ESAB | Stainclean Pickling paste Safety data sheet | Instruction manual | ESAB Stainclean Pickling paste Safety data sheet Användarmanual

ESAB Stainclean Pickling paste Safety data sheet Användarmanual
(Sida
Version 3.01
Datum för senaste ändring: 2000-11-23
Ersätter: 2000-07-12, version 3
1 av 6)
Yrkeshygieniskt produktdatablad
1. Namnet på produkten och företaget:
ESAB Stainclean - Betpasta
Producent:
TA Chemistry AB
Tierpsvägen 2
S-815 75 Söderfors
Sverige
Tel.: +46 293 308 85
Fax: + 46 293 30880
2. Sammansättning / klassificering:
Namn/Formel:
CAS Nr
Halt %
Salpetersyra
Fluorvätesyra HF
Svavelsyra
7697-32-2
7664-39-3
7664-93-9
15-20
3-5
7-10
Övriga ämnen:
Oorganiskt fyllnadsoch förtjockningsmedel
Vatten
Farokod1
C
T+, C
C
R-fraser2
R 35
R26/27/28, R35
22-37/38-41
10-12
Rest.
1
2
( och se punkt 16)
3. Farliga egenskaper:
Hälsofarliga egenskaper.
Brand och explosionsrisker:
Miljöfarliga egenskaper:
Giftig vid inandning, hudkontakt och förtäring.
Frätande
-
Version 3.01
Datum för senaste ändring: 2000-11-23
Ersätter: 2000-07-12, version 3
(Sida
2 av 6)
4. Första hjälpen:
Förtäring:
Ge genast ett par glas vatten eller mjölk. Framkalla inte
kräkning. Uppsök genast sjukhus.
Inandning:
Ta ut personen i frisk luft och håll personen lugn och varm.
Vid inandningsbesvär ge konstgjord andning, syrgas.
Kontakta genast läkare.
Hudkontakt:
Avlägsna indränkta kläder. Tvätta förorenad hud med vatten
och mild tvål. Torka av huden och gnid in rikligt med
kalciumglukonatgel. Upprepa vid fortsatt smärta. Uppsök
genast läkare.
Ögonkontakt:
Skölj med mycket vatten i minst 15-30 minuter. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna eventuella kontaktlinser. Uppsök
genast ögonläkare. Fortsätt att spola vatten under transport
till sjukhuset,
Allmän information:
Vid minsta osäkerhet eller om besvär kvarstår, kontakta
läkare. Ge aldrig vätska eller framkalla kräkning om
personen är medvetslös. Håll personen varm och lugn.
5. Åtgärder vid brand:
Släckmedel:
Skum, koldioxid, pulver eller sand.
Skyddsutrustning för
brandbekämpare:
Friskluftsmask och skyddskläder.
Ytterligare information: Kyl utsatta förpackningar med vatten och avlägsna om
möjligt från brandhärden. Andas inte in ångor. Uppvärmda
kärl kan explodera.
6. Åtgärder vid spill / oavsiktliga utsläpp:
Personliga
skyddsåtgärder:
Använd andningsskydd med gasfilter typ B (grå),
ansiktsskydd, skyddshandskar, skyddskläder och stövlar.
Arbete med ESAB Stainclean bör utföras utomhus. Vid
invändig betning så förutsätts mycket god ventilation eller
punktutsug. Kalciumglukonatgel bör finnas på arbetsplatsen.
Miljöskyddsåtgärder:
Undvik förorening av vattenvägar som t.ex. avlopp till
reningsverk.
Saneringsmetoder:
Valla in spill med absorberande material, såsom t.ex. sand
eller annat lämpligt medel och samla upp. Förvara i slutna
metallbehållare. Spärra om möjligt av riskområdet. Kontakta
räddningstjänsten vid större spill/utsläpp.
(Sida
Version 3.01
Datum för senaste ändring: 2000-11-23
Ersätter: 2000-07-12, version 3
3 av 6)
7. Hantering och lagring:
Hantering:
Arbeta endast i väl ventilerade lokaler eller använd
punktutsug
Lagring:
Håll behållarna väl tillslutna i väl ventilerade lokaler. Förvara
behållarna stående och oåtkomliga för obehöriga.
8. Begränsning av exponeringen / Personliga skyddsåtgärder:
Begränsning av
exponeringen:
Personliga skyddsåtgärder:
God luftväxling. Mekanisk ventilation eller punktutsug bör
användas. Möjligheter till ögonsköljning bör finnas tillgänglig.
Undvik att äta, dricka och röka i samband med hantering.
Kalciumglukanatgel bör finnas på arbetsplatsen.
Ögon-/ansiktsskydd skall bäras. Skyddshandskar bör vara
av naturgummi eller neoprene. Använd skyddshandskar.
Aktuella gränsvärden:
NGV
ppm mg/m
Salpetersyra
Fluorväte
2
-
3
5
-
TGV
ppm mg/m
3
KTV
ppm mg/m
- 2 1,7
5
-
3
Anm.
13
-
Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling. AFS 1996:2 Hygieniska gränsvärden
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper:
Form:
Färg:
Lukt:
3
Densitet (g/cm , 20° C):
Flampunkt (° C, TCC):
Kokpunkt (C):
Löslighet i vatten:
pH-värde(10g/l vid 20 C)
Trögflytande, geléartad vätska
Färglös
Stickande
1.25
Ej tillgänglig
ca. 110
Dispergerbar
2,0
10. Stabilitet och reaktivitet:
Material och kemiska
produkter som bör
undvikas:
Undvik all kontakt med aluminium, zink, järn, magnesium och
andra metaller samt lutar, då de kan reagera häftigt med
produkten.
Version 3.01
Datum för senaste ändring: 2000-11-23
Ersätter: 2000-07-12, version 3
(Sida
4 av 6)
11. Toxikologisk information:
Ögonkontakt:
Stänk i ögonen ger stark smärta och frätskador. Stor risk för
bestående synskada och blindhet.
Hudkontakt:
Ger allvarlig frätskada med intensiv smärta och svårläkta
blåsor och sår. Även utspädda lösningar kan orsaka allvarlig
frätskada, dock utan att ge omedelbar smärta. Ibland känns
först efter flera timmar- när fluorvätesyran trängt ner i de
underliggande vävnaderna.
Inandning av ångor kan ge frätskador i mun, matstrupe och
svalg. Vätskeutgjutning i lungorna (lungödem) kan upp
komma efter flera timmar upp till ett par dygn utan besvär.
Förtäring kan ge frätskador i mun, matstrupe och svalg. Stor
risk för bestående besvär med ärrläkning av frätskador i
matstrupe och svalg.
Inandning:
Förtäring:
12. Ekotoxikologisk information:
Salpetersyra:
Ej miljöfarligt ämne
Skador på vattenorganismer
Akut toxicitet: LC50/96 h (Gambusia affinis): 72 mg/l
+
Nedbrytbarhet: Protolyseras i vatten H och NO3
Kväveföreningen kan bidra till övergödningseffekter i
vattendrag
Bedömt som ej bioackumulerande
Fluorvätesyra:
Ej klassificerat som miljöfarligt ämne. Låg giftighet för
vattenorganismer. Hög giftighet för landlevande däggdjur och
växter. Kan ge upphov till frätskador. Bioackumuleras ej i
vattenmiljö. Fluorvätesyran bryts ner vid pH över 5 till
fluorider. Fluorider binder i sin tur mycket starkt till markens
kalcium och magnesium och bildar med dessa mycket
svårlösliga salter.
13. Avfallshantering:
Produkten:
Destrueras i enighet med myndigheternas
rekommendationer och gällande lagstiftning.
(Sida
Version 3.01
Datum för senaste ändring: 2000-11-23
Ersätter: 2000-07-12, version 3
5 av 6)
14. Transportinformation:
ADR/RID:
IMDG-koden:
DGR:
UN-nr: 1790
Benämning : Fluorvätesyra
Klass 8
Ämnesnr: 7 (b)
UN-nr: 1790
Proper shipping name: HYDROFLUORIC ACID, SOLUTION
IMO-class: 8
Packaging group; II
EmS: 8-03
MFAG: 750
UN-No: 1790
Proper shipping name: HYDROFLUORIC ACID, SOLUTION
Class: 8
Subsidiary Risk: 6:1
Packaging group: II
15. Gällande Bestämmelser:
Klassificering/
Märkning:
Farosymbol:
Dödskalle, Frätsymbol
Giftig
Frätande
Riskfraser:
Giftig vid inandning, hudkontakt och förtäring (R23/24/25)
Frätande (R 34)
Skyddsfraser:
Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats
(S 7/9). Vid kontakt med ögonen, spola genast mycket vatten
och kontakta läkare (S 26). Använd lämpliga skyddskläder
och skyddshandskar (S 36/37). Vid olycksfall, illamående
eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om
möjligt etiketten.(S 45)
Tilläggstext:
Innehåller: 15-20% salpetersyra
3-5% fluorvätesyra
7-10% svavelsyra
Version 3.01
Datum för senaste ändring: 2000-11-23
Ersätter: 2000-07-12, version 3
(Sida
6 av 6)
16. Övrig information:
T+
C
R26/27/28
R 35
Giftig.
Frätande
Giftig vid inandning, hudkontakt och förtäring.
Frätande.
Föreskrifter
Varuinformationen är utformad i enlighet med kemikalieinspektionens föreskrifter om
informationsblad (KIFS 1994:13) samt sprängämnesinspektionens föreskrifter om
varuinformationsblad för brandfarliga och explosiva varor (SÄIFS 1994:4).
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising