ESAB MED 44 Aristo User manual


Add to my manuals
18 Pages

advertisement

ESAB MED 44 Aristo User manual | Manualzz

MED 44 Aristo

101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung

0469 805 001 00.02.08

Manuel d’instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l’uso Manual de instruções Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

Valid from Serial NO 519-- XXX--XXXX

SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45 51 57 63 3 9 15 21 27 33 39 ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69 Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.

Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.

Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rights reserved to alter specifications without notice.

Änderungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications sans avis préalable.

Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.

Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

-- 2 --

ÅËËÇÍÉÊÁ

1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ 6 ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 70 71

71

74 74 75 75

TOCy

-- 69 --

1 ÏÄÇÃÉÅÓ

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ

Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç oôé ç ðçãÞ ôñöïäóôéêü ïôáíôáñô ðñïóèÞêç EN 50199 (93/68/EEC) .

MED 44 Aristo óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ 60974--1 áðü¯ôïí áñéèìü óåéñÜò óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò 519 âñßóêåôáé óå óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò ( 73/23/EEC ) êáé ôçí ðñïóèÞêç ( 93/68/EEC ). âñßóêåôáé óå óõìöùíßá ìå ôï (89/336/EEC) êáé ôçí ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 95.10.10

Paul Karlsson Managing Director Esab Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN Tel: + 46 584 81000 Fax: + 46 584 12336

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.

S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

S Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï äÝñìá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !

-- 70 --

bm12y

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ

Ôï ìïíôÝëï Med 44 Aristo åßíáé ìßá ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò ãéá óõãêüëëçóç MIG/MAG ðïõ áðïôåëåß åîÜñôçìá ôïõ óõóôÞìáôïò Aristo. Ç ðñïþèçóç ôïõ óýñìáôïò åðéôõã÷Üíåôáé ìÝóù äýï çëåêôñïíéêÜ åëåã÷üìåíùí çëåêôñéêþí êéíçôÞñùí ïé ïðïßïé êáôåõèýíïõí ôï óýñìá óôï ðéóôüëé ìÝóù ôïõ ïäçãïý óýñìáôïò - ìÝèïäïò çëåêôñéêÞò ðñïþèçóçò.

Ç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß ìå èåôéêÞ êáé áñíçôéêÞ ðïëéêüôçôá çëåêôñïäßùí.

Ï äéáêüðôçò ôïõ ðéóôïëéïý ìðïñåß íá áóöáëßæåé çëåêôñïíéêÜ (äéðëÞ äñÜóç). Ç áëëáãÞ óýñìáôïò ìåãÜëçò äéáìÝôñïõ ãßíåôáé ðéï åýêïëç êáèþò ïé êéíçôÞñåò ìðïñïýí íá áíôéóôñáöïýí åðéôñÝðïíôáò óôï óýñìá íá êéíçèåß áíôßóôñïöá ãéá íá âãåé áðü ôï óùëÞíá óõãêüëëçóçò. Ç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò äéáèÝôåé ïëéóèáßíïõóá åêêßíçóç ãéá ïìáëÞ åêêßíçóç óå óõãêüëëçóç ìå óýñìá ìåãÜëçò äéáìÝôñïõ êáé óå óõãêüëëçóç áëïõìéíßïõ.

3.1

ÔÅ×ÍÉÊÇ ÐÅÑÉÃÑÁÖÇ

Ç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò ÷ùñßæåôáé óå äýï ôìÞìáôá. Ôï ðñþôï ðåñéÝ÷åé ôïí çëåêôñéêü åîïðëéóìü êáé åßíáé êáëõììÝíï ìå ìßá âéäùôÞ ðëÜêá. Ôï äåýôåñï ðåñéÝ÷åé ôç ìïíÜäá ðñïþèçóçò, ôç âáëâßäá ðñïóôáôåõôéêïý áåñßïõ êáé ôï ìðëüê óýíäåóçò ãéá ôï óùëÞíá óõãêüëëçóçò. ÐÜíù áðü ôï ìðëïê óýíäåóçò âñßóêåôáé ï äéáêüðôçò çëåêôñïíéêïý êëåéäþìáôïò, ï äéáêüðôçò ïëéóèáßíïõóáò åêêßíçóçò êáé ï äéáêüðôçò áíôéóôñïöÞò. Áõôü ôï ôìÞìá ðñïóôáôåýåôáé áðü Ýíá êÜëõììá ðïõ áóöáëßæåé. Ôï çëåêôñüäéï ðñïóôáôåýåôáé áðü ôç óêüíç êáé ôõ÷üí Üëëç âëÜâç ìå ìßá ôáéíßá áðü ðïëõåóôÝñá.

Ç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò êéíåßôáé áðü Ýíáí çëåêôñéêü êéíçôÞñá ï ïðïßïò Ý÷åé Ýíáí ïäçãü ìå ôÝóóåñá ñÜïõëá. Ç äéÜôáîç ïäÞãçóçò áðïôåëåßôáé áðü äýï êéíçôÞñåò óõíäåìÝíïõò óå óåéñÜ, áðü ôïõò ïðïßïõò ï êÜèå Ýíáò êéíåß Ýíá ñÜïõëï ðñïþèçóçò êáé Ýíá ñÜïõëï ðßåóçò. Ç äýíáìç ïäÞãçóçò ìïéñÜæåôáé ïìïéüìïñöá áíÜìåóá óôá äýï æåýãç ôùí ñÜïõëùí. Ôõ÷üí ïëßóèçóç ëüãù äéáöïñÜò óôéò äéáìÝôñïõò ôùí ñÜïõëùí åîïìáëýíåôáé áðü ôïõò êéíçôÞñåò. Ôá ñÜïõëá ðßåóçò åßíáé ôïðïèåôçìÝíá óå Ýíá öïñÝá ï ïðïßïò åßíáé ôïðïèåôçìÝíïò ðÜíù óå Ýíáí Üîïíá. Ï Üîïíáò åßíáé ôïðïèåôçìÝíïò ìå ôÝôïéï ôñüðï þóôå ç ðßåóç óå êÜèå æåýãïò ñÜïõëùí ðñïþèçóçò íá åßíáé ç ßäéá. Ï öïñÝáò ìðïñåß íá áöáéñåèåß åýêïëá áí ðáñáìåñéóôåß ôï öõëëùôü åëáôÞñéï. ÁíÜìåóá óôá æåýãç ôùí ñÜïõëùí õðÜñ÷åé Ýíá åíäéÜìåóï áêñïöýóéï ôï ïðïßï ðáñÝ÷åé ðñüóèåôç õðïóôÞñéîç óôï çëåêôñüäéï. Ç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò åßíáé ìïíùìÝíç áðü ôï ðåñßâëçìá.

Åîïðëéóìüò åëÝã÷ïõ

Ôá çëåêôñïíéêÜ åîáñôÞìáôá åßíáé ôïðïèåôçìÝíá óå äýï ðëáêÝôåò êõêëþìáôïò.

Ïé ðëáêÝôåò óõãêñáôïýíôáé óôç èÝóç ôïõò ìå óõíäåôÞñåò êáé âßäåò. Ç êáëùäßùóç óõíäÝåôáé ìå óõíäåôéêÜ åîáñôÞìáôá êáé õðïäï÷Ýò ðïëëáðëþí áêßäùí.

Åíáëëáêôéêïß ôñüðïé åãêáôÜóôáóçò

Ôï ìïíôÝëï Med 44 Aristo ìðïñåß íá åãêáôáóôáèåß ìå ôÝóóåñéò äéáöïñåôéêïýò ôñüðïõò: óå Ýíá ðåñéóôñåöüìåíï âñá÷ßïíá, óå Ýíáí áíôéóôáèìéóìÝíï âñá÷ßïíá, óå Ýíá ôñï÷Þëáôï Þ óå ìßá ìïíÜäá áíÜñôçóçò.

ÄéÜôáîç ðåñéóôñïöÞò

Ç äéÜôáîç ðåñéóôñïöÞò åßíáé ôïðïèåôçìÝíç óôï ðßóù ìÝñïò ôïõ ðåñéâëÞìáôïò ôçò ìïíÜäáò ðñïþèçóçò.

-- 71 --

bm12y

ÁõôÞ åðéôñÝðåé óôç ìïíÜäá ðñïþèçóçò íá ðåñéóôñÝöåôáé.

Ï ïìöáëüò ôçò ìðïìðßíáò óýñìáôïò âéäþíåôáé óôï ðÜíù ìÝñïò ôçò äéÜôáîçò ðåñéóôñïöÞò. Å÷åé ãßíåé ðñüâëåøç ãéá ìðïìðßíåò 30 êáé 44 cm.

Âñá÷ßïíáò ÁíôéóôÜèìéóçò

Ï âñá÷ßïíáò áíôéóôÜèìéóçò óôçñßæåé ôï óùëÞíá óõãêüëëçóçò þóôå íá ìçí ðÝöôåé óôï Ýäáöïò êáé óõãêñáôåß ôï âÜñïò ôïõ ðéóôïëéïý êáé ôïõ óùëÞíá óõãêüëëçóçò. Ï óùëÞíáò ðñïóôáôåýåôáé åðßóçò áðü âëÜâåò ïé ïðïßåò ìðïñåß íá óõìâïýí áí åßíáé ðåóìÝíïò óôï Ýäáöïò ôïõ óõíåñãåßïõ. Ï óùëÞíáò êáôåõèýíåôáé óå Ýíá âñá÷ßïíá ï ïðïßïò ìðïñåß íá ôñáâç÷ôåß ðñïò ôá êÜôù óå ìßá ïñéæüíôéá èÝóç Þ íá áíáóçêùèåß ðñïò ôá ðÜíù óå êáôáêüñõöç èÝóç.

Ôñï÷Þëáôï

Ç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò ìðïñåß íá åîïðëéóôåß ìå ìßá ðëÜêá óôï ðßóù ìÝñïò óôçí ïðïßá åíóùìáôþíåôáé Ýíáò Üîïíáò ìå Ýíáí åëáóôéêü ôñï÷ü óå êÜèå Üêñï. ÁõôÞ ç äéÜôáîç ÷ñçóéìåýåé óáí öïñåßï ãéá ôç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò ç ïðïßá ìðïñåß íá ñõèìéóôåß áíåîÜñôçôá áðü ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò. Ôï ôñï÷Þëáôï äéáèÝôåé åðßóçò äýï ôñï÷ïýò êÜôù áðü ôçí ìðñïóôéíÞ ðëÜêá ôçò ìïíÜäáò ðñïþèçóçò óýñìáôïò.

ÌïíÜäá áíÜñôçóçò

Ç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò ìðïñåß íá åîïðëéóôåß ìå ìßá ìïíÜäá áíÜñôçóçò ç ïðïßá åðéôñÝðåé óôç ìïíÜäá ðñïþèçóçò óýñìáôïò íá áíáñôçèåß ðÜíù áðü ôï ÷þñï åñãáóßáò. Ç ìïíÜäá áíÜñôçóçò åßíáé ôïðïèåôçìÝíç óôïí ðåñéóôñåöüìåíï âñá÷ßïíá Þ óôï ôñï÷Þëáôï äßðëá óôïí ïìöáëü ôçò ìðïìðßíáò óýñìáôïò.

Ðñïóôáôåõôéêü ÊÜëõììá Ìðïìðßíáò

Ãéá ôçí ðñïóôáóßá ôçò ìðïìðßíáò óýñìáôïò äéáôßèåôáé Ýíá ðëáóôéêü ðñïóôáôåõôéêü ìðïìðßíáò óáí Ýíá ðñüóèåôï åîÜñôçìá ãéá ìðïìðßíåò 30 êáé 44 cm (äåßôå ôïí êáôÜëïãï ôùí áíôáëëáêôéêþí).

ÌïíÜäá ÏäÞãçóçò

Äýï êéíçôÞñåò Óõíå÷ïýò Ñåýìáôïò ìüíéìïõ ìáãíÞôç ìå åíóùìáôùìÝíïõò ïäçãïýò óðåéñþìáôïò.

Ïìöáëüò ìðïìðßíáò

ÄéÜìåôñïò ïìöáëïý ÌÞêïò ïìöáëïý ø 51,5 mm 100 mm

ÐÑÏÓÅÎÔÅ!

Ãéá íá áðïöýãåôå ãëßóôñçìá êáé ðÝóéìï ôçò ìðïìðßíáò çëåêôñïäßïõ áðü ôçí ðëÞìíç - áóöáëßóôå ôçí ìðïìðßíá ìå ôçí êüêêéíç ìðåôïýãéá, üðùò äåß÷íåé ç ðñïåéäïðïéçôéêÞ åôéêÝôá ðïõ âñßóêåôáé äßðëá óôçí ðëÞìíç.

Ôá÷ýôçôá Ðñïþèçóçò

0-22 m/min, Üðåéñá ìåôáâáëëüìåíç

×ñüíïò ÌåôÜêáõóçò

Ïôáí äéáêïðåß ç äéáäéêáóßá ôçò óõãêüëëçóçò ç çëåêôñïìáãíçôéêÞ âáëâßäá êáé ôï ñåëáß ôçò êýñéáò ðçãÞò ñåýìáôïò ðáñáìÝíïõí åíåñãïðïéçìÝíá ìÝ÷ñé íá

-- 72 --

bm12y

áêéíçôïðïéçèïýí ïé ïðëéóìïß ôïõ êéíçôÞñá ðñïþèçóçò. Áõôü åìðïäßæåé ôï çëåêôñüäéï íá êïëëÞóåé óôï ôåìÜ÷éï ðïõ óõãêïëëÜôáé.

Ñõèìéæüìåíç ìåôáîý 20-500 ms. (ÑõèìéóìÝíç óôá 100 ms êáôÜ ôçí ðáñÜäïóç).

Áñ÷éêüò/Ôåëéêüò Êáèáñéóìüò ìå ÁÝñéï

Ï áñ÷éêüò/ôåëéêüò êáèáñéóìüò ìå áÝñéï ìðïñåß íá ñõèìéóôåß áíÜìåóá óå 0-5 äåõôåñüëåðôá. Ôá ðïôåíóéüìåôñá åßíáé ôïðïèåôçìÝíá óôçí ðßóù ðëÜêá.

Ìðñïóôéíüò ðßíáêáò

Óôïí ìðñïóôéíü ðßíáêá õðÜñ÷ïõí êïõìðéÜ ãéá ÷åéñïêßíçôï áñ÷éêü êáèáñéóìü ìå áÝñéï êáé ðñïþèçóç êñýïõ óýñìáôïò.

ÕðÜñ÷åé åðßóçò ìßá õðïäï÷Þ ãéá ôçí ôïðïèÝôçóç ôïõ óåô ôïõ ðñïóáñìïãÝá ãéá ôï ðéóôüëé A9E.

Óõíå÷þò ñõèìéæüìåíç A ðßåóç óôÜèìçò èïñýâïõ

58 dB

ÄéáóôÜóåéò êáé ÂÜñïò

ÌxÐxÕ mm ÂÜñïò 456x323x254 20 kg bm12y

-- 73 --

4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

Óýíäåóç

ÔÜóç: 42 V, 50-60 Hz

Ñåýìá óõãêüëëçóçò

Ï óõíäåôÞñáò ôïõ êáëùäßïõ óõãêüëëçóçò åßíáé ðñïóáñìïóìÝíïò óôï ìðëïê óýíäåóçò ìå Ýíá ìðïõëüíé M10.

ÓõíäÝóåéò åëÝã÷ïõ

Ôï êáëþäéï Ý÷åé 23 ðõñÞíåò ìå Ýíá óõíäåôÞñá 23 áêßäùí ï ïðïßïò óõíäÝåôáé óôïí áíïñèùôÞ óõãêüëëçóçò.

Ôçëå÷åéñéóôÞñéï

Óôï ìðñïóôéíü ìÝñïò ôçò ìïíÜäáò ðñïþèçóçò óýñìáôïò õðÜñ÷åé ìßá õðïäï÷Þ 23 áêßäùí ãéá ôï ôçëå÷åéñéóôÞñéï óôçí ïðïßá óõíäÝïíôáé ïé óõóêåõÝò ôçëå÷åéñéóìïý.

ÓõíäÝóåéò áåñßïõ

ÁêñïóùëÞíéï ø 6 mm.

Ðéóôüëé óõãêüëëçóçò

ÊïéíÞ óýíäåóç óôï ìðëïê óýíäåóçò ãéá ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò, ôï ñåýìá åëÝã÷ïõ, ôï ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï êáé ôçí ðñïþèçóç óýñìáôïò.

5 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

Ç ôáêôéêÞ óõíôÞñçóç åßíáé óçìáíôéêÞ ãéá ïìáëÞ êáé áîéüðéóôç ëåéôïõñãßá.

S S Ï êáèáñéóìüò êáé ç áíôéêáôÜóôáóç ôùí öèáñìÝíùí åîáñôçìÜôùí ôïõ ìç÷áíéóìïý ðñïþèçóçò óýñìáôïò ðñÝðåé íá ãßíåôáé ôáêôéêÜ ãéá íá åîáóöáëßóåôå ðñïþèçóç óýñìáôïò ÷ùñßò ðñïâëÞìáôá.

Óçìåéþóôå üôé õðåñâïëéêÞ ðßåóç ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ãñÞãïñç öèïñÜ óôá ñÜïõëá ðßåóçò, óôá ñÜïõëá ðñïþèçóçò êáé óôïí ïäçãü óýñìáôïò.

ÐÑÏÓÏ×Ç!

ÅðåéäÞ óôá ðåñéóôñåöüìåíá ìÝñç äéáôñÝ÷åôå êßíäõíï íá ìáãêþóåôå ôá äÜêôõëÜ óáò, ãé’ áõôü íá ðñïóÝ÷åôå ðïëý.

-- 74 --

bm12y

6 ÁÎÅÓÏÕÁÑ

Ìðïñïýí íá óõíäåèïýí ïé ðáñáêÜôù óõóêåõÝò ôçëå÷åéñéóìïý:

5 ÐÅÑÉÏ×ÅÓ ÅËÅÃ×ÏÕ ARISTO

Ãéá åíáëëáãÞ ìåôáîý 5 ñõèìßóåùí ðáñáìÝôñùí ðïõ åßíáé ðñïãñáììáôéóìÝíåò áðü ðñéí, ìå äõíáôüôçôá ñýèìéóçò ìßáò ðáñáìÝôñïõ (ôÜóç).

ÅËÅÃ×ÏÓ ÓÕÍÅÑÃÁÓÉÁÓ ARISTO

Ìå ìç âçìáôéêü Ýëåã÷ï ôçò ôá÷ýôçôáò ðñïþèçóçò óýñìáôïò êáé ôçò ôÜóçò üôáí ÷ñçóéìïðïéåßôå ñåýìá óõãêüëëçóçò MIG/MAG ãéá óõãêüëëçóç MMA êáé TIG.

Óõíäõáóìüò óõñìÜôùí, ñÜïõëùí ðñïþèçóçò êáé áêñïöõóßùí Áñ. áíôáëëáêôéêïý ÄéÜìåôñïò

ø

Óýñìáôïò A Ôýðïò óýñìáôïò B C D Áêñïöýóéï åîüäïõ

455 417--001 *) 333 163--885

Áêñïöýóéï åéóüäïõ

156 602--001 *) 156 602--002 332 318--001 332 318--002

ÅíäéÜìåóï

156 603--001 *) 156 603--002 332 322--001 332 322--002 ø ø ø ø ø ø 2,0 3,5 2,0 Pl 4,0 Pl 2,4 Fe 4,0 Fe ø ø ø ø 2,0 Pl 4,0 Pl 2,4 Cu 4,0 Cu 0,8--1,6 2,0--2,4 0,8--1,6 1,6--2,4 1,2--2,0 2,4--3,2 0,8--1,2 1,6--2,4 1,2--2,0 2,4--3,2 X X X X X X

ÖïñÝáò

366 941--880 366 941--881 366 941--882 366 902--883 366 902--880 366 902--881 366 902--882 No. 1 HD No. 2 No. 3 No. 4 HD HD HD 0,8--1,6 1,4--2,4 1,2--2,0 2,4--3,2 X X

ÑÜïõëï ðñïþèçóçò

366 966--880 *) 366 966--881 366 966--882 366 966--883 No. 1 No. 2 No. 3 No. 4 0,8--1,6 1,4--2,4 1,2--2,0 2,4--3,2 X X

A

=Fe

B

=Ss *) ÔõðïðïéçìÝíï

C

=Al

D

=Óýñìá ìå ðõñÞíá (ÏäïíôùôÜ ñÜïõëá) HD=Heavy Duty (ÂáñÝùò Ôýðïõ) (ìå ñïõëåìÜí) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

Ïôáí êÜíåôå ôçí ðáñáããåëßá ôùí áíôáëëáêôéêþí ðáñáêáëïýìå äçëþóôå ôï ìïíôÝëï ôïõ ìç÷áíÞìáôïò, ôïí áñéèìü óåéñÜò êáé ôï üíïìá êáé ôïí áñéèìü ôùí áíôáëëáêôéêþí. Áõôü áðëïðïéåß ôçí áðïóôïëÞ êáé åîáóöáëßæåé óùóôÞ ðáñÜäïóç.

-- 75 --

bm12y

Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma Schema Esquema Schema Esquema Ó÷Þì á óýíäåóçò Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ

bm12e12a

-- 76 --

bm06e001

Reservdelsförteckning Reservedelsfortegnelse Reservedelsliste Varaosaluettelo Spare parts list Ersatzteilliste Liste de pièces détachées Reserveonderdelenlijst Lista de repuestos Elenco ricambi Lista de peças sobressalentes Ðßíáêáò áíôáëëáêôéêþí ìåñþí ÐÉíáÊÁÓ áíôáëëáêôéêÙí ìåñÙí Notes Ordering no.

Denomination

0369 341 880 MED 44 Aristo

C = Component designation in the circuit diagram

bm12s001 bm12s12a

-- 77 --

bm12s12a

-- 78 --

bm12s002

bm12s12a

-- 79 --

bm12s003

457 546--001 bm12s12a

-- 80 --

bm12s004

332 420--880

156 701--001 2195 043--02 192 238--333 156 597--001 2152 012--12 341 035--880 2195 043--07 192 238--491 156 688--001 191 548--005 192 238--291 156 706--001 192 238--331 156 696--001 156 688--001 bm12s005 bm12s12a

-- 81 --

156 681--880 332 650--880

146 967--881 156 657--881 466 530--880 bm12s12a

-- 82 --

bm02s007

156 682--880

156 668--880 146 967--881 192 866--002 156 680--001 156 678--001

156 746--880

466 530--880 156 676--001 156 664--881 156 674--881 156 721--002 bm12s011 156 660--002 156 686--003 156 686--004 156 686--002 156 686--005 156 661--002 156 686--001 2121 086--41 192 847--003 bm12s12a 192 855--001 156 658--001 bm12s012

-- 83 --

ESAB subsidiaries and representative offices

Europe AUSTRIA

ESAB Ges.m.b.H

Vienna--Liesing Tel: +43 1 888 25 11 Fax: +43 1 888 25 11 85

BELGIUM

S.A. ESAB N.V.

Brussels Tel: +32 2 745 11 00 Fax: +32 2 726 80 05

THE CZECH REPUBLIC

ESAB VAMBERK s.r.o.

Prague Tel: +420 2 819 40 885 Fax: +420 2 819 40 120

DENMARK

Aktieselskabet ESAB Copenhagen--Valby Tel: +45 36 30 01 11 Fax: +45 36 30 40 03

FINLAND

ESAB Oy Helsinki Tel: +358 9 547 761 Fax: +358 9 547 77 71

FRANCE

ESAB France S.A.

Cergy Pontoise Tel: +33 1 30 75 55 00 Fax: +33 1 30 75 55 24

GERMANY

ESAB GmbH Solingen Tel: +49 212 298 0 Fax: +49 212 298 204

GREAT BRITAIN

ESAB Group (UK) Ltd Waltham Cross Tel: +44 1992 76 85 15 Fax: +44 1992 71 58 03 ESAB Automation Ltd Andover Tel: +44 1264 33 22 33 Fax: +44 1264 33 20 74

HUNGARY

ESAB Kft Budapest Tel: +36 1 20 44 182 Fax: +36 1 20 44 186

ITALY

ESAB Saldatura S.p.A.

Mesero (Mi) Tel: +39 02 97 96 81 Fax: +39 02 97 28 91 81

THE NETHERLANDS

ESAB Nederland B.V.

Utrecht Tel: +31 30 248 59 22 Fax: +31 30 248 52 60

NORWAY

AS ESAB Larvik Tel: +47 33 12 10 00 Fax: +47 33 11 52 03

POLAND

ESAB Sp.z.o.o

Warszaw Tel: +48 22 813 99 63 Fax: +48 22 813 98 81

PORTUGAL

ESAB Lda Lisbon Tel: +351 1 837 1527 Fax: +351 1 859 1277

SLOVAKIA

ESAB Slovakia s.r.o.

Bratislava Tel: +421 7 44 88 24 26 Fax: +421 7 44 88 87 41

SPAIN

ESAB Ibérica S.A.

Alcobendas (Madrid) Tel: +34 91 623 11 00 Fax: +34 91 661 51 83

SWEDEN

ESAB Sverige AB Gothenburg Tel: +46 31 50 95 00 Fax: +46 31 50 92 22 ESAB International AB Gothenburg Tel: +46 31 50 90 00 Fax: +46 31 50 93 60

SWITZERLAND

ESAB AG Dietikon Tel: +41 1 741 25 25 Fax: +41 1 740 30 55

North and South America ARGENTINA

CONARCO Buenos Aires Tel: +54 11 4 753 4039 Fax: +54 11 4 753 6313

BRAZIL

ESAB S.A.

Contagem--MG Tel: +55 31 333 43 33 Fax: +55 31 361 31 51

CANADA

ESAB Group Canada Inc.

Missisauga, Ontario Tel: +1 905 670 02 20 Fax: +1 905 670 48 79

MEXICO

ESAB Mexico S.A.

Monterrey Tel: +52 8 350 5959 Fax: +52 8 350 7554

USA

ESAB Welding & Cutting Products Florence, SC Tel: +1 843 669 44 11 Fax: +1 843 664 44 58

Asia/Pacific AUSTRALIA

ESAB Australia Pty Ltd Ermington Tel: +61 2 9647 1232 Fax: +61 2 9748 1685

CHINA

Shanghai ESAB A/P Shanghai Tel: +86 21 6539 7124 Fax: +86 21 6543 6622

INDIA

ESAB India Ltd Calcutta Tel: +91 33 478 45 17 Fax: +91 33 468 18 80

INDONESIA

P.T. Esabindo Pratama Jakarta Tel: +62 21 460 01 88 Fax: +62 21 461 29 29

MALAYSIA

ESAB (Malaysia) Snd Bhd Selangor Tel: +60 3 703 36 15 Fax: +60 3 703 35 52

SINGAPORE

ESAB Singapore Pte Ltd Singapore Tel: +65 861 43 22 Fax: +65 861 31 95 ESAB Asia/Pacific Pte Ltd Singapore Tel: +65 861 74 42 Fax: +65 863 08 39

SOUTH KOREA

ESAB SeAH Corporation Kyung--Nam Tel: +82 551 2 89 81 11 Fax: +82 551 289 88 63

THAILAND

ESAB (Thailand) Ltd Samutprakarn Tel: +66 2 393 60 62 Fax: +66 2 748 71 11

UNITED ARAB EMIRATES

ESAB Middle East Dubai Tel: +971 4 338 88 29 Fax: +971 4 338 87 29

Representative offices BULGARIA

ESAB Representative Office Sofia Tel/Fax: +359 2 974 42 88

EGYPT

ESAB Egypt Dokki--Cairo Tel: +20 2 390 96 69 Fax: +20 2 393 32 13

ESAB Welding Equipment AB SE--695 81 LAXÅ SWEDEN Phone +46 584 81 000 Fax +46 584 123 08 www.esab.com

ROMANIA

ESAB Representative Office Bucharest Tel/Fax: +40 1 322 36 74

RUSSIA--CIS

ESAB Representative Office Moscow Tel: +7 095 937 98 20 Fax: +7 095 937 95 80 ESAB Representative Office St Petersburg Tel: +7 812 325 43 62 Fax: +7 812 325 66 85

Distributors

For addresses and phone numbers to our distrubutors in other countries, please visit our home page

www.esab.com

000930

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement