ESAB | Origo™ Arc 250 | Instruction manual | ESAB Origo™ Arc 250 Brugermanual

ESAB Origo™ Arc 250 Brugermanual
ESAB
TM
Origo Arc
250/300/400
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d΄instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Instruzioni per l΄uso
Manual de instruções
Οδηγίες χρήσεως
Инструкция
Instrukcja obslugi
Návod k používání
Kezelési utasítások
0700 160 033
Valid for serial no. 316-xxx-xxxx
NO
1
2
3
DIREKTIV ........................................................................................... 20
SIKKERHET ........................................................................................ 20
INNLEDNING ..................................................................................... 22
3.1 Utstyr ........................................................................................... 22
3.2 Bruksområde ................................................................................ 22
4
TEKNISKE DATA ............................................................................... 22
4.1 Statiske kjennetegn ...................................................................... 23
5
INSTALLERING ................................................................................. 24
5.1 Plassering .................................................................................... 24
5.2 Løfteanvisning .............................................................................. 24
5.3 Strømtilkopling............................................................................... 24
6
DRIFT .................................................................................................. 25
6.1 Oppstart......................................................................................... 25
6.2 Overbelastningsvern ..................................................................... 25
7
VEDLIKEHOLD .................................................................................. 25
8
FEILSØKING ...................................................................................... 26
9
BESTILLING AV RESERVEDELER ................................................... 26
TM
Skjema Origo Arc 250/300 ....................................................................... 27
TM
Skjema Origo Arc 400 .............................................................................. 27
19
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM SAMSVAR
TM
ESAB Welding Equipment AB, S-695 81 Laxå, Sverige forsikrer på eget ansvar, at sveisestrømkilde Origo Arc
250/300/400 fra serienummer 316 000 0001 er i overensstemmelse med standard EN 60974-1, i følge vilkårene i
direktiv (73/23/EF) med tillegg (93/68/ EF) og standard EN 50199, i følge vilkårene i direktiv (89/336/EF) med tillegg
(93/68/EF).
Laxå 2003
Henry Selenius
Vice President
ESAB AB ARC Equipment
695 81 Laxå
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: +46 584 411924
SIKKERHET
Brukeren av ESAB – sveiseutstyr, har hovedansvaret for at de sikkerhetstiltak som angår de ansatte
som bruker utstyret eller som oppholder seg i nærheten av det, blir iverksatt. Sikkerhetstiltakene må
oppfylle de krav som blir stilt til denne typen sveiseutstryr. Denne anbefalingen kan ses som et tillegg til
standardforskriftene som gjelder for arbeidsplasen.
Utstyret må bare brukes av ansatte som har satt seg godt inn i i sveiseutstyrets funksjon. Feil bruk kan
føre til en farlig situasjon som kan skade operatøren og ødelegge utstyret.
1. Alt personale som arbeider med sveiseutstyret, må ha satt seg godt inn i:
• bruken
• nødstoppens plassering
• funksjon
• gjeldende sikkerhetsforskrifter
• sveising
2. Operatøren må sørge for:
• at uvedkommende ikke befinner seg innenfor sveiseutstyrets arbeidsområde, før det startes.
• at ingen personer står uten verneutstyr når lysbuen blir tent.
3. Arbeidsplassen må:
• være egnet for sveisearbeid
• være trekkfri
4.
Personlig verneutstyr
• Bruk alltid anbefalt personlig verneutstyr som f.eks. vernebriller, flammesikkert tøj
vernehansker.
• Bruk ikke løstsittende plagg, f.eks. skjerf, armbånd, ringer og lignende som kan bli sittende fast i
utstyret eller farårsake brannsår.
5. Annet
• Kontroller at de angitte returledninger er godt tilkoplet.
• Arbeid på elektriske enheter må bare utføres av en kvalifisert elektriker.
• Brannslokkingsutstyr må være lett tilgjengelig og godt synlig.
• Smøring og vedlikehold av sveiseutstyret må ikke gjøres under drift.
20
NO
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE. VÆR DERFOR
FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL
VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
• Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
• Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
• Isoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket,
f eks ved brug af fodtøj med gummisål.
• Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS– Kan være helsefarligt
• Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
• Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og-gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER – Kan skade øynene og brenne huden
• Beskytt øynene og kroppen. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
• Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
• Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander inærheten av
sveiseplassen.
STØY –Overdreven støj kan skade hørselsen
• Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
• Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL – Ta kontakt med fagmann
LES OG FORSTA BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES.
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
ADVARSEL!
Les og forstå bruksanvisningen før utstyret
installeres og brukes.
ADVARSEL! Strømkilden må ikke brukes til å tine frosne rør.
OBS! Dette produkt er kun beregnet for buesveising.
Ikke kast elektriske produkter sammen med vanlig avfall!
I henhold til direktiv 2002/96/EF om kasserte elektriske og elektroniske produkter og
gjennomføringen av direktivet i samsvar med nasjonal lovgivning skal elektriske produkter
som har nådd slutten av sin levetid innsamles separat og leveres til et miljøvennlig
gjenvinningsanlegg. Som eier av produktet skal du innhente informasjon om godkjente
innsamlingssystemer fra vår lokale representant.
Ved anvendelse av dette direktivet gjør du en innsats for miljøet og menneskers helse!
21
NO
3
INNLEDNING
TM
TM
TM
Origo Arc250, Origo Arc300 og Origo Arc400 er strømkilder med bevegelig kjerne
som er beregnet på sveising med mantelelektroder.
3.1
Utstyr
Strømkilden for sveising leveres fullstendig med strømledning (5 meter) og håndbok.
3.2
Bruksområde
Strømkilden for sveising forsyner likestrøm som gjør det mulig for deg å sveise de
fleste legerte eller ulegerte typer stål, rustfritt stål og støpejern.
TM
TM
Origo Arc250 og Origo Arc300 er egnet for sveising med mantelelektroder med
TM
diameter på mellom 1,6 og 5 mm og Origo Ar400 kan brukes med diameter på opptil
6 mm.
4
TEKNISKE DATA
TM
Origo
Arc 250
TM
Origo
Arc 300
TM
Origo
Arc 400
Tillatt belastning
40% intermittens
100% intermittens
250A/30V
140A/25,6V
285A/31,4V
150A/26V
400A/36V
230A/29,2V
Innstillingsområde
50A/22V-250A/30V
55A/22,2V-300A/32V
65A/22,6V-400A/36V
Tomgangsspenning
Åpen krets-effekt
Ytelsesfaktor cosϕ
(ved maks strømstyrke)
Beskyttelsesklasse
Anvendelsesklasse
Vekt
Mål:
Bredde
Dybde
Høyde
Høyde med håndtak
65-75V
490W
0,52
65-75 V
590W
0,54
70-80V
750W
0,58
IP23
S
98kg
IP23
S
105 kg
IP23
S
158kg
544mm
510mm
615mm
930mm
544mm
510mm
615mm
930mm
560mm
570mm
770mm
1020mm
Intermittensfaktor
Intermittensfaktoren angir den prosentvise tiden av en af en timinuttersperiode, som man kan
sveise med en viss belastning.
Beskyttelseklasse
IP-koden angir beskyttelsesklasse d.v.s. graden av beskyttelse mot inntrengning av faste
gjenstander og vann. Apparater merket IP 23 er beregnet både for bruk innendørs og utendørs.
Bruksklasse
S
Symbolet
innebærer at sveisestrømkilden er konstruert for bruk på steder hvor det er
større elektrisk fare.
22
NO
4.1
Statiske kjennetegn
OrigoTM Arc250
Origo TM Arc300
(
(
5
Origo TM Arc400
INSTALLERING
Installasjonen skal foretas av kvalifisert person.
ADVARSEL!
Dette produktet er tiltenkt industriell bruk. I hjemmemiljøer kan dette produktet
forårsake radiostøy. Det er brukerens ansvar å ta de nødvendige forholdsregler.
23
NO
OBS!
Kople strømkilden til et strømnett med en nettimpedans på Zmax eller lavere. Ved
høyere nettimpedans foreligger risiko for flimring i belysningsarmaturer.
TM
Origo Arc250
TM
Origo Arc300
TM
Origo Arc400
5.1
Zmax (Ω)
0,18
0,11
0,08
Plassering
Plasser strømkilden for sveising slik at det ikke er noe som hindrer kjøleluften (luft som
trekkes inn i maskinen gjennom grillen bakpå) fra å strømme gjennom den.
5.2
Løfteanvisning
5.3
Strømtilkopling
•
Kontroller at strømkilden for sveising er tilkoblet den tilgjengelige
hovedstrømforsyningen før den kobles til strømnettet.
Strømledningen kobles til koblingsblokken XT1 (ved hjelp av polene L1, L2 og
L3) og polen PE.
Påse at koblingsblokkene XT1 og XT2 er riktig koblet for den
nettstrømspenningen som brukes. (Den medfølgende strømkilden for sveising er
koblet for nettspenning på 3x400–415 V, 50 Hz).
Koble hovedstrømledningen til hovedstrømforsyningen i henhold til relevant
reglement og monter riktige sikringer i hovedsikringsboksen.
•
•
•
TM
Origo Arc 250
Nettspenning (V)
Fasestrøm I effektiv (A)
Sikring treg (A)
Tverrsnitt strømkabel (mm2)
50/60 Hz
230
34
35
4x6
50 Hz
400-415
19,5
20
4x4
24
60 Hz
440-460
17
20
4x4
50 Hz
500
15,5
16
4x2,5
60 Hz
550
15,5
16
4x2,5
NO
TM
50/60 Hz
230
36
35
4x6
50 Hz
400-415
21
25
4x4
60 Hz
440-460
18
20
4x4
50 Hz
500
16
16
4x2,5
60 Hz
550
16
16
4x2,5
TM
50/60 Hz
230
56
63
4x10
50 Hz
400-415
32
35
4x6
60 Hz
440-460
28
35
4x6
50 Hz
500
25
25
4x4
60 Hz
550
25
25
4x4
Origo Arc 300
Nettspenning (V)
Fasestrøm I effektiv (A)
Sikring treg (A)
2
Tverrsnitt strømkabel (mm )
Origo Arc 400
Nettspenning (V)
Fasestrøm I effektiv (A)
Sikring treg (A)
2
Tverrsnitt strømkabel (mm )
6
DRIFT
Generelle sikkerhetsbestemmelser for betjening av dette utstyret finnes på side
20. Les disse før utstyret tas i bruk.
6.1
Oppstart
•
•
Start strømkilden for sveising ved å sette av/på-bryteren i stilling "I". Den hvite
lampen tennes og viften startes.
Still inn sveisestrømmen ved hjelp av sveiven på forsiden. Valgt sveisestrøm
vises på skiven. Følg anvisningene på elektrodepakken for å finne anbefalt
sveisestrøm.
Koble sveise- og returkablene til polene som er merket med + og - på forsiden av
strømkilden. Du kan vende om polariteten ved å bytte om koblingene av sveiseog returkabler. Koble returkabelen til arbeidsstykket.
Strømforsyningen er nå klar for sveising.
6.2
Overbelastningsvern
•
•
Termostaten forhindrer overoppheting av strømkilden for sveising. Den gule LEDlampen tennes ved overoppheting. Den tilbakestilles automatisk så snart strømkilden er
nedkjølt.
7
VEDLIKEHOLD
Regelmessig vedlikehold er viktig for pålitelig og sikker drift.
OBS!
Alle leverandørens garantiforpliktelser opphører å gjelde hvis kunden selv i løpet av
garantitiden foretar inngrep i produktet for å rette opp eventuelle feil.
25
NO
7.1
Kontroll og rengjøring
Det holder vanligvis at du jevnlig blåser strømforsyningen for sveising ren med tørr
trykkluft med redusert trykk. I støvede og skitne miljø skal strømkilden for sveising
rengjøres oftere.
Der det skulle være nødvendig, skal du smøre kjeden og kjedehjulet med
varmebestandig smørefett. Når det er behov for det, kan også de glidende overflatene
av lekkasjekjernene smøres med et tynt lag av dette smørefettet.
8
FEILSØKING
Prøv disse anbefalte kontrollene og inspeksjonene før du kontakter autorisert
servicetekniker.
Ingen bue.
Type feil
•
•
•
Sveisestrømmen brytes under sveisingen.
•
•
Varmesikringen utløses ofte.
•
Dårlig sveiseresultat.
•
9
Måling
Kontroller at av/på-bryteren er på.
Kontroller at sveise- og returkabler er
riktig tilkoblet.
Påse at innstilling for sveisestrøm er
riktig.
Kontroller om varmesikringen har blitt
utløst (den gule LED-lampen på
frontpanelet er på).
Kontroller sikringene på
hovedstrømforsyningen.
Kontroller at kapasiteten angitt på
strømkilden for sveising ikke
overskrides (overbelastning av
strømforsyningen).
Kontroller at riktige elektroder brukes.
BESTILLING AV RESERVDELER
TM
Origo
Arc 250/300/400 er konstruert og utprøvet ifølg internasjonal og
europeisk standard IEC/EN 60 974-1 og EN 50 199. Etter utført service eller
reparasjon er det utførende serviceinstans sitt ansvar å påse at produktet ikke
avviker fra ovennevnte standard.
Reservedeler bestilles gjennom nærmeste ESAB-representant, se siste side i denne
publikasjonen. Når du bestiller, vennligst oppgi produkttype, serienummer samt
benevnelse og reservedelsnummer i henhold til reservedelsfortegnelse.
Det forenkler ekspederingen og sikrer riktig leveranse.
26
NO
Schema Skema Skjema Johdotuskaavio Diagram Schaltplan Schéma Schema
Esquema Schema Esquema Σχήµα σύνδεσης Диаграмма Schema Schemat
Kapcsolási rajz
TM
Origo
Arc 250/300
yellow-green
blue
black
brown
TM
Origo
Arc 400 (400V)
yellow-green
blue
black
brown
27
NO
TM
Origo
Arc 400 (500V)
yellow-green
blue
black
brown
28
Group H.Q. International directory of subsidiary and associated companies.
Agency network, by countries.
Group Headquarters
SWEDEN
Esab AB
Gothenburg
Tel:+46-31-50 90 00
Fax:+46-31-50 92 61
ESAB International AB
Gothenburg
Tel:+46-31-50 90 00
Fax:+46-31-50 93 60
Nordic Countries
Esab Sverige AB
Gothenburg
Tel:+46-31-50 95 00
Fax:+46-31-50 92 22
DENMARK
ESAB A/S
Kopenhavn-Valby
Tel:+45-36-30 01 11
Fax:+45-36-30 40 03
FINLAND
Esab Oy
Helsinki
Tel:+358-9-547 761
Fax:+358-9-547 77 70
NORWAY
AS Esab
Larvik
Tel:+47-33-12 10 00
Fax:+47-33-11 52 03
Europe excl.
Nordic Countries
AUSTRIA
Esab Ges.m.b.H
Vienna-Liesing
Tel:+43-1-888 25 11
Fax:+43-1-888 25 11 85
GREAT BRITAIN
Esab Automation Ltd
Andover
Tel:+44-1264-33 22 33
Fax:+44-1264-33 20 74
Esab Group (UK) Ltd
Waltham Cross
Tel:+44-1992-76 85 15
Fax:+44-1992-71 58 03
ESAB
SINGAPORE
ESAB Singapore PTE Ltd.
Singapore
Tel:+65-861-43 22
Fax:+65-861-31 95
POLAND
ESAB
Oddzial w Polsce
Tel:+48-22 612 59 61
Fax:+48-22 612 59 57
Esab Asia/Pacific Pte. Ltd.
Singapore
Tel:+65-861-74 42
Fax:+65-863-08 39
PORTUGAL
ESAB Lda
Lisbon Codex
Tel:+351-1-837 1527
Fax:+351-1-859 1277
THAILAND
ESAB (Thailand) Ltd.
Bangkok
Tel:+66-2-393 6062
Fax:+66-2-399 3978
SLOVAKIA
Esab Slovakia s.r.o
Bratislava
Tel:+421-7-280 23 71
Fax:+421-7-288 741
SWITZERLAND
ESAB AG
Dietikon
Tel:+41-1-741 25 25
Fax:+41-1-740 30 55
KEBE-Ersatzteile GmbH
Rosbach
Tel:+49-6007-500
Fax:+49-6007-1216
MALAYSIA
ESAB (Malaysia) Snd Bhd
Petaling Jaya
Tel:+60-3-703 36 15
Fax:+60-3-703 35 52
THE NETHERLANDS
Esab Nederland B.V.
Utrecht
Tel:+31-30-248 59 22
Fax:+31-30-248 52 60
CZECH REPUBLIC
ESAB s.r.o.
Tel:+420-2-6436 907
Fax:+420-2-6436 908
ESAB-Hancock GmbH
Karben
Tel:+49-6039-400
Fax:+49-6039-40 301
P.T. Esabindo Pratama
Jakarta
Tel:+62-21-460 01 88
Fax:+62-21 461 29 29
ITALY
Esab Saldatura S.p.A.
Mesero(Mi)
Tel:+39-2-97 96 81
Fax:+39-2-97 87 865
SPAIN
Esab Iberica S.A.
Alcobendas(Madrid)
Tel:+34-1-661 55 80
Fax:+34-1-661 23 13
GERMANY
ESAB GmbH
Solingen
Tel:+49-212-298 0
Fax:+49-212 298 277
INDONESIA
P.T. Karya Yasantara Cakti
Jakarta
Tel:+62-21-461 91 27
Fax:+62-21-461 91 26
HUNGARY
ESAB Kft
Budapest
Tel:+36-1-20 44 182
Fax:+36-1-20 44 186
BELGIUM
S.A Esab N.V.
Brussels
Tel:+32-2-726 84 00
Fax:+32-2-726 80 05
FRANCE
Esab France S.A.
Cergy Pontoise Cedex
Tel:+33-1-30 75 55 00
Fax:+33-1-30 75 55 24
Far East
AUSTRALIA
ESAB Australia Pty Ltd
Ermington
Tel:+61-2-9647 1232
Fax:+61-2-9748 1685
U.A.E
ESAB Middle East
Dubai
Tel:+971-4-38 88 29
Fax:+971-4-38 87 29
Associated companies
INDIA
ESAB India Ltd
Calcutta
Tel:+91-33-478 45 17
Fax:+91-33-468 18 80
North and South America
BRAZIL
ESAB S.A.
Contagem-MG
Tel:+55-31-333 43 33
Fax:+55-31-333 50 00
CANADA
Esab Group Canada
Missisauga, Ontario
Tel:+1-905-670 02 20
Fax:+1-905-670 48 79
USA
Esab Welding Products. Inc.
Florence, SC
Tel:+1-803-669 44 11
Fax:+1-803-664 42 58
Esab AB
Box8004
S-40277 GÖTEBORG
SWEDEN
Phone +46 31 50 90 00
Tgm esabsales
Tel Telex 73108 esab s
SWEDEN
Gas Control Equipement AB
Malmö
Tel:+46-40-38 83 00
Fax:+46-40-38 83 30
Representative offices
ALGERIA
ESAB Bureau de Liaison
Alger
Tel:+213-2-67 24 93
Fax:+213-2-68 32 90
BULGARIA
INTESA
Sofia
Tel:+359-2-463 422
Fax:+359-2-463 052
Esab Welding Equipment AB
S-69581 LAXÅ
SWEDEN
Phone +46 584 810 00
Fax +46 584 123 08
Tgm esablax
Tel Telex 73108 esab s
CHINA
ESAB Representative Office
Beijing
Tel:+86-106-501 2113
Fax:+86 106-501 2115
EGYPT
ESAB Egypt
Dokki-Cairo
Tel:+20-2-392 40 39
Fax:+20-2-393 32 13
HONGKONG
ESAB Far East Rep. Office
Tel:+852-2889 2182
Fax:+852-2889 0747
IRAN
ESAB International AB
Teheran
Tel:+98-21-88 21 325
Fax:+98-21-88 38 240
ROMANIA
ESAB Representative Office
Bucharest
Tel:+40 1 211 75 02
RUSSIA-CIS
ESAB Representative Office
Moscow
Tel:+7-95-246 8906
Fax:+7-502-220 3134
SLOVENIA-CROATIA
ESAB Representative Office
Ljubljana, Slovenia
Tel/Fax:+386 61 137 61 15
Agents
EUROPE
Cyprus,Greece,Malta
AFRICA
Angola,Cameron,Ethiopia,
Gabon,Ghana,Kenya,Israel,
Liberia,Morocco,Mocambique,
Nigeria,Senegal,South Africa,
Tanzania,Togo,Tunisia,
Zambia,Zimbabwe
ASIA
Bahrain,Hongkong,Japan,
Jordania,Korea,Kuwait,
Lebanon,NewGuinea,Oman,
Pakistan,The Philippines,
Quatar,Saudi Arabia,
Sri Lanka,Syria,Taiwan,
Turkey,Vietnam,Yemen
LATIN AMERICA
Argentina,Bolivia,Chile,
Colombia,Costa Rica,Curacao,
Equador,El Salvador,
Guatemala,Honduras,Jamaica,
Paraguay,Peru,Trinidad,
Uruguay,Venezuela
Member of The Esab Group
XXXXX
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising