ESAB | PowerCut 1600 - Installation instructions mechanized conversion kit | Installation manual | ESAB PowerCut 1600 - Installation instructions mechanized conversion kit Installatie gids

ESAB PowerCut 1600 - Installation instructions mechanized conversion kit Installatie gids
Gemechaniseerde ombouwset - installatie-instructies
voor PC-1300/1600
Instructiehandleiding (NL)
0558008706
ZORG DAT U DEZE INFORMATIE DOORGEEFT AAN DE BEDIENER
VAN DIT APPARAAT.
BIJ UW LEVERANCIER KUNT U EXTRA EXEMPLAREN KRIJGEN.
LET OP
Deze instructies zijn voor ervaren bedieners. Als u niet bekend bent met de principes van
de bediening en veilige werking van booglassen en -snijden, raden wij u dringend aan om
ons boekje “Precautions and Safe Practices for Arc Welding, Cutting, and Gouging,” formulier 52-529 door te lezen. Laat ongetraind personeel dit apparaat NIET installeren, bedienen of onderhouden. Probeer dit apparaat NIET te installeren of te bedienen voordat
u deze instructies volledig hebt gelezen en begrepen. Als u deze instructies niet helemaal
begrijpt, neemt u contact op met de leverancier voor meer informatie. Lees de veiligheidsvoorschriften voordat u dit apparaat installeert of bedient.
VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER
Dit apparaat werkt conform de beschrijving in deze handleiding en de bijbehorende labels en/of bladen wanneer het wordt geïnstalleerd, bediend, onderhouden en gerepareerd volgens de bijgeleverde instructies. Dit apparaat moet periodiek worden gecontroleerd. Een slecht werkend of verkeerd onderhouden apparaat mag niet
worden gebruikt. Gebroken, ontbrekende, versleten, vervormde of besmette onderdelen moeten onmiddellijk
worden vervangen. Als een dergelijke reparatie of vervanging nodig is, raadt de fabrikant u aan om telefonisch
of schriftelijk een serviceaanvraag in te dienen bij de erkende distributeur, of bij wie u het apparaat hebt aangeschaft.
Dit apparaat en de bijbehorende onderdelen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
de fabrikant worden gewijzigd. De gebruiker van dit apparaat is zelf verantwoordelijk voor defecten die ontstaan vanwege onjuist gebruik, verkeerd onderhoud, schade, verkeerde reparatie of wijzigingen door iemand
anders dan de fabrikant of een servicefaciliteit die door de fabrikant is aangewezen.
LEES EN BEGRIJP DE INSTRUCTIEHANDELING VOORDAT U HET APPARAAT BEDIENT.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
20
HOOFDSTUK 1
1.0
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
Veiligheidsvoorschriften
Gebruikers van ESAB-las- en plasmasnijapparaten moeten er zelf voor zorgen dat iedereen die met of in de buurt
van het apparaat werkt zich aan de betreffende veiligheidsvoorschriften houdt. De veiligheidsvoorschriften
moeten aan de eisen voor dit type las- of plasmasnijapparaat voldoen. Houd u aan de volgende aanbevelingen
en aan de standaardreguleringen die voor de werkplek gelden.
Het werk moet worden uitgevoerd door getraind personeel dat goed bekend is met de bediening van las- of
plasmijsnijapparaten. Onjuiste bediening van de apparatuur kan leiden tot gevaarlijke situaties, die kunnen
leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
1. Iedereen die las- of plasmasnijapparaten gebruikt, moet bekend zijn met:
- de bediening
- de plaats van noodstop
- de werking
- de relevante veiligheidsvoorschriften
- lassen en/of plasmasnijden
2. Degene die het apparaat bedient, moet ervoor zorgen dat:
- er zich geen ongeautoriseerd personeel in het werkgebied van het apparaat bevindt wanneer dit wordt
opgestart
- niemand onbeschermd is wanneer de boog wordt gestart
3. Het werkgebied moet:
- geschikt zijn voor het doel
- vrij zijn van tocht
4. Artikelen voor uw persoonlijke veiligheid:
- Draag altijd de aanbevolen artikelen voor persoonlijke veiligheid, zoals een veiligheidsbril,
vlambestendige kleding en veiligheidshandschoenen.
- Draag geen loszittende artikelen, zoals dassen, armbanden, ringen, enz. Deze kunnen verstrikt raken en
brandwonden veroorzaken.
5. Algemene voorzorgsmaatregelen:
- Zorg dat de retourkabel veilig is aangesloten.
- Werkzaamheden met apparatuur van een hoog voltage mogen alleen door een gekwalificeerde
elektricien worden uitgevoerd.
- De juiste brandblusapparatuur moet duidelijk zijn aangegeven en binnen handbereik staan.
- Tijdens de bediening van het apparaat mag geen smering en onderhoud worden uitgevoerd.
Behuizingsklasse
De IP-code geeft de behuizingsklasse aan, bijv. de bestendigheid tegen doordringing van vaste voorwerpen
of water. Het is bestendig tegen vingeraanrakingen, doordringing van vaste voorwerpen die groter zijn dan
12 mm en opspattend water tot 60 graden vanaf een verticaal oppervlak. Apparatuur met de markering IP23S
mag buiten worden opgeslagen, maar is niet bedoeld voor gebruik buitenshuis bij neerslag tenzij de apparatuur is afgeschermd.
WAARSCHUWING
Wanneer de apparatuur op een schuin oppervlak
met een helling van meer dan 15° wordt geplaatst,
kan deze omkiepen. Dit kan persoonlijk letsel en/
of ernstige schade aan de apparatuur tot gevolg
hebben.
21
Maximale
toegestane
schuine stand
15°
HOOFDSTUK 1
WAARSCHUWING
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
LASSEN EN PLASMASNIJDEN KUNEN PERSOONLIJK LETSEL EN LETSEL
BIJ ANDEREN VEROORZAKEN. NEEM VOORZORGSMAATREGELEN
WANNEER U LAST OF SNIJDT. VRAAG UW WERKGEVER WELKE
MAATREGELEN U MOET TREFFEN, OP BASIS VAN DE RISICOGEGEVENS
VAN DE FABRIKANT.
ELEKTRISCHE SCHOK - kan dodelijk zijn.
- Installeer en aard de las- of plasmasnijunit volgens de geldende normen.
- Raak geen elektrische onderdelen of elektrodes die onder stroom staan met de blote huid, natte hand
schoenen of natte kleding aan.
- Isoleer uzelf van de aarde en het werkstuk.
- Zorg voor een goede werkhouding.
ROOK EN GAS - kunnen gevaarlijk voor de gezondheid zijn.
- Houd uw hoofd uit de rook.
- Gebruik ventilatie of boogextractie, of beide, om rook en gassen uit de ademzone en de algemene ruimte
te verwijderen.
BOOGSTRALEN - kunnen letsel aan ogen en huid veroorzaken.
- Bescherm uw lichaam en uw ogen. Gebruik het juiste las/plasmasnijscherm en filterlens, en draag bescher
mende kleding.
- Bescherm omstanders met geschikte schermen of gordijnen.
BRANDGEVAAR
- Vonken (spatten) kunnen brand veroorzaken. Zorg daarom dat er geen ontvlambare materialen in de
buurt staan.
LAWAAI - te veel lawaai kan het gehoor beschadigen.
- Bescherm uw oren. Gebruik oorbeschermers of een andere gehoorbescherming.
- Wijs omstanders op het risico.
DEFECTEN - bel voor assistentie van een expert als het apparaat defect is.
LEES EN BEGRIJP DE INSTRUCTIEHANDELING VOORDAT U HET APPARAAT BEDIENT.
BESCHERM UZELF EN ANDEREN!
WAARSCHUWING
Dit product is uitsluitend bedoeld voor plasmasnijden. Elk
ander gebruik kan persoonlijk letsel en/of schade aan de
apparatuur tot gevolg hebben.
WAARSCHUWING
Ter voorkoming van persoonlijk letsel en/of schade aan de apparatuur, zijn hier de wijze waarop
getild moet worden en de bevestigingspunten afgebeeld.
22
GEMECHANISEERDE OMBOUWSET INSTALLATIE-INSTRUCTIES
11
2
1
6, 7
4
9
5
10
2
12
3
8
2-draads aansluitkabel
Powercut-1300/1600
Inhoud gemechaniseerde ombouwset
ond.nr. 0558007885
Itemnr.
Ond.nr.
Aantal
Beschrijving
1
0558038337
1
PRINTPLAAT - DRAADLOOS
2
0558007890
1
CONTACT / KABEL 14-PINS
3
952002
1
RINGKERN
4
951016
1
CONNECTOR COMBICON 10-PINS
5
951005
1
CONNECTOR COMBICON 3-PINS
6
526652
1
TREKONTLASTING AFGEDICHT 1/2" ZINK
7
2062151
1
BORGMOERHULS 1/2"
8
*
0.75"
WARMTEKRIMP 1" ZWART
9
*
1
KLEMKABEL STALEN 0,375 DIA
10
*
2
SLEUFSCHROEF HEX TAP NR. 8 x 0,38 ZAAGVORMIG
11
*
9
KABELBINDER SM 4"
12
0558008111
1
SET JUMPER - MECHANIZED LOGIC
OPM.:
vereist softwareversie 1.04 of hoger. De softwareversie wordt weergegeven tijdens het opstarten van
instrumentenpaneel. Neem contact op met de fabriek voor eventuele vereist software-updates.
23
GEMECHANISEERDE OMBOUWSET INSTALLATIE-INSTRUCTIES
1. Open de binnenkant van de PC-1300/1600 door de
schroeven eruit te draaien en de afdekplaat te verwijderen.
2. Bevestig de trekontlasting aan de 14-pins kabel zoals weergegeven en haal deze iets aan.
3. Verwijder de plug rechtsboven aan de achterkant van het apparaat.
24
GEMECHANISEERDE OMBOUWSET INSTALLATIE-INSTRUCTIES
Snij de kabelbinders hier door
4. Snij de kabelbinders door, koppel de draden
van de regeltransformator los om de kabel
gemakkelijker te kunnen aanleggen (bij een
apparaat met meerdere spanningen moeten
ook de draden van de spanningskeuzeschakelaar worden losgekoppeld).
5. Leid de kabel door het gat zoals weergegeven en laat de kabel los hangen. Breng de
borgmoer aan en draai deze Iets vast. Voeg
de warmtekrimp toe aan de kabel en laat
deze los hangen, voordat u de klem bevestigt.
6. Breng de kabelklem aan op het blootliggende gedeelte en bevestig deze met de meegeleverde schroef
aan het frame. Richt de klem omlaag zoals weergegeven.
Kabelklem
Kabelklem in positie
Warmtekrimp (los laten hangen)
25
GEMECHANISEERDE OMBOUWSET INSTALLATIE-INSTRUCTIES
7.
Draai de trekontlastingmoer eerst vanaf de
binnenkant vast en draai vervolgens de trekontlastingsmoer aan de buitenkant vast. Plaats
de warmtekrimp over de schroefdraden om te
voorkomen dat de elektrische kabels contact
maken met scherpe randen. Elektrisch of ander geschikt tape kan worden gebruikt als er
geen heteluchtpistool beschikbaar is.
Warmtekrimp of andere geschikte tape
8. Voeg de ringkern toe aan de kabel en laat deze los
hangen, voordat u de connector monteert. Lijn de 10pins connector uit met de voorkant van de printplaat
om te zien welke uiteinde van de connector pin 1 is en
dus te zorgen voor een goede aansluiting van de 10
kabeldraden.
elke draad
is genummerd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Installeer elke draad en draai deze vast. De kabeldraden zijn genummerd met 1 t/m 10 en moeten in
numerieke volgorde worden aangesloten, te beginnen met nummer 1. In de printplaat zijn de nummers 1 en 10 gestanst om de richting c.q. volgorde voor de draden aan te geven.
26
GEMECHANISEERDE OMBOUWSET INSTALLATIE-INSTRUCTIES
10. Sluit de printplaat aan op de hoofdprintplaat zoals hieronder weergegeven. Sluit de ringklem van de
14-pins kabel aan en bevestig de printplaat aan het frame met de meegeleverde schroef.
11. Sluit de snelkoppelingen van de
"2-draads kabel" aan op de 14-pins kabel. Plaats en maak de ringkern met een
kabelbinder vast.
Ringkern
Snelkoppelingen
12. Leid de "2-draads kabel" onder de printplaat door en bevestig deze met een
kabelbinder aan het frame in de daarvoor bestemde gaten op de afgebeelde
plaatsen.
Bevestig kabelbinders zoals weergegeven met pijlen
13. Breng de pluggen weer aan en maak de
kabelbinders weer vast aan de eerder losgekoppelde draden.
27
GEMECHANISEERDE OMBOUWSET INSTALLATIE-INSTRUCTIES
14. Leid de "2-draads kabel" omlaag achter de schapsteun langs.
15. Zoek de 3-pins connector op de bestaande hoofdprintplaat.
3-pins
connector
16. Lijn de 3-pins connector uit de voorkant van de printplaats om te zien welk uiteinde van de connector
overeenkomt met de "+" en "-" van de printplaat. Steek op de connector de rode draad met "+" en de
zwarte draad met de "-" vanaf de "2-draads kabel" zoals weergegeven en draai deze vast.
zwarte draad "-"
17. Steek de 3-pins connector op de printplaat.
rode draad "+"
28
GEMECHANISEERDE OMBOUWSET INSTALLATIE-INSTRUCTIES
18. Maak de kabel vast met kabelbinders zoals weergegeven met pijlen. Maak GEEN
draden vast met kabelbinders aan het
nabijgelegen getwiste aderpaar.
19. Steek de 5-pins jumper in de J11-kop.
Daarvoor kunt u de jumper vanaf de bovenkant erin steken of de driverprintplaat
verwijderen. Door de driverprintplaat te
verwijderen, krijgt u gemakkelijker toegang. Zorg dat de printplaat weer goed
wordt geïnstalleerd door de drie lange
koppinnen uit te lijnen en de printplaat
stevig op de montagepijlers vast te klikken. Door de installatie van deze plug
zal de vergrendelingsschakelaar op het
voorpaneel wijzigen voor Mechanized
Logic. Raadpleeg het hoofdstuk Mechanica in de machinehandleiding.
5-pins jumper
J11-kop
driverprintplaat
drie lange koppinnen
J11-kop
5-pins jumper
montagepijlers
driverprintplaat
29
GEMECHANISEERDE OMBOUWSET INSTALLATIE-INSTRUCTIES
20. Afstelling van de spanningsdeler: de spannigsdeler of SD kan zodanig worden afgesteld dat een optimale snijcapaciteit wordt verkregen. Nauwkeurigere sneden kunnen worden ingesteld door de potentiometer af te stellen en testsnedes te maken om de nauwkeurigheid te meten.
•
•
Plaats ohmmeterkabels tussen P44-1 en P44-3. Stel R90 in op 750 ohm. (Deze nominale instelling
wordt meestal uitgevoerd tijdens de kalibratie van de printplaat).
Kleine aanvullende aanpassingen van de potentiometer kunnen nodig zijn om de gewenste
snijkwaliteit te bereiken.
Potentiometer
21. Snij alle kabelbinders zo kort mogelijk af
en breng de afdekplaat weer aan.
30
GEMECHANISEERDE OMBOUWSET INSTALLATIE-INSTRUCTIES
Schema gemechaniseerde ombouwset
PC-1300/1600
31
AANTEKENINGEN
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising