ESAB | PRB 3-10 | Instruction manual | ESAB PRB 3-10 Handleiding

ESAB PRB 3-10 Handleiding
A21 PRB 3- 10
A21 PRB 9- 20
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0443 410 001 010212
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for Serial NO 452 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
NEDERLANDS
1 RICHTLIJN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 VEILIGHEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INLEIDING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
67
67
68
3.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
69
4 INSTALLATIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
4.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
69
5 INGEBRUIKNAME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
5.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2 Vervangen van de klemmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.3 Zijtang centreren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
70
70
6 ONDERHOUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
6.1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
71
7 BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
8 ACCESSOIRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
9 SLIJTAGEONDERDELEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
MAATSCHETS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
RESERVEONDERDELENLIJST . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
TOCh
-- 66 --
NL
1
RICHTLIJN
VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, verklaart geheel onder eigen
verantwoordelijkheid dat buizenlasgereedschap A21 PRB 3--10, 9--20 van het serienummer 452 in overeenstemming is met norm EN 60292 conform de bepalingen in
richtlijn (89/392/EEG) met annex (93/68/EEG) en met norm EN 50199 conform de
bespalingen in richtlijn (89/336/EEG) met annex (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1999--08--12
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
VEILIGHEID
De gebruiker van een ESAB lasuitrusting draagt de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsmaatregelen die van toepassing zijn voor het personeel dat met of in de buurt van het systee werkt.
De veiligheidsmaatregelen moeten voldoen aan de eisen die aan dit type lasuitrusting gesteld worden.
De inhoud van deze aanbevelingen moet beschouwd worden als een aanvulling op de normale regels
die van toepassing zijn voor een werkplaats.
Alle bediening moet uitgevoerd worden door personeel dat goed op de hoogte is van de werking van de
lasuitrusting.
Een verkeerd maneuver kan tot een abnormale situatie leiden waardoor de operateur gewond kan
raken en de machine beschadigd kan worden.
1.
Al het personeel dat met de machine werkt, moet goed op de hoogte zijn van:
S
de bediening
S
de plaats van de noodstop
S
de werking
S
de geldende veiligheidsvoorschriften
S
de lastechniek
2.
De operateur moet controleren:
S
of er zich geen onbevoegden binnen het werkgebied van de lasuitrusting bevinden, voor hij
begint te werken.
S
of er niemand op een onbeschermde plaats staat wanneer de lichtboog wordt ontstoken.
3.
De werkplaats moet:
S
doelmatig zijn
S
tochtvrij zijn
4.
Persoonlijke veiligheidsuitrusting
S
Draag altijd de voorgeschreven persoonlijke veiligheidsuitrusting zoals b.v. een lasbril,
onontvlambare kleding, lashandschoenen.
S
Draag nooit loszittende kleding zoals sjaals, armbanden, ringen e.d. die beklemd kunnen
raken, of brandwonden kunnen veroorzaken.
5.
Overig
S
Controleer of de aangeduide retourleiders goed aangesloten zijn.
S
Alleen bevoegd personeel mag aan de elektrische eenheden werken.
S
De benodigde brandblusuitrusting moet gemakkelijk bereikbaar zijn op een duidelijk
aangegeven plaats.
S
Wanneer de lasuitrusting in gebruik is, mag hij niet gesmeerd worden en mag er geen
onderhoud uitgevoerd worden.
dsa4d1ha
-- 67 --
NL
WAARSCHUWING
DE VLAMBOOG EN HET SNIJDEN KUNNEN GEVAARLIJK ZIJN VOOR UZELF EN VOOR ANDEREN; DAAROM MOET U VOORZICHTIG ZIJN BIJ HET LASSEN. VOLG DE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN VAN UW WERKGEVER OP. ZE MOETEN GEBASEERD ZIJN OP DE WAARSCHUWINGSTEKST VAN DE PRODUCENT.
ELECTRISCHE SCHOK -- Kan dodelijk zijn
S
Installeer en aard de lasuitrusting volgens de geldende normen.
S
Raak delen die onder stroom staan en elektroden niet aan met onbedekte handen of met natte
beschermuitrusting.
S
Zorg ervoor dat u geïsoleerd staat van de aarde en van het werkstuk.
S
Zorg ervoor dat u een veilige werkhouding hebt.
ROOK EN GAS -- Kunnen uw gezondheid schaden
S
Zorg ervoor dat u niet met uw gezicht in de lasrook hangt.
S
Ververs regelmatig de lucht in de werkruimte en zorg ervoor dat de lasrook en het gas afgezogen worden.
LICHTSTRALEN -- Kunnen de ogen beschadigen en de huid verbranden
S
Bescherm uw ogen en uw lichaam. Gebruik een geschikte lashelm met filter en draag altijd beschermende kleding.
S
Scherm uw werkruimte af met geschikte beschermmiddelen of gordijnen, zodat niemand anders gewond kan raken.
BRANDGEVAAR
S
De vonken kunnen brand veroorzaken. Zorg er daarom voor dat er geen brandgevaarlijk materiaal in de buurt is.
LAWAAI -- Geluidsoverlast kan het gehoor beschadigen
S
Bescherm uw oren. Gebruik gehoorbeschermers of andere gehoorbescherming.
S
Waarschuw omstanders voor de gevaren.
BIJ DEFECTEN -- Neem contact op met een vakman.
LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING GRONDIG DOOR VOOR U
OVERGAAT TOT INSTALLATIE EN GEBRUIK.
BESCHERM UZELF EN DE ANDEREN!
3
INLEIDING
3.1
Algemeen
Buizenlasgereedschappen A21 PRB 3--10 en PRB 9--20 zijn bedoeld voor
naadlassen van buizen met een externe diameter van 3--20 mm. Het gereedschap
kan aangesloten worden op ESAB’s TIG--lasuitrustingen. (Protig 315 of Mechtig
315). PRB 3--10 en PRB 9--20 worden gebruikt zonder lasdraad.
Het buizenlasgereedschap bestaat uit:
S
S
Een lastang. Het buizenlasgereedschap werkt volgens het tangprincipe
waarmee men het gereedschap snel en nauwkeurig vast kan zetten op de buis.
Het tangprincipe houdt in dat de klembek het buizenlasgereedschap vergrendelt
op de buis doordat de vergrendelarm naar binnen tegen, de handgreep wordt
geduwd. Het buizenlasgereedschap wordt automatisch juist gecentreerd rond de
buis. Tijdens het lassen roteert uitsluitend de open tandkrans met de daarop
gemonteerde delen.
Aandrijfeenheid. Om de tandkrans aan te drijven tijdens het lassen. De
aandrijfeenheid bestaat uit een gelijkstroommotor. Voor een maximale
nauwkeurigheid van de toerentalregeling wordt een tachometeraansluiting
gebruikt.
dsa4d1ha
-- 68 --
NL
Zijtang. Maakt stompnaadlassen van twee buizen mogelijk zonder eerst te
moeten hechtlassen. De zijtang is demonteerbaar om in elke lassituatie het
gereedschap aan de heersende omstandigheden te kunnen aanpassen.
S
3.2
Technische gegevens
A21 PRB 3--10
A21 PRB 9--20
Aandrijfsnelheid
0,7--13,9 omw./min.
0,3--6,0 omw./min.
Max. lasstroom
40A bij 35% intermittentie
63A bij 35% intermittentie
Draaddiameter
1,0 mm
1,0 en 1,6 mm
3--10 mm
9--20 mm
0,93 kg
0,98 kg
max. 24 V DC
max. 24 V DC
max. 135 mA DC
max. 80 mA DC
6000 omw./min. bij 20V
6000 omw./min. bij 20 V
4,8 V 10% bij 6000
omw./min.
4,8 V 10% bij 6000
omw./min.
143,8:1
276:1
58 dB
58 dB
Buisdiameter, extern
Gewicht (zonder stroom--gaskabel)
Motor
Ankerspanning
Ankerstroom
Toerental
Tachometer
Spanning
Overbrenging
Overbrengingsverhouding
Continue A--gewogen geluidsdruk
4
INSTALLATIE
4.1
Algemeen
Pätevän henkilön tulee suorittaa asennus.
WAARSCHUWING!
Met roterende delen loopt men het risico beklemd te raken.
Wees daarom extra voorzichtig.
S
Lasstroombron Protig 315, zie gebruiksaanwijzing 0443 419 xxx.
S
Lasstroombron Mechtig 315, zie gebruiksaanwijzing 0443 420 xxx.
4.2
S
Aansluiting
Monteer de stroom/gaskabel op het gereedschap door hem eerst op zijn plaats
te drukken en daarna de borgschroef aan te halen.
Om het buizenlasgereedschap aan te passen aan de verschillende
buizendimensies (3--20 mm) worden vervangbare, keramische klemmen gebruikt
die het stroomgeleidende gereedschap tegelijkertijd isoleren van de buizen die
gelast moeten worden. Wanneer de zijtang gebruikt wordt, zijn er zes klemmen
dsa4d1ha
-- 69 --
NL
per buis nodig, in andere gevallen drie. De klemmen worden op een paspen
gemonteerd, die leverbaar is in twee verschillende lengten. Om bij de
verschillende buizendimensies een perfecte gasbescherming te krijgen, is het
gasdeksel leverbaar in vier verschillende lengten. Zie SLIJTAGEONDERDELEN
op bladzijde 74.
S
Monteer het gereedschap rond de buitenkant van de buis.
S
Controleer of de kranshelften in de juiste positie staan voordat het
buizenlasgereedschap geopend wordt, d.w.z. of de aanduidingen op de
kranshelften en de tang zich recht tegenover elkaar bevinden.
N.B.:
Het gereedschap kan vervormd worden als deze instructies niet gevolgd
worden!
5
INGEBRUIKNAME
5.1
Algemeen
Tämän laitteen käsittelyä koskevat yleiset varomääräykset ovat sivulla 31. Lue
ne ennen kuin alat käyttää laitetta.
Zorg ervoor dat het gereedschap gesmeerd en mechanisch juist gemonteerd is.
N.B.:
Controleer of het gereedschap goed gesloten is
voordat u begint te lassen!
asa4b001
5.2
Vervangen van de klemmen
S
Controleer of de combinatie van klemdiameter en paspen overeenkomt met de
betreffende buisdiameter, zie SLIJTAGEONDERDELEN op bladzijde 74.
S
Controleer of de klemmen intact zijn.
S
Controleer of de rubberveer niet vervormd is.
5.3
Zijtang centreren
S
Controleer of de klemmen en rubberveer intact zijn, anders kunnen de buizen
verkeerd gecentreerd worden in het buizenlasgereedschap.
S
Monteer de zijtang met behulp van 3 schroeven op de lastang.
S
Monteer een rechte buis in de lastang voordat u de schroeven aanhaalt.
S
Monteer de zijtang op de buis en haal de schroeven aan.
dsa4d1ha
-- 70 --
NL
S
Zorg ervoor dat de tang samengeklemd is voor het roteren begint, omdat het
gereedschap anders vervormd kan worden.
6
ONDERHOUD
6.1
Algemeen
HUOM!
Kaikki tavarantoimittajan antamat takuut lakkaavat, jos asiakas itse tekee vikojen
korjaamiseksi muutoksia laitteeseen takuuajan aikana.
S
Smeer alle glijoppervlakken om de vijf werkuren in met BARRIERTA L55/2. Bij
kortstondig lassen of bij lassen in een lage omgevingstemperatuur kan men
vloeibare BARRIERTA I MI Fluid gebruiken. Dit middel kan ook gebruikt worden
voor extra smeren wanneer de glijoppervlakken in de tang geen smeermiddel
hebben. Het smeermiddel moet tijdens het roteren van de krans aangebracht
worden in de smeerpunten op de vaste klemarm van de tang en in de steek aan
de tegenovergestelde kant van de tang, zie MAATSCHETS op bladzijde 111 en
112. Om de heen-- en weergaande beweging van de verende keramische klem
te vergemakkelijken, moet er smeermiddel aangebracht worden in de
paspenopening van de klem.
S
Smeer de overige delen indien nodig.
7
BESTELLEN VAN RESERVEONDERDELEN
A21 PRB 3--10 / 9--20 is zodanig geconstrueerd en getest dat deze voldoet
aan de internationale norm EN 60 292 (IEC 292).
Na onderhoud-- of reparatiewerkzaamheden dient de uitvoerende instantie
erop toe te zien dat het product nog steeds voldoet aan de
bovengenoemde norm.
Varaosia voi tilata lähimmältä ESAB--edustajalta, tiedot löytyvät tämän esitteen viimeiseltä sivulta. Tilattaessa on ilmoitettava laitetyyppi ja sarjanumero sekä tavaran
nimikkeet ja varaosanumerot sivulla 113 olevan varaosaluettelon mukaisesti.
Tämä helpottaa toimitusta ja varmistaa, että oikea osa toimitetaan.
dsa4d1ha
-- 71 --
NL
8
ACCESSOIRES
PROTIG 315 ! A21 PRB (3--10) 9-- 20
A
Buizenlasgereedschap PRB
B
Programmeereenheid
C
Afstandsbediening
D
PROTIG 315, voor
E
PROTIG 315, achter
H
Noodstop
1
Verlengkabel, progrmmeerenheid (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 076 880
2
Verlengkabel, retourleiding (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 562 880
3
Verlengkabel, stroomgeleider (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 562 880
4
OKC--koppeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0317 082 880
5
Verlengkabel, asstandsbediening (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 077 880
6
Stroom-- gasleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 344 880
7
Verlengkabel, noodstsop (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 077 881
8
Verleng-- en bedieningskabel PRB (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 079 880
9
Verlengset, beschermgas (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 557 880
10
Bedieningskabel, rotatie (6 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0157 339 880
11
Retourleiding (25 mm2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 601
dsa4d1ha
-- 72 --
NL
MECHTIG 315 ! A21 PRB (3--10) 9-- 20
A
Buizenlasgereedschap PRB
B
Programmeereenheid
C
MECHTIG 315, voor
D
MECHTIG 315, achter
1
Kabel, progrmmeerenheid (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0369 143 885
Kabel, progrmmeerenheid (15 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0369 143 884
2
Verlengkabel, retourleiding (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 562 880
3
Verlengkabel, stroomgeleider (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 562 880
4
OKC--koppeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0317 082 880
5
Verlengset, beschermgas (25 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 557 880
6
Stroom-- gasleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0156 344 880
7
Verlengkabel rotatie (10 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0442 548 881
9
Bedieningskabel, rotatie (6 m) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0442 360 880
10
Retourleiding (25 mm2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0262 613 601
dsa4d1ha
-- 73 --
NL
9
SLIJTAGEONDERDELEN
A21 PRB 3--10
Buizendiameter
Klem
D
3,0
3,5
4,0
5,0
6,0
7,1
8,0
9,0
10,0
Paspen
Gasdeksel
A
0156 338 888
0156 338 887
0156 338 886
0156 338 885
0156 338 884
0156 338 883
0156 338 882
0156 338 881
0156 338 880
B
9,90
9,67
9,46
9,07
8,66
8,20
7,83
7,41
7,00
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
Wolframelektrode
C
12,3
12,3
12,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 003
0156 341 003
0156 341 003
0156 341 001
0156 341 001
0156 341 001
D
13,0
13,0
13,0
11,5
11,5
11,5
10,0
10,0
10,0
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 880
0156 784 880
0156 784 880
16,0
16,0
14,0
14,0
14,0
14,0
12,0
12,0
12,0
A21 PRB 9--20
Buizendiameter
Klem
Paspen
D
9,0
10,0
10,2
11,0
12,0
13,0
13,5
14,0
15,0
16,0
17,1
18,0
19,0
20,0
Buizendiameter
A
0156 338 893
0156 338 892
0156 338 891
0156 338 890
0156 338 889
0156 338 888
0156 338 887
0156 338 886
0156 338 885
0156 338 884
0156 338 883
0156 338 882
0156 338 881
0156 338 880
11,56
11,14
11,06
10,73
10,31
9,90
9,69
9,46
9,07
8,66
8,20
7,83
7,41
7,00
dsa4d1ha
B
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 002
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
0156 335 001
Wolframelektrode
D
9,0
10,0
10,2
11,0
12,0
13,0
13,5
14,0
15,0
16,0
17,1
18,0
19,0
20,0
Gasdeksel
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
12,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
10,3
C
0156 341 007
0156 341 007
0156 341 007
0156 341 007
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 005
0156 341 003
0156 341 003
0156 341 003
0156 341 001
0156 341 001
0156 341 001
Wolframelektrode
D
0156 784 883
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 882
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 881
0156 784 880
0156 784 880
0156 784 880
18,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
14,0
14,0
14,0
14,0
12,0
12,0
12,0
D
0156 784 887
0156 784 886
0156 784 886
0156 784 886
0156 784 886
0156 784 886
0156 784 886
0156 784 885
0156 784 885
0156 784 885
0156 784 885
0156 784 884
0156 784 884
0156 784 884
-- 74 --
Gasdeksel
18,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
16,0
14,0
14,0
14,0
14,0
12,0
12,0
12,0
14,5
14,5
14,5
14,5
13,0
13,0
13,0
13,0
11,5
11,5
11,5
10,0
10,0
10,0
C
0156 341 008
0156 341 008
0156 341 008
0156 341 008
0156 341 006
0156 341 006
0156 341 006
0156 341 006
0156 341 004
0156 341 004
0156 341 004
0156 341 002
0156 341 002
0156 341 002
14,5
14,5
14,5
14,5
13,0
13,0
13,0
13,0
11,5
11,5
11,5
10,0
10,0
10,0
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising