ESAB | Origo™ Arc 250 | Instruction manual | ESAB Origo™ Arc 250 Brugermanual

ESAB Origo™ Arc 250 Brugermanual
DK
ESAB
TM
Origo Arc
250/300/400
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d΄instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruzioni per l΄uso
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσεως
Инструкция
Instrukcja obslugi
Návod k používání
Kezelési utasítások
0700 160 033
Valid for serial no. 316-xxx-xxxx
DK
1
2
3
DIREKTIV ........................................................................................... 12
SIKKERHED........................................................................................ 12
INDLEDNING ..................................................................................... 14
3.1 Udstyr .......................................................................................... 14
3.2 Anvendelsesområde .................................................................... 14
4
TEKNISKE DATA ............................................................................... 14
4.1 Statiske egenskaber..................................................................... 15
5
INSTALLATION .................................................................................. 16
5.1 Placering ...................................................................................... 16
5.2 Forholdsregler ved løft ................................................................ 16
5.3 Nettilslutning ................................................................................. 16
6
DRIFT .................................................................................................. 17
6.1 Start .............................................................................................. 17
6.2 Beskyttelse mod overbelastning .................................................. 17
7
VEDLIGEHOLDELSE ........................................................................ 17
8
FEJLFINDING .................................................................................... 18
9
RESERVDELSBESTILLING ............................................................... 18
TM
Skema Origo Arc 250/300 .....................................................................131
TM
Skema Origo Arc 400 .............................................................................131
Reservedelsfortegnelse .............................................................................132
11
DK
1
DIREKTIV
OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING
TM
ESAB Welding Equipment AB, S-695 81 Laxå, Swerige, erklærer på eget ansvar, at svejsestrømkilde Origo Arc
250/300/400 fra serienummer 316 000 0001 er i overensstemmelse med standarden EN 60974-1, ifølge
betingelserne i direktiv (73/23/EØF) med tillæg (93/68/ EØF) og standarden EN 50199, ifølge betingelserne i direktiv
(89/336/EEC) med tillæg (93/68/EØF).
Laxå 2003
Henry Selenius
Vice President
ESAB AB ARC Equipment
695 81 Laxå
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: +46 584 411924
SIKKERHED
Det er brugeren af ESAB – svejseudstyr, som har det endelige ansvar for de ansvar for at de personer,
som arbejder med systemet eller i nærheden af det, overholder alle gældende sikkerhedsforskrifter.
Sikkerhedsforskrifterne skal opfylde de krav, der stilles til denne type svejseudstryr. Nedenstående råd
bør følges i tillæg til de normale regler, der gælder for arbejdspladsen.
Al betjening skal udføres af uddannet personale, der er omhyggeligt instrueret i svejseudstyrets
funktion. Ved betjeningsfejl kan der opstå farlige situationer, så svejseren kommer til skade eller
udstyret bliver beskadiget.
1. Alt personale, som arbejder med svejseudstyret, skal være omhyggeligt instrueret i:
• dets betjening
• placering af nødstop
• dets funktion
• gældende sikkerhedsforskrifter
• svejsning
2. Svejseren skal sørge for:
• at der ikke opholder sig uvedkommende inden for svejseudstyrets arbejdsområde, indem det
sættes i gang.
• at ingen personer står ubeskyttet, når lysbuen tændes
3. Arbejdsområdet skal:
• være passende for opgaven
• være fri for træk
4.
Personligt beskyttelsesudstyr
• Brug altid det foreskrevne personlige beskyttelsesudstyr som f.eks. beskyttelsesbriller,
brandsikkert arbejdstøj og beskyttelseshandsker.
• Vær omhyggelig med aldrig at bære løstsiddende beklædning, tørklæder, armbånd, ringe
el.lign., som kan hænge i eller forårsage brandskader.
5. Øvrigt
• Kontroller, at returlederen er korrekt tilsluttet.
• Indgreb i elektriske komponenter må kun foretages af autoriseret personale.
• Nødvendigt udstyr til ildslukning skal være lettilgængeligt og tydeligt markeret.
• Smøring og vedligeholdelse af svejseudstyret må ikke udføres under drift.
12
DK
ADVARSEL
SVEJSNING OG SKÆRING KAN VÆRE FARLIGT FOR BÅDE SVEJSER OG OMGIVELSER.
DERFOR SKAL DER UDVISES FORSIGTIGHED VED SVEJSNING OG SKÆRING. FØLG TIL
ENHVER TID VÆRKSTEDETS OG ARBEJDSGIVERENS ANVISNINGER, SOM BL.A. ER BASERET
PÅ FØLGENDE INFORMATIONER.
ELEKTRISK STØD - Kan være dræbende
Svejseudstyret skal installeres og jordforbindes ifølge de til enhever tid gældende forskrifter i
•
“Stærkstrømsreglementet” og “Fællesregulativet”.
• Rør aldrig ved spændingsførende dele eller elektroder med bare hænder eller iført våde eller fugtige handsker
eller vådt tøj.
• Sørg for under arbejdet selv at være isoleret fra jorden og/eller arbejdsemnet,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
• Sørg for at stå støt og sikkert.
RØG OG GAS – Kan være sundhedsfarligt
• Hold angistet væk fra svejserøgen.
• Brug ventilation og udsugning af svejserøg.
SVEJSE-/SKÆRELYS – Kan ødelægge øjnene og give forbrændinger
• Beskyt øjnene og kroppen. Brug svejsehjelm med foreskrevet filtertæhed og beskyttende beklædning.
• Skærm af mod dem, der arbejder rundt omkring, med skærme eller forhæng.
BRANDFARE
• Gnister kan forårsage brand. Sørg derfor for at, der ikke er antændelige genstande i nærheden af
svejsepladsen.
STØJ – Kraftig støj kan skade hørelsen
• Beskyt ørerne. Brug høreværn eller anden beskyttelse af hørelsen.
• Advar folk i nærheden om risikoen.
VED FUNKTIONSFEJL – Kontakt en fagmand
LÆS BRUGSANVISNINGEN OMHYGGELIGT IGENNEM INDEN INSTALLATION OG IBRUGTAGNING.
BESKYT DIG SELV OG ANDRE!
ADVARSEL!
Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem inden
installation og ibrugtagning
ADVARSEL!
Anvend ikke strømkilden til optøning af frosne rør.
OBS! Dette produkt er kun beregnet til lysbuesvejsning.
Elektrisk udstyr må ikke smides ud med det almindelige affald!
Ifølge EU-direktiv 2002/96/EF om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) og dets
gennemførelse i henhold til national lov skal udtjent elektrisk udstyr indsamles separat og afleveres til
et miljøvenligt genvindingsanlæg. Som ejer af udstyret skal du skaffe dig oplysninger fra vores locale
repræsentant om godkendte indsamlingssystemer.
Ved at overholde dette direktiv yder du en indsats for miljøet og for menneskers sundhed!
13
DK
3
INDLEDNING
TM
TM
TM
Origo Arc250, Origo Arc300 og Origo
svejsning med beklædte elektroder.
3.1
Arc400 strømkilder med bevægelig kerne til
Udstyr
Svejsestrømkilden leveres komplet med hovedkabel (5 m) og brugsanvisning.
3.2
Anvendelsesområde
Svejsestrømkilden leverer jævnstrøm og kan bruges til at svejse de fleste typer legeret
og ikke-legeret stål, rustfrit stål og støbejern.
TM
TM
Origo Arc250 og Origo Arc300 egner sig til svejsning med beklædte elektroder med
TM
en diameter på 1,6 til 5 mm, og Origo Arc400 kan anvendes med elektroder med en
diameter på op til 6 mm.
4
TEKNISKE DATA
TM
Origo
Arc 250
TM
Origo
Arc300
TM
Origo
Arc400
Tilladt belastning
40% intermittens
100% intermittens
250A/30V
140A/25,6V
285A/31,4V
150A/26V
400A/36V
230A/29,2V
Indstillingsområde
50A/22V-250A/30V
55A/22,2V-300A/32V
65A/22,6V-400A/36V
Tomgangsspænding
65-75V
65-75 V
70-80V
Åben kredsstrøm
Effektfaktor cosϕ
(ved maks. strøm)
Kapslingsklasse
Anvendelsesklasse
Vægt
Dimensioner:
Bredde
Dybde
Højde
Højde med håndtag
490W
0,52
590W
0,54
750W
0,58
IP23
S
98kg
IP23
S
105 kg
IP23
S
158kg
544mm
510mm
615mm
930mm
544mm
510mm
615mm
930mm
560mm
570mm
770mm
1020mm
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angiver den tid i procent af en 10-minutters periode, som man kan svejse
ved en bestemt belastning.
Kapslingsklasse
IP-koden angiver kapslingsklasse, dvs. graden af beskyttelse mod indtrængning af faste
genstande og vand. Udstyr mærket IP 23 er beregnet til indendørs og udendørs brug.
Application class
S
Symbolet
indebærer, at svejsestrømkilden er beregnet til anvendelse i rum med
forhøjet elektrisk fare.
14
DK
4.1
Statiske egenskaber
OrigoTM Arc250
Origo TM Arc300
(
(
5
Origo TM Arc400
INSTALLATION
Installationen skal udføres af en faguddannet person.
ADVARSEL!
Dette produkt er beregnet til industriel anvendelse. Ved brug i husholdningen kan dette produkt
forårsage radiostøj. Det er brugerens ansvar at tage de nødvendige forholdsregler.
15
DK
BEMÆRK!
Tilslut strømkilden til elnet med en netimpedans på Zmax eller lavere. Ved højere
netimpedans er der risiko for, at der opstår flimmer i belysningsarmaturer.
Zmax (Ω)
TM
0,18
0,11
0,08
Origo Arc250
TM
Origo Arc300
TM
Origo Arc400
5.1
Placering
Anbring svejsestrømkilden så nedkølingsluften har fri passage (luft suges ind i apparatet
gennem et gitter på bagsiden).
5.2
Forholdsregler ved løft
5.3
Nettilslutning
•
Kontrollér at svejsestrømkilden er indstillet til den gældende netstrøm før
apparatet tilsluttes.
Netkablet forbindes med tilslutningsblokken XT1 (vha. terminalerne L1, L2 og L3)
og PE-terminalen.
Sørg for at tilslutningsblokkene XT1 og XT2 er dimensioneret korrekt i forhold til
den anvendte netspænding. (Ved levering er svejsestrømkilden beregnet til
netspænding på 3 x 400-415 V, 50 Hz.
Forbind netkablet med netspændingskilden iht. gældende bestemmelser og
installér passende sikringer i sikringsskabet.
•
•
•
TM
Origo Arc250
Netspænding (V)
Fasestrøm I effektiv (A)
Sikring træg (A)
Tværsnit, netkabel (mm2)
50/60 Hz
230
34
35
4x6
50 Hz
400-415
19,5
20
4x4
16
60 Hz
440-460
17
20
4x4
50 Hz
500
15,5
16
4x2,5
60 Hz
550
15,5
16
4x2,5
DK
TM
Origo Arc300
Netspænding (V)
Fasestrøm I effektiv (A)
Sikring træg (A)
2
Tværsnit, netkabel (mm )
TM
Origo Arc400
Netspænding (V)
Fasestrøm I effektiv (A)
Sikring træg (A)
2
Tværsnit, netkabel (mm )
6
50/60 Hz
230
36
35
4x6
50 Hz
400-415
21
25
4x4
60 Hz
440-460
18
20
4x4
50 Hz
500
16
16
4x2,5
60 Hz
550
16
16
4x2,5
50/60 Hz
230
56
63
4x10
50 Hz
400-415
32
35
4x6
60 Hz
440-460
28
35
4x6
50 Hz
500
25
25
4x4
60 Hz
550
25
25
4x4
DRIFT
Generalle sikkerhedsforskrifter for håndtering af dette udstyr findes på side 12.
Læs disse, inden du anvender udstyret.
6.1
•
•
Start
Start svejsestrømkilden ved at sætte strømafbryderen til ”I”. Den hvide
lysindikator tændes og blæseren går i gang.
Indstil svejsestrømmen vha. betjeningshåndtaget foran på apparatet. Viseren
angiver den valgte svejsestrøm. Følg anvisningerne for anbefalet svejsestrøm
som angivet på elektrodepakningen.
Forbind svejse- og returkabler med terminalerne mærket + og – foran på
strømkilden. Polariteten vendes ved at bytte om på svejse- og
returkabelforbindelserne. Forbind returkablet med arbejdsemnet.
Strømkilden er nu klar til svejsning.
6.2
Beskyttelse mod overbelastning
•
•
Termostaten forhindrer overophedning af svejsestrømkilden. De gule lysdioder bliver
tændt ved overophedning. Indstillingerne stilles automatisk ind på ny så snart
strømkilden er blevet tilstrækkeligt afkølet.
7
VEDLIGEHOLDELSE
Regelmæssig vedligeholdelse er vigtig mhp. pålidelig og sikker drift.
Obs!
Samtlige garantiforpligtelser fra leverandørens side ophører, hvis kunden selv i
garantiperioden udfører indgreb i produktet for at athjælpe eventuelle fejl.
17
DK
7.1
Eftersyn og rengøring
Det er normalt tilstrækkeligt at blæse svejsestrømkilden ren regelmæssigt med tør,
komprimeret luft ved reduceret tryk. I støvede og snavsede omgivelser bør
svejsestrømkilden rengøres oftere.
Om nødvendigt smøres kæde og kædehjul med varmebestandigt smørefedt. Ved
behov kan glidefladerne på lækagekernerne også smøres med et tyndt lag af dette
smørefedt.
8
FEJLFINDING
Nedenstående punkter bør kontrolleres før apparatet sendes til en autoriseret
servicetekniker.
Ingen svejsebue
Fejl
•
•
•
Svejsestrømmen
svejsning
bliver
afbrudt
under •
•
Den termiske afbryder udløses ofte
•
Dårligt svejseresultat
•
9
Udbedring
Sørg før at der er tændt for
afbryderkontakten.
Kontrollér at svejse- og returkablerne
er forbundet korrekt.
Sørg for at svejsestrømmen er korrekt
indstillet.
Kontrollér om den termiske afbryder er
blevet udløst (den gule lysindikator på
frontpanelet er tændt).
Kontrollér sikringerne for
netspændingsforsyningen.
Kontrollér at mærkedataene for
svejsestrømkilden ikke er blevet
overskredet (overbelastning af
strømkilden).
Kontrollér at der anvendes korrekte
elektroder.
RESERVDELSBESTILLING
TM
Origo Arc 250/300/400 er konstruerede og testede i henhold til international og
europæisk standard IEC/EN 60 974-1 og EN 50 199. Efter udført service eller
reparation påhviler det den udførende serviceinstans at kontrollere, at produktet
ikke afviger fra den ovennævnte standard.
Reservedele bestilles hos nærmeste ESAB-repræsentant, se sidste side i denne
publikation. Ved bestilling bedes produkttype, serienummer samt benævnelser og
reservedelsnumre ifølge reservedelsfortegnelsen oplyst.
Dette letter ekspeditionen og sikrer korrekt leverance.
18
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising