ESAB | SK 40 Electrode cabinet | Instruction manual | ESAB SK 40 Electrode cabinet Användarmanual

ESAB SK 40 Electrode cabinet Användarmanual
SK-40 - Elektrodskåp
Ändamål
Elektrodskåpet SK-40 är avsett för förvaring av svetselektroder inom temperaturområdet 50-180oC.
Skåpet får, för undvikande av personskador eller materiella skador, inte användas för något annat
ändamål, eller i strid med dessa anvisningar.
Före drift
Kontrollera, att produkten inte har skadats vid transporten. Skadad produkt får inte anslutas till
nätet. Kontrollera på maskinskylten att nätspänningen motsvarar det aktuella nätets värden.
Placering och anslutning
För undvikande av överhettning bör det finnas 0,5 m fritt utrymme runt och 1 m ovanför torkskåpet.
Sörj för att luften cirkulerar fritt runt skåpet, och för att inget brandfarligt material finns inom det
ovan nämnda fria utrymmet. Skåpet får inte övertäckas. Placera skåpet på plant underlag. Skåpet
kan inte användas i explosionsfarliga (EX) utrymmen.
Användning
Ta bort elektroderna ur förpackningen innan de läggs i skåpet. Anslut torken till nätet med
stickproppen. Den röda signallampan är alltid tänd då torken är ansluten till nätet. Den gröna
signallampan på skåpet lyser då termostaten har kopplat till motståndet. Förvaringstemperaturen
väljs enligt elektrodtillverkarens rekommendation. Spjället för ventilationsöppningen öppnas alltid,
då skåpet är tillkopplat, för att den interna cirkulationen i skåpet inte skall försämras. Onödigt
öppnande av luckan under förvaringen bör undvikas, eftersom detta sänker temperaturen.
Ta stickproppen ur vägguttaget då torken inte används.
Tekniska data
Spänning
230 V / 50 Hz
Effekt
700 W
Förvaringstemperatur
50 - 180 oC
Kapacitet
ca 20 paket elektroder
Dimensioner b*d*h
530*640*750 mm
Vikt
55 kg
Utrustning
termostat, termometer, signallampor
ESAB AB
SE – 695 81 Laxå
Phone:
+46 584 81000
Fax:
+46 584 13056
Made by:
1 (1)
Ergi Oy
Finland
phone:
fax:
+358-9-753 8005
+358-9-753 8460
www.esab.com
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising