ESAB | LHQ 150 | Instruction manual | ESAB LHQ 150 Brugermanual

ESAB LHQ 150 Brugermanual
Caddy 150 & Caddy Tig 150
LHQ 150, LTV 150
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
DEUTSCH
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .73
E
HNIKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80
POLSKI
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
Schema - Skema - Skjema - Johdotuskaavio - Diagram - Schaltplan Schéma - Esquema - Schemat - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
Reservdelsförteckning - Reservedelsfortegnelse - Reservedeloversikt Varaosaluettelo - Spare parts list - Ersatzteilverzeichnis Liste de pièces détachées - Reserveonderdelenlijst Lista de repuestos - Esercizio - Lista de peças de reposição . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
2
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
2 SIKKERHED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
3 INDLEDNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
3.1 Tekniske data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
3.2 Udstyr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
3.3 Bruksområde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
4.1 Plassering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
4.2 Tilkobling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
5.1 Driftstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
5.2 Overoppvarmingsvern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
5.3 Nettspenningskompensering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
5.4 Kontroliorganer og tilkoblinger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
6 VEDLIGEHOLDELSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
6.1 Rengjøring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
7 FEILSÖKING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
7.1 Sannsynlige feil og utbedring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
8 RESERVDELSBESTILLING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
SKJEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
RESERVEDELSLISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96
17
NO
1
DIREKTIV
FORSIKRING OM OVERENSSTEMMELSE
NORSK
Esab Welding Equipment AB, S-695 81 Laxå, Sweden, forsikrer på eget ansvar at sveisestrømkilde LHQ150/LTV150 med serienummer 931 er i samsvar med standard EN
60974-1 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv 73/23/EØF med tillegg
93/68/ EØF og standard EN 50199 i overensstemmelse med bestemmelsene i direktiv
89/336/EØF med tillegg 93/68/EØF.
Laxå 97-09-10
Anders Birgersson
Managing Director
Esab Weldin Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SIKKERHED
ADVARSEL
BUESVEISING OG BRENNING KAN MEDFØRE FARE FOR SKADE PÅ DEG SELV OG ANDRE. VÆR
DERFOR FORSIKTIG UNDER SVEISING. FØLG SIKKERHETSFORSKRIFTENE FRA ARBEIDSGIVEREN, SOM SKAL VÆRE BASERT PÅ PRODUSENTENS ADVARSLER.
ELEKTRISK STØT - Kan være dødelig
• Sveiseutstyret må installeres og jordes i henhold til aktuelle standarder.
• Berør ikke strømførende deler eller elektroder med bare hender eller med vått verneutstyr.
• lsoler deg selv fra jord og fra arbeidsstykket.
• Sørg for at din arbeidsstilling er sikker.
RØYK OG GASS - Kan være helsefarlig
•
Hold ansiktet borte fra sveiserøyken.
•
Ventiler og sørg for avsug av sveiserøyk og -gass fra ditt eget og andres arbeidsområde.
LYSSTRÅLER - Kan skade øynene og brenne huden
• Beskytt øynene og kroppe. Bruk egnet sveisehjelm med filterinnsats, og bruk verneklær.
• Beskytt omkringstående personer med egnede verneskjermer eller forheng.
BRANNFARE
• Gnister kan føre til brann. Påse derfor at det ikke finnes brennbare gjenstander inærheten
av sveiseplassen.
STØJ - Overdreven støy kan skade hørselen
• Beskytt ørene. Bruk øreklokker eller annen form for hørselvern.
• Advar de som oppholder seg i nærheten om faren.
VED FEIL - Ta kontakt med fagmann.
LES OG FORSTÅ BRUKSANVISNINGEN FØR UTSTYRET INSTALLERES OG BRUKES
TA VARE PÅ DIN EGEN OG ANDRES SIKKERHET!
18
NO
3
INDLEDNING
Caddy 150 og Caddy Tig 150 er to likerettede sveisestrømskilder med omretterteknikk
for sveising med belagte elektroder (MMA-sveising).
Caddy har også gode egenskaper for TIG-sveising.
Modellen Tig 150 er utstyrt med en anordning som reduserer kortslutningsstrømmen
og er spesielt prosjektert for TIG sveising.
3.1
Tekniske data
Caddy 150(LHQ150) Caddy Tig 150(LTV150)
Tillatt belastning:
ved 25% intermittens
ved 35% intermittens
ved 60% intermittens
ved 100% intermittens
Innstillingsområde
Tomgangsspenning
Nettilkobling:
spenning
frekvens
sikring
nettkabel, tverrsnitt mm2
Kapslingsklasse
150 A/26 V
140 A/25,6 V
110 A/24,4 V
100 A/24 V
150 A/26 V
140 A/25,6 V
110 A/24,4 V
100 A/24 V
5-150 A
5-150 A
62 V
62 V
230 V AC
50/60 Hz
16 A*
3x1,5 mm2
230 V AC
50/60 Hz
16 A*
3x1,5 mm2
IP 23
IP 23
375 x 145 x 280 mm
375 x 145 x 280 mm
5,5 kg
5,5 kg
Bruksklasse
Dimension L x B x H
Vekt
*Ved sveising med maks. 100 A er det tilstrekkelig med en 10 A treg sikring.
Intermittensfaktor
Intermittentfaktoren angir tiden i prosent av en ti-minuttersperiode hvor det er mulig å
sveise med en viss belastning uten å risikere at sveisestrømkilden overbelastes.
Kapslingsklasse
IP -Koden angir kapslingsklasse, dvs. graden av beskyttelse mot inntrenging av faste
gjenstander og vann. Apparater merket IP 23 er konstruert for bruk innen- og utendørs.
Bruksklasse
Symbolet
strømfare.
innebærer at strømkilden er konstruert for bruk på steder med stor
19
NO
3.2
Udstyr
Caddy leveres med Nettkabel (3 meter).
3.3
Bruksområde
Caddy leverer likestrøm og kan sveise de fleste ulegerte og legerte ståltyper, rustfritt og
støpejern.
Med Caddy 150 belagte elektroder fra Ø 1,6 mm til Ø 3,25 mm,Ø 4,00 mm.
TIG-sveising
TIG-sveising er spesielt velegnet når det stilles høye kvalitetskrav, samt ved tynnplatesveising.
For å kunne TIG-sveise, må Caddy utstyres med en TIG-brenner med gassventil, argongassflaske, argongassregulator, volframelektrode og ved behov egnet tilsettmateriale.
Det greieste er å bruke skrapetenning, dvs at man skraper ved å stryke volframelektroden lett mot arbeidsstykket for å få en bue.
Når TIG fremgangsmåten velges for modellen Tig 150 reduseres kontaktstrømmen automatisk til et minimum. På denne måten reduseres innleiringene av wolfram i stykket som
skal sveises og slitasjen av selve elektroden.
4
INSTALLATION
ADVARSEL
Dette produktet er beregnet til reparasjons- og vedlikeholdssveising.
I hjem- og kontormiljøer kan produktet forårsake radioforstyrrelser.
Det er brukerens ansvar å iverksette passende tiltak.
4.1
Plassering
Plasser maskinen slik at kjøleluftens ut- og innløp ikke hindres.
4.2
Tilkobling
4.2.1 Nettilkobling
Merkeskilt med tilkoblingsdata finnes på undersiden av sveisestrømkilden.
Koble sveisestrømkilden til jordet nettuttak. Sjekk at maskinen er koblet til riktig nettspenning og sikringsstørrelse.
•
•
•
•
Nettspenning 230 V, 1-fas
Nettfrekvens 50-60 Hz
Sikring, treg 16 A
Nettkabel, tverrsnitt 3 x 1,5 mm2
20
NO
4.2.2 Tilkobling av sveise- og tilbakelederkabel
Sveisestrømkilden har to uttak: én plusspol og én minuspol for tilkobling av sveise- og
tilbakelederkabel. Hvilket uttak som sveisekabelen skal kobles til avhenger av hvilken
elektrodetype som brukes. Tilkoblingspolariteten er oppgitt på elektrodeemballasjen.
Koble sveisekabelen til polen som er oppgitt på elektrodeemballasjen.
Koble tilbakelederkabelen til det andre uttaket på sveisestrømkilden. Fest tilbakelederkabelens kontaktklemme til arbeidsstykket og pass på at det er god kontakt mellom
arbeidsstykket og uttaket for tilbakelederkabelen på sveisestrømkilden.
5
DRIFT
5.1 Driftstart
•
Sjekk at kabler og kontakter er skikkelig tilkoblet.
•
Start sveisestrømkilden ved å slå nettbryteren over i stilling 1.
•
Still inn sveisestrømmen med knappen på fremsiden av sveisestrømkilden. Følg
anvisningene for passende sveisetrøm på elektrodeemballasjen.
5.2 Overoppvarmingsvern
Caddy 150 og Caddy Tig 150 er forsynt med en termovakt som hindrer overoppvarming
av sveisestrømkilden. Ved overbelastning blir sveisestrømmen brutt og den gul indikasjonsled. Tilbakestilling skjer automatisk når sveisestrømkilden er blitt avkjølt.
5.3 Nettspenningskompensering
Caddy 150 og Caddy Tig 150 har en kompensasjon av nettspenningen, dvs. at en
variasjon på ±10% av nettspenningen medfører en ubetydelig variasjon av sveisespenningen.
Enheten slås av automatisk når nettspenningen overstiger ± 15% og startes automatisk
opp igjen når spenningen er riktig.
21
NO
5.4
Kontrollorganer og tilkoblinger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Gul indikasjonsled (overoppvarming)
Knapp for innstilling av sveisestrøm
Uttak minuspol, for tilkobling av sveise- eller tilbakelederkabel
Uttak plusspol, for tilkobling av sveise- eller tilbakelederkabel
Nettbryter
Omkopler for valg av funksjonen TIG
(spak til venstre)
og MMA
(spak til høyre)
6
6.1
VEDLIGEHOLDELSE
Rengjøring
Det er vanligvis tilstrekkelig å blåse sveisestrømkilden ren med tørr trykkluft (redusert
trykk), samt å rengjøre støvfilteret i fronten regelmessig.
Hvis sveisestrømkilden er plassert i støvete miljø, bør renblåsing og filterrengjøring skje
oftere.
22
NO
7
FEILSÖKING
7.1
Sannsynlige feil og utbedring
Feiltype
Utbedring
Sveisetrømkilden avgir ingen lysbue.
• Sjekk at nettbryteren er på.
• Sjekk om sveise- og tilbakelederkabelen er riktig tilkoblet
• Sjekk om strømstyrken er riktig innstilt.
• Kontroller om omkopleren MMA/TIG er
riktig innstilt.
Sveisestrømkilden stopper under
sveisingen.
• Sjekk om termovakten er utløst (Gul
indikasjonsled på fremsiden av sveisestrømkilden).
• Sjekk om nettsikringen er gått.
Termovakten løser ofte ut.
• Sjekk om støvfilteret er tett.
• Sjekk om sveisestrømkildens merkedata er overskredet (overbelastning av
apparatet).
Sveisestrømkilden stopper under
sveisingen.
• Sjekk om sveise- og tilbakelederkabelen er riktig tilkoblet.
• Sjekk om strømstyrken er riktig innstilt.
• Kontroller at det ikke er feil på elektrodene.
• Kontroller om omkopleren MMA/TIG er
riktig innstilt.
8
RESERVDELSBESTILLING
Ved bestelling oppgis maskintype og maskinnummer, samt delenummer ifølge reservedelslisten.
Dette gjør ekspederingen lettere og sikrer riktig levering.
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising