ESAB | PKB 250 | Instruction manual | ESAB PKB 250 Användarmanual

ESAB PKB 250 Användarmanual
PKB 250
PKB 400
AH 0480
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0154 117 101
000303
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SVENSKA
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
3.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Anslutning av svetsslang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
5.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dagligen eller vid behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av luftfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av elektrodledare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontering av motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Montering av motor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
8
9
10
7 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
7.1 Kontroll av eventuellt luftläckage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
TOCs
-- 3 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att svetspistol PKB
250, PKB 400 från serienummer 933 är i överensstämmelse med standard EN 50078 enligt villkoren i
direktiv (73/23/EEG).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laxå 2000--01--03
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 411924
SÄKERHET
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
bg03d1sa
-- 4 --
SE
3
INTRODUKTION
3.1
Allmänt
PKB är en tryckluftsdriven svetspistol med en tryckluftsmotor inbyggd i pistol-handtaget. En mataranordning är monterad i pistolhuset.
Med en ventil som reglerar motorns varvtal kan olika matningshastigheter väljas.
Svetspistolen finns i två varianter, PKB 250 och PKB 450. I den senare används den
utgående luften för forcerad kylning av pistolen.
Svanhals
Pistolen kan förses med en svanhalstillsats som är vridbar 360 när låsskruvarna i
pistolens matarverk lossats.
Svanhalsen ger bättre åtkomlighet vid svetsning i trånga utrymmen.
Pistolavtryckare
När avtryckaren trycks in i sitt första läge aktiveras matarenhetens strömningsrelä
och manöverströmkretsen sluts.
Vid tryckning till bottenläge öppnas luftventilen i pistolen helt och elektrodfram-matningen sker med inställt värde.
Genom att släppa något på pistolavtryckaren vid svetsning kan matning och
svetsström minskas och då bättre reglera smältan.
Ventil för inställning av matningshastighet
Elektrodhastigheten som är proportionell mot svetsströmmen, ställs in med
varvtalsregulatorn på pistolen.
Elektroddimensionen är också avgörande för svetsströmmen. Ju grövre elektrod
desto högre strömstyrka.
Varvtalsregulatorn på PKB--pistolen är graderad från 0--9. Den nollställs mot
indexpilen på pistolhusets vänstra sida. Ratten kan vridas runt ca 2.5 varv.
PKB 400 är försedd med handskydd mot värmestrålningen.
Svetsslang
Svetsslangen finns i tre längder; 5, 10 och 16 m.
3.2
Tekniska data
Svetspistol
PKB 250
PKB 400
250 A / 26.5 V
400 A / 34 V
200 A / 24 V
280 A / 28 V
0.6--1.2 mm
0.6--1.6 mm
Luftförbrukning
Max 280 l/min
Max 280 l/min
Dimensioner l x h
210 x 250 mm
210 x 260 mm
1.2 kg
1.4 kg
Tillåten belastning vid 60 % intermittens
Kolsyra CO2
Blandgas, Argon (Al--elektrod)
Elektroddiameter
Vikt
bg03d1sa
-- 5 --
SE
Svetsslang
A9--250
A9--400
250 A
400 A
0.6--1.6 mm
0.6--1.6 mm
Tillåten belastning vid 60 % intermittens
Längd: 5 m, 10 m, 16 m
Elektroddiameter
Arbetstryck
490 kPa (5
kp/cm2)
490 kPa (5 kp/cm2)
Max provtryck
735 kPa (5 kp/cm2)
735 kPa (5 kp/cm2)
OBS! Se till att pistolmotorn har rätt arbetstryck, 490 kPa (5 kp/cm2). Skulle trycket vara lägre får
motorn inte rätt varvtal och det medför för låg elektrodmatning och svetsström. Om trycket är högre
utsätts svetslangen för skadligt dynamiskt tryck.
4
INSTALLATION
4.1
Allmänt
Installationen skall utföras av behörig person.
4.2
Anslutning av svetsslang
S
Tryck in inloppsmunstycket (a), vald efter elektroddimension, i svetsslangen.
S
Öppna elektrodmatarenheten på den sida där elektrodbobinen sitter.
Lossa på låsskruven (c) i anslutningsplattan.
Anslut svetsslangen (b) till elektrodmatarenheten och drag åt låsskruven i
anslutningsplattan.
S
Tag av plastlocket (d) från pistolhuset.
Lossa på låsskruven (e) och tryck in den andra änden av slangen i pistolen.
Drag åt låsskruven och sätt dit plastlocket.
5
DRIFT
5.1
Allmänt
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
bg03d1sa
-- 6 --
SE
Svetspistol PKB 250 och PKB 400
Pistolen skall köras med fullt lufttryck (590 kPa (6 kp/cm2) ett tag innan en ny
svetspistol tas i bruk eller efter ett eventuellt motorbyte Det gäller även om
svetspistolen inte använts under en längre tid.
Genom den åtgärden löser man upp stelnad olja och fett i tryckluftsmotorn och
driftstörningar elimineras.
6
UNDERHÅLL
6.1
Allmänt
OBS!
Samtliga garantiåtagande från leverantören upphör att gälla om kunden själv
under garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
6.2
Dagligen eller vid behov
Munstycken
S
Demontera gasmunstycket.
S
Rensa från sprut på gasmunstycket,
mellanmunstycket och
kontaktmunstycket så att
skyddsgasen kan strömma fritt och kortslutningsrisken
elimineras.
S
Kontrollera att gasmunstycket är felfritt. Skadat eller slitet munstycke bör bytas
mot nytt.
S
Välj kontaktmunstycke efter elektroddimension.
S
Montera detaljerna.
S
Spraya med svetsspray snett in i gasmunstycket från två håll.
S
OBS! Spraya aldrig rakt in i munstycket.
Tryckluftsmotor
Motorn är försedd med en smörjnippel med olja för motorns smörjning.
S
Smörj motorn med en smörjspruta som
medföljer pistolen. en gång per vecka vid
normal användning,
S
Använd olja av typ Shell Super Oil 10 W/50,
ESAB‘s beställningsnummer 0151 370 001.
Matarverk
S
Tag ur och rengör pistolens matarverk vid behov
S
Smörj matarverket med några droppar olja.
bg03d1sa
-- 7 --
SE
6.3
Byte av luftfilter
För att skydda tryckluftsmotorn i svetspistolen mot föroreningar av olika slag är
PKB--pistolerna försedda med ett luftfilter.
Filtret sitter i pistolhuset. i spåret mellan de båda O--ringarna, där svetsslangen
ansluts
När ett nytt filter ska monteras måste den yttre ringen först demonteras.
S
Kontrollera att filtret sitter ordentligt fast innan O--ringen monteras.
6.4
Byte av elektrodledare
u
a
Inloppsmunstycke
u
Inloppsände
f
Tätningshylsa
x
Inblåsningshål för tryckluft
g
Utloppsmunstycke
y
Inblåsningshål för skyddsgas
h
Elektrodledare
z
O--ringar (inuti röret)
i
O--ringar
S
Lossa låsskruvarna i svetsslangens anslutningar till matarenhet och pistol och
drag ut svetsslangen.
S
Drag ut inloppsmunstycket (a) och skruva bort tätningshylsan (f) på inloppssidan
och utloppsmunstycket (g) på pistolsidan.
S
Drag ut elektrodledaren (h) från inloppsänden. Se till att O--ringarna (i) i
anslutningsdelen följer med.
S
Montera den nya elektrodledaren. Se till att svetsslangen ligger utsträckt och
kontrollera att O--ringarna i pistoländen ligger rätt i spåren. Fila lite på änden av
elektrodledaren så att den blir konisk.
S
För in den nya elektrodledaren genom pistolanslutningen. Smörj elektrod-ledaränden med lite olja eller silikonfett om det går trögt.
S
Skruva fast utloppsmunstycket i svetsslangens pistolände.
S
Justera längden på elektrodledaren vid svetsslangens inloppsände. Ledaren
kapas med en överskjutande längd av sex mm per slangmeter, (dvs för en fem
meter lång svetsslang kapas elektrodledaren 30 mm utanför svetsslangens
inloppsände).
S
För in O--ringarna runt elektrodledaren och skruva därefter fast tätningshylsan.
S
Tryck in inloppsmunstycket.
bg03d1sa
-- 8 --
SE
6.5
1
Demontering av motor
y
d
e
3
2
j
4
5
6
1. Tag av plastlocket (d) på pistolhuset. Lossa låsskruven (e) med en insexnyckel
och tag bort svetsslangen.
Avlasta fjädern (y) och lossa på skruvarna (j) som håller kontaktröret.
Demontera röret.
2. Vänd svetspistolen upp och ner. Mataranordningen (k) kan då lätt demonteras.
3. För in en dom med längdmåttet 90 mm och diametern 2 mm genom hålet för
slanganslutningen i pistolhuset.
Tryck bort rörpinnen (l) i motoraxeln, som håller motoraxelns matarrulle på plats.
bg03d1sa
-- 9 --
SE
Demontera matarrullen.
4. Demontera ev. handskydd därefter avtryckaren (m), gummihandtaget (n) och
anslutningsröret (o).
Kontrollera att rörets tre O--ringar (v) följer med.
5. Sätt fast motorhuset (p), skyddat av två träbackar i ett skruvstäd eller dyl. och
drag åt måttligt.
Skruva av det vänstergängade pistolhuset (q).
Om motorn roterar i sitt hölje kan motorn inte demonteras från pistolhuset.
Skruva då åt motorns högergängade bakstycke (s) hårdare med en fast nyckel
med nyckelvidden 28 mm.
6. Skruva av pistolhuset (q)
Samtidigt avlägsnas tätningsringens skyddshuv, (r) som är en genomskinlig
plastmanschett, från motoraxeln.
Kontrollera att manschetten är oskadad, den ska återmonteras på motoraxeln.
6.6
1
Montering av motor
2
1. Placera den nya motorn (p) mellan träbackarna och
drag åt måttligt.
Bakstycket (s) dras åt och motoraxeln förses med
en instyrningshylsa (t) för att skydda tätningsringen i
pistolhuset vid monteringen.
Skruva det vänstergängade pistolhuset på plats.
2. Lossa bakstycket (s) som är högergängat. Använd
en fast nyckel med nyckelvidden 28 mm.
Pistolhuset (q) kan nu vridas. Det är endast motor-axeln som rör sig. Motorhuset är fastskruvat.
Vrid pistolhuset så att bakstycket efter åtdragning
kommer i rätt läge för montering av anslutningsröret
(o)
3. Montera anslutningsröret (o), gummihandtaget (n),
avtryckaren (m), skyddshuven för tätningsringen,
motoraxelns matarrulle och mataranordningen.
bg03d1sa
-- 10 --
3
SE
Anslutningsröret (o) och de tre O--ringarna (v) inpassas mycket noggrant.
Gummihandtaget limmas med Bostik 292 eller likvärdigt.
7
FELSÖKNING
7.1
Kontroll av eventuellt luftläckage
Vid provet skall aggregatet köras utan elektrod och skyddsgas.
Prov 1
S
Släpp på tryckluft med ett max tryck 490 kPa (5 kp/cm2).
S
Sänk ner pistolhandtagets nedre del i en behållare med T--sprit.
Smärre läckage i form av enstaka luftbubblor åtgärdas inte.
Prov 2
S
Håll svetspistolen så att motorn är i vertikalt läge med matarverket uppåt.
S
Häll T--sprit i pistolhusets botten så att det täcker matarverket.
S
Tryck in pistolavtryckaren och kontrollera att inget luftläckage kring
tätningsringen förekommer.
Efter provet
S
Slå bort T--spriten.
S
Blås pistolen torr och ren med tryckluft.
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 113.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
bg03d1sa
-- 11 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising