ESAB | LPH 35 | Instruction manual | ESAB LPH 35 Brugermanual

ESAB LPH 35 Brugermanual
LPH 35
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction Manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0349 301 026
000831
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruzioni per l’uso
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσεως
Instrukcja obsługi
Valid for serial no. 035-xxx-xxxx
1.
DEKLARASJON ............................................................................................................................ 24
2.
SIKKERHET................................................................................................................................... 24
3.
INNLEDNING ................................................................................................................................. 26
3.1 GENERELT .................................................................................................................................. 26
3.2 DOKUMENTASJONENS OMFANG ............................................................................................ 26
3.3 TEKNISK SPESIFIKASJON ........................................................................................................ 26
3.4 LPH 35 - INNPAKNINGENS INNHOLD....................................................................................... 26
4.
INSTALLERING ............................................................................................................................. 27
4.1 GENERELT .................................................................................................................................. 27
4.2 NØDVENDIG UTSTYR ................................................................................................................ 27
4.3 PLASSERING .............................................................................................................................. 27
4.4 INSPEKSJON .............................................................................................................................. 27
4.5 KOBLING AV LUFTLEDNINGER ................................................................................................ 27
4.6 TILKOBLING TIL NETTET........................................................................................................... 27
4.7 KOBLING AV UTGÅENDE LEDNINGER .................................................................................... 28
5.
BETJENING ................................................................................................................................... 30
5.1 REGULERINGSORGANER OG SIGNALELEMENTER.............................................................. 30
6.
VEDLIKEHOLD.............................................................................................................................. 31
6.1 RENSING ..................................................................................................................................... 31
7.
SKJÆRING MED PT30KK ............................................................................................................ 31
7.1 HULLINGSTEKNIKK.................................................................................................................... 32
8.
NÅR FEIL OPPSTÅR..................................................................................................................... 32
8.1 GENERELLE SKJÆRINGSPROBLEMER .................................................................................. 32
- 23 -
1.
DEKLARASJON
FORSIKRING OM SAMSVAR
Esab Welding Equipment AB, S-695 81 Laxå, Sverige, forsikrer på eget ansvar at
plasmastrømkilden LPH 35 for håndskjæring, fra serienummer 910 er i overensstemmelse med
standard EN 60974-1 i følge vilkårene i direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/EF) og standard EN
50192, EN 50199 i følge vilkårene i direktiv (89/336/EF) med tillegg (93/68/EF).
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Göteborg
99-08-30
Bo Sjöberg
Managing Director
ESAB AB
Box 8004
402 77 Göteborg
Sweden
2.
Tel: +4631 50 90 00
Fax: +4631 50 92 61
SIKKERHET
Fullt ansvar for sikkerhet av operatører som betjener utstyret og mennesker som befinner seg i nærheten
hviler på brukeren av ESABs utstyr for plasmaskjæring.
Uvørent bruk av utstyret kan føre til anormal situasjon eller forårsake skader av operatører eller
utstyret.
Alle personer som betjener utstyret for plasmaskjæring må være fullt kjent med:
-
betjeningsforskrifter
lokaliseringen av nødbrytere
utstyrets funksjoner
sikkerhetsforskrifter
plasmaskjæring
Operatøren må se til at
− ingen befinner seg på arbeidsplassen når maskinen startes
− alle personer som befinner seg utenfor arbeidsplassen er beskyttet med egnede skjermer.
Arbeidsplassen må være
− fri for maskindeler, verktøy eller andre objekter som kan hindre operatøren i hans arbeid
− gi enkel og fri adgang til nødbrytere
− fri for lufttrekk
Personlig verneutstyr
− i ethvert tilfelle må egnet verneutstyr brukes, dvs. sveisehjelm eller sveiseskjerm, ikke brennbare klær,
hansker og fottøy
− løse klær, belter, armbånd eller ringer må ikke brukes fordi de kan komme i kontakt med utstyret og
forårsake forbrenninger
Generelt
−
−
−
−
elektrisk utstyr kan bare betjenes av autorisert personale
kontroller at jordledninger er tilkoblet på korrekt måte
brannslukningsutstyr må befinne seg på lett tilgjengelig og godt markert plass
service kan ikke utføres når maskinen er i gang
- 24 -
! ADVARSEL !
SVEISING OG BUESKJÆRING KAN VÆRE FARLIG FOR OPERATØREN OG ANDRE. VÆR
FORSIKTIG UNDER SVEISING OG SKJÆRING. FØLG GJELDENDE SIKKERHETSFORSKRIFTER
FASTSATT I HENHOLD TIL PRODUSENTENS ANBEFALINGER.
ELEKTRISK STØT - Kan drepe
- installer og jorde utstyret i henhold til gjeldende forskrifter
- rør ikke spenningsførende deler eller elektroder med huden, hender eller våte hansker
- isoler deg fra jord og arbeidsstykket
- Påse at arbeidsplassen er trygg
RØYK OG GASER - Kan være helseskadelige
- Hold hodet vekk fra røyk
- Bruk ventilasjon og andre anlegg for å fjerne røyk og gasser vekk fra arbeidsplassen
LYSBUEN - Kan skade øynene og brenne huden
- Beskytt øynene og huden. Bruk sveisehjelm eller sveiseskjerm med egnede sveiseglass og vernetøy
- Beskytt andre mennesker ved å bruke egnede skjermer
BRANNFARE
- Sveisesprut kan forårsake brann. Kontroller at det ikke finnes brennbare stoffer i nærheten
MASKINFEIL - Ved maskinfeil tilkall en kvalifisert person
LES BRUKSANVISNINGEN FØR INSTALLERINGEN OG BETJENINGEN AV UTSTYRET OG FORVISS
DEG OM AT DU FORSTÅR ALT I DEN
BESKYTT DEG SELV OG ANDRE!
- 25 -
3.
INNLEDNING
! ADVARSEL !
Produsentens garantiforpliktelser annulleres hvis kunden forsøker å utbedre hvilke som helst
skader av utstyret på egen hå nd
VIKTIG. Produsenten forbeholder seg retten til endringer i utstyret uten forvarsel.
3.1 GENERELT
LPH 35 er en kompakt maskin for plasmaskjæring. Den leveres ferdigmontert og kan anvendes rett etter å bli
koblet til nettet og luftkilden. Utstyret består av strømkilden LPH 35 og brenneren til plasmaskjæring
PT30KK og kan skjære gjennom materialer opptil 12 mm tykkelse.
! ADVARSEL !
Bare ESAB Plasmarc brennere kan anvendes til å arbeide med LPH 35 PT30KK. Anvendelse av andre
brennere kan føre til elektrisk støt.
3.2 DOKUMENTASJONENS OMFANG
Denne dokumentasjon inneholder alle opplysningene som er nødvendig for å installere og betjene LPH 35.
Teknisk spesifikasjon kan være behjelpelig hvis ev. problemer dukker opp.
3.3 TEKNISK SPESIFIKASJON
Utgangsmerkestrøm
Drift* 35%
Drift* 100%
Merkestrømmens verdiområde
Tomgangsspenning
Merkespenning og inngangsstrøm (maks.)
Luftforsyning
Maks. skjæretykkelse
Dimensjoner
PT 30KK
Lengde
Høyde
Bredde
Vekt LPH 35
35A @ 94V
20A @ 88V
20÷35A
295V
3x400-415V
3~ 50/60Hz, 16A/fase
130 l/m. 3,5÷4,5bar
12 mm
610
515
255
52 kg
35A @ 94V
20A @ 88V
20÷35A
295V
3x230V
3~ 50/60Hz, 28A/fase
130 l/m. 3,5÷4,5bar
12 mm
610
515
255
53 kg
*Driften er basert på 10-minutters perioder. Driften 60% betyr at en 4-minutters pause er nødvendig etter 4minutters operasjon. Driften 100% betyr at utstyret kan betjenes kontinuerlig, uten pauser.
NB - Utstyret er attestert for:
- sikkerhetsklasse IP 23 og kan anvendes bå de inne og ute
- anvendelsesklasse S, dvs. det kan brukes der hvor faren for elektriske støt er større enn vanlig
3.4 LPH 35 - INNPAKNINGENS INNHOLD
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
Mengde
3x400V, 50Hz
3x230V, 50Hz
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Delnr.
0457 288 880
0457 288 881
0457 290 048
0457 290 071
0457 290 072
0457 288 001
0349 301 026
0349 301 007
Beskrivelse
Kilde LPH 35 med påmontert brenner 6
Kilde LPH 35 med påmontert brenner 6
Sikring 1,6A
Hurtigkobling
Klemme
Brenner til plasmaskjæring
Teknisk dokumentasjon LPH 35
Teknisk dokumentasjon PT30KK
- 26 -
4.
INSTALLERING
4.1 GENERELT
Korrekt installasjon er en forutsetning. Det er å anbefale at man studerer nøye og følger instruksene
nedenfor.
4.2 NØDVENDIG UTSTYR
Kilde for ren og tørr komprimert luft som sikrer strømning på 150l/m. ved arbeidstrykk på 3,5-4,5 bar.
Maksimalt inngangslufttrykk bør ikke overstige 7 bar.
4.3 PLASSERING
Ventilasjon er nødvendig for å sikre tilstrekkelig kjøling av kilden. LPH 35 må beskyttes fra støv, smuss og
varme. Avstanden mellom LPH 35 og veggen eller hvilket som helst objekt som hindrer luftstrømming må
være minst 300 mm.
! ADVARSEL !
Installasjon av et hvilken som helst filter fører til reduksjon av luftstrømming og kan utsette
maskinen for overoppheting. Installasjon av en hvilken som helst filterinnretning fører til tap av
garanti.
4.4 INSPEKSJON
A. Fjern innpakningen og kontroller at innretningen er intakt. I tilfelle skader eller mangler må leverandøren
(speditøren) kontaktes umiddelbart.
B. Kontroller at det ikke finnes løse deler i innpakningen før den kastes.
C. Kontroller at luftinntak og åpninger ikke er tilstoppet.
4.5 KOBLING AV LUFTLEDNINGER
For å koble luftledningen sett hurtigkoblingen og klemmen på ledningen.
4.6 TILKOBLING TIL NETTET
! ADVARSEL !
ELEKTRISK STØT KAN DREPE! Følg sikkerhetsforskrifter for å sikre maksimal beskyttelse mot
elektrisk støt. Trekk ut støpselet og slå av bryteren (i fordelingsboksen) før arbeid med elektriske
koblinger i strømkilden starter.
VIKTIG
Påse at strømkilden er tilpasset spenningen i nettet. Tilforsel av feil merkespenning kan skade
innretningen.
LPH 35 er utstyrt med 3-meters lange firelederkabler til trefasenettet. Strømtilførsel må sikres med
hovedbryter og egnede sikringer eller automatiske brytere som er tilpasset den spesifiserte
merkespenningen (se TEKNISK SPESIFIKASJON).
! ADVARSEL !
Maskinens hus må jordes. I motsatt tilfelle kan det forårsake elektrisk støt, forbrenning eller død.
- 27 -
4.7 KOBLING AV UTGÅENDE LEDNINGER
! ADVARSEL !
Før koblingen av ledninger til klemmer eller uttak slå av hovedbryteren (i fordelingsboksen) og
frakoble nettledningen fra nettet.
1. Tilkoble komprimert luft til luftinnløp.
2. Koble jording til arbeidsstykket. Kontroller om arbeidsstykket er jordet med en ledning med riktig
diameter.
Tegn. 4-1 Skjematisk tilkobling av LPH 35
- 28 -
Tegn. 4-2 Kobling av jordledninger
- 29 -
5.
BETJENING
! ADVARSEL !
ELEKTRISK STØT KAN DREPE!
− Bruk ikke innretningen uten dekkplate
− Forsyn ikke innretningen med strøm under transport
− Rør ikke munnstykket (dysen, den termiske skjermen eller elektroden) når innretning er på.
! ADVARSEL !
LYSBUEN KAN BRENNE ØYNENE ELLER HUDEN!
STØY KAN VÆRE HØRSELSKADENDE!
− Bruk sveisehjelm med sveiseglass DIN 6 eller 7
− Bruk vernetøy
ADVARSEL
Plasser maskinen minst 3 meter fra arbeidsstykket. Gnister og slagg kan skade maskinen.
5.1 REGULERINGSORGANER OG SIGNALELEMENTER
A. BRYTER (på maskinens front) slår på maskinen hvis den er innstilt på korrekt utgangsspenning skjæring (innstilling 20A eller 35A). Kontrollampen (LED) lyser grønt, viften slås på.
B. REGULERING AV UTGANGSSPENNINGEN - SKJÆRING foretas skrittvis ved hjelp av BRYTEREN
(den samme som i pkt. A); to posisjoner 20A, 35A.
C. REGULERING AV TRYKK OF LUFTSTRØM muliggjør innstilling av den ønskede trykkverdien (3,5÷4,5
bar) ved hjelp av regulatoren på frontveggen.
D. FEILKONTROLLAMPE (LED på frontveggen) lyser gult i tilfelle:
STRØMMINGSFEIL. Dette betyr for lav luftstrømming
OVEROPPHETING. Betyr overbelastning.
Vent til maskinen er avkjølt før videre betjening. Når feilen fjernes blir alle signalene slått av automatisk.
E. LYSBUEKONTROLL. (LED på frontveggen) Lyser rødt når hovedkontaktoren er stengt. NB! Dette
betyr at brenneren er under spenning (295V) og skjæringen kan startes.
Hvis kontrollampen ikke lyser rødt når knappen trykkes inn, slå maskinen øyeblikkelig av og tilkall
service.
Viktig: Lysbuekontrollampen slokner hvis operatøren ikke begynner å skjære minst 2 sekunder etter
at han har trykt inn knappen. Tiden måles automatisk, dette garanterer trygg betjening av utstyret
(kreves for utstyr i anvendelsesklasse S).
Tegn. 5.1 LPH35 - Reguleringsorganer og signalelementer
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
- 30 -
Betydning
Bryter
LED "slått på"
LED "lysbuen tent"
LED "feil"
Manometer
Lufttrykkregulator
Brenner PT 30KK
Mateledning med klemme
6.
VEDLIKEHOLD
VIKTIG!
Garanti opphører hvis kunden forsøker å rette en hvilken som helst skade på
maskinen i garantitiden.
6.1 RENSING
A. Strømkilden må regelmessig renses med tørr komprimert luft under lavt trykk. Ved smussige
arbeidsforhold må rensingen utføres oftere. Hvis dette ikke gjøres regelmessig kan ventilasjonsåpninger
tilstoppes, noe som kan føre til overoppheting.
7.
SKJÆRING MED PT30KK
Anvend følgende prosedyrer ved skjæring med PT30KK:
0
A. Hold brenneren 1 til 3 mm over arbeidsstykket og bøy den ca. 15-30 for å hindre at partikler kommer ned
i dysen. Hvis distansemåleren brukes sett den på 1-3 mm.
B. Trykk på knappen. Luften bør nå komme ut av dysen.
C. Et halvt sekund etter at knappen er trykt inn (for første gang eller etter en pause som varer minst 1
minutt) bør startbuen tenne og så bør hovedbuen komme øyeblikkelig etter. Skjæringen kan begynnes.
0
D. Ved skjæringen bør brenneren holdes i framoverrettet vinkel på 5-15 . Hvis distansemåleren ikke brukes,
må dysen holdes ca. 1-3 mm fra arbeidsstykket.
E. Når skjæringen avsluttes må knappen slippes og brenneren løftes vekk fra arbeidsstykket. Dette hindrer
at HF tennes etter at buen er slukket, noe som kan skade dysen (dobbel bue).
Viktig
Ved utskifting av dysen kontroller elektroden. Hvis krateret? er mindre enn 1,5÷2,00 mm
dypt må den skiftes ut. Arbeid med slike elektroder kan skade brenneren og kilden. Bruk
av slike elektroder fører til at dysens levetid blir betydelig kortere. Se tegn. 7-1
Tegn. 7-1 Slitasje av elektroder
Tegn. 7-2 Skjærehastighet
- 31 -
7.1 HULLINGSTEKNIKK
Tegn. 7-3 Hulling med PT30KK
8.
NÅR FEIL OPPSTÅR
8.1 GENERELLE SKJÆRINGSPROBLEMER
Nedenfor vises til generelle skjæringsproblemer og årsaker til dem. Hvis feil er forårsaket av strømkilden, se
vedlikehold av strømkilden i denne anvisningen. Hvis feilen vedvarer, kontakt ESAB’s autorisert service.
A. Utilstrekkelig penetrering
1. For lav strøm
2. For stor skjærehastighet
3. Ødelagt dyse
4. Lufttrykk ikke korrekt
4. For lav luftstrømming
B. Hovedbuen slokner
1. For liten skjærehastighet
2. Slitt elektrode
E. Ujevn bue
1. Ødelagt dyse eller elektrode
F. Ustabile skjæreforhold
1. Skjærehastighet ikke korrekt
2. Løse elektriske koblinger
3. Elektrode og/eller dyse i dårlig stand
G. Hovedbuen tenner ikke
C. Slaggdannelse
1. Slitt elektrode
(For visse tykkelser kan det vise seg umulig å få
2. Løse elektriske koblinger
snitt uten slaggdannelse)
3. Jordledning ikke koblet
1. For lav strøm
2. For stor eller for liten skjærehastighet
3. Lufttrykk ikke korrekt
4. Ødelagt dyse eller elektrode
5. For lav luftstrømming
D. Dobbel bue
H. Kort levetid av utskiftbare deler
1. Lavt lufttrykk
1. Lufttrykk ikke korrekt
2. Ødelagt dyse
2. Forurenset luft
3. Løs dyse
3. For lav luftstrømming
4. Mye sveisesprut i dysen
- 32 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising