ESAB | PK 410 Dryer cabinet | Instruction manual | ESAB PK 410 Dryer cabinet Kasutusjuhend

ESAB PK 410 Dryer cabinet Kasutusjuhend
PK-410 - Kuivauskaappi
Käyttötarkoitus
Kuivauskaappi PK-410 on tarkoitettu hitsauspuikkojen kuivaamiseen ja säilyttämiseen lämpötila-alueella
50 - 400 oC. Kaappia ei saa käyttää muihin tarkoituksiin tai näiden ohjeiden vastaisesti henkilö- ja
aineellisten vahinkojen välttämiseksi.
Ennen käyttöä
Tarkista, ettei laitteessa ole kuljetusvaurioita. Älä liitä vioittunutta laitetta verkkoon. Tarkista
arvokilvestä, että siihen merkitty käyttöjännite ja taajuus ovat samat kuin verkossa, johon laite on
tarkoitus liittää.
Sijoitus ja liitäntä
Kuivauskaapin ympärillä tulee olla 0,5 m ja päällä 1 m vapaata tilaa ylikuumenemisen välttämiseksi.
Huolehdi siitä, että ilmankierto kaapin ympärillä on vapaa ja ettei em. etäisyyksillä ole mitään palonarkaa.
Kaappia ei saa peittää. Sijoita kaappi tasaiselle alustalle kuivaan paikkaan. Kaapin kotelointiluokka on
IP-21, joten sitä ei voida käyttää olosuhteissa, joissa se voi olla alttiina roiskuvalle vedelle. Kaappia ei voi
käyttää räjähdysvaarallisissa (EX) tiloissa. Kaapin takaseinässä, pohjassa ja ohjauskotelossa olevia
ilmanottoaukkoja ei saa peittää. Kaappi liitetään sähköverkkoon joko puolikiinteästi liitosjohdon avulla
tai lisäämällä liitosjohtoon hyväksytty pistotulppa. Liitosjohtoon ei saa tehdä jatkosta.
Kaapin käyttö
Kaappiin ei saa laittaa puikkoja paketeissaan, vaan ne on poistettava paketista ennen kaappiin laittamista.
Vastuksien suojaverkot täytyy käytön aikana ehdottomasti pitää paikoillaan. Jos kuivattava/säilytettävä
puikkomäärä on kaapin kapasiteettiin nähden pieni, tulee puikot asetella tasaisesti kaapin keskimmäisille
hyllyille, jotta kaapin lämpötilahajonta pysyisi mahdollisimman pienenä. Liitä kaappi verkkoon, jolloin
merkkilamppu (1 ,kuva 1) syttyy. Aseta viikkoajastin (2) oikeaan viikonpäivään ja kellonaikaan. Käännä
toiminnon valintakytkin (4) asentoon 0. Käännä pääkytkin (3) asentoon 1. Aseta kuivaus- ja
säilytyslämpötila puikkovalmistajan ohjeiden mukaiseksi jäljempänä seuraavien ohjeiden mukaisesti.
Valitse toiminnon valintakytkimellä (4) joko automaattikäyttö (asento 2), jolloin kuivausjaksot
määräytyvät ajastimen ohjauksen mukaisesti, tai käsikäyttö (asento 1), jolloin kaappi on
kuivaustoiminnossa ja lämpötila määräytyy kuivauslämpötilaohjeen mukaiseksi. Käsikäyttötoiminnossa
palaa aina merkkivalo (5). Automaattikäytössä merkkivalo (5) palaa aina kun ajastimella valittu
kuivausjakso on käynnistynyt. Kun kuivausjakso ei ole päällä, palaa merkkivalo (6) säilytystoiminnon
osoitukseksi.
Lämpötilojen asetus
Kuivauslämpötila
Kaapin lämpötilaa ohjataan kaksipiirisellä digitaalisella lämpötilan säätimellä (7), jolle voidaan antaa
kaksi eri lämpötilaohjetta. Ohje 1 on kuivauslämpötilaohje ja ohje 2 säilytyslämpötilaohje.
Kuivauslämpötilaohje asetetaan seuraavasti. Paina ja pidä alaspainettuna näppäintä SET 1 jolloin
näyttöön tulee sen hetkinen kuivauslämpötilaohje. Pidä SET 1 -näppäin edelleen alaspainettuna ja asettele
haluttu lämpötila nuolinäppäimien avulla. Kun haluttu lämpötila on saatu säätimen näyttöön päästetään
sekä SET 1 -näppäin että nuolinäppäimet ylös, jolloin säätimen näyttöön tulee kaapin sen hetkinen
lämpötila. Haluttu kuivauslämpötila on näin säädetty. Mikäli nuolinäppäintä pidetään jatkuvasti alhaalla
lämpötilaa säädettäessä, lämpötilaohjeen arvo kasvaa tai alenee aluksi hitaasti noin 10 astetta, jonka
jälkeen ohjearvo alkaa muuttua nopeasti.
1 (5)
www.esab.com
PK-410 - Kuivauskaappi
Säilytyslämpötila
Säilytyslämpötilaohje asetellaan samalla tavalla kuin kuivauslämpötilaohjekin käyttämällä
asetusnäppäimenä näppäintä SET 2. Pitämällä tämä näppäin alaspainettuna valitaan nuolinäppäimien
avulla näyttöön haluttua säilytyslämpötilaa vastaava lukema, jonka jälkeen sekä SET 2 -näppäin että
nuolinäppäimet vapautetaan, jolloin näyttöön tulee jälleen kaapin lämpötila.
Sekä kuivaus- että säilytyslämpötilaohje voidaan tarkistaa milloin vain painamalla alas joko SET 1 tai
SET 2 -näppäin. Tällöin säätimeen näyttöön tulee joko kuivaus- tai säilytyslämpötilaohjeen mukainen
lukema sen mukaan kumpaa näppäintä on painettu.
Automaattikäyttö
Automaattikäytössä voidaan kaapin kuivaus- ja säilytysjaksot määrittää koko viikolle. Kuivausajankohdat
ja -ajat valitaan ajastimesta painamalla ajastimen ratsastajia keskiosaan päin haluttujen päivien ja aikojen
kohdalla. Yksi ratsastaja vastaa kahta tuntia. Kuivausajankohtia voi olla viikossa useita. Kun halutaan
käyttää kaappia automaattikäytöllä, käännetään valintakytkin (4) asentoon 2. Jos sillä hetkellä ei ole
ajastimella valittu kuivausjaksoa, kaappi siirtyy säilytystilaan ja merkkivalo (6) syttyy. Tällöin kaapin
lämpötilaohjeeksi tulee säätimen ohje 2, säilytyslämpötilaohje. Kun tulee valitun kuivausajankohdan aika,
merkkivalo (6) sammuu ja merkkivalo (5) syttyy. Tällöin kaapin lämpötilaohjeena on ohje 1,
kuivauslämpötilaohje. Kun haluttu kuivausjakso on kulunut, kaappi siirtyy jälleen säilytystilaan.
Käsinkäyttö
Käsinkäyttö valitaan kääntämällä valintakytkin (4) asentoon 1. Tällöin merkkilamppu (5) syttyy osoittaen
sitä, että kaappi toimii koko ajan ohjeen 1, kuivauslämpötilaohjeen mukaisesti riippumatta ajastimella
valituista kuivaus- ja säilytysajankohdista.
Muuta käytössä huomioitavaa
Pidä ovessa olevan tuuletusaukon läppä auki kierrettynä aina kun kaappi on kuivaustilassa. Tällä tavoin
parannetaan kostean ilman poistumista kaapista. Mikäli kaappia pidetään pidempään pelkästään
säilytystilassa, voidaan tuuletusaukon läppä kiertää kiinni. Kun kaappia ei käytetä, käännä valintakytkin
(4) ja pääkytkin (3) asentoon 0. Virran katkaiseminen pääkytkimellä tai irrottamalla kaapin liitosjohto
verkosta ei poista säätimeen asetettuja arvoja. Virran katkaiseminen pääkytkimellä ei myöskään pysäytä
ajastinta. Ajastin pysähtyy vasta kun kaapin liitosjohto irrotetaan verkosta tai verkon jännite katkeaa
sulakkeen toimimisen tai muun sähkökatkoksen takia. Tämän jälkeen uudelleen kaappia käytettäessä tulee
ajastin säätää oikeaan aikaan.
TIMER
MAIN SWITCH
OPERATION
1= MANUAL
2= AUTO
PK- 410
DRYING
STORAGE
1
2
3
4
5
6
7
Kuva 1. Kuivauskaapin ohjauskotelo. 1. Merkkilamppu, 2. Ajastin, 3. Pääkytkin, 4. Toiminnon valintakytkin, 5.
Merkkilamppu, 6. Merkkilamppu, 7. Lämpötilan säädin.
2 (5)
www.esab.com
PK-410 - Kuivauskaappi
Säätimen asetukset
Kaapin säätimen parametrien arvot on aseteltu valmiiksi. Säätimessä on kuitenkin muutamia
lisäominaisuuksia, joiden hyödyntämiseen tarvitaan parametrien arvojen muuttamista. Asetukset voivat
myös muuttua näppäilyvirheen takia. Seuraavaksi käydään läpi asetusten muuttaminen ja jokaisen
parametrin alkuarvo. Mikäli kuivauskaappi ei mielestänne toimi odotetulla tavalla, tulee parametrien
arvoiksi vaihtaa alkuperäiset asetusarvot ja kokeilla kaapin toiminta uudestaan.
PRG
Concealed
button
SET 1
UP
SET 2
DOWN
Kuva 2. Säätimen näppäimet
Säätimen asetusten ohjelmointiin siirrytään painamalla yhtäaikaa näppäimiä PRG, sen alapuolella olevaa
”piilotettua” näppäintä (Concealed button) sekä SET 1. Tämän jälkeen säätimen merkkivalo I alkaa
vilkkua ja näyttöön tulee ensimmäisen parametrin tunnus d1. Näytössä olevan parametrin arvo saadaan
painamalla näppäintä SET 1. Asetusarvoa voidaan muuttaa painamalla yhtäaikaa näppäintä SET 1 ja
nuolinäppäimiä. Kun SET 1 näppäin vapautetaan palautuu näyttöön parametrin tunnus. Seuraava
parametri saadaan näyttöön painamalla nuolinäppäimiä. Jokaisen parametrin asetusarvo voidaan tarkistaa
ja tarvittaessa muuttaa edellä esitetyllä tavalla. Asetusten ohjelmointitilasta poistutaan painamalla
yhtäaikaa näppäimiä PRG ja ”Concealed button”- näppäintä. Säädin palautuu normaaliin käyttötilaan
myös, mikäli sen näppäimiin ei kosketa vähään aikaan. Seuraavassa taulukossa esitetään säätimen
parametrit ja niiden alkuperäiset asetusarvot.
Parametri
d1
d2
LS1
LS2
HS1
HS2
od
CAL
PSE
OCO
HC1
Selitys
kytkentäero lähtö 1;
lämpötilaero ohjearvon ja oloarvon
välillä kun vastukset kytketään
päälle
kytkentäero lähtö 2
lämpötilan säädön alaraja lähtö 1
lämpötilan säädön alaraja lähtö 2
lämpötilan säädön yläraja lähtö 1
lämpötilan säädön yläraja lähtö 2
reagoinnin viive (0-500 s);
annetaan aika, jonka kuluttua rele
toimii sen jälkeen kun lämpötilaero
oloarvon ja ohjearvon välillä on
kasvanut
kytkentäeron
d1/d2
suuruiseksi
kalibrointi
anturityyppi
Fe = TcJ; Cr = TcK ; rh = Tcs
ohjearvojen keskinäinen riippuvuus
di = SET 2 riippuu SET 1:stä
in = SET 2 ei riipu SET 1:stä
lämmitys / jäähdytys lähtö 1
H = lämmitys
C = jäähdytys
3 (5)
Alkuperäinen arvo
-1
-1
0
0
450
450
0
0
Cr
in
H
www.esab.com
PK-410 - Kuivauskaappi
HC2
rP1
rP2
LF1
LF2
dro
hdd
tab
lämmitys / jäähdytys lähtö 2
H = lämmitys
C = jäähdytys
releen tila anturin vioittuessa lähtö 1
ro = rele auki
rc = rele kiinni
releen tila anturin vioittuessa lähtö 2
ro = rele auki
rc = rele kiinni
lähdön
1
tilaa
osoittavan
merkkivalon toiminta
di = valo palaa, kun rele on kiinni
in = valo palaa, kun rele on auki
lähdön
2
tilaa
osoittavan
merkkivalon toiminta
di = valo palaa, kun rele on kiinni
in = valo palaa, kun rele on auki
näytön valinta
P = näytössä on kaapin lämpötila
S = näytössä on asetusarvo
näytön tarkkuus
n = näyttö 1 oC:n välein
y = näyttö 5 oC:n välein
parametrien lukumäärä
ei ohjelmoitavissa
H
ro
ro
di
di
P
n
Lämpötilan lukitus ja rajoitus
Kuivauslämpötilalle voidaan asettaa sekä yläraja (HS1) että alaraja (LS1). Jos esimerkiksi halutaan rajata
käytettävä kuivauslämpötila välille 250 oC ja 350 oC, annetaan parametrin HS1 arvoksi 350 ja parametrin
LS1 arvoksi 250. Täten lämpötila voidaan myös lukita yhteen tiettyyn arvoon. Jos HS1 saa arvon 351 ja
LS1 arvon 350. On kuivauslämpötila lukittu 350 oC:een.
Säilytyslämpötila voidaan rajoittaa tai lukita samalla tavalla kuin kuivauslämpötilakin. Tällöin käytetään
parametreina HS2 ja LS2, joiden arvoja muutetaan vastaavalla tavalla kuin edellä tehtiin
kuivauslämpötilan parametreille.
4 (5)
www.esab.com
PK-410 - Kuivauskaappi
Tekniset tiedot
Jännite
230 V / 50 Hz
Teho
3500 W
Kuivauslämpötila
50 - 400 oC
Säilytyslämpötila
50 - 400 oC
Kapasiteetti
n. 42 pakettia puikkoja
Mitat l*s*k
860*820*1280 mm
Paino
n. 230 kg
Varustus
lämpötilasäädin, ajastin, pääkytkin, toiminnon valintakytkin,
merkkilamput
ESAB AB
SE – 695 81 Laxå
Phone:
+46 584 81000
Fax:
+46 584 13056
Made by:
5 (5)
Ergi Oy
Finland
phone:
fax:
+358-9-753 8005
+358-9-753 8460
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising