ESAB LAF 630 Používateľská príručka


Add to my manuals
11 Pages

advertisement

ESAB LAF 630 Používateľská príručka | Manualzz

LAF 630 DC

101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001

Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohjeet Instruction manual Betriebsanweisung

0449 013 001 990604

Manuel d’instructions Gebruiksaanwijzing Instrucciones de uso Istruzioni per l’uso Manual de instruções

Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò

Valid for Serial NO 615 XXX--XXXX

SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66 75 84 93 3 12 21 30 39 48 57 ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

102 Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.

Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.

Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

Rights reserved to alter specifications without notice.

Änderungen vorbehalten.

Sous réserve de modifications sans avis préalable.

Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.

Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.

Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.

Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.

-- 2 --

ÅËËÇÍÉÊÁ

1 ÏÄÇÃÉÅÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 ÅÉÓÁÃÙÃÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1

3.2

ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.1

ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2

4.3

4.4

Îåöüñôùìá êáé ôïðïèÝôçóç ÓõíäÝóåéò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÔõðùìÝíï êýêëùìá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

5.1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

¼ñãáíá åëÝã÷ïõ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.2

Åêêßíçóç

6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.1

6.2

ÃåíéêÜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Êáèáñéóìüò . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ó×ÇÌÁ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÅÎÁÑÔÇÌÁÔÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÏÄÇÃÉÅÓ ÓÕÍÄÅÓÇÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ÐÉÍÁÊÁÓ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ ÌÅÑÙÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

103 103 104

104 105

106

106 106 106 108

109

109 109

110

110 110

110 111 112 113 115

TOCy

-- 102 --

1 ÏÄÇÃÉÅÓ

ÂÅÂÁÉÙÓÇ ÓØÌÖÙÍÉÁÓ

Ç Esab Welding Equipment AB, 695 81 Lax å Sweden, âåâáéþíåé ìå äéêÞ ôçò åõèýíç oôé ç ðçãÞ óõãêïëëçôéêïý ñåýìáôïò LAF 630 óõìöùíßá ìå ôï ïôáíôáñô ÅÍ 60974-1 óýìöùíá ìå ôïõ üñïõò ôçò ïäçãßáò 73/23/ÅÅC êáé ôçí ðñïóèÞêç 93/68/ÅÅC.

ìå áñéèìü óåéñÜò 615 âñßóêåôáé óå ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Laxå 97--04--15 Paul Karlsson Managing Director Esab Welding Equipment AB 695 81 LAXÅ SWEDEN Tel: + 46 584 81176 Fax: + 46 584 12336

2 ÁÓÖÁËÅÉÁ

Ï ÷åéñéóôÞò åíüò áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ ÅSÁ Ý÷åé ôçí ôåëéêÞ åõèýíç ãéá ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ôùí ðñïóþðùí, ðïõ åñãÜæïíôáé ìå ôï óýóôçìá Þ óôçí ðåñéï÷Þ ôïõ.

Ôá ìÝôñá áóöÜëåéáò ðñÝðåé íá åêðëçñþíïõí ôéò áðáéôÞóåéò ðïõ èÝôïíôáé ãé’ áõôüí ôïí ôýðï áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ.

Ôï ðåñéå÷üìåíï áõôþí ôùí óõóôÜóåùí ìðïñåß íá èåùñçèåß ùò óõìðëçñùìáôéêü ôùí êáíïíéêþí ðñïäéáãñáöþí, ðïõ éó÷ýïõí ãéá ôïí ôüðï åñãáóßáò.

ÊÜèå ÷åéñéóìüò ðñÝðåé íá ãßíåôáé áðü åêðáéäåõìÝíï ðñïóùðéêü, ôï ïðïßï åßíáé êáëÜ êáôáôïðéóìÝíï óôç ëåéôïõñãßá ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ.Åíáò ëáíèáóìÝíïò ÷åéñéóìüò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé ìéá áíþìáëç êáôÜóôáóç, ç ïðïßá ìðïñåß íá ðñïêáëÝóåé æçìéÝò ôüóï óôï ÷åéñéóôÞ üóï êáé óôï ìç÷áíïëïãéêü åîïðëéóìü.

1.

¼ëï ôï ðñïóùðéêü, ðïõ ÷ñçóéìïðïéåß ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ, èá ðñÝðåé íá ãíùñßæåé êáëÜ: S ôï ÷åéñéóìü ôïõ 2.

3.

4.

5.

S S ôç ëåéôïõñãßá ôïõ äéáêüðôç ôéò éó÷ýïõóåò ðñïäéáãñáöÝò áóöÜëåéáò S óõãêüëëçóç Ï ÷åéñéóôÞò íá öñïíôßæåé íá äéáðéóôþíåé üôé: S ðñéí âÜëåé óå ëåéôïõñãßá ôïí áõôüìáôï óõãêïëëçôÞ êáíåßò Üó÷åôïò äåí âñßóêåôáé óôï ÷þñï ëåéôïõñãßáò ôïõ.

S êáíÝíá ðñüóùðï äåí åßíáé áðñïöýëá÷ôï êáôÜ ôç óôéãìÞ ðïõ áíÜâåé ôï öùôåéíü ôüîï.

Ï ôüðïò åñãáóßáò ðñÝðåé: S íá åßíáé êáôÜëëçëïò ãéá ôçí åñãáóßá áõôÞ S äåí åßíáé åêôåèåéìÝíïò óå ñåýìáôá áÝñá.

Ðñïóùðéêüò ðñïóôáôåõôéêüò åîïðëéóìüò.

S ×ñçóéìïðïéåßôå ðÜíôïôå ôïí ðñïóùðéêü ðñïóôáôåõôéêü åîïðëéóìü ðïõ áðáéôåßôáé, ð÷.

ðñïóôáôåõôéêÜ ãõáëéÜ, ðõñßìá÷ï ñïõ÷éóìü, ðñïóôáôåõôéêÜ ãÜíôéá.

S öñïíôßóôå íá ìç öïñÜôå ÷áëáñÜ áíôéêåßìåíá ðïõ ìðïñåß íá óêáëþóïõí, ð÷. æþíåò, âñá÷éüëéá, äá÷ôõëßäéá êëð. Þ ðïõ ìðïñåß íá êáïýí êáé íá óáò ðñïêáëÝóïõí åãêáýìáôá.

ÄéÜöïñá S ÅëÝãîôå üôé ïé ãåéþóåéò ðïõ ðñïâëÝðïíôáé åßíáé óõíäåìÝíåò êáëÜ.

S S ÅðåìâÜóåéò óå çëåêôñéêÝò ìïíÜäåò åðéôñÝðåôáé íá ãßíïíôáé

ìüíï áðü áñìüäéï ðñïóùðéêü.

Ï áðáñáßôçôïò ðõñïóâåóôéêüò åîïðëéóìüò èá ðñÝðåé íá âñßóêåôáé óå ìÝñïò åýêïëï, ãíùóôü óå üëïõò êáé óå îåêÜèáñá óçìåéùìÝíç èÝóç.

S

Äåí åðéôñÝðåôáé

ëßðáíóç êáé óõíôÞñçóç ôïõ áõôüìáôïõ óõãêïëëçôÞ, üôáíâñßóêåôáé óå ëåéôïõñãßá.

-- 103 --

ba22d12y

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ ÊÁÉ ÅÑÃÏÄÏÔÇ ÓÁÓ ÊÁÉ ÊÏÐÇ ÌÅ ÔÑÁÕÌÁÔÉÓÌÏ ÓÅ ÓÁÓ Ç ÓÅ ÁËËÏÕÓ. ÍÁ ÅÉÓÔÅ ÐÑÏÓÅ×ÔÉÊÏÉ ÏÔÁÍ ÅÑÃÁÆÅÓÔÅ ÌÅ ÓÕÃÊÏËËÇÓÇ. ÁÊÏËÏÕèÅÉÔÅ ÔÉÓ ÐÑÏÄÉÁÃÑÁÖÅÓ ÁÓÖÁËÅÉÁÓ ÐÏÕ ÉÓ×ÕÏÕÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÏÉ ÏÐÏÉÅÓ ÐÑÅÐÅÉ ÍÁ ÂÁÓÉÆÏÍÔÁÉ ÓÔÏ ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÔÉÊÏ ÊÅÉÌÅÍÏ ÔÏÕ ÊÁÔÁÓÊÅÕÁÓÔÇ.

ÇËÅÊÔÑÉÊÏ ÔÏÎÏ ÌÐÏÑÅÉ ÍÁ ÐÑÏÊÁËÅÓÏÕÍ ÇËÅÊÔÑÏÐËÇÎÉÁ - Ìðïñåß íá åßíáé Èáíáôçøüñá.

S ÅãêáôáïôÞóôå êáé ãåéùïôå ôç óõóêåõÞ óõãêüëëçóçò óýìöùíá ìå ôá áíôßóôïé÷á õðïäåßãìáôá.

S Ìçí áããßæåôå åíåñãÜ çëåêôñéêÜ êáëþäéá Þ çëåêôñüäéá ìå áêÜëõðôç åðéäåñìßäá Þ õãñü ðñïïôáôåõôéêü åîïðëéóìü.

S Ìïíþóôå ôï óþìá óáò áðü ôç ãåßùóç êáé ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò.

S Âåâáéùèåßôå üôé ï ôüðïò åñãáóßáò óáò åßíáé áóöáëÞò.

ÊÁÐÍÏÉ ÊÁÉ ÁÍÁÈÕÌÉÁÓÅÉÓ - Ìðïñåß íá âëÜøïõí ôçí õãåßá óáò.

S Å÷åôå ôï ðñüóùðü óáò ìáêñéÜ áðü ôéò áíáèõìéÜóåéò óõãêüëëçóçò.

S Åîáóöáëßóôå êáëü åîáåñéóìü êáé áðïññüöçóç áíáèõìéÜóåùí óõãêüëëçóçò êáé áåñßùí, ôüóï óôïí ôüðï åñãáóßáò óáò üóï êáé ôùí Üëëùí.

ÁÊÔÉÍÏÂÏËÉÁ ÔÏÎÏÕ - Ìðïñåß íá ôñáõìáôßóåé ôá ìÜôéá êáé íá ðñïêáëÝóåé åãêáýìáôá óôï äÝñìá.

S ÐñïóôáôÝøôå ôá ìÜôéá êáé ôï óþìá óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå êñÜíïò ìå ößëôñï êáé öïñÜôå ðñïóôáôåõôéêü ñïõ÷éóìü.

S Ðñïóôáôåýåôå ôñßôá ðñüóùðá ìå êáôÜëëçëá ðáñáâÜí Þ ðñïóôáôåõôéêÝò ðïäéÝò.

ÊÉÍÄÕÍÏÓ ÐÕÑÊÁÃÉÁÓ

S Ïé óðßèåò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ðñïêáëÝóïõí ðõñêáãéÜ. Âåâáéùèåßôå, ðñéí áñ÷ßóåôå ôçí åñãáóßá, üôé äåí õðÜñ÷ïõí ãýñù óáò åýöëåêôá õëéêÜ.

ÈÏÑÕÂÏÓ - Õðåñâïëéêüò èüñõâïò ìðïñåß íá âëÜøåé ôçí áêïÞ

S Ðñïóôáôåýåôå ôá áõôéÜ óáò. ×ñçóéìïðïéåßôå ùôáóðßäåò Þ Üëëï ìÝóï ðñïóôáóßáò áêïÞò.

S Ðñïåéäïðïéåßóôå ôïõò ðáñåõñéóêüìåíïõò ãéá ôïõò êéíäýíïõò.

ÓÅ ÐÅÑÉÐÔÙÓÇ ÂËÁÂÇÓ - ÆçôÞóôå âïÞèåéá áðü åéäéêü.

ÄÉÁÂÁÓÔÅ ÐÑÏÓÅÊÔÉÊÁ ÊÁÉ ÌÁÈÅÔÅ ÊÁËÁ ÔÉÓ ÏÄÇÃÉÅÓ ÐÑÉÍ ÔÇÍ ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÊÁÉ ×ÑÇÓÉÌÏÐÏÉÇÓÇ.

ÐÑÏÓÔÁÔÅÕÅÔÅ ÔÏÍ ÅÁÕÔÏ ÓÁÓ ÊÁÉ ÔÑÉÔÁ ÐÑÏÓÙÐÁ !

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ

Áõôü ôï ðñïúüí åßíáé ðñïïñéóìÝíï ãéá âéïìç÷áíéêÞ ÷ñÞóç. Óå åóùôåñéêü ðåñéâÜëëïí ìðïñåß ôï ðñïúüí íá ðñïêáëÝóåé ñáäéïðáñÜóéôá. Ï ÷ñÞóôçò Ý÷åé åíèýíç ãéá ôç ëÞøç ôùí ó÷åôéêþí ðñïëçðôéêþí ìÝôñùí.

3

ÅÉÓÁÃÙÃÇ 3.1

ÃåíéêÜ

Ôï

LAF 630

åßíáé ìéá ôçëå÷åéñéæüìåíç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ôñéþí öÜóåùí ðïõ ðñïïñßæåôáé ãéá ÷ñÞóç õðåñðáñáãùãéêïý ìç÷áíéêïý ôüîïõ áåñßïõ/ìåôÜëëïõ (ÌÉG/MAG), Þ óõãêüëëçóç ôüîïõ óéäçñüóêïíçò (UP). Èá ðñÝðåé ðÜíôïôå íá ÷ñçóéìïðïéåßôáé ìáæß ìå ôï êïõôß åëÝã÷ïõ ôçò ESAB A2-A6 Process Controller (PEH) .

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò LAF åßíáé õäñüøõêôç êáé åëÝã÷åôáé áðü Ýíá åëåãêôÞ èåñìïêñáóßáò åíÜíôéá óôçí õðåñöüñôùóç. ¼ôáí ï åëåãêôÞò èåñìïêñáóßáò äéáêüðôåé ôï êýêëùìá, ôüôå áíÜâåé áõôüìáôá ç êßôñçíç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óôï êáíôñÜí. Ç åðáíáöïñÜ ãßíåôáé áõôüìáôá üôáí ç èåñìïêñáóßá Ý÷åé ðÝóåé óå áðïäåêôÜ åðßðåäá.

-- 104 --

ba22d12y

Ç ðçãÞ ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò êáé ôï êïõôß åëÝã÷ïõ åßíáé óõíäåäåìÝíïé ìå Ýíá äßáõëï äéðëïý êáëùäßïõ ðïõ êáèéóôÜ äõíáôü ôïí áêñéâÞ Ýëåã÷ï ôçò äéáäéêáóßáò óõãêüëëçóçò.

Ç ñýèìéóç ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò ìðïñåß íá ãßíåé áðü ôç ðñüóøç ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ üðïõ üëåò ïé ðáñÜìåôñïé ìðïñïýí íá ñõèìéóôïýí áðü ôï ÷åéñéóôÞ.

Ï ôñüðïò ëåéôïõñãßáò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò åëÝã÷åôáé êáé åðéèåùñåßôáé åíôåëþò áðü ôï êïõôß åëÝã÷ïõ ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ïðïßïõ ìðïñåßôå íá ñõèìßóåôå ôá ÷áñáêôçñéóôéêÜ åêêßíçóçò êáé óôÜóçò. Ïé åê ôùí ðñïôÝñùí ðáñÜìåôñïé ñåýìáôïò ìðïñïýí íá åðéèåùñçèïýí êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò óõãêüëëçóçò.

Ãéá ëåðôïìåñåßò ðëçñïöïñßåò üóïí áöïñÜ ôéò äõíáôüôçôåò ñýèìéóçò ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò êáé ôï ôñüðï ëåéôïõñãßáò ôçò ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ãéá ôïí åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò óõãêüëëçóçò Á2-Á6.

3.2

Ôå÷íéêÜ óôïé÷Ýéá

ÔÜóç LAF 630

400/415 V, 3 µ 50 Hz 400/440 V, 3 µ 60 Hz

Åðéôñåðüìåíç åðéâÜñõíóç óå:

100 % äéÜëåéøç 80 % äéÜëåéøç 60 % äéÜëåéøç

Ðåñéï÷Þ ñýèìéóçò

MIG/MAG UP

ÔÜóç áíïéêôïý êõêëþìáôïò Éó÷ýò ñåýìáôïò áíïéêôïý êõêëþìáôïò Áðïäïôéêüôçôá ÓõíôåëåóôÞò éó÷ýïò ÂÜñïò ÄéáóôÜóåéò L x B x H

500 A/ 39 V 560 A/ 42 V 630 A/ 44 V 50 A/ 17 V -- 630 A/ 44 V 30 A/ 21 V -- 630 A/ 44 V 52 V 145 W 0,81 0,92 230 kg 540 x 460 x 930 720 x 885 x 930 ( ðåñéëáìâáíüìåíùí êáé ôùí ôñï÷þí)

IP 23 Êáôçãïñßá ðåñéâëÞìáôïò Êáôçãïñßá ÷ñÞóåùò ÔÜîç ðñïóôáóßáò

Ï êþäéêáò

ÉÑ

äåß÷íåé ôçí ôÜîç ðñïóôáóßáò êáôÜ ôçò åéóüäïõ óôåñåþí õëéêþí êáé íåñïý. Ìéá óõóêåõÞ ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï

IP23

åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç ìÝóá êáé Ýîù.

ÔÜîç ÷ñÞóçò

Ôï óýìâïëï óçìáßíåé üôé ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé êáôáóêåõáóìÝíç ãéá ÷ñÞóç óå ÷þñïõò ìå õøçëü ðïóïóôü çëåêôñéêïý êéíäýíïõ.

-- 105 --

ba22d12y

4 ÅÃÊÁÔÁÓÔÁÓÇ

4.1

ÃåíéêÜ

Ç åãêáôÜóôáóç ðñÝðåé íá äéåêðåñáéùèåß áðü åîïõóéïäïôçìÝíï Üôïìï.

4.2

Îåöüñôùìá êáé ôïðïèÝôçóç

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ, Êßíäõíïò ðôþóçò

Óôåñåþóôå ôïí åîïðëéóìü, åéäéêÜ üôáí ôï Ýäáöïò åßíáé áíþìáëï Þ Ý÷åé êëßóç.

S S ÔïðïèåôÞóôå ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò óå Ýíá ïñéæüíôéï åðßðåäï Ýäáöïò. Ìç îå÷Üóåôå íá ìðëïêÜñåôå ôïõò ôñï÷ïýò óôï LAF 630.

Öñïíôßóôå þóôå íá ìçí åìðïäßæåôå ôçí øýîç ôïõ åñãáëåßïõ.

ÏÄÇÃÉÅÓ ÁÍÕØÙÓÇÓ

S S S

4.3

S S S S

ÓõíäÝóåéò

ÊáôÜ ôçí ðáñÜäïóç ç ðçãÞ ñåýìáôïò åßíáé óõíäåäåìÝíç Ýôóé þóôå íá ëåéôïõñãåß ìå 400 V.

¼ôáí ðñüêåéôáé íá ÷ñçóéìïðïéÞóåôå Üëëç ôÜóç êÜíåôå ôéò áëëáãÝò óýíäåóçò óôïí êõñßùò ìåôáó÷çìáôéóôÞ êáé óôïí ìåôáó÷çìáôéóôÞ åëÝã÷ïõ óýìöùíá ìå ôéò ïäçãßåò óýíäåóçò óôç óåëßäá 113.

ÄéáëÝîôå êáëþäéï äéêôýïõ ìå ôï óùóôü åìâáäüí äéáôïìÞò êáé ôïðïèåôÞóôå ôç óùóôÞ áóöÜëåéá óôï êáëþäéï óýìöùíá ìå ôéò éó÷ýïõóåò ôïðéêÝò ðñïäéáãñáöÝò (ìåëåôÞóôå ôïí ðßíáêá óôç óåëßäá 107) ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôçò ãçò óôç âßäá ðïõ öÝñåé ôï óýìâïëï .

Óößãîôå ôï óöéãêôÞñá ôïõ êáëùäßïõ (1).

1 3

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ôïõ äéêôýïõ óôéò êüóóåò ìå áñéèìü L1, L2 êáé L3.

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åëÝã÷ïõ áíÜìåóá óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò LAF êáé óôï êïõôß åëÝã÷ïõ óôï 12-ðïëéêü âýóìá (2) óôï åóùôåñéêü ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò.

ÓõíäÝóôå 1-ðïëéêü Ýëåã÷ï ôñïöïäüôçóçò (4).

2 4 -- 106 --

ba22d12y

S ÓõíäÝóôå ôï óùóôü êáëþäéï çëåêôñïóõãêüëëçóçò êáé êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôá âýóìáôá (3) ðïõ åßíáé óçìåéùìÝíá ìå + êáé - óôçí ðñüóïøç ôçò ìïíÜäáò ðçãÞò ñåýìáôïò.

MIG/MAG

S S S ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ñåýìáôïò óõãêüëëçóçò áðü ôï ôñïöïäïôéêü çëåêôñïäßïõ óôçí åðáöÞ ðïõ åßíáé óçìåéùìÝíç ìå +.

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï ãåßùóçò áðü ôï ôåìÜ÷éï åñãáóßáò óå êÜðïéá åðáöÞ óçìåéùìÝíç ìå -.

S S

Ç ÅðáöÞ A

÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá óõãêüëëçóç ìå ìéêñü ôüîï (ëåðôÜ áíôéêåßìåíá Þ ñáâäþóåéò óôç âÜóç êáèþò êáé áëïõìßíéï).

Ç ÅðáöÞ B

÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá óõãêüëëçóç ìå ìéêñü ôüîï,áëëÜ ðáñÜãåé ìåãáëýôåñç èåñìüôçôá áðü ôçí åðáöÞ A.

S

Ç ÅðáöÞ C

÷ñçóéìïðïéåßôáé ãéá óõãêüëëçóç øåêáóìïý ÷ïíôñþí áíôéêåéìÝíùí.

ÓõíäÝóôå ôï øõêôéêü ìç÷Üíçìá.

Óýíäåóç ìå ôï äßêôõï LAF 630 ÔÜóç Ñåýìá:

100% 80% 60%

Åìâáäüí äéáôïìÞò êáëùäßïõ ÁóöÜëåéá âñáäåßá

400 V 40 A 45 A 50 A 4 x 16 mm 2 50 A

50 Hz

415 V 39 A 43 A 49 A 4 x 16 mm 50 A 2 400 V 40 A 45 A 50 A 4 x 16 mm 2 50 A

60 Hz

440 V 39 A 43 A 49 A 4 x 16 mm 50 A 2 ba22d12y

-- 107 --

4.4

ÔõðùìÝíï êýêëùìá

Äéáêüðôåò ôýðïõ DIP

Ôï ôõðùìÝíï êýêëùìá (ÁÑ1) åßíáé åîïðëéóìÝíï ìå 2 äéáêüðôåò ôýðïõ DIP (SW1 êáé SW2) ïé ïðïßïé åßíáé åê ôùí ðñïôÝñùí ñõèìéóìÝíïé êáé ç èÝóç ôïõò äåí åðéôñÝðåôáé íá áëëá÷ôåß.

ÊáôÜ ôçí ðáñÜäïóç áíôáëëáêôéêþí ðñÝðåé íá åëÝã÷åôáé ç èÝóç ôùí äéáêïðôþí ôýðïõ DIP (êáé áí áõôü ÷ñåéÜæåôáé íá áëëá÷ôïýí åðßóçò) ðñßí íá ôïðïèåôçèåß ç êÜñôá óôçí ðçãÞ ôïõ ñåýìáôïò.

S

Äéáêüðôçò ôýðïõ DIP SW1

S Ãéá íá ëåéôïõñãÞóåé ç åðéêïéíùíßá ðñïò ôï åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò Á2-Á6 Process Controller (PEH) ðñÝðåé íá ñõèìßóåôå ôï äéáêüðôç ôýðïõ DIP (SW1).

Äéáêüðôçò ôýðïõ DIP SW2

O äéáêüðôçò DIP 2 (SW2) ðñÝðåé íá ñõèìéóôåß ãéá íá ðëçñïöïñåß ôïí åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò Á2-A6 Process Controller (PEH) ó÷åôéêÜ ìå ôçí ïíïìáóôéêÞ ôéìÞ ôïõ ôñïöïäïôéêïý ðïõ Ý÷åé óõíäåèåß.

Ñýèìéóç ôïõ äéáêüðôç ôýðïõ DIP SW1

S ÈÝóåôå ôïí ðüëï 6 óôç èÝóç ”ÏFF” êáé üëïõò ôïõò Üëëïõò ðüëïõò óôç èÝóç ”ÏN”.

Ñýèìéóç ôïõ äéáêüðôç ôýðïõ DIP SW2

S ÈÝóåôå üëïõò ôïõò ðüëïõò óôç èÝóç “ON“.

Ðñüãñáììá ðçãÞò ñåýìáôïò

Ôï ðñüãñáììá ôçò ðçãÞò ñåýìáôïò åßíáé áðïèçêåõìÝíï óôï ïëïêëçñùìÝíï êýêëùìá áíôéêáôáóôáèåß.

IC 6.

Ôï ïëïêëçñùìÝíï êýêëùìá åßíáé ðñïóáñìïóìÝíï óå âÜóç êáé ìðïñåß íá ba22d12y

-- 108 --

5 ËÅÉÔÏÕÑÃÉÁ

5.1

¼ñãáíá åëÝã÷ïõ

Ç ðñüóïøç ðåñéÝ÷åé:

1.

2.

3.

4.

5.

Êõñßùò äéáêüðôçò ðïõ êüâåé ôçí åéóåñ÷üìåíç ôÜóç ôñïöïäïóßáò ðñïò ôçí ðçãÞ ñåýìáôïò.

ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (ëåõêÞ) áíÜâåé êáôÜ ôï Üíïéãìá ôïõ êõñßùò äéáêüðôç.

ÅíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (êßôñéíç) áíÜâåé üôáí ï åëåãêôÞò èåñìïêñáóßáò äéáêüøåé ôï êýêëùìá ëüãù õðåñèÝñìáíóçò ôïõ ìåôáó÷çìáôéóôÞ. Ç åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá óâÞíåé üôáí ç èåñìïêñáóßá Ý÷åé ðÝóåé óå ëïãéêÜ åðßðåäá.

Äéáêüðôçò ôýðïõ ìðïõôüí ãéá åðáíáöïñÜ ôçò áõôüìáôçò áóöÜëåéáò FU2 42 V.

Äéáêüðôçò ôýðïõ ìðïõôüí ãéá óôÜóç áíÜãêçò. ¼ôáí ðáôçèåß, ðÝöôåé ôï ãåíéêü ñåëÝ óôçí ðçãÞ ñåýìáôïò êáé ç ôÜóç ðñïò ôï êïõôß åëÝã÷ïõ äéáêüðôåôáé. (Ï äéáêüðôçò áíÜãêçò óôï êïõôß åëÝã÷ïõ Ý÷åé ôçí ßäéá ëåéôïõñãßá).

6.

Äéáêüðôçò ôýðïõ ìðïõôüí ãéá åðáíáöïñÜ ôçò áõôüìáôçò áóöÜëåéáò FU4 230 V.

5.2

S S S

Åêêßíçóç

ÓõíäÝóôå ôï êáëþäéï åðéóôñïöÞò óôï áíôéêåßìåíï ðñïò óõãêüëëçóç.

ÈÝóåôå ôïí êõñßùò äéáêüðôç (1) óôç èÝóç ”É”.

Ç ëåõêÞ åíäåéêôéêÞ ëõ÷íßá (2) áíÜâåé êáé ï áíåìéóôÞñáò åêêéíåßôáé.

Ñõèìßóôå ôéò ðáñáìÝôñïõò êáé åêêéíÞóôå ôïí çëåêôñïóõãêïëëçôÞ ìå ôç âïÞèåéá ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ (ìåëåôÞóôå ôï åã÷åéñßäéï ïäçãéþí ôïõ êïõôéïý åëÝã÷ïõ åëåãêôÞ äéáäéêáóßáò Á2-Á6 Process Controller 0443 745 XXX).

-- 109 --

ba22d12y

6 ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ

6.1

ÃåíéêÜ

Ðñïóï÷Þ!

¼ëåò ïé ìïñöÝò åããýçóçò ðáýïõí íá éó÷ýïõí áí ï ðåëÜôçò ìüíïò ôïõ, êáôÜ ôç äéÜñêåéá ôçò åããýçóçò êÜíåé ìåôáôñïðÝò óôï ìç÷Üíçìá ãéá íá äéïñèþóåé ôõ÷üí ëÜèç.

6.2

S

Êáèáñéóìüò

Êáèáñßóôå ôçí ðçãÞ çëåêôñïóõãêüëëçóçò üôáí áõôü ÷ñåéÜæåôáé.

×ñçóéìïðïéåßóôå îçñü ðåðéåóìÝíï áÝñá ãéá ôïí êáèáñéóìü.

ÐÑÏÅÉÄÏÐÏÉÇÓÇ!

Áí ïé áåñïôïìÝò Ý÷ïõí âïõëþóåé, ôüôå õðÜñ÷åé êßíäõíïò õðåñèÝñìáíóçò.

7 ÐÁÑÁÃÃÅËÉÁ ÁÍÔÁËËÁÊÔÉÊÙÍ

Ôá áíôáëëáêôéêÜ ðáñáããÝëëïíôáé ìå ôç âïÞèåéá ôïõ ðëçóéÝóôåñïõ áíôéðñïóþðïõ ôçò ESAB, âëÝðåôå ôçí ôåëåõôáßá óåëßäá áõôïý ôïõ åã÷åéñéäßïõ.

ÊáôÜ ôçí ðáñáããåëëßá, ðáñáêáëïýìå áíáöÝñåôå ôïí ôýðïõ ôïõ ìç÷áíÞìáôïò, áñéèìü óåéñÜò êáèþò êáé ôéò ïíïìáóßåò êáé ôïõò áñéèìïýò áíôáëëáêôéêþí óýìöùíá ìå ôïí êáôÜëïãï óôç óåëßäá , 115. Åôóé äéåõêïëýíåôå ôçí åîõðçñÝôçóç êáé åîáóöáëßæåôå ðáñÜäïóç óùóôïý áíôáëëáêôéêïý.

ba22d12y

-- 110 --

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement