ESAB | PRH 6-40 | Instruction manual | ESAB PRH 6-40 Användarmanual

ESAB PRH 6-40 Användarmanual
A21 PRH 6- 40
A21 PRH 25- 90
A21 PRH 40- 115
101103102021100020040
Bruksanvisning
Brugsanvisning
0457 599 040 990615
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
PRH 6--40 , 25--90 valid for serial NO 721 XXX--XXXX
PRH 40--115 valid for serial NO 734 XXX--XXXX
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
-- 2 --
SVENSKA
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
4
5
3.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
6
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
4.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
6
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hur man öppnar rörsvetsverktygets mellandel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rörsvetsverktygets fastsättning för svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställning av wolframelektrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svetsstart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svetsning i trånga utrymmen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
8
8
9
10
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dagligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Varje månad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vid behov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av wolframelektrod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Byte av spännbacksinsats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
11
11
11
11
7 TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12
13
TOCs
-- 3 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sverige, försäkrar under eget ansvar att
rörsvetsverktyg A21 PRH 6--40 / 25--90 / 40--115 från serienummer 721 är i överensstämmelse med standard EN 60292 enligt villkoren i direktiv (89/392/EEG) med tillägg (93/68/EEG) och standard EN 50199 enligt villkoren i direktiv (89/336/EEG)
med tillägg (93/68/EEG).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 1999.01.07
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsutrustning har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör
personal i arbete med systemet eller i dess närhet.
Säkerhetsåtgärderna skall uppfylla de krav som ställs på denna typ av svetsutrustning.
Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras av utbildad personal som är väl insatt i svetsutrustningens funktion.
En felaktig manöver kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatör som den
maskinella utrustningen.
1.
All personal som arbetar med svetsutrustningen skall vara väl insatt i:
S
dess handhavande
S
nödstoppens placering
S
dess funktion
S
gällande säkerhetsföreskrifter
S
svetsning
2.
Operatören skall se till:
S
att ingen obehörig befinner sig inom svetsutrustningens arbetsområde vid start.
S
att ingen person står oskyddad när ljusbågen tänds
3.
Arbetsplatsen skall:
S
vara lämplig för ändamålet
S
vara dragfri
4.
Personlig skyddsutrustning:
S
Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S
Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband, ring etc som kan fastna,
eller ge brännskador.
5.
Övrigt
S
Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S
Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S
Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl anvisad plats.
S
Smörjning och underhåll av svetsutrustningen får ej utföras under drift.
dsb1d1sa
-- 4 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
3
INTRODUKTION
3.1
Allmänt
A21 PRH 6-- 40 / 25-- 90 / 40-- 115 är vattenkylda, kapslade rörsvetsverktyg avsedda
för TIG--svetsning av rörskarvar.
Kapslad innebär att rörets skarv under svetsning omges av en sluten kammare i
vilken ett gasskydd av ädelgas skyddar wolframelektroden, svetsfogen och röret från
att oxideras.
Vid svetsning är det enbart kuggkransen och elektrodhållaren som rör sig runt röret.
Spännanordningar finns för att spänna fast samt centrera rörsvetsverktyget på röret.
För att kunna ta upp toleranser inom den nominella rördimensionen är
spännanordningen fjädrande.
Spännbacksinsatserna är utbytbara för att kunna använda ett rörsvetsverktyg till
olika rördimensioner (se sidan 11).
Rörsvetsverktygen är anpassade för att anslutas till svetsströmkällorna LTO 160,
LTO 250, LTP 450 och LTS 320.
dsb1d1sa
-- 5 --
SE
3.2
Tekniska data
A21 PRH 6--40
A21 PRH 25--90
A21 PRH 40--115
Max kontinuerlig svetsström
vid 100% intermittens
100 A
100 A
100 A
Max pulsad svetsström
150 A
150 A
150 A
6--40 mm
25--90 mm
40--115 mm
0,14 -- 2,8 r/min
0,08--1,62 r/min
0,10--1,36 r/min
7,5 kg
10 kg
12 kg
5m
5m
5m
Wolframelektrodsdiameter
1,6 mm och 2,4 mm
1,6 mm och 2,4 mm
1,6 mm och 2,4 mm
Drivenhet
Ankarspänning
Max ankarström
Mekanisk utväxling
48 V DC
0,30--0,55 A DC
246:1
48 V DC
0,30--0,55 A DC
246:1
48 V DC
0,30--0,55 A DC
134:1
Arbetsområde
(ytterdiameter rör)
Runddrivningshastighet
Vikt inklusive kabel och slangpaket
Längd slangpaket
4
INSTALLATION
4.1
Allmänt
Installationen skall utföras av behörig person.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
S
S
S
S
Svetsströmkälla LTO 160 / LTO 250, se bruksanvisning 0456 779 xxx.
Svetsströmkälla LTP 450, se bruksanvisning 0456 634 xxx.
Svetsströmkälla LTS 320, se bruksanvisning 0457 690 xxx.
Kylaggregat OCF2, se bruksanvisning 0457 680 xxx.
Kontrollera att kylaggregatet ger erforderligt kylflöde.
4.2
Anslutningar
A
Motorkabel -- rotation
B
Återledarkabel
C
Kylvattenslang in
D
Kylvattenslang ut
E
Svetskabel
F
Gasslang ut
dsb1d1sa
-- 6 --
SE
5
DRIFT
5.1
Allmänt
VARNING!
Verktyget kan bli mycket varmt under svetsning, iakttag därför största
försiktighet vid handhavande.
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
VARNING!
För att undvika skador på svetsverktyget, kontrollera att återledaren är ansluten
till arbetsstycket och att wolframelektroden är i startposition före svetsstart.
S
S
S
Svetsströmkälla LTO 160, LTO 250, se bruksanvisning 0456 779 xxx.
Svetsströmkälla LTP 450, se programmeringsmanual 0456 638 xxx.
Svetsströmkälla LTS 320, se programmeringsmanual 0457 706 xxx.
5.2
Hur man öppnar rörsvetsverktygets mellandel
S
Se till att kuggkrans (9) befinner sig i hemmaläge (startläge).
(Mellandel (6) låses vid svetsning.)
S
Använd den manuella knappen på fjärrdonet eller ratt (8)
för att flytta kuggkransen till hemmaläget.
OBS! Om ratt (8) trycks in frikopplas växeln (drag ut ratten
efter inställning). Detta skall göras för att undvika
onödigt slitage.
S
När lysdiod (7) tänds, befinner sig kuggkransen i
hemmaläge.
Om rörsvetsverktyget inte är anslutet till en svetsströmkälla
måste man öppna spännback (4) eller spännback (5) och
kontrollera att kuggkransen befinner sig i hemmaläge.
S
Öppna spännarm (2) och mellandel (6).
dsb1d1sa
-- 7 --
SE
5.3
Rörsvetsverktygets fastsättning för svetsning
S
Rikta in rördelarna som skall svetsas.
S
Montera rörsvetsverktyget underifrån med
öppen överdel.
S
Rikta in wolframelektroden mot centrum av
svetsfogen.
S
Stäng spännback (4) och lås den med
spännarm (1).
S
Kontrollera att wolframelektroden har rätt
avstånd till röret. För inställning av
wolframelektroden se sidan 8.
S
Stäng mellandel (6) och lås den med
spännarm (2).
S
Stäng spännback (5) och lås den med
spännarm (3).
5.4
Inställning av wolframelektrod
S
Lossa insexskruven på kuggkransens (9)
framsida, (använd en passande insexnyckel).
S
Wolframelektroden sitter nu löst och kan
justeras så att avståndet till röret blir korrekt.
(Rekommenderat avstånd har man om
avståndet från elektrodspetsen till röret har
samma mått som wolframelektrodens diameter.
Observera att detta kan skilja sig något från fall
till fall.)
S
Kläm fast wolframelektroden genom att
försiktigt dra åt insexskruven på kuggkransens
(9) framsida.
OBS! Wolframelektroden måste sitta fast för att
svetsströmmen skall kunna överföras. Vid
felaktigt läge på wolframelektroden kan
kuggkransen och elektrodhållaren skadas.
Om wolframelektroden skulle gå sönder vid
åtdragning av insexskruven skall den genast
bytas ut.
S
Slut spännbackarna (4, 5) och mellandelen (6)
S
Lås med spännarm (1, 2 och 3).
dsb1d1sa
-- 8 --
SE
5.5
Svetsstart
S
Ställ in svetsparametrarna eller återkalla för svetsningen avsett program till
arbetsarean (se programmeringsmanual).
S
Tryck in startknapp (A) på inställningslådan eller startknapp (B) på
rörsvetsverktyget.
För LTS 320 och LTP 450
Efter avslutat svetsprogram söker rörsvetsverktyget automatiskt tillbaka till
hemmaläget.
För LTO 160 och LTO 250
Efter avslutat svetsprogram får man söka hemmaläget genom att:
S
manuellt vrida ratt (8) (se sid 7) eller
S
manuell drift med hjälp av intällningslådan eller
S programmera in en hemmalägessökning med en tidsinställning.
Hemmaläget uppnås när lysdioden tänds.
dsb1d1sa
-- 9 --
SE
5.6
Svetsning i trånga utrymmen
A21 PRH 6--40
A21 PRH 25--90
A21 PRH 40--115
D
123 mm
197 mm
220 mm
C
(d/2) + 10 + (D/2)
(d/2) + 10 + (D/2)
(d/2) + 10 + (D/2)
6
UNDERHÅLL
6.1
Allmänt
OBS!
Samtliga garantiåtagande från leverantören upphör att gälla om kunden själv
under garantitiden gör ingrepp i maskinen för att åtgärda eventuella fel.
6.2
Dagligen
S
Kontrollera att alla anslutningar till slangpaketet är ordentligt anslutna.
S
Kontrollera wolframelektrodens tillstånd.
dsb1d1sa
-- 10 --
SE
6.3
Varje månad
S
Kontrollera att samtliga inbyggnadsdelar har korrekt läge.
S
Kontrollera att spännbackarna inte har mekaniska skador och byt ut ev. skadade
delar.
6.4
Vid behov
Smörj kuggkransen med specialfett Nies P34.
Efter 500 svetsningar med varje svetshuvud
S
Demontera elektrodhållaren och avlägsna oxidskiktet in-- och utvändigt.
6.5
Byte av wolframelektrod
Vid byte av wolframelektrod, korta av wolframelektroden till önskad längd och slipa
den till önskad vinkel.
6.6
Byte av spännbacksinsats
S
Kontrollera att kuggkransen (3) befinner sig i
hemmaläge (se sidan 7).
S
Öppna spännarm (1) därmed frigörs
spännarmens överdel (1b).
S
Öppna spännback (5).
S
Demontera befintlig spännbacksinsats (4)
genom att lossa på insexskruven.
S
Montera önskad spännbacksinsats och drag fast
insexskruven.
S
Byt ut de resterande spännbacksinsatserna på
samma sätt som ovan.
Viktigt!
De övre spännbacksinsatserna får ej dras i botten. De
skall ha en viss fjädring, ca. 2 mm.
Jordningen av svetsströmmen görs via de undre spännbackarna (8). Se därför
speciellt till att insexskruvarna i de undre spännbacksinsatserna dras åt ordentligt.
Spännbacksinsatser kan måttbeställas via ESABs återförsäljare.
Möjlighet finns att själv svarva ur spännbacksinsatser med hjälp av en
ursvarvningsfixtur (se tillbehör på sidan 12).
dsb1d1sa
-- 11 --
SE
7
TILLBEHÖR
Spännbackämnen för A21 PRH 6--40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 485 001
Spännbackämnen för A21 PRH 25--90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 485 002
Spännbackämnen för A21 PRH 40--115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 485 003
Ursvarvningsfixtur för A21 PRH 6--40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 486 001
Ursvarvningsfixtur för A21 PRH 25--90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 486 002
Ursvarvningsfixtur för A21 PRH 40--115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0457 486 003
Elektrodadapter för A21 PRH 6--40 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 940 123
Elektrodadapter för A21 PRH 25--90 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 941 123
Elektrodadapter för A21 PRH 40--115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0456 942 123
Verktygshållare för A21 PRH 6--40/ 25--90 / 40--115 . . . . . . . . . . . . .
0456 940 122
Ursvarvningsfixtur
Spännbackämnen
Elektrodadapter
Verktygshållare
dsb1d1sa
-- 12 --
SE
8
RESERVDELSBESTÄLLNING
A21 PRH 6--40 / 25--90 / 40--115 är konstruerade och provade i enlighet med
den internationella standarden EN 60292 (IEC 292).
Efter utförd service eller reparation åligger det utförande serviceinstans att
förvissa sig om att produkten inte avviker från den ovan nämnda standarden.
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 49.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
dsb1d1sa
-- 13 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising