ESAB | PowerCut 1600 - Installation instructions mechanized conversion kit | Installation manual | ESAB PowerCut 1600 - Installation instructions mechanized conversion kit Installationsguide

ESAB PowerCut 1600 - Installation instructions mechanized conversion kit Installationsguide
Installationsinstruktioner för
mekaniserat omvandlarkit
för PC-1300/1600
Bruksanvisning (SV)
0558008706
SE TILL ATT OPERATÖREN FÅR DEN HÄR INFORMATIONEN.
DU KAN FÅ EXTRA KOPIOR FRÅN ÅTERFÖRSÄLJAREN.
FÖRSIKTIGHET
Instruktionerna vänder sig till erfarna operatörer. Om du inte är förtrogen med metoder
och säkerhetsrutiner vid drift av bågsvetsnings- och skärutrustningar, läs vårt häfte ”Försiktighetsåtgärder och säkerhetsrutiner vid bågsvetsning, skärning och mejsling”, dokument
52-529. Personer utan utbildning får inte installera, använda eller underhålla utrustningen.
Försök INTE att installera eller använda utrustningen innan du har läst och förstått instruktionerna. Om du inte förstår instruktionerna helt, kontakta din leverantör för mera information. Läs säkerhetsföreskrifterna innan du installerar eller använder utrustningen.
ANVÄNDARENS AVSVAR
Utrustningen fungerar enligt denna bruksanvisning och enligt medföljande etiketter och skyltar om den monteras, används, underhålls och repareras enligt instruktionerna. Utrustningen bör kontrolleras regelbundet. Felaktig eller dåligt underhållen utrustning får inte användas. Trasiga, saknade, slitna, skeva eller nersmutsade delar
ska omedelbart bytas ut. Om reparation eller utbyte är nödvändig, rekommenderar tillverkaren att en begäran
om reparation görs per telefon eller skriftligt till den auktoriserade återförsäljare produkten köptes från.
Utrustningen eller delar av utrustningen bör inte ändras utan skriftligt godkännande från tillverkaren. Användaren av utrustningen är ensam ansvarig för alla funktionsfel som orsakats av felanvändning, felaktig service
eller reparation, skador eller ändringar som är utförda av någon annan än tillverkaren eller en reparationsfirma
som är utvald av tillverkaren.
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER ENHETEN
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
146
AVSNITT 1
1.0
SÄKERHETSÅTGÄRDER
Säkerhetsåtgärder
De som använder svets- och plasmaskärutrustning från ESAB är ansvariga för att alla som arbetar med eller
i närheten av utrustningen följer alla tillämpliga säkerhetsföreskrifter. Säkerhetsföreskrifterna måste uppfylla
kraven som gäller denna typ av svets- eller skärutrustning. Följande rekommendationer ska följas, utöver de
standardregler som gäller på arbetsplatsen.
Allt arbete måste utföras av utbildad personal som är väl förtrogen med svets- eller skärutrustningen.
Felaktig användning av utrustningen kan leda till farliga situationer som kan orsaka personskador och skada
utrustningen.
1. Alla som använder svets- eller skärutrustning måste känna till följande:
- användningen
- nödstoppens placering
- funktionen
- tillämpliga säkerhetsåtgärder
- svetsning och/eller plasmaskärning
2. Operatören måste kontrollera följande:
- det får inte finnas några obehöriga personer inom utrustningens arbetsområdet när den startas.
- ingen är oskyddad när bågen tänds.
3. Arbetsplatsen måste uppfylla följande:
- vara lämplig för ändamålet
- vara fri från drag
4. Personlig säkerhetsutrustning:
- Använd alltid rekommenderad personlig säkerhetsutrustning, till exempel skyddsglasögon,
brandhärdiga kläder, säkerhetshandskar.
- Använd inte löst sittande kläder, till exempel halsdukar, armband eller ringar, som kan
fastna eller orsaka brännskador.
5. Allmänna försiktighetsåtgärder:
- Kontrollera att återledaren är ordentligt fastsatt.
- Arbeten på elektriska utrustningar får bara utföras av behörig elektriker.
- Det ska finnas tydligt märkt brandsläckningsutrustning till hands.
- Smörjning och underhåll kan inte utföras på utrustningen under drift.
Klassbilaga
IP-koden indikerar klassbilagan, d.v.s skyddsgraden gentemot penetrering av solida objekt eller vatten. Skyddet
står emot fingerberöring, penetrering av solida objekt som är större än 12 mm, samt gentemot vattensprayning
upp till 60 grader vertikalt. Utrustning som är markerad med IP23S kan lagras, men är inte ansedd att användas
utomhus vid nederbörd om den inte är skyddad.
Maximal
tillåten lutning
VARNING
Om utrustningen är placerad på en sluttande yta
med mer än 15°, kan det hända att den tippar över.
Personskada och/eller allvarlig skada av utrustningen kan inträffa.
147
15°
AVSNITT 1
SÄKERHETSÅTGÄRDER
VARNING
BÅGSVETSNING OCH SKÄRNING KAN VARA FARLIGT FÖR DIG SJÄLV OCH
ANDRA. VIDTA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER NÄR DU SVETSAR OCH SKÄR.
DIN ARBETSGIVARE BÖR UTFORMA SÄKERHETSREGLER SOM SKA VARA
BASERADE PÅ TILLVERKARENS RISKINFORMATION.
ELEKTRISKA STÖTAR är livsfarliga.
- Installera och jorda svets- eller plasmaskärutrustningen enligt gällande bestämmelser.
- Berör inte elektriska delar eller elektroder som är igång med bara händer, våta handskar eller våta kläder.
- Se till att du är isolerad mot marken och arbetsstycket.
- Se till att din arbetsställning är säker.
ÅNGOR OCH GASER - kan vara hälsovådliga.
- Undvik att andas in röken.
- Använd allmänventilation eller punktutsug, eller båda, för att ta bort rök och gaser från arbetsområdet
och hela lokalen.
BÅGSTRÅLAR - kan skada ögon och bränna huden.
- Skydda ögon och hud. Använd rätt utrustning för svetsning/plasmaskärning, till exempel skärm med filter
och skyddskläder.
- Skydda personer i omgivningen med lämpliga skärmar eller draperier.
BRANDFARA
- Gnistor (stänk) kan orsaka eldsvåda. Kontrollera att det inte finns antändliga material i närheten.
BULLER - Kraftigt buller kan skada din hörsel.
- Skydda öronen. Använd öronproppar eller hörselskydd.
- Varna personer i närheten för bullerrisken.
FUNKTIONSFEL - tillkalla experthjälp vid funktionsfel.
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN INNAN DU INSTALLERAR ELLER ANVÄNDER ENHETEN
SKYDDA DIG SJÄLV OCH ANDRA!
VARNING
Denna produkt är endast ansedd att användas till plasmaskärning. Annan användning kan resultera i personskada och/eller skada av utrustningen.
VARNING
För att undvika personskada och/eller skada av utrustningen, använd följande lyftmetod samt fästpuntker som visas här.
148
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR MEKANISERAT OMVANDLARKIT
11
2
1
6, 7
4
9
5
10
2
12
3
8
2 ledningsanslutningskablar
Strömskärare-1300/1600
Det mekaniserade omvandlarkitets beståndsdelar
p/n 0558007885
Artikelnr.
Reservdelsnr.
Antal
Beskrivning
1
0558038337
1
PC-PANEL - FJÄRRSTYRD
2
0558007890
1
BEHÅLLARE/KABELMONT 14-STIFTS
3
952002
1
TOROIDAL KÄRNA
4
951016
1
KOPPLINGSKOMBIN. 10-STIFTS
5
951005
1
KOPPLINGSKOMBIN. 3-STIFTS
6
526652
1
TÄTAD AVLASTNING 1/2" ZINK
7
2062151
1
LÅSMUTTERLEDARE 1/2"
8
*
0.75"
VÄRMEKRYMPNING 1" SVART
KABELKLÄMMA STÅL .375 DIA
9
*
1
10
*
2
SKRUV SLT HEX TAP #8 x .38 Sågtandad
11
*
9
BUNTBAND SM 4"
12
0558008111
1
KITJUMPER - MEKANISERAD LOGIK
OBS:
Kräver programvaruversion 1.04 eller högre. Programvaruversionen visas på konsolen under uppstart.
Kontakta fabriken för eventuella programvaru-uppdateringar som krävs.
149
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR MEKANISERAT OMVANDLARKIT
1. Få tillgång till insidan av PC-1300/1600 genom att skruva loss skruvarna och avlägsna skyddet.
2. Montera fast avlastningen på den 14-stiftiga kabeln enligt anvisning och skruva delvis fast den.
3. Avlägsna hålstiftet på den översta högra sidan på enhetens baksida.
150
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR MEKANISERAT OMVANDLARKIT
Skär buntbanden här
4. Skär av buntbanden och koppla ur kontrolltransformatorns ledningar, för att underlätta
för en enklare kabeldragning (koppla även
ur spänningsväxelreglaget på en enhet med
flervalsspänning).
5. Trä kabeln genom hålet enligt anvisning och
tillåt kabeln att hänga löst. Spänn fast låstmuttrarna och skruva delvis fast dem. Fäst
värmekrympning på kabeln och låt det sitta
löst innan du fäster klämman.
6. Fäst kabelklämman på det exponerade skyddsområdet och skruva fast den på de medkommande
skruven. Fäst klämman i nedåt, enligt anvisning.
Kabelklämma
Kabelklämma i position
Värmekrympning (låt sitta löst)
151
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR MEKANISERAT OMVANDLARKIT
7.
Skruva fast avlastningsmuttern från insidan
först och skruva sedan fast avlastningsmuttern på utsidan. Placera värmekrympning över
gängorna, för att undvika så att inte ledningarna kommer i kontakt med de vassa kanterna. Elektrisk tejp eller annan lämplig tejp kan
användas om en värmekrympningspistol inte
finns tillgänglig.
Värmekrympning eller lämplig tejp
8. Applicera toroidal kärna till kabeln och låt kabeln
hänga löst innan du installerar kopplingen. Placera
10-stiftskopplingen i rät vinkel med pc-panelens kabelkontakt, för att identifiera vilken ände av kopplingen som är stift 1 och därmed säkerställa rätt anslutning
med 10-kabelns ledningar.
varje ledning
är numrerad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
9. Installera varje ledning och spänn åt ordentligt. Kabelledningarna är numrerade från 1 till 10 och måste
anslutas i numerisk sekvens med början av nummer 1. Pc-panelen är markerad från 1 till10, för att visa
sekvensriktningen av ledningarna.
152
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR MEKANISERAT OMVANDLARKIT
10. Anslut pckortet till huvudströmbrytarens kort enligt anvisning nedan. Anslut ringterminalen på
14-stiftskabeln och fäst pckortet till ramen med medkommande skruv.
11. Anslut snabbanslutningarna på "2-ledningskabeln" till 14-stiftskabeln. Positionera buntbandets toroidala kärna.
Toroidal kärna
Snabbkopplingar
12. Trä "2-ledningskabeln" under pc-panelen och fäst buntbandet i ramen med
hjälp av de medkommande hålen i de
områden som visas.
Installera buntbanden enligt pilanvisningarna
13. Återinstallera stiften och fäst buntband
på de ledningar som kopplats ur.
153
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR MEKANISERAT OMVANDLARKIT
14. Dra "2-ledningskabeln" nedåt bakom hyllstödet.
15. Lokalisera 3-stiftskopplingen på den huvudströmmens kontrollpanel.
3-stiftskoppling
16. Placera 3-stiftskopplingen jäms pc-panelens kabelkontakt, för att kunna identifiera vilken ände av
kopplingen som stämmer överens med "+" och "-" på pc-panelen. Koppla in den röda ledningen på
anslutningen till "+" och svart ledning till "-" från "2-ledningskabeln" enligt anvisning och fäst ledningarna.
svart ledning "-"
17. Anslut 3-stiftskopplingen på pc-panelen.
röd ledning "+"
154
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR MEKANISERAT OMVANDLARKIT
18. Fäst kabeln med buntbanden enligt pilanvisningarna. ANSLUT INTE några ledningar med det roterade paret.
19. Koppla 5-stiftsjumpern in i J11-kabelkontakten. Detta kan göras genom att antingen föra in jumpern ovanifrån, eller genom att avlägsna styrrutinens pc-panel.
Avlägsning av styrrutinens pc-panelen
underlättar åtkomst till delarna. Se till
att panelen har återinstallerats korrekt,
genom att positionera de tre långa kabelkontaktsstiften och att knäppa fast
panelen på plats på monteringsstiften.
Installering av detta stift ändrar triggningslåsreglaget på den främre panelen
till mekaniserad logik. Referera till det
mekaniserade avsnittet i maskinens instruktionsmanual.
5-stiftsjumper
J11-kabelkontakt
pc-panelsstyrrutin
tre långa
kabelkontaktsstift
J11-kabelkontakt
5-stiftsjumper
monteringsstift
pc-panelsstyrrutin
155
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR MEKANISERAT OMVANDLARKIT
20. Spänningsdelningsreglage: Spänningsdelningsreglaget (Voltage Divider eller VDR) kan justeras för att
tillhandahålla optimal skärningskapacitet. Mer exakta skärningar kan ställas in genom att justera potentiometern och sen göra testskärningar tills rätt inställning erhålls.
•
•
Placera ohmmätarledarna mellan P44-1 & P44-3. Ställ in R90 till 750 ohm. (Denna nominala inställning används normalt för kalibrering av pc-panelen).
När maskinen gör en rad olika testskärningar, justera potentiometern till olika inställningsval tills
önskad skärning erhålls.
Potentiometer
21. Trimma alla buntband och återinstallera
enhetens skydd.
156
INSTALLATIONSINSTRUKTIONER FÖR MEKANISERAT OMVANDLARKIT
Diagram för mekaniserat omvandlarkit
PC-1300/1600
157
NOTERINGAR
158
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising