá
óõã÷ñüíùò ìïíþíïõí ôï çëåêôñïöüñï åñãáëåßï áðü ôï óùëÞíá, ðïõ
ðñüêåéôáé íá êïëëçèåß. Ãéá êÜèå óùëÞíá áðáéôïýíôáé Ýîé óáãüíéá, üôáí
÷ñçóéìïðïéåßôáé ôáíÜëéá, äéáöïñåôéêÜ ôñßá. Ôá óáãüíéá ìïíôÜñïíôáé óå Ýíá
ðåßñï-ïäçãü, ï ïðïßïò äéáôßèåôáé óå äõï äéáóôÜóåéò. Ãéá íá Ý÷åôå ôÝëåéá
ðñïóôáóßá áåñßïõ óôéò äéÜöïñåò äéáóôÜóåéò óùëÞíùí, õðÜñ÷ïõí ôÝóóåñá
äéáöïñåôéêÜ ìÞêç êáëýììáôïò áåñßïõ. ÂëÝðåôå ôá ÁÍÁËÙÓÉÌÁ
ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ óôç óåë. 110.
ÌïíôÜñåôå ôï åñãáëåßï óôï åîùôåñéêü ôïõ óùëÞíá.
ÅëÝãîôå üôé ôá çìéêýêëéá ôùí óôåöáíéþí âñßóêïíôáé óå óùóôÞ èÝóç ðñéí
áíïßîåôå ôïí óùëçíïêïëëçôÞ, âåâáéùèåßôå äçë. üôé ôá óçìÜäéá óôá çìéêýêëéá
ôùí óôåöáíéþí êáé ç ôáíÜëéá âñßóêïíôáé ôï Ýíá áðÝíáíôé áð’ ô’ Üëëï.
S
S
Ðñïóï÷Þ!
Ôï åñãáëåßï ìðïñåß íá ðáñáìïñöùèåß áí äåí áêïëïõèÞóåôå áõôÞí ôçí
ïäçãßá.
5
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
5.1
ÃåíéêÜ
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 31. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta.
Öñïíôßóôå ôï åñãáëåßï íá åßíáé ëéðáóìÝíï êáé ìç÷áíéêÜ ìïíôáñéóìÝíï óùóôÜ.
Ðñïóï÷Þ!
ÅëÝãîôå üôé ôï åñãáëåßï
åßíáé åíôåëþò êëåéóôü ðñéí
ôç óõãêüëëçóç.
asa4b001
5.2
ÁëëáãÞ óáãïíéþí
S
ÅëÝãîôå üôé ï óõíäõáóìüò äéáìÝôñïõ óáãïíéïý êáé ïäçãïý óõìöùíåß ìå ôç
äéÜìåôñï óùëÞíá ãéá ôçí ïðïßá ÷ñçóéìïðïéïýíôáé, âëÝðåôå ôá ÁÍÁËÙÓÉÌÁ
ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ óôç óåë. 110.
S
S
ÅëÝãîôå üôé ôá óáãüíéá äåí åßíáé ÷áëáóìÝíá.
ÅëÝãîôå üôé ôï åëáóôéêü åëáôÞñéï äåí åßíáé ðáñáìïñöùìÝíï.
5.3
S
ÊåíôñÜñéóìá ôáíÜëéáò
ÅëÝãîôå üôé ôá óáãüíéá êáé ôá åëáóôéêÜ åëáôÞñéá åßíáé áêÝñáéá, äéáöïñåôéêÜ
ìðïñåß íá Ý÷åôå Ýíá ëáíèáóìÝíï êåíôñÜñéóìá ôùí óùëÞíùí óôï
óõãêïëëçôéêü.
dsa4d1ya
-- 106 --
S
ÌïíôÜñåôå ôçí ðëåõñéêÞ ôáíÜëéá óôç ëáâßäá óõãêüëëçóçò ìå ôñåéò âßäåò.
S
ÌïíôÜñåôå Ýíáí ßóéï óùëÞíá óôç ëáâßäá ðñéí óößîåôå ôéò âßäåò.
S
ÌïíôÜñåôå ôçí ðëåõñéêÞ ôáíÜëéá óôï óùëÞíá êáé óößîôå ôéò âßäåò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ç ôáíÜëéá åßíáé äéðëùìÝíç ðñéí áñ÷ßóåé ç ðåñéóôñïöÞ,
åðåéäÞ ôï åñãáëåßï áëëéþò ìðïñåß íá ðáñáìïñöùèåß.
6
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
6.1
ÃåíéêÜ
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan antamat takuut lakkaavat, jos asiakas itse tekee vikojen
korjaamiseksi muutoksia laitteeseen takuuajan aikana.
S
Ëéðáßíåôå üëåò ôéò åðéöÜíåéåò ôñéâÞò êÜèå ôÝôáñôç þñá ëåéôïõñãßáò ìå
ÂÁÑÑÉÅÑÔÁ L55/2. Áí ç óõãêüëëçóç èá êñáôÞóåé ëßãï Þ áí ç èåñìïêñáóßá
ðåñéâÜëëïíôïò åßíáé ÷áìçëÞ ìðïñåßôå íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå õãñü ëéðáíôéêü
ÂÁÑÑÉÅÑÔÁ É ÌÉ Öëõéä. Áõôü ìðïñåßôå åðßóçò íá ôï ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ãéá
óõìðëçñùìáôéêÞ ëßðáíóç, åÜí ïé åðéöÜíåéåò ôñéâÞò óôçí ôáíÜëéá äåí Ý÷ïõí
ëéðáíôéêü. ÂÜëôå ôï ëéðáíôéêü óôá óçìåßá ëßðáíóçò ôïõ óôáèåñïý óáãïíéïý
ôçò ôáíÜëéáò êáèþò êáé óôï ÷þñéóìá óôçí áíôßèåôç ðëåõñÜ ôçò ôáíÜëéáò
êáôÜ ôçí äéÜñêåéá ôçò êßíçóçò ôçò óôåöÜíçò, âëÝðåôå ôï Ó×ÅÄÉÁÃÑÁÌÌÁ
óôç óåë. 111 êáé 112. Ãéá íá äéåõêïëýíåôå ôçí ðñïò ôá åìðñïò êáé ðßóù êßíçóç
ôùí êåñáìéêþí óáãïíéþí, èá ðñÝðåé íá ëéðÜíåôå ôçí ðßóù ôñýðá ôïõ ïäçãïý
ôïõ óáãïíéïý.
S
Ôá õðüëïéðá ìÝñç ôá ëéðáßíåôå üôáí ÷ñåéÜæåôáé.
7
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Tá A21 PRB 3--10 / 9--20 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé åëåãìÝíá óýìöùíá
ìå ôéò äéåèíåßò óôáèåñÝò ÅÍ 60 292 (ÉÅC 292)
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 113 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
dsa4d1ya
-- 107 --
8
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
PROTIG 315 ! A21 PRB (3--10) 9-- 20
A
Óùëçíïêïë-ëçôÞ PRB
B
ÌïíÜäá ðñïãñÜììá-ôïò
C
Ôçëå÷åéñéóôÞñéï Îåêßíçìá / Óôïð
D
PROTIG 315, åìðñüò
E
PROTIG 315, ðßóù
H
ÁóöÜëåéá êéíäýíïõ
1
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò, ìïíÜäá ðñïãñÜììá-ôïò (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 076 880
2
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò ãåßùóç (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 562 880
3
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò, êáëþäéï ðáñï÷Þò (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 562 880
4
OKC-- óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0317 082 880
5
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò, ôçëå÷åéñéó-ôÞñéï (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 077 880
6
Êáëþäéï ñåýìáôïò-áåñßïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 344 880
7
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò, äéáêüðôçò óôïð (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 077 881
8
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò êáé ÷åéñéóìïý PRB (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 079 880
9
Óåô ðñïÝêôáóçò, ðñïóôáôåõ-ôéêü áÝñéï (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 557 880
10
Êáëþäéï ÷åéñéóìïý, ðåñéóôñïöÞ (6 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0157 339 880
11
Êáëþäéï åðéóôñïöÞò (ãåßùóç) (25 mm2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 601
dsa4d1ya
-- 108 --
MECHTIG 315 ! A21 PRB (3--10) 9-- 20
A
Óùëçíïêïë-ëçôÞò PRB
B
ÌïíÜäá ðñïãñÜììá-ôïò
C
MECHTIG 315, åìðñüò
D
MECHTIG 315, ðßóù
1
Êáëþäéï ìïíÜäá ðñïãñÜììá-ôïò (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0369 143 885
Êáëþäéï ìïíÜäá ðñïãñÜììá-ôïò (15 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0369 143 884
2
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò, ãåßùóç (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 562 880
3
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò, êáëþäéï ðáñï÷Þò (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 562 880
4
OKC-- óýíäåóç . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0317 082 880
5
Óåô ðñïÝêôáóçò, ðñïóôáôå-ôéêü áÝñéï (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 557 880
6
Êáëþäéï ñåýìáôïò-áåñßïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 344 880
7
Êáëþäéï ðñïÝêôáóçò, ðåñéóôñïöÞ (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0442 548 881
9
Êáëþäéï ÷åéñéóìïý, ðåñéóôñïöÞ (6 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0442 360 880
10
Êáëþäéï åðéóôñïöÞò (ãåßùóç)(25 mm2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 601
dsa4d1ya
-- 109 --
9
ÁÍÁËÙÓÉÌÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ
A21 PRB 3-10
ÄéÜìåôñïò óùëÞíá
Óéáãüíé
D
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,1
8,0
9,0
10,0
Ïäçãüò ðåßñïò
A
0156 338 888
0156 338 887
0156 338 886
0156 338 885
0156 338 884
0156 338 883
0156 338 882
0156 338 881
0156 338 880
ÊáðÜêé áåñßïõ
B
9,90
9,67
9,46
9,07
8,66
8,20
7,83
7,41
7,00
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
Çëåêôñüäéï Âïëöñáìßïõ
C
12,3
12,3
12,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 003
0156 341 003
0156 341 003
0156 341 001
0156 341 001
0156 341 001
D
13,0
13,0
13,0
11,5
11,5
11,5
10,0
10,0
10,0
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 880
0156 784 880
0156 784 880
16,0
16,0
14,0
14,0
14,0
14,0
12,0
12,0
12,0
A21 PRB 9-20
ÄéÜìåôñïò óùëÞíá
Óéáãüíé
D
9,0
10,0
10,2
11,0
12,0
13,0
13,5
14,0
15,0
16,0
17,1
18,0
19,0
20,0
ÄéÜìåôñïò óùëÞíá
A
0156 338 893
0156 338 892
0156 338 891
0156 338 890
0156 338 889
0156 338 888
0156 338 887
0156 338 886
0156 338 885
0156 338 884
0156 338 883
0156 338 882
0156 338 881
0156 338 880
dsa4d1ya
ÊáðÜêé áåñßïõ
B
11,56
11,14
11,06
10,73
10,31
9,90
9,69
9,46
9,07
8,66
8,20
7,83
7,41
7,00
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
Çëåêôñüäéï Âïëöñáìßïõ
Ä
9,0
10,0
10,2
11,0
12,0
13,0
13,5
14,0
15,0
16,0
17,1
18,0
19,0
20,0
Ïäçãüò ðåßñïò
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
18,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
14,0
14,0
14,0
14,0
12,0
12,0
12,0
C
0156 341 007
0156 341 007
0156 341 007
0156 341 007
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 003
0156 341 003
0156 341 003
0156 341 001
0156 341 001
0156 341 001
Çëåêôñüäéï Âïëöñáìßïõ
Ä
0156 784 883
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 880
0156 784 880
0156 784 880
Ä
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
784
784
784
784
784
784
784
784
784
784
784
784
784
784
887
886
886
886
886
886
886
885
885
885
885
884
884
884
-- 110 --
ÊáðÜêé áåñßïõ
18,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
14,0
14,0
14,0
14,0
12,0
12,0
12,0
14,5
14,5
14,5
14,5
13,0
13,0
13,0
13,0
11,5
11,5
11,5
10,0
10,0
10,0
D
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
0156
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
341
008
008
008
008
006
006
006
006
004
004
004
002
002
002
14,5
14,5
14,5
14,5
13,0
13,0
13,0
13,0
11,5
11,5
11,5
10,0
10,0
10,0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising