ESAB | LPH 35 | Instruction manual | ESAB LPH 35 Användarmanual

ESAB LPH 35 Användarmanual
LPH 35
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction Manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
0349 301 026
000831
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruzioni per l’uso
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσεως
Instrukcja obsługi
Valid for serial no. 035-xxx-xxxx
1.
DEKLARATION ......................................................................................................................................... 4
2.
SÄKERHET................................................................................................................................................ 4
3.
INLEDNING................................................................................................................................................ 6
3.1 ALLMÄNT................................................................................................................................................. 6
3.2 DOKUMENTATIONENS OMFATTNING ................................................................................................. 6
3.3 TEKNISKA DATA..................................................................................................................................... 6
3.4 LPH 35-LEVERANS INNEHÅLL .............................................................................................................. 6
4.
INSTALLATION ......................................................................................................................................... 7
4.1 ALLMÄNT................................................................................................................................................. 7
4.2 NÖDVÄNDIG UTRUSTNING................................................................................................................... 7
4.3 PLACERING ............................................................................................................................................ 7
4.4 KONTROLL.............................................................................................................................................. 7
4.5 INKOPPLING AV LUFTSLANGAR .......................................................................................................... 7
4.6 ELINKOPPLINGAR PÅ PRIMÄRSIDAN.................................................................................................. 7
4.7 ANSLUTNINGAR PÅ SEKUNDÄRSIDAN ............................................................................................... 8
5.
DRIFT ....................................................................................................................................................... 10
5.1 REGLAGE OCH FUNKTIONER FÖR LPH 35....................................................................................... 10
6.
UNDERHÅLL ........................................................................................................................................... 11
6.1 RENGÖRING ......................................................................................................................................... 11
7.
SKÄRNING MED PT 30KK ..................................................................................................................... 11
7.1 SKÄRTEKNIK VID HÅLTAGNING......................................................................................................... 12
8.
FELSÖKNING .......................................................................................................................................... 12
8.1 FÖREKOMMANDE PROBLEM MED SKÄRNING ................................................................................ 12
-3-
1.
DEKLARATION
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, S-695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att
plasmaskärströmkällan LPH 35 från serienummer 910 är i överensstämmelse med standard EN
60974-1 enligt villkoren i direktiv (73/23/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 50192, EN
50199 enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG) med tillägg (93/68/EEG).
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Göteborg
99-08-30
Bo Sjöberg
Managing Director
ESAB AB
Box 8004
402 77 Göteborg
Sweden
2.
Tel: +4631 50 90 00
Fax: +4631 50 92 61
SÄKERHET
Ansvaret för säkerheten av personal som arbetar med strömkällan eller personer som finns i närheten
åligger användaren av plasmaskärutrustningen ESAB.
Felaktig drift kan leda till en onormal situation, utsätta operatörens hälsa och strömkällan för skador.
Alla personer som arbetar med utrustning för plasmaskärning skall vara bekantade med:
-
utrustningens drift
nödbrytarnas placering
utrustningens funktion
de gällande säkerhetsbestämmelserna
plasmaskärning
Operatören skall vara säker på att
-
ingen människa befinner sig i arbetsområdet då maskinen startas
samtliga personer som befinner sig i närheten av arbetsområde skall skyddas med lämplig skärm eller
draperier
Arbetsområdet skall vara
-
fritt från maskindelar, verktyg och andra objekt vilka kan störa operatören under arbetet
arrangerat på ett sådant sätt att man har obehindrat tillträde till nödbrytarna
dragfritt
Personlig skyddsutrustning
-
man skall alltid använda lämplig skyddsutrustning, dvs. skyddsglasögon, obrännbara kläder, handskar
man skall aldrig ha på sig löshängande kläder, bälten, armband, ringar o.dyl., därför att de kan fastna i
utrustningen eller orsaka brännskador
Diverse
-
enbart behörig personal får arbeta med elektrisk apparat till plasmaskärning
man skall kontrollera om jordledningarna är korrekt inkopplade
nödvändig brandutrustning skall vara lätt tillgänglig vid speciellt markerade ställen
underhåll får inte ske då maskinen är i drift
-4-
! VARNING !
SVETSNING OCH PLASMASKÄRNING KAN VARA SKADLIGA FÖR OPERATÖREN OCH DE
UTOMSTÅENDE. VAR FÖRSIKTIG UNDER SVETSNING OCH SKÄRNING. MAN SKALL ALLTID
FULLFÖLJA DE SÄKERHETSBESTÄMMELSER SOM GÄLLER I FÖRETAGET, FRAMTAGNA I ENL.
MED TILLVERKARENS ANVISNINGAR.
ELEKTRISK STÖT – Kan döda
- Installera och jorda utrustningen enligt de gällande säkerhetsbestämmelserna.
- Vidrör inte de oskyddade strömförande delarna inkl. Elektroder med naken hud, våta handskar eller
kläder.
- Isolera dig från marken och det bearbetade materialet.
- Försäkra dig om att arbetsplatsen är säker.
RÖK OCH GASER – Kan vara hälsovådliga
- Använd ventilation och/eller utsug för att hålla rök och gaser långt borta från operatörens andningzon
BÅGSTRÅLNING – Kan skada ögonen och bränna huden
- Skydda ögonen och huden. Använd lämpliga skärmar, optiska filter, ha alltid skyddskläder på dig.
- Skydda de som står bredvid dig med hjälp av lämpliga skärmar eller draperier.
BRANDFARA
- Gnistor (svets-/skärloppor) kan orsaka brand. Försäkra dig om att det inte finns något brandfarligt
material i närheten.
FELAKTIG FUNKTION – Vid felaktig funktion kalla på behörig person.
LÄS OCH FÖRSTÅ INSTRUKTIONEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING AV MASKINEN
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
-5-
3.
INLEDNING
! VARNING !
Tillverkarens alla garantiåtaganden upphör då kunden på egen hand försöker reparera eventuella fel.
OBSERVERA
Tillverkaren förbehåller sig rätten att införa ändringar utan föregående
meddelande.
3.1 ALLMÄNT
LPH 35 är en kompakt strömkälla för plasmaskärning. Levererad strömkälla är helt monterad och färdig att
använda efter inkopplingen till elnät och tryckluftsledningen. Utrustningen består av en strömkälla LPH 35
och en plasmabrännare PT 30KK, som kan skära metaller med tjocklek upp till 12 mm.
! VARNING !
Endast ESAB Plasmarc-brännare som är avsedda för System LPH 35 typ PT 30KK får användas.
I annat fall riskerar man elektriskt stöt.
3.2 DOKUMENTATIONENS OMFATTNING
Dokumentationen innehåller samtliga informationer som är nödvändiga för att installera och driva LPH 35.
Dokumentationen omfattar också tekniska data skall tjäna som ett hjälpmedel vid eventuella fel.
3.3 TEKNISKA DATA
Max skärström
vid 35% intermittens *
vid 100% intermittens*
Skärströmsområde
Tomgångsspänning
Nätanslutning och säkring trög
Erfordeligt luftflöde vid lufttryck
Max godstjocklek
Mått
PT 30KK
Längd
Höjd
Bredd
Vikt LPH 35
35A /94V
20A/88V
20-35A
295V DC
3x400-415V
3~50/60Hz, 16A/fase
130 l/min 3,5-4,5bar
12 mm
610
515
255
52kg
35A /94V
20A/88V
20-35A
295V DC
3x230V
3~50/60Hz, 28A/fase
130 l/min 3,5-4,5bar
12 mm
610
515
255
53kg
*Intermittensfaktorn baserar sig på en 10 minuters period. Intermittensen vid 35% innebär att strömkällan
måste stå stilla i 6.5 minuter efter 3.5 minuters arbete. Intermittensen vid 100% innebär att utrustningen kan
arbeta kontinuerligt.
Anm. Strömkällan har klassificerats enl följande:
- säkerhetsklass IP23 och får användas både inom- och utomhus
- skyddsklass S, innebär att den får användas på sådana ställen, där risken för elektriskt fara är högre än
normalt.
3.4 LPH 35-LEVERANS INNEHÅLL
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
Antal
3x400V, 50Hz
3x230V, 50Hz
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Art nr
0457 288 880
0457 288 881
0457 290 048
0457 290 071
0457 290 072
0457 288 001
0349 301 026
0456 301 007
Beskrivning
Strömkälla LPH 35
Strömkälla LPH 35
Säkring 1,6A
Snabbkoppling
Slangklämma
Plasmabrännare PT 30KK
Bruksanvisning LPH 35
Bruksanvisning PT 30KK
-6-
4.
INSTALLATION
4.1 ALLMÄNT
Korrekt installation är mycket viktigt för felfri och tillfredsställande drift av LPH 35. Det är viktigt att läsa
igenom och följa de nedanstående punkterna.
4.2 NÖDVÄNDIG UTRUSTNING
För skärningens ändamål krävs ren och torr tryckluft med ett flöde på 150l/min och arbetstryck 3,5-4,5 bar.
Det maximala lufttrycket vid inloppet bör inte överstiga 7 bar.
4.3 PLACERING
För att kunna säkerställa en lämplig kylning av strömkällan krävs det en lämplig ventilation. Man skall
minimera smuts-, dammängder och värmen vilka påverkar strömkällan. Man skall se till att avståndet mellan
LPH 35 och väggen (eller något annat hinder) inte är mindre än 300 mm. Detta för att luften skall kunna
strömma fritt igenom strömkällan.
VARNING
Installation eller inkoppling av något filter orsakar minskning av den genomströmmande luftens
mängd, vilket utsätter strömkällans inre för överhettning. Användning av någon som helst
filteranordning medför förlust av garantin.
4.4 KONTROLL
A. Ta bort förpackningen och kontrollera om strömkällan inte har sådana skador som kunde förbisetts vid
mottagande av LPH 35. Alla skador och felaktigheter skall omedelbart inrapporteras till leverantören
(speditören).
B. Kontrollera om det inte finns några lösa delar i förpackningen innan den kastas ut.
C. Kontrollera om alla skyddsdetaljer har tagits bort från luftinloppen och alla öppningarna.
4.5 INKOPPLING AV LUFTSLANGAR
Luftslangen skall förses den med snabbkoppling och slangklämma som levereras med utrustningen.
4.6 ELINKOPPLINGAR PÅ PRIMÄRSIDAN
! VARNING !
ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA! För att garantera maximalt skydd mot stöt skall försiktighetsmått
tillämpas. Strömbrytaren (som finns i elskåpet) skall slåss av och nätkabeln skall dras ut innan
inkopplingsarbeten inne i strömkällan påbörjas.
OBS !
Man skall kontrollera att nätspänningen överensstämmer med strömkällan. Utrustningen kan skadas
om den inkopplas till felaktig spänning
LPH 35 är försedd med 3 m 4-ledad 3-fas nätkabel. Strömförsörjningskrets skall skyddas med. strömbrytare
och lämpliga säkringar eller säkerhetsbrytare, anpassade till anslutningseffekten.
(se TEKNISKA DATA).
! VARNING !
Höljet skall vara korrekt skyddsjordat. Annars finns det risk för stöt, brännskador och död.
-7-
4.7 ANSLUTNINGAR PÅ SEKUNDÄRSIDAN
! VARNING !
Innan man påbörjar anslutning, se till att strömkällan är frånkopplad.
1. Anslut tryckluften till regulatorn.
2. Anslut återledarkabeln till det materialet som skall skäras.
Fig. 4-1. Anslutninganvisning LPH 35.
-8-
Fig. 4-2. Inkoppling av återledarkabel och jordskyddskabel
-9-
5.
-
-
DRIFT
! VARNING !
STÖT KAN DÖDA!
Plasmabrännare PT 30KK med borttagen skyddskåpa får inte användas.
Strömkällan får inte strömförsörjas under flyttning eller lyftning.
Rör inte vid någon del av brännarhuvudet (dys, elektrod, termiskt skydd) när strömkällan är
påslagen.
! VARNING !
LJUSBÅGEN KAN SKADA ÖGONEN ELLER HUDEN!
BULLER KAN SKADA HÖRSELN!
Använd svetshjälm med mörkhetsgrad 6 eller 7 DIN.
Använd ögon-, hörsel- och kroppsskydd.
VARNING
Placera LPH 35 minst 3 m från skärningszonen. Gnistor och sprut kan skada strömkällan.
5.1 REGLAGE OCH FUNKTIONER FÖR LPH 35.
A. BRYTARE (på strömkällans framsida) startar strömkällan när den ställs in på fritt vald skärström på 20A
eller 35A, Grön lysdiod indikerar att strömkällan är på och fläkten roterar.
B. STRÖMREGLERING. Stegvis med hjälp av BRYTAREN. (se under A) på 20A och 35A.
C. LUFTTESTKNAPP (på strömkällans framsida) i läget ”test” möjliggör inställning av det önskade lufttryck
3,5 –4,5 bar. Håll knappen intryckt en längre stund, detta hjälper avlägsna eventuellt kondens från
luftledningarna.
D. LYSDIODEN SOM FELINDIKERAR. (LED) Lyser gult vid:
BLOCKERAT LUFTFLÖDE. Betyder att luftflödet är för lågt (fast ljus).
ÖVERHETTNING. Betyder att den tillåtna belastningen för intermittensen har överstigits (blinkljus).
Strömkällan skall kylas innan arbetet påbörjas igen..
När orsaken har åtgärdats försvinner alla felindikeringar.
E. LYSDIOD SOM INDIKERAR BÅGTÄNDNING (på strömkällans framsida) Rött ljus betyder att
huvudkontaktor är sluten och OBS! att det är högspänning på brännaren (295V), vilket innebär att
utrustningen är klar för skärarbete.
Om man inte får någon indikering när knappen på plasmabrännaren är intryckt, skall man omedelbart
stänga av strömkällan och anlita service av fackman.
Anm. Har operatören inte påbörjat skärning under 2 sekunder efter att knappen på plasmabrännaren har
intryckts kan lysdioden som indikerar bågtändning slockna. Tiden mäts automatiskt för att säkerställa en
säker drift av utrustningen (enl. Krav för användningsklassen S).
5-1. LPH 35 reglage och funktioner
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
- 10 -
Beteckning
brytare
LED ”på”
LED ”bågen tänd”
LED ”fel”
manometer
lufttryckknapp
plasmabrännaren
PT 30KK
återlledning med klämma
6.
UNDERHÅLL
OBSERVERA: Tillverkarens alla garantiåtaganden upphör då kunden på egen hand försöker reparera
eventuella fel.
6.1 RENGÖRING
A. Strömkällan LPH 35 skall regelbundet rengöras med hjälp av torr tryckluft med sänkt tryck. Detta skall
ske oftare om strömkällan används i en smutsigare miljö. Annars kan ventilationsöppningar blockeras
vilket kan medföra överhettning.
B. Vatten eller olja skall periodiskt avtappas från vattenavskiljaren.
7.
SKÄRNING MED PT 30KK
Vid skärning med PT 30KK-brännare skall nedanstående regler följas.
o
A. Håll brännaren 3-5 mm ovanför materialet, brännaren skall vara lutad ca. 15-30 . Detta minskar risken
att sprut kommer in i dysen. Vid användning av distans skall denna ställas in mellan 5-6 mm.
B. Tryck in avtryckaren. Luften skall strömma ut från dysen.
C. Efter ca 0.1 sek skall pilotbågen starta skärbågen, vilket innebär att skärningen kan påbörjas.
o
D. När skärningen börjar skall brännaren hållas i vinkel 5-15 .
E. Vid slutet av skärningen skall avtryckaren släppas (frigöras) och brännaren lyftas bort från materialet
strax innan skärningen avslutas. Detta motverkar att HF återtänds efter bågsläckning, vilket förstör
dysen (dubbel båge).
F. Vid intermittent skärning, t.ex. vid skärning av metallnät, skall avtryckaren inte släppas.
OBS:
Vid dysbyte kontrollera alltid elektrodens skick. Om kratern är djupare än 1,5-2,0 mm, byt elektrod.
Användning av felaktig elektrod kan förstöra brännaren och strömkällan. Användning av sådana
elektroder förkortar betydligt dysens livslängd. Se fig. 7-1.
Fig. 7-1. Gräns för elektrodbyte
Fig. 7-2. Skärningshastighetens inverkan
- 11 -
7.1 SKÄRTEKNIK VID HÅLTAGNING
Fig.7-3. Skärteknik vid håltagning med PT 33KK
8.
FELSÖKNING
8.1 FÖREKOMMANDE PROBLEM MED SKÄRNING
Nedan presenteras de oftast förekommande problem med skärning samt möjliga orsaker. Om problemet inte
kan lösas kontakta fackman.
A. Otillräcklig genomskärning
1. För låg ström.
2. För hög skärhastighet.
3. Dysen är förstörd.
4. Felaktigt lufttryck.
5. För lågt luftflöde.
E. Ojämn båge
1. Skadad dys eller elektrod.
B. Skärbågen försvinner.
1. För låg skärhastighet.
2. Sliten elektrod.
F. Ostabila skärningförhållanden.
1. Felaktig skärhastighet.
2. Lösa el- eller luftledningar.
3. Elektroden och/eller dysen i dåligt skick.
G. Skärbågen tänder inte.
C. Slaggbildning.
1. Sliten elektrod.
(För vissa materialtjocklekar kan det vara omöjligt att
2. Lösa kopplingar.
skära utan slaggbildning)
3. Ej inkopplad återledning.
1. För låg ström.
2. För låg eller hög skärhastighet.
3. Felaktigt lufttryck.
4. Skadad dys eller elektrod.
5. För lågt luftflöde.
D. Dubbel båge.
1. Lågt lufttryck.
2. Dysen är förstörd.
3. Dysen är lös.
4. Sprut har fastnat på dysen.
H. Kort livslängd på slitdelar.
1. Felaktigt lufttryck.
2. Lösa kopplingar.
3. För lågt luftflöde.
- 12 -
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising