ESAB | LTR 200 | Instruction manual | ESAB LTR 200 Používateľská príručka

ESAB LTR 200 Používateľská príručka
Power Tig 160/200
LTR 160/200
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
0457 305 101
991005
Manual d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
Valid for serial no. 842--xxx--xxxx
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
ÅËËÇÍÉÊÁ
1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
3.1
ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
105
4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.1
LIFTARC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 ÁÎÅÓÏÕÁÑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
109
109
109
111
113
TOCy
-- 102 --
1
ÏÄÇÃÉÅÓ
ÄÇËÙÓÇ ÓÕÌÌÏÑÖÙÓÇÓ
Ç åôáéñåßá Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Óïõçäßá, äçëþíåé üôé ïé
ðçãÝò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LTR 160/200 áðü ôïí áñéèìü óåéñÜò 842 êáé
Ýðåéôá, óõììïñöþíïíôáé ìå ôï ðñüôõðï EN 60974–1 óýìöùíá ìå ôéò
áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (73/23/EEG) êáé ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG) êáé ôï
ðñüôõðï EN 50199 óýìöùíá ìå ôéò áðáéôÞóåéò ôçò ïäçãßáò (89/336/EEG) êáé
ôïõ ðáñáñôÞìáôïò (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1997--06--10
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
ÁÓÖÁËÅÉÁ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ
ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ
ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ
ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.
ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.
S
ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.
S
Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü
ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.
S
Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.
S
Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.
ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.
S
Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.
S
Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï
óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.
ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï
äÝñìá.
S
ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå
ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.
S
Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.
ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ
S
Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí
åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.
ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ
S
Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.
S
Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.
ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.
ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.
ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !
bt16d12y
-- 103 --
3
ÅÉÓÁÃÙÃÇ
Óçìåßùóç!
Áõôü ôï ðñïúüí ðñïïñßæåôáé áðïêëåéóôéêÜ ãéá óõãêüëëçóç ôüîïõ.
ÐÑÏÓÏyÇ! ¼ëåò ïé åããõÞóåéò ôïõ ìçáíÞìáôïò ðáýïõí íá éóýïõí, áí ï
ðåëÜôçò êáôÜ ôï äéÜóôçìá ðïõ éóýïõí ïé åããõÞóåéò åðÝìâåé óôï ìçÜíçìá
ãéá íá êÜíåé äéïñèþóåéò óöáëìÜôùí.
Ï LTR 160/200 åßíáé Ýíáò áíïñèùôÞò ðïõ âáóßæåôáé óôçí ôå÷íïëïãßá ôùí
áíïñèùôþí êáé ó÷åäéÜóôçêå ãéá óõãêüëëçóç TIG êáé ãéá óõãêüëëçóç ìå åðåíäõìÝíá
çëåêôñüäéá.
Ç ôå÷íïëïãßá áíôéóôñïöÝùí óõíåéóöÝñåé óôç ÷áìçëÞ êáôáíÜëùóç åíÝñãåéáò êáé
ôï ìéêñü âÜñïò êáé äéáóôÜóåéò.
Ï ðñïçãìÝíïò çëåêôñïíéêüò ó÷åäéáóìüò åðéôñÝðåé ãñÞãïñåò ñõèìßóåéò êáé
÷áñáêôçñéóôéêÜ óõãêüëëçóçò ðñþôçò ôÜîåùò.
Ï LTR 160/200 åßíáé äéáèÝóéìïò óå äýï åêäüóåéò, ìßá ìå êåíôñéêÞ õðïäï÷Þ êáé ìßá
ìå õðïäï÷Þ OKC ãéá óýíäåóç åíüò êáõóôÞñá TIG.
Ï LTR 160/200 ðáñÝ÷åôáé ðëÞñçò ìå êáëþäéï ñåýìáôïò 5 ìÝôñùí, êáëþäéï
åðéóôñïöÞò 5 ìÝôñùí, óùëÞíá áåñßïõ êáé óöéêôÞñåò óùëÞíá.
Ïé åêäüóåéò ìå êåíôñéêÞ õðïäï÷Þ ðáñÝ÷ïíôáé åðßóçò ìå Ýíá ðñïóôáôåõôéêü êÜëõììá
ãéá ðñïóôáóßá ôùí óõíäÝóåùí áðü êáôÜëïéðá êáýóçò.
Åíáò ðñïáéñåôéêüò âñá÷ßïíáò ìå ÷åéñïëáâÞ ìðïñåß íá ôïðïèåôçèåß óôï ìç÷Üíçìá
ãéá íá ôõëßãïíôáé ôá êáëþäéá êáé íá ðñïóôáôåýåôáé ï ðßíáêáò åëÝã÷ïõ.
Äýï äéáöïñåôéêÜ êáñüôóéá åßíáé äéáèÝóéìá ãéá íá äéåõêïëýíïõí ôç ìåôáöïñÜ ìå ìßá
öéÜëç áåñßïõ êáé Øíêôéêüò¯ìç÷áíéóìüò.
bt16d12y
-- 104 --
3.1
ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÁ
LTR 160
Åðéôñåðüìåíç åðéâÜñõíóç óå
20 % äéÜëëåéøç, MMA
35 % äéÜëëåéøç, TIG
35 % äéÜëëåéøç, MMA
60 % äéÜëëåéøç
100 % äéÜëëåéøç
ÅðéëïãÞ Ýíôáóçò, TIG
ÅðéëïãÞ Ýíôáóçò, ÌÌÁ
Êëßóç ðáëìïý, áíïäéêÞ,
ñõèìéæüìåíç óôçí ðëáêÝôá
êõêëþìáôïò
Êëßóç ðáëìïý, êáèïäéêÞ
Ðñïôñïöïäüôçóç áåñßïõ,
ñõèìéæüìåíç óôçí ðëáêÝôá
êõêëþìáôïò
Ìåôáôñïöïäüôçóç áåñßïõ
ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò
Éó÷ýò áíïéêôïý êõêëþìáôïò
ÐñáãìáôéêÞ éó×ýò, Ñ
óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ
ÖáéíïìÝíç éó÷ýò, S,
óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ
ÓõíôåëåóôÞò éó×ýïò, ìá÷ ñåýìá ÌÌÁ
Áðüäïóç, óå ìÝãéóôï ñåýìá ÌÌÁ
ÁóöÜëåéá, âñáäåßá
Êáëþäéï äéêôýïõ, åðéöÜíåéá
ÄéáóôÜóåéò ÌxÐxÕ
ÅÜñïò
Êáôçãïñßá ðñïóôáóßáò
Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò
160 A/26 V
160 A/16 V
LTR 200
110 A/24 V
80 A/23 V
4--160 A
4--160 A
200 A/18 V
200 A/28 V
150 A/26 V
115 A/25 V
5--200 A
5--200 A
0--5 s
0,1--10 s
0--5 s
0,1--10 s
0--5 s
5--20 s
65--80 V
30 W
0--5 s
5--20 s
72--82 V
47 W
4,8 kW
6,8 kW
6,9 kVa
0,69
0,75
16 A
3x2,5 mm2
515x285x415mm
23 kg
10,6 kVa
0,64
0,82
10 A
4X1,5 mm2
515x285x415mm
24,5 kg
IP 23
IP 23
Ïé ðçãÝò ñåýìáôïò áíôáðïêñßíïíôáé óôéò áðáéôÞóåéò ôçò IEC 974-1
ÅðéöÜíåéá êáëùäßïõ óýìöùíá ìå ôéò óïõçäéêÝò ðñïäéáãñáöÝò.
Ôï óýìâïëï
óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç
óå ÷þñïõò ìå áõîçìÝíïõò êéíäýíïõò áðü çëåêôñéêü ñåýìá.
Ï IP--êþäéêáò äåß÷íåé ôçí êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò, äçë. ôï âáèìü ðñïóôáóßáò
áðü óôåñåÜ êáé õãñÜ áíôéêåßìåíá .
ÓõóêåõÞ ìå êþäéêá IP 23 ìðïñåß íá ÷ñçóéìïðïéçèåß óå êëåéóôü êáé áíïéêôü ÷þñï.
bt16d12y
-- 105 --
4
ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ
ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ
Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü
ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò
Ý÷åé åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.
LTR 160
LTR 200
ÔÜóç äéêôýïõ
230 V 10 %, 1-öÜóç
400 V ¦10 %, 3--öÜóç
Óõ÷íüôçôá ñåýìáôïò
50-60 Çz
50--60 Hz
ÁóöÜëåéá, âñáäåßá
16 Á*)
10 A
Êáëþäéï ñåýìáôïò,
åðéöÜíåéá
3x2,5 mm2
4X1,5 mm2
Êáëþäéï óõãêüëëçóçò,
åðéöÜíåéá
25 mm2
25 mm2
*) Óå óõãêüëëçóç ìå ìá÷ 100 Á áñêåß ìßá 10 Á âñáäåßá áóöÜëåéá.
Ôá LTR 160/200 äéáèÝôïõí áíôéóôÜèìéóç ôÜóçò äéêôýïõ, ðïõ óçìáßíåé üôé
10 % äéáêýìáíóç ôÜóçò äéêôýïõ ðñïêáëåß 0,2 % äéáêýìáíóç óôçí ôÜóç
óõãêüëëçóçò.
¼ôáí ôï êáëþäéï åßíáé ìáêñý êáé Ý÷åôå ðôþóç ôÜóåùò, áíôéêáôáóôÞóôå ôï ìå
Ýíá ÷ïíôñüôåñï, ãéá íá ìåéþóåôå ôçí ðôþóç ôçò ôÜóåùò.
1. ÔïðïèåôÞóôå ôï ìç÷Üíçìá óå êáôÜëëçëï ÷þñï êáé åëÝãîôå üôé ï áíïñèùôÞò
äåí óêåðÜæåôáé Þ åìðïäßæåôáé ç øýîç ôïõ.
2. ÅëÝãîôå üôé ôï ìç÷Üíçìá óõíäÝèçêå óå óùóôÞ ôÜóç äéêôýïõ.
Ãåéþóôå óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò.
3. ÓõíäÝóôå ôï ðñïóôáôåõôéêü áÝñéï.
4. ÓõíäÝóôå ôïí TIG--êáõóôÞñá êáé ôï êáëþäéï óþìáôïò Þ ôçí êáëùäßùóç ãéá
ÌÌÁ- óõãêüëëçóç.
Ôï ìç÷Üíçìá åßíáé Ýôïéìï ãéá óõãêüëëçóç.
bt16d12y
-- 106 --
5
ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ
1
2
3
4
5
Äéáêüðôçò åðéëïãÞò ñåýìáôïò
Êßôñéíç åíäåéêôéêÞ ëÜìðá
ËåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëÜìðá
Êëßóç ðáëìïý, êáèïäéêÞ
ËéÖôáñî/HF--ìïíÜäá/MMA
8
9
10
11
12
6
7
Ñýèìéóç¯ñåýìáôïò
Ìåôáôñïöïäüôçóç
13
14
Óýíäåóç ôçëååéñéóôÞñéïõ
Ößëôñï óêüíçò
Ñáêüñ áåñßïõ (óýíäåóç öéÜëçò)
Óýíäåóç TIG êáõóôÞñá
Óýíäåóç êáëùäßïõ åðéóôñïöÞò óå
TIG--óõãêüëëçóç
2/4--÷ñïíç
Äéáêüðôçò ôçëåPåéñéóìïý
Ôá 12 êáé 15 ÷ñçóéìïðïéïýíôáé ãéá óýíäåóç ôùí êáëùäßùí óõãêüëëçóçò êáé
åðéóôñïöÞò óå ÌÌÁ-óõãêüëëçóçò.
Ìå ôï ôçëå÷åéñéóôÞñéï ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôï ñåýìá óå óõãêüëëçóç TIG
êáé ÌÌÁ.
S Ï äéáêüðôçò åðéëïãÞò ÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá åðéëïãÞ ëåéôïõñãßáò ìå
ôçëå÷åéñéóìü.
S Ç ìïíÜäá ôçëå÷åéñéóìïý PHA5 åðéôñÝðåé ôç ÷ñÞóç ðáëìéêïý ñåýìáôïò óôïí
ôñüðï ëåéôïõñãßáò TIG.
¼ôáí áíïßîåé ï äéáêüðôçò ñåýìáôïò áíÜâåé ç ëåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëÜìðá óôçí
ðñüóïøç.
Ôï ìç÷Üíçìá åßíáé åöïäéáóìÝíï ìå áóöÜëåéá õðåñèÝñìáíóçò, ðïõ
åíåñãïðïéåßôáé óå õðåñâïëéêÞ áýîçóç ôçò èåñìïêñáóßáò.
S
Óôçí ðåñßðôùóç áõôÞ äéáêüðôåôáé ôï ñåýìá óõãêüëëçóçò êáé áíÜâåé ç êßôñéíç
ëÜìðá. Ç áóöÜëåéá áðïêáèßóôáôáé áõôüìáôá ìüëéò ðÝóåé ç èåñìïêñáóßá ôïõ
ìç÷áíÞìáôïò.
bt16d12y
-- 107 --
Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò
= HF
Müëéò ðáôçèåß ï äéáêüðôçò ôïõ êáõóôÞñá áñ÷ßæåé ç ñïÞ áåñßïõ. Ç ÇF-ìïíÜäá
îåêéíÜåé êáé ðáñÜãåé óðéíèÞñá ìåôáîý çëåêôñïäßïõ êáé õëéêïý óõãêüëëçóçò, ôï
áÝñéï éïíßæåôáé êáé äçìéïõñãåßôáé ôüîï. Ìüëéò óôáèåñïðïéçèåß ôï ôüîï
áðïóõíäÝåôáé áõôüìáôá ç ìïíÜäá ÇF.
Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò
= MMA
Óå áõôü ôïí ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôï ìç÷Üíçìá Ý÷åé ñõèìéóôåß ãéá óõãêüëëçóç ìå
åðåíäõìÝíá çëåêôñüäéá. Ç ìïíÜäá ÇÖ êáé ç Áíýøùóç ôüîïõ áðåíåñãïðïéïýíôáé
êáé ç ìïíÜäá ÈåñìÞò åêêßíçóçò ôþñá åíåñãïðïéåßôáé ãéá íá äþóåé ìåãáëýôåñï
ñåýìá ãéá ôçí Ýíáñîç ôçò óõãêüëëçóçò.
Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò
2/4-÷ñïíç
2-÷ñïíç: óçìáßíåé üôé ôï ôüîï áíÜâåé ìüëéò ðéåóèåß ç åðáöÞ êáõóôÞñá êáé óâÞíåé
üôáí áöåèåß ç åðáöÞ.
4-÷ñïíç: óçìáßíåé üôé ç åðáöÞ êáõóôÞñá äåí ÷ñåéÜæåôáé íá ðéÝæåôáé êáôÜ ôç
óõãêüëëçóç. Ç åðáöÞ ðéÝæåôáé êáé áöÞíåôáé ãéá ôï Üíáìá ôïõ ôüîïõ. Ôï ôüîï
óâÞíåé üôáí ç åðáöÞ îáíáðáôçèåß êáé áöåèåß.
5.1
LIFTARC
Ôñüðïò ëåéôïõñãßáò
= Áíýøùóç ôüîïõ
ôïðïèåôåßôå ôï çëåêôñüäéï ôïõ êáõóôÞñá óôç èÝóç, üðïõ è’ áñ÷ßóåé ç
óõãêüëëçóç, ðáôÜôå ôï äéáêüðôç ôïõ êáõóôÞñá êáé áíáóçêþíåôå ôïí êáõóôÞñá.
Ôï ôüîï äçìéïõñãåßôáé óôçí áôìüóöáéñá ôïõ ðñïóôáôåõôéêïý áåñßïõ.
yñçóéìïðïéþíôáò ôçí åíóùìáôùìÝíç ëåéôïõñãßá áýîçóçò êëßóçò ôï ñåýìá
áõîÜíåé óôçí ðñïñõèìéóìÝíç ôéìÞ. Ïôáí èÝëåôå íá óôáìáôÞóåôå ôç óõãêüëëçóç
áðåëåõèåñþóôå ôï äéáêüðôç êáé ôï ñåýìá ìåéþíåôáé óéãÜ-óéãÜ ìå ôïí
ðñïñõèìéóìÝíï ÷ñüíï ìåßùóçò.
ÔïðïèåôÞóôå¯ôï¯çëåêôñüäéï¯ôïõ
êáõóôÞñá¯óôï¯ôåìÜ÷éï¯åñãáóßáò.
ÐéÝóôå¯ôï¯äéáêüðôç
ôïõ¯êáõóôÞñá.
Ãýñôå¯ëéãÜêé¯ôïí¯êáõóôÞñá,
áíáóçêþóôå êáé¯Ýíá¯çëåêôñéêü¯
ôüîï¯Ý÷åé¯ðáñá÷èåé.
Ìüëéò¯ôåëåéþóåôå-áöÞóôå¯ôï¯äéáêüðéç.
bt16d12y
-- 108 --
6
ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ
Ôá LTR 160/200 äåí ÷ñåéÜæïíôáé
êáé ìåãÜëç óõíôÞñçóç. ÓõíÞèùò
öôÜíåé ìéá äõï öïñÝò ôï ÷ñüíï
íá ôá êáèáñßæåé êáíåßò áðü óêüíç,
ìå ðåðéåóìÝíï áÝñá êáé íá
êáèáñßæåôáé ôáêôéêÜ ôï ößëôñï
ôçò óêüíçò. Áí ç óõóêåõÞ
âñßóêåôáé óå ÷þñï ðïõ óêïíßæåôáé
ðïëý Þ õðÜñ÷ïõí ðïëëÝò
áêáèáñóßåò,
öõóéêÜ ðñÝðåé ç êáèáñéüôçôá íá
ãßíåôáé óõ÷íüôåñá. ÎåìïíôÜñéóìá
ößëôñïõ.
7
ÎåìïíôÜñéóìá ößëôñïõ.
bt07d109
ÐÁÑÁÃÃÅËÉÅÓ ÁÍÔÁËÁÊÔÉÊ
Åéâëßá ïäçãéþí óõíôÞñçóçò êáé êáôÜëïãïõò áíôáëëáêôéêþí ìðïñåßôå íá
ðñïìçèåõôåßôå áðü áíôéðñüóùðï ôçò ESAB, äåßôå óôçí ôåëåõôáßá óåëßäá ôïõ
åíôýðïõ.
Óôçí ðáñáããåëßá íá áíáãñÜöåôáé ï ôýðïò êáé ï áñéèìüò ìçáíÞìáôïò êáèþò êáé
ôï üíïìá êáé ï áñéèìüò ôïõ áíôáëëáêôéêïý óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï. Åôóé
äéåõêïëýíåôå ôçí åîõðçñÝôçóç êáé åîáóöáëßæåôå ðáñÜäïóç óùóôïý
áíôáëëáêôéêïý.
8
ÁÎÅÓÏÕÁÑ
Åáãüíé ãéá öéÜëç áåñßïõ 5 ëßôñùí . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åáãüíé ãéá öéÜëç áåñßïõ 10-50 ëßôñùí . . . . . . . . . . . . .
Ðñïóôáôåõôéêü ôüîï óõíäÝóåùí . . . . . . . . . . . . . . . . .
XåéñïëáâÞ ðåñéôýëéîçò êáëùäßïõ . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êáëþäéï óþìáôïò, 25 mm2
(óçìåéþóôå ôï ìÞêïò ðïõ èÝëåôå) . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÁêñïäÝêôçò êáëùäßïõ óþìáôïò . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ÐïäïåéñéóôÞñéï FS002, ìå êáëþäéï . . . . . . . . . . . . . . .
Êáëþäéï óõãêüëëçóçò, 5 ìÝôñá . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Êáëþäéï óþìáôïò, 5 ìÝôñá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Øíêôéêüò¯ìç÷áíéóìüò OCF 2L (LTR 200) . . . . . . . . . .
Áñéèìüò ðáñáããåëßáò
0468 530 880
0456 804 880
0468 311 001
0468 305 880
02626 136 01
0367 558 880
0349 090 886
0468 539 880
0468 539 881
0457 216 880
TIG-brännare
HW17R, 4 ìÝôñá ìå êåíôñéêÞ óýíäåóç . . . . . . . . . 0588 000 724
HW17R, 4 ìÝôñá ìå OKC--óýíäåóç . . . . . . . . . . . 0558 000 722
Óôïéåßá ãéá Üëëïõò êáõóôÞñåò TIG êáé ôçëååéñéóôÞñéá õðÜñïõí óå îåùñéóôÜ
åíçìåñùôéêÜ öýëëá.
Ìðïñåßôå íá óõíäÝóåôå ôá ôçëå÷åéñéóôÞñéá:
PHA1,PHA2,PHA5,PHB1,PHB2,PHC2 och FS002.
bt16d12y
-- 109 --
Åáãüíé ãéá öéÜëç
áåñßïõ 10-50 ëßôñùí
Åáãüíé ãéá öéÜëç
áåñßïõ 5 ëßôñùí
Ðñïóôáôåõôéêü
ôüîï
óõíäÝóåùí
bt07t003
ÏÄÇÃÉÅÓ¯
ÁÍÕØÙÓÇÓ
XåéñïëáâÞ
ðåñéôýëéîçò
êáëùäßïõ
bt07t004
bt16d12y
-- 110 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising