ESAB PHH 1 Používateľská príručka


Add to my manuals
9 Pages

advertisement

ESAB PHH 1 Používateľská príručka | Manualzz
PHH1
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0449 062 001 00--11--22
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 933--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
69
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
70
70
72
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÊïõìðéÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
72
4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
4.1
4.2
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÓõíäÝóeéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
74
74
5 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
5.1
5.2
ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÊáèçìåñéíÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
75
6 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
75
76
77
TOCy
-- 69 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ
Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Óïõçäßá, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò
åõèýíç oôé ç ìïíüäá PHH1 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 933 âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå
ôï ïôáíôáñô ÅÍ 60974--1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò (73/23/ÅÅG) êáé
ôçí ðñïóèÞêç (93/68/ÅÅC).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 2000--02--16
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
ÁÓÖÁËÅÉÁ
Ï ÷åéñéóôÞò åíüò áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ ÅSÁ Ý÷åé ôçí ôåëéêÞ åõèýíç ãéá ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ôùí
ðñïóþðùí, ðïõ åñãÜæïíôáé ìå ôï óýóôçìá Þ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ.
Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá åêðëçñþíïõí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ èÝôïíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï áõôüìáôïõ
óõãêïëëçôÞ.
Ôï ðåñéå÷üìåíï áõôþí ôùí óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí
ðñïäéáãñáöþí, ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.
ÊÜèå ÷åéñéóìüò ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ôï ïðïßï åßíáé êáëÜ êáôáôïðéóìÝíï óôç
ëåéôïõñãßá ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ.Åíáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ìéá áíþìáëç
êáôÜóôáóç, ç ïðïßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé æçìéÝò ôüóï óôï ÷åéñéóôÞ üóï êáé óôï ìç÷áíïëïãéêü åîïðëéóìü.
1.
¼ëï ôï ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ:
S
ôï ÷åéñéóìü ôïõ
S
ðïý âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò êéíäýíïõ
S
ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç
S
ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò
S
óõãêüëëçóç
2.
Ï ÷åéñéóôÞò íá öñïíôßæåé íá äéáðéóôþíåé üôé:
S
ðñéí âÜëåé óå ëåéôïõñãßá ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ êáíåßò Üó÷åôïò äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï
ëåéôïõñãßáò ôïõ.
S
êáíÝíá ðñüóùðï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.
3.
Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé:
S
íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ
S
äåí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.
4.
Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.
S
×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí ðñïóùðéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü ðïõ áðáéôåßôáé, ð÷.
ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.
S
öñïíôßóôå íá ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá ðïõ ìðïñåß íá óêáëþóïõí, ð÷. æþíåò, âñá÷éüëéá,
äá÷ôõëßäéá êëð. Þ ðïõ ìðïñåß íá êáïýí êáé íá óáò ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.
5.
ÄéÜöïñá
S
ÅëÝãîôå üôé ïé ãåéþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.
S
ÅðåìâÜóåéò óå çëåêôñéêÝò ìïíÜäåò åðéôñÝðåôáé íá ãßíïíôáé ìüíï áðü áñìüäéï ðñïóùðéêü.
S
Ï áðáñáßôçôïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óå ìÝñïò åýêïëï, ãíùóôü óå
üëïõò êáé óå îåêÜèáñá óçìåéùìÝíç èÝóç.
S
Äåí åðéôñÝðåôáé ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ, üôáíâñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.
fgc4safy
-- 70 --
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ
ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü
ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò
Ý÷åé åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
fgc4safy
-- 71 --
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
3.1
ÃåíéêÜ
Ôï PHH1 ðñÝðåé íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìáæß ìå ôï êéâþôéï Á2-Á6 Process Controller
(PEH), âë. ïäçãßåò ÷ñÞóåùò 0443 745 xxx.
Ðñïóï÷Þ!
ÁöïñÜ ìüíïí ôï êéâþôéï åëÝã÷ïõ äéáäéêáóßáò ìå ôïí ôýðï ðñïãñÜììáôïò 3.0.
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá äéåêðåñáéùèåß áðü åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï.
3.2
ÊïõìðéÜ
1. ÄéáêïðÞ ëåéôïõñãßáò åêôÜêôïõ áíÜãêçò
S
ÓôáìáôÜ üëåò ôéò ìïíÜäåò êáé ôéò
êéíÞóåéò çëåêôñïêïëëÞóåùí.
S
ÅðáíáöÝñåôå ôï êïõìðß äéáêïðÞò
ëåéôïõñãßáò åêôÜêôïõ áíÜãêçò,
ôñáâþíôáò ôï ðñïò ôá.
Ðñïóï÷Þ! Áõôü ìðïñåß íá ãßíåé ìüíï
áöïý åðéóêåõáóèåß ç âëÜâç ðïõ
ðñïêÜëåóå ôçí Ýêôáêôç äéáêïðÞ
ëåéôïõñãßáò.
2. Ç öïñÜ êßíçóçò åßíáé üðùò äåß÷íåé ôï
ôñéãùíéêü óýìâïëï ðÜíù óôï ôñïöïäïôéêü
(ÊáíïíéêÞ ôá÷ýôçôá).
3. Ç öïñÜ êßíçóçò åßíáé üðùò äåß÷íåé ôï
ôåôñÜãùíï óýìâïëï ðÜíù óôï ôñïöïäïôéêü
(ÊáíïíéêÞ ôá÷ýôçôá).
4. Ðñïþèçóç óýñìáôïò (ÊáíïíéêÞ ôá÷ýôçôá).
5. Áðüóõñóç óýñìáôïò (ÊáíïíéêÞ ôá÷ýôçôá).
6. Åêêßíçóç åñãáóßáò çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
7. ÄéáêïðÞ åñãáóßáò çëåêôñïóõãêüëëçóçò.
8. ÃñÞãïñç ëåéôïõñãßá åßôå ãéá:
S
Ôñïöïäïóßá çëåêôñïäßïõ (óýñìáôïò)
Þ
S
êßíçóç ðñïþèçóçò (óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ óå óõíäõáóìü ìå ôï êïõìðß
Þ
).
9. Âáëâßäá óêüíçò
S
fgc4d1ya
Áíïßãåé ôç âáëâßäá óêüíçò.
-- 72 --
10. Áõôïðñïóäéïñéæüìåíïò êïõìðß
S
Ï ÷ñÞóôçò óõíäÝåé ìüíïò ôïõ áõôü ôï êïõìðß óôçí åðéèõìçôÞ ëåéôïõñãßá,
âëÝðå ôïí ðßíáêá óôç óåëßäá 76 (Grey--Pink, Red--Blue).
S Öüñôéóç ðñßæáò: Áíþôáôç: Áíþôáôï. 100 mA, 42 V, 2W
Ðñïóï÷þ!
Ïé ëåéôïõñãßåò ãéá ôï êïõìðß 2-5 êáé 8-10 åßíáé åí åíåñãåßá üóï ÷ñïíéêü äéÜóôçìá
ôï êïõìðß åßíáé ðáôçìÝíï êÜôù.
fgc4d1ya
-- 73 --
4
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
4.1
ÃåíéêÜ
ÃåíéêÝò ïäçãßåò áóöáëåßáò üóïí áöïñÜ ôï ÷åéñéóìü áõôïý ôïõ åîïðëéóìïý
õðÜñ÷ïõí óôç óåëßäá 70, äéáâÜóôå ôéò ðñéí íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå ôïí
åîïðëéóìü.
Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá äéåêðåñáéùèåß áðü åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï.
4.2
ÓõíäÝóeéò
Êáóôáíüò
Üóðñïò
Êüêêéíï
ìðëå
fgc4i1ya
-- 74 --
5
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
5.1
ÃåíéêÜ
Ðñïóï÷Þ!
¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí ï ðåëÜôçò ìüíïò ôïõ,
êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò êÜíåé ìåôáôñïðÝò óôï ìç÷Üíçìá ãéá íá
äéïñèþóåé ôõ÷üí ëÜèç.
5.2
ÊáèçìåñéíÜ
Tçëåêïíôñüë
S
ÅëÝãîôå þóôå íá åßíáé êáèáñü ôï ôçëåêïíôñüë êáé ôá êïõìðéÜ ôïõ.
Êáèáñßóôå ôï üôáí ðáñáóôåß áíÜãêç.
Áêéíçôïðïßçóç Ýêôáêôçò áíÜãêçò
S
ÅëÝãîôå þóôå íá ìçí åßíáé áäñáíïðïéçìÝíï ôï êüêêéíï êïõìðß
áêéíçôïðïßçóçò Ýêôáêôçò áíÜãêçò.
ÊïõìðéÜ
S
ÅëÝãîôå üëá ôá êïõìðéÜ, êáé áõôü ãéá íá âåâáéùèåßôå üôé ôï ôçëåêïíôñüë
ëåéôïõñãåß óùóôÜ.
ÁíôéêáôáóôÞóôå êÜèå êïõìðß ðïõ Ý÷åé åíäå÷ïìÝíùò ÷áëÜóåé.
Êáëþäéï óýíäåóçò
S
ÅëÝãîôå þóôå ôï êáëþäéï óýíäåóçò ìåôáîý ôïõ PHH1 êáé ôïõ A2-A6 Process
Controller (PEH) åßíáé áêÝñáéï.
6
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ
Tá PHH1 åßíáé êáôáóêåõáóìÝíá êáé åëåãìÝíá óýìöùíá ìå ôéò äéåèíåßò
óôáèåñÝò ÅÍ “60 974--1” (ÉÅC “974--1”)
Aöïý ãßíåé óõíôÞñçóç Þ åðéóêåõÞ õðÜñ÷åé õðï÷ñÝùóç åê ìÝñïõò ôïõ
óõíôçñçôÞ íá âåâáéùèåß üôé ôï ðñïúüí äåí ðáñåêëßíåé áðü ôéò ðáñáðÜíù
áíáöåñüìåíåò óôáèåñÝò.
Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ
áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôïý ôïõ åã÷åéñéäßïõ.
ÊáôÜ ôçí ðáñáããåëëßá, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðïõ ôïõ ìç÷áíÞìáôïò,
áñéèìü óåéñÜò êáèþò êáé ôéò ïíïìáóßåò êáé ôïõò áñéèìïýò áíôáëëáêôéêþí
óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï óôç óåëßäá , 77. Åôóé äéåõêïëýíåôå ôçí åîõðçñÝôçóç
êáé åîáóöáëßæåôå ðáñÜäïóç óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.
fgc4m1ya
-- 75 --

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement