ESAB | NEW-TECH XL 6-13 ADC | Instruction manual | ESAB NEW-TECH XL 6-13 ADC Användarmanual

ESAB NEW-TECH XL 6-13 ADC Användarmanual
SVENSKA
INNAN SVETSNING
• Kontrollera att hjälmen har monterats på korrekt sätt och att den blockerar helt allt
infallande ljus. Ljus ska endast kunna komma in i hjälmen genom öppningen med det
elektrooptiska svetsfiltret på hjälmens framsida.
• Förvisa dig om att solceller och fotooptiska sensorer inte är täckta med något främmande
föremål eller med smuts, vilket kan påverka filtrets normala funktion.
• Justera hjälmen på huvudet så att den sitter så bekvämt som möjligt att du har största
möjliga synfält.
• Kontrolera filtrets rekommenderade skyddsnivå för svetsaplikationen och ställ in elektrooptiska filtret efter behov (se tabellen med de rekommenderade skyddsnivåerna).
• Byt ut elektrooptiska svetsfilter med eventuella funktionsfel (kontrollera att det elektrooptiska svetsfiltret mörknar när svetsbågen tänds) eller fysiska skador.
Om dessa vilkor inte är fullföljda fungerar produkten inte som den skall och skall
inte användas.
SÄKERHETSÅTGÄRDER
• Placera aldrig svetshjälmen eller det elektrooptiska svetsfiltret på hett underlag.
• Repade eller skadade skyddskärmar bör bytas ut med jämna mellanrum mot originalskärmar från ESAB. Innan du använder den nya skyddskärmen ska du se till att eventuell
skyddsfolie har avlägsnats från båda sidorna.
• Använd NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus endast vid temperatur mellan -10°C och +60°C.
• Utsätt inte det elektrooptiska filtret för vätskor och skydda det mot smuts.
• Följs inte dessa instruktioner så förlorar garantin genast dess giltighet. ESAB tar inte
något ansvar för problem som kan uppstå från andra applikationer än svetsning, eller
om instruktionerna inte följts noggrant. NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus svetshjälm har
tillverkats för att skydda svetsarens ansikte mot stänk och farligt ultraviolett och infraröd
strålning som sker under svetsningsprocessen. För andra skyddsbehov använd lämplig
skyddsutrustningen.
• Använd endast original ESAB reservdelar. Vid behov kontakta din ESAB representant.
• Material som kommer i kontakt med huden kan orsaka en allergisk reaktion hos känsliga
personer.
• En svetshjälm som bärs ovanpå vanliga glasögon kan utgöra en skaderisk för användaren på grund av att hjälmen trycker mot glasögonen.
• Om varken hjälmen eller skyddsskärmen är B-märkta, gäller endast märket S.
FÖRVARING
När filtret inte används, borde det förvaras torrt och vid en temperatur mellan -20°C till
+65°C. Om filtret förvaras under en längre tid vid en temperatur som överstiger 40°C,
kan batteriets livstid förkortas. Vi rekommenderar att filtrets solceller hålls i mörkret för
att stänga av filtret. Detta kan uppnås enkelt, genom att placera filtret uppochner på
förvaringshyllan.
UNDERHÅLL OCH RENGÖRING
Det är alltid nödvändigt att hålla solcellerna rena från damm och stänk: De kan rengöras
med hjälp av en mjuk duk eller en tygbit blött i milt rengöringsmedel (eller sprit). Använd
aldrig starka lösningsmedel som aceton. ESAB filtren bör alltid vara skyddade på bägge
sidorna med skyddsglas (polykarbonat eller CR39), även de bör rengöras med en mjuk
duk eller en tygbit. Om skyddsglasen skadas på något sätt så måste de ersättas omgående.
25
SE
För maximal effektivitet och din egen säkerhet. Var god, läs den här informationen noggrant innan användning.
SE
SVETSHJÄLMEN
MONTERING AV HJÄLM OCH HUVUDSTÄLLNING
1. För in skruvarna (A) genom öppningarna i huvudställningen (D)
2. För in huvudställningen (D) i hjälmstommen (F) som figur 1 visar och tryck skruvarna (A)
genom den rektangulära öppningen i hjälmstommen.
3. Sätt lutningsjusteringen (B) på höger sida mellan skruv (A) och hjälmsstomme (F). Kontrollera att den smala pinnen är insatt i något av de tre hålen i hjälmstommen. Välj rätt hål
för maximal bekvämlighet.
4. Dra åt alla muttrar (C) och skruvar (A). Innan du drar åt dem, placera hjälmen på det
bekvämaste avståndet från filteröppningen genom att använda de två rektangulära hålen
som finns I hjälmskalet.
5. Läge på huvudet (D) kan justeras med hjälp av den bakre ratten (E) till att passa alla
huvudens storlekar. Tryck in ratten och håll fast under vridning, och släpp när du känner
att läge på huvudet är så bekvämt som möjligt, så att ratten låser sig i rätt ställning.
A
D
B
C
C
E
F
Figur 1
Svetshjälmen är utrustad med ett utbytbart svettband. Svettbanden finns tillgängliga hos din lokala handlare.
HJÄLMEN OCH MONTERINGSSYSTEMET
1. Sätt fast metallfjädern i ramens öppningar, som visas på figur 2, men endast på ena sidan.
2. För metallfjäderns krok in i den sidan som redan finns kopplad till ramen. För fjäderns
krok in i hålet i det inre, övre hörnet av hjälmmens filteröppning, som visas på figur 3.
3. För den andra kroken i det andra hålet och fäst den lediga änden av fjädrarna i öppningarna på andra sidan av ramen.
Figur 2
Figur 3
VARNING
NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus svetshjälm har designats till att vara så användarvänlig som möjligt och
därmed behöver den inte tas isär vid byte av skyddsglas och svetsfilter. Vi avråder bestämt att ta isär hjälmen om inte särskilda behov föreligger, då denna procedur kräver avancerade handgrep.
26
1. Lösgör låsfjädern av metall (1.).
2. Placera det inre skyddsglaset på insidan
av det elektrooptiska filtret, som visas i
figur (2.a). För det elektrooptiska filtret med
det inre skyddsglaset in mellan ramen och
metallfjädern tills det elektrooptiska filtret
sitter fast i hållaren med hjälp av metallfjädern (2.b). Anslutnigskabeln skall vara flyttad
till höger sida under insättningen av det
elektrooptiska filtret, för att undvika att kabeln
hamnar under låsfjädern.
3. Lyft hjälpramen tillsammans med svetsfiltret
och sätt det yttre skyddsglaset på plats (3.).
4. Sänk hjälpramen tillsammans med svetsfiltret
(4.a) och sätt fast låsfjädern av metal (4.b).
5. Tryck försiktigt yttre delen av kontrollstommen med elektroniska plattan genom hjälmens sidöppning (5.a). Placera den i korrekt
position genom att först föra in delen med
batterierna uppåt på hjämens insida (5.b).
Batterierna skall stå lätt lutade mot hjälmen.
6. Inre delen av kontrollstommen skall placeras
i sin position från riktning som visas enligt
pilen i steg 6. Pilen visar öppningen som
batterierna skall föras in genom innan inre
delen av kontrollstommen placeras i korrekt
position (6.). Pressa försiktigt yttre delen av
kontrollstommen så att den blir korrekt insatt
i sin position.
7. Skruva in skruvarna (7.).
8. Sätt in de två batterierna och slut batterilocket över batterierna (8.).
2.a
1.
2.b
3.
4.a
4.b
2
1
5.a
5.b
8.
6.
7.
Figur 4
27
SE
MONTERING AV SVETSFILTER OCH SKYDDSGLAS
BYTE AV SKYDDSGLAS
1. Lösgör låsfjädern av metall (1.).
2. Ta bort det inre skyddsglaset och ersätt med
ett nytt (2.).
3. Lyft hjälpramen tillsammans med svetsfiltret
(3.a), ta bort det yttre skyddsglaset och ersätt
med ett nytt (3.b).
4. Sätt hjälpramen med svetsfiltret på plats (4.a)
och fastgör den med låsfjädern (4.b).
1.
SE
2.
VARNING
3.a
3.b
Vid montering av hjälmen och svetsfiltret, eller vid
ersättning av skyddsglas, måste du förvisa dig att
alla delar sitter fast på plats och att inget ljus kommer in i hjälmen. Kommer ljus in i hjälmen på något
sätt ändå, upprepa proceduren tills problemet är
löst, annars får hjälmen inte användas för svetsning.
Innan insättning av nya skyddsglas, avlägsna alltid
skyddsfilmen från båda sidorna av glaset (Figur 6).
4.a
4.b
Figur 5
Figur 6
BATTERIBYTE
När lysdioden som är placerad på inre delen av kontrollstommen börjar blinka är
detta en varning om att batterierna bör bytas.
1. Öppna batterilocket (1.).
2. Pressa de två stiften i riktning mot batterierna så att batterierna trycks ut (2.).
3. Avlägsna batterierna och ersätt dem med
nya. Tryck tillbaka de nya batterierna till sin
position i batterihĺllarna (3.a.) och slut batterilocket (3.b.).
1.
2.
28
3.a
3.b
Figur 7
ELEKTROOPTISKA SVETSFILTRET
FUNKTION
ESAB-s elektro-optiska svetsskyddsfilter verkar genom att en optisk ljusslutare av
flytande kristaller stänger av det intensiva synliga ljuset som uppkommer vid svetsning
och skyddar svetsarens ögon. I kombination med det permanenta passiva IR/UV filtret,
skyddar det mot farligt infrarött (IR) och ultraviolett (UV) ljus. Skyddet mot farlig strålning
finns oavsett skuggningsnivå eller potentiell missfunktion av filtret, upp till den högsta
skuggningsnivån som finns markerad på produkten.
SE
ANVÄNDNINGSOMRÅDE
ESAB filter är anpassade för alla typer av elektrisk svetsning: täckta elektroder, MIG/
MAG, TIG/WIG, plasma svetsning och skärning, utom laser och gassvetsning.
FUNKTIONER
Skuggning:
NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus elektrooptiska filtret är klart att använda. Kolla graden av
skyddet som behövs för ett specifikt svetsarbete och välj den rekommenderade graden
av skuggning med justeringsratten. NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus har två skuggningsnivåer, i.e. 6-8 och 9-13. de kan väljas med ratten »Range«, som är placerad på filtret.
Den yttre knappen för justeringen av skyddsnivåns olika märkningar (plus och minus).
Det valda läget med ratten »Range«, definierar nivån som används för tillfälle.
Justering av känslighet:
De flesta svetsnings applikationer kan utföras med svetsljus känslighet satt på maximum.
Den maximala känslighetsnivån är passande för svetsningsarbeten med låg ström, TIG,
eller särskilda applikationer. Intensiteten av svetsljus måste dämpas i speciella ljusmiljöer
eller för att undvika oönskad trigg. En enkel regel för en optimal inställning är att börja
med maximal skuggning os sedan gradvis sänka skuggnigsgraden tills filtret enbart
reagerar på svetslågan och utan att orsaka störande trigg på grund av ljusmiljön (direkt
solljus, intensiv artificiell ljus, närliggande svets bågar etc.).
Justering av tidsfördröjningen:
Fördröjning av öppnings tiden kan justeras från 0,2 till 0,8 sekunder. En kortare fördröjning av öppnings tiden rekommenderas vid punktsvetsnings och en längre fördröjning vid
applikationer som använder starkare ström. Längre fördröjningar kan också användas för
TIG svetsning med svagare ström för att undvika öppning av filtret vid tillfällig blockering
av ljuslinjen till sensorerna med t. ex. en hand, lampa, etc.
Funktion svetsning/slipning:
NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus elektro-optiska filtret kan kan användas både vid
svetsning och slipningsarbeten. Genom att välja position »Grind«, kopplas filtret bort och
reagerar inte på eventuella gnistor vid slipning. Innan återgången till svetsning, måste
ratten vridas tillbaka till position »Weld«.
29
REKOMMENDERAD SKUGGNINGSNIVÅ FÖR OLIKA SVETSNINGSAPPLIKATIONER
(EN 379)
Figur 8
STRÖM I AMPERE
SVETSNINGSPROCESS
1,5
6
10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
Täckta elektroder
8
MAG
9
8
8
TIG på alla metaller och legeringar
9
11
10
10
9
MIG på tunga metaller
12
11
12
11
4
Mikroplasma bågsvetsning
5
6
12
7
8
9
12
12
10 11
9
Skärning med plasmastråle
13
11
11
13
13
13
12
10
14
13
12
10
10
Båg-lufts urgröpning
13
11
10
MIG på lätta legeringar
SE
10
9
14
14
14
15
13
11
12
LJUSSPRIDNINGS KURVA
Spridning
T[%]
100
Figur 9
10
Ljust läge:
Nivå 4
Mörkt läge: Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
Nivå
1
0,1
0,01
0,001
6
7
8
9
10
11
12
13
0,0001
300
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1300 1400
λ[nm]
Våglängd
BESKRIVNING AV NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus FILTRETS NUMRERING
1. Solceller
7. Ratt för reglering av skuggning
2. Fotosensorer (fotodioder)
8. Omkopplare för svetsning och slipning
3. Filter kapsling
9. Justering av skuggningen
4. Aktiv ljusfilter med flytande kristall
10. Justering av känsligheten
5. Utbytbara batterier
11. Justering av öppningens tidsfördröjning
6. Batteritestare (led diod)
8.
AD
ay
el
D
9.
ity
itiv
ns
Se
SH
9
6
11.
5.
E 13
10
7
8
G
rin
d
d
el
W
6.
10.
ESAB V613 XL
2.
6-8
9-13
4/6-8/9-13 BL 1/1/1/1/EN379
1.
2.
1.
2.
7.
3.
3.
4.
4.
30
Figur 10
TEKNISKA DATA
Modell
V613 XL ADC plus
Skärm area
97 x 68 mm
145 g
Vikt
Skuggning i öppet läge
4
Skuggning i stängt läge
6-8 / 9-13
0,15 ms
Omkopplingstid vid 23°C
0,2 - 0,8 s
SE
Brytningstid
UV16 / IR16
UV/IR skydd
-10°C / +60°C
Temperatur verkningsgrad
TIG känlighet
förhöjd
solceller + 2 utbytbara lithiumbatterier
Energikälla
TECKENFÖRKLARING
V613 XL ADC plus Benämning på det automatiska svetsglaset
BH2
Benämning på svetshjälmens skal
4 / 6-8 / 9-13
4 - skuggnings nivåer i öppet läge
6-8 / 9-13 - skuggnings nivåer i stängt läge
BL
Tillverkarens ID kod
1/1/1/1
Optiska klasser (optisk kvalitet, spridning, homogenitet, vinkelformigt beroende)
EN 379
Standardens nummer
EN 175
Standardens nummer
EN 166
Standardens nummer
S
Utökad hållbarhet
B
Medelstor energibelastning
CE
CE märke
DIN GS
Symbol för DIN och GS
DIN Plus
Symbol för DIN Plus
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Anmält organ för CE-märkning: DIN Certco, Alboinstrasse 56, D-12103 Berlin, 0196
31
ORIGINAL RESERVDELAR
Code
Artikel
0700 000 270
y
ela
D
ity
tiv
nsi
Se
SH
9
6
AD
E 13
10
7
8
G
eld
W
rin
d
Kasett NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus
ESAB 613 XL
6-8
9-13
0700 000 269
Hjälpram NEW-TECHTM
0700 000 220
Låsfjäder av metall NEW-TECHTM
0700 000 221
Komplett hjälm NEW-TECHTM
0700 000 222
Set med inställningsknappar NEW-TECHTM
0700 000 223
8
Hjälmstomme NEW-TECHTM 6-13 XL ADC plus
32
SH
9
6
AD
E 13
10
7
SE
4/6-8/9-13 BL 1/1/1/1/EN379
Svettbandband NEW-TECHTM
0700 000 226
Svettband comfort NEW-TECHTM
0700 000 231
Nackkudde NEW-TECHTM
0700 000 232
Skyddsskärm
Främre skyddsglas NEW-TECHTM
(CR39 110 x 90 mm)
0701 416 354
Skyddsskärm
Främre skyddsglas NEW-TECHTM
(PC 110 x 90 mm)
0700 000 227
Skyddsskärm
Inre skyddsglas NEW-TECHTM
(PC 107,5 x 71,5 mm)
0700 000 268
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising