ESAB | Stainclean Pickling paste Safety data sheet | Instruction manual | ESAB Stainclean Pickling paste Safety data sheet Brugermanual

ESAB Stainclean Pickling paste Safety data sheet Brugermanual
(Sida
Version 2.01
Datum för senaste ändring: 2000-11-23
Ersätter: 2000-07-12, version 2
1 av 6)
Yrkeshygienisk produktdatablad
1. Navnet på produktet og firma:
ESAB Stainclean - Rensepasta
Produsent:
TA Chemistry AB
Tierpsvägen 2
S-815 75 Söderfors
Sverige
Tlf:
+46 293 308 85
Faks:
+46 293 308 80
2. Opplysninger om kjemisk sammensetning:
Navn/Formel CAS Nr
Sikkerhetskode2
Salpetersyre 7697-32-2
Flussyre HF
7664-39-3
R35
Svovelsyre
7664-93-9
Vekt %
Farekode1
15-20
3-5
C
T+, C
R35
R26/27/28,
7-10
C
22-37/38-41
Andre bestanddeler:
Uorganisk fyll- og fortykningsmiddel
Vann
10-12%
Rest
(1 og 2 se punkt 16)
3. Viktige faremomenter:
Helsefarlige egenskaper:
Brann og eksplosjonsfare:
Miljøskadelige egenskaper:
Giftig ved innånding, hudkontakt og
svelging. Etsende.
-
Version 2.01
Datum för senaste ändring: 2000-11-23
Ersätter: 2000-07-12, version 2
(Sida
2 av 6)
4. Førstehjelpstiltak:
Svelging:
Gi snarest et par glass vann eller melk. Fremkall
ikke brekninger. Oppsøk snarest sykehus.
Innånding:
Gi personen rikelig med frisk luft og hold
personen rolig og varm. Ved pustebesvær gis kunstig
åndedrett eller oksygen. Kontakt snarest lege.
Hudkontakt:
Ta bort fuktige klesplagg. Vask eksponert hud
med vann og mild såpe. Tørk av huden og gni inn
rikelig med kalsiumglukonatkrem. Gjenta ved
vedvarende smerte. Oppsøk snarest lege.
Øyekontakt:
Skyll med rikelig med vann i minst 15-30 minutter.
Hold øyelokkene åpne under skylling. Fjern
eventuelle kontaktlinser. Oppsøk snarest øyelege.
Fortsett å skylle med vann under transport til
sykehuset.
Generell informasjon:
Ved usikkerhet, eller dersom smerten fortsetter,
kontaktes lege. Gi aldri væske eller fremkall
brekninger dersom pasienten er bevisstløs. Hold
pasienten rolig og varm.
5. Brannbekjempelse:
Slokningsmiddel:
Skum, karbondioksid, pulver eller sand
Verneutstyr for brannmannskapFriskluftsmaske og beskyttelsesklær
Ytterlig informasjon
Kjøl ned varmeeksponerte beholdere med
vann og om mulig flyttes beholdere bort fra
brannfeltet. Pust ikke inn gasser.
Oppvarmede beholdere kan eksplodere.
Version 2.01
Datum för senaste ändring: 2000-11-23
Ersätter: 2000-07-12, version 2
(Sida
3 av 6)
6. Forholdsregler ovenfor utslipp ved uhell:
Personlig verneutstyr: Bruk åndedrettsvern med gassfilter type B (grå),
ansiktsbeskyttelse, vernehansker, verneklær og
støvler. Arbeid med ESAB Stainclean bør utføres
utendørs. Ved innendørs bruk forutsettes meget god
ventilasjon eller punktavsug. Kalsiumglukonatkrem
bør finnes på arbeidsplassen.
Miljøverntiltak:
Unngå forurensing av vannveger som f. eks.
avløp til renseanlegg.
Saneringsmetoder:
Sug opp spill med absorberende materiale, som f.
eks. Sand eller annet passende medium, og samle
opp. Oppbevar i lukket metallbeholder. Sperr om
mulig av risikoområdet. Kontakt brannvesenet ved
større utslipp.
7. Håndtering og oppbevaring:
Håndtering:
punktavsug.
Oppbevaring:
Arbeid bare i godt ventilerte lokaler eller bruk
Hold beholderne godt lukket i godt ventilerte
lokaler, Oppbevar beholderne stående og
utilgjengelige for uvedkommede.
8. Eksponeringskontroll/personlige verneutstyr:
Eksponeringskontroll:
God lufttilgang. Mekanisk ventilasjon eller punktavsug
bør benyttes. Muligheter for øyeskylling bør finnes
tilgjengelig. Unngå å spise, drikke og røyke i
sammenheng med håndtering. Kalsiumglukanatkrem
bør finnes på arbeidsplassen.
Personlig verneutstyr: Øye-/ansiktsvern skal bæres. Vernehansker bør være
av naturgummi eller neoprene. Anvend verneklær.
Aktuelle grenseverdier:
Adm.norm.
Anm.
3
ppm mg/m
Salpetersyre:
2
5
Flussyre HF:
0,8
0,6
Svovelsyre:
1
Administrative normer best. nr. 361. Utgitt av Arbeidstilsynet 1996.
Version 2.01
Datum för senaste ändring: 2000-11-23
Ersätter: 2000-07-12, version 2
(Sida
4 av 6)
9. Fysisk - kjemisk egenskaper
Form:
Farge:
Lukt:
Tetthet (g/cm3, 20°C):
Flammepunkt (°C, TCC):
Kokepunkt(C):
Løselighet i vann:
pH-verdi (10g/l ved 20°C)
Tregtflytende, geleaktig væske
Fargeløs
Stikkende
1,25
Ikke tilgjengelig
ca. 110
Dispergerbar
2,0
10. Stabilitet og reaktivitet:
Material og kjemiske
produkter som bør unngås:
Unngå all kontakt med aluminium, sink,
jern, magnesium, andre metaller og dessuten
baser, da disse kan reagere voldsomt med
produktet.
11. Helsefareopplysninger:
Øyekontakt:
Hudkontakt:
Innånding:
Svelging:
Sprut i øynene gir sterke smerter og skader som følge
av etsing. Stor fare for varig synsskade og blindhet.
Gir alvorlige brannskader/etseskader med intensiv smerte
og langvarige blemmer og sår. Selv utblandete løsninger
kan gi alvorlige brannskader/etseskader, selv uten at man
kjenner noen umiddelbar smerter. Noen ganger merkes
ikke symptomene før flussyren har trengt ned i de
underliggende hudvev, flere timer etter eksponering.
Innånding av damper kan gi brannskader/etseskader i
munn, strupe og svelg. Væskeansamlinger i lungene
(lungeødem) kan komme flere timer til et par døgn uten
symptomer.
Svelging kan gi brannskader/etseskader i munn,
strupe og svelg. Stor fare for varige plager med arr i
matrør og svelg.
Version 2.01
Datum för senaste ändring: 2000-11-23
Ersätter: 2000-07-12, version 2
(Sida
5 av 6)
12. Miljøopplysninger:
Salpetersyre:
Ikke miljøskadelig stoff
Skader på vannorganismer
Akutt toksisitet: LC 50/96 h (Gambusia affinis): 72 mg/l
Nedbrytbarhet: Protolyseres i vann til H+ og NO3
Nitrogenforurensingen kan bidra til overgjødslingseffekter i
vassdrag
Klassifisert ikke bioakkumulerende
Flussyre:
Klassifisert ikke miljøskadelig. Lav giftighet for
vannorganismer. Høy giftighet for landlevende dyr og vekster.
Kan gi brannskader/etseskader. Bioakkumuleres ikke i
vannmiljø. I miljøer med pH over 5 blir flyssyre brutt ned til
fluorider. Fluorider binder seg meget sterkt til jordens
kalsium og magnesium og danner meget tungtløselige salter.
13. Fjerning av rester og avfall:
Produkter:
Utslipp og rester leveres til godkjent mottakstasjon for
kjemisk avfall. Spesialavfallsgruppe 7131. Uorganiske syrer.
14. Transportopplysninger:
ADR/RID:
IMDG-koden:
DGR:
UN-nr: 1790
Godsbetegnelse: Flussyre
Klasse 8
Stoffnr: 7 (b)
UN-nr: 1790
Proper shipping name: HYDROFLUORIC ACID, SOLUTION
IMO-class: 8
Packaging group; ll
EmS: 8-03
MFAG: 750
UN-No: 1790
Proper shipping name: HYDROFLUORIC ACID, SOLUTION
Class: 8
Subsidiary Risk: 6:1
Packaging group: ll
(Sida
Version 2.01
Datum för senaste ändring: 2000-11-23
Ersätter: 2000-07-12, version 2
6 av 6)
15. Opplysninger om lover og forskrifter:
Klassifisering/merking:
Faresymbol:
Risikosetninger:
(R23/24/25)
Giftig
Etsende
Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging
Etsende (R34)
Sikkerhetsetninger: Beholderen oppbevares lukket på godt ventilert
sted
(S 7/9). Ved sprut i øynene, skyll straks med mye vann og
kontakt lege (S 26). Bruk egnede verneklær og
vernehansker (S 36/37). Ved ulykker, illebefinnende eller
annen påvirkning, kontakt umiddelbart lege. Vis om mulig
etiketten. (S 45)
Tilleggstekst:
Inneholder: 15-20% salpetersyre
3-5% flussyre
7-10% svovelsyre
16. Øvrig informasjon:
T+
C
R26/27/28
R 35
Giftig.
Etsende
Giftig ved innånding, hudkontakt og svelging.
Etsende
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising