ESAB | A2 SFE1 / A2 SGE1 | Instruction manual | ESAB A2 SFE1 / A2 SGE1 Användarmanual

ESAB A2 SFE1 / A2 SGE1 Användarmanual
A2 S Mini Master
A2 S G Master
A2 SFE1 / A2 SGE1
101103105107109111102021110025108024042106023061104022041100020040060001
Bruksanvisning
Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Instruction manual
Betriebsanweisung
Manuel d’instructions
Gebruiksaanwijzing
Instrucciones de uso
Istruzioni per l’uso
Manual de instruções
Ïäçãßåò ÷ñÞóåùò
0456 552 001
Valid from Serial NO 740 XXX--XXXX
981111
SVENSKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
DANSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
NORSK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
SUOMI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
ENGLISH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
DEUTSCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
FRANÇAIS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
NEDERLANDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ESPAÑOL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
ITALIANO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
PORTUGUÊS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
ÅËËÇÍÉÊÁ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Rätt till ändring av specifikationer utan avisering förbehålles.
Ret til ændring af specifikationer uden varsel forbeholdes.
Rett til å endre spesifikasjoner uten varsel forbeholdes.
Oikeudet muutoksiin pidätetään.
Rights reserved to alter specifications without notice.
Änderungen vorbehalten.
Sous réserve de modifications sans avis préalable.
Recht op wijzigingen zonder voorafgaande mededeling voorbehouden.
Reservado el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.
Ci riserviamo il diritto di variare le specifiche senza preavviso.
Reservamo--nos o direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
Äéáôçñåßôáé ôï äéêáßùìá ôñïðïðïßçóçò ðñïäéáãñáöþí ×ùñßò ðñïåéäïðïßçóç.
-- 2 --
SVENSKA
1 DIREKTIV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 SÄKERHET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 INTRODUKTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4
5
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Definitioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Svetsmetod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
5
6
6
7
4 INSTALLATION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
4.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Montering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
8
8
5 DRIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
5.1
5.2
5.3
5.4
Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Igångkörning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombyggnad av A2 SFE1 (UP--svetsning) till MIG/MAG--svetsning . . . . . . . . . . . . . . . .
Ombyggnad av A2 SFE1 (UP--svetsning) till Twinarc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10
10
14
14
6 UNDERHÅLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
6.1 Allmänt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Dagligen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Periodiskt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
15
7 FELSÖKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
8 TILLBEHÖR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
9 RESERVDELSBESTÄLLNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
SLITDELAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
RESERVDELSFÖRTECKNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
TOCs
-- 3 --
SE
1
DIREKTIV
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
Esab Welding Equipment AB, 695 81 Laxå, Sweden, försäkrar under eget ansvar att
svetsautomat A2 SFE1 / A2 SGE1 från serienummer 740 är i överensstämmelse
med standard EN 60292 enligt villkoren i direktiv (89/392/EEG) med tillägg.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Laxå 97--09--29
Paul Karlsson
Managing Director
Esab Welding Equipment AB
695 81 LAXÅ
SWEDEN
2
Tel: + 46 584 81000
Fax: + 46 584 12336
SÄKERHET
Användaren av en ESAB svetsautomat har det yttersta ansvaret för de säkerhetsåtgärder som berör
personal i arbete med systemet eller i dess närhet.
Innehållet i den här rekommendationen kan ses som ett tillägg till de normala regler som gäller för arbetsplatsen.
All manövrering måste utföras, efter givna instruktioner, av personal som är väl insatt i svetsautomatens funktion.
En felaktig manöver, orsakad av ett felaktigt handgrepp, eller en felaktig utlösning av en funktionssekvens, kan skapa en onormal situation som skadligt kan drabba såväl operatören som den maskinella
utrustningen.
1. All personal som arbetar med svetsautomaten skall vara väl insatt i:
S dess handhavande
S nödstoppens placering
S dess funktion
S gällande säkerhetsföreskrifter
2. Operatören skall se till:
S att ingen obehörig befinner sig inom svetsautomatens arbetsområde före dess igångsättande.
S att ingen person står felaktigt placerad, när vagn eller slider köres.
3. Arbetsplatsen skall:
S vara fri från maskindelar, verktyg eller annat upplagt material som kan hindra operatörens förflyttning inom arbetsområdet.
S vara så disponerad att kravet på åtkomlighet till nödstopp är väl tillgodosett.
4. Personlig skyddsutrustning
S Använd alltid föreskriven personlig skyddsutrustning som t ex skyddsglasögon, flamsäkra
kläder, skyddshandskar.
S Se till att inte använda löst sittande plagg såsom skärp, armband etc som kan fastna.
5. Övrigt
Spänningsförande delar är normalt beröringsskyddade.
S Kontrollera att anvisade återledare är väl anslutna.
S Ingrepp i elektriska enheter får endast göras av behörig personal.
S Nödvändig eldsläckningsutrustning skall finnas lätt tillgänglig på väl informerad plats.
S Smörjning och underhåll av svetsautomaten får ej utföras under drift.
dha5d1sa
-- 4 --
SE
VARNING
BÅGSVETS OCH SKÄRNING KAN VARA SKADLIG FÖR ER SJÄLV OCH ANDRA.VAR DÄRFÖR
FÖRSIKTIG NÄR NI SVETSAR. FÖLJ ER ARBETSGIVARES SÄKERHETSFÖRESKRIFTER SOM
SKALL VARA BASERADE PÅ TILLVERKARENS VARNINGSTEXT.
ELEKTRISK CHOCK -- Kan döda
S
Installera och jorda svetsutrustningen enligt tillämplig standard.
S
Rör ej strömförande delar eller elektroder med bara händer eller med våt skyddsutrustning.
S
Isolera Er själv från jord och arbetsstycke.
S
Ombesörj att Er arbetsställning är säker.
RÖK OCH GAS -- Kan vara farlig för Er hälsa
S
Håll ansiktet borta från svetsröken.
S
Ventilera och sug ut svetsrök och gas från Ert och andras arbetsområde.
LJUSBÅGEN -- Kan skada ögonen och bränna huden
S
Skydda ögonen och kroppen. Använd lämplig svetshjälm med filterinsats och bär skyddskläder.
S
Skydda kringstående med lämpliga skyddsskärmar eller förhängen.
BRANDFARA
S
Gnistor (”svetsloppor”) kan orsaka brand. Se därför till att brännbara föremål inte finns i svetsplatsens närhet.
BULLER -- Starka ljud kan skada hörseln
S
Skydda öronen. Använd öronproppar eller andra hörselskydd.
S
Varna personer i närheten för riskerna
VID FEL -- Kontakta fackman
LÄS OCH FÖRSTÅ BRUKSANVISNINGEN FÖRE INSTALLATION OCH ANVÄNDNING
SKYDDA ER SJÄLV OCH ANDRA!
3
INTRODUKTION
3.1
Allmänt
Samtliga svetsautomater som är upptagna i denna bruksanvisning är avsedda för
UP resp. MIG/MAG--svetsning av stum-- och kälfogar.
ESAB’s svetshuvuden är av typ A2 S och är avsedda att användas tillsammans med
manöverlåda A2--A6 Process Controller och ESAB’s svetsströmkällor LAF eller TAF.
Svetshuvudets läge kan ställas in horisontellt eller vertikalt med linjärslider.
Vinkel--rörelsen kan fritt ställas in med vinkelsliden.
3.2
Definitioner
UP-- svetsning
Vid svetsning skyddas svetssträngen med ett pulvertäcke.
UP Light duty
Detta utförande tillåter en lägre belastning av strömmen
och klenare tråd används vid svetsning.
MIG/MAG-- svetsning
Vid svetsning skyddas svetssträngen med skyddsgas.
Tandem-- svetsning
Svetsning med två stycken svetshuvuden.
Twinarc-- svetsning
Svetsning med två trådar i ett och samma svetshuvud.
dha5d1sa
-- 5 --
SE
3.3
Tekniska data
A2 SFE1
A2 SGE1
UP
MIG/MAG
LD D20
Tillåten belastning 100 %
800 AAC/DC
600 A AC/DC
1,6--4,0 mm
1,6--4,0 mm
2x1,2--2,0 mm
0.8--2,5 mm
1,2--3,2 mm
--
0,2--9,0 m/min
0,2--16 m/min
Bromsnavets bromsmoment
1,5 Nm
1,5 Nm
Trådvikt, max
2x30 kg
2x30 kg
6l
--
50 kg
15 kg
25_
25_
90 mm
90 mm
Tråddimensioner:
massiv enkeltråd
rörtråd
dubbel tråd
Trådmatningshastighet
Pulverbehållarens volym
(Får ej fyllas med förvärmt pulver)
Vikt (exkl tråd och pulver)
Lutning i sidled, max
Slidens inställningslängd *
handdriven
*) OBS annan längd kan beställas.
3.4
Svetsmetod
UP-- svetsning
För UP--svetsning används alltid svetshuvud A2 SF.
S
UP Light duty
UP light duty med ett kontaktdon Ø 20 mm som tillåter en belastning upp till 800
A (100%).
Detta utförande kan förses med matarrullar för enkel-- eller dubbeltrådsvetsning
(twinarc). För rörtråd finns speciella räfflade matarrullar som garanterar en säker
frammatning av tråden utan att den deformeras p.g.a höga matningstryck.
MIG/MAG-- svetsning
För MIG/MAG--svetsning används alltid svetshuvud A2 SG som tillåter en max
belastning av 600 A. Svetshuvudet är vattenkylt och kylvattnet kopplas in via slangar
till de avsedda anslutningarna.
dha5d1sa
-- 6 --
SE
3.5
Utrustning
I ett komplett svetshuvud ingår matningsmotor för att mata fram tråden och en
kontaktutrustning som förser tråden med ström och ger bra kontakt.
Kontaktutrustningar finns i flera olika utföranden.
S
A2 SF används för UP--svetsning.
S
A2 SG används för MIG/MAG--svetsning.
Exempel på en A2 SFE1
1. Riktrulleverk.
2. Kontaktutrustning, som består av
kontaktmunstycke, kontaktdon och
pulverrör.
3. Vinkelslid
4. Slid
5. Matningsmotor
6. Trådtrumma.
7. Pulverbehållare (ibland med påmonterad cyklon).
Exempel på en A2 SGE1
1. Riktrulleverk.
2. Kontaktutrustning som består av kontaktdon,
gasmunstycke och vattenslang.
3. Vinkelslid.
4. Slid.
5. Matningsmotor.
6. Trådtrumma.
7. Klentrådsriktverk.
8. Trådledare.
Inkopplingsanvisning för UP--resp MIG/MAG svetsning framgår ur systemschema på
sidan 8.
dha5d1sa
-- 7 --
SE
4
INSTALLATION
4.1
Allmänt
Installation får endast göras av behörig personal.
VARNING!
Roterande delar utgör klämrisk, iakttag största försiktighet!
4.2
Montering
Svetsautomaterna kan enkelt monteras på en balkgående vagn eller på en svets-kran med 4 st skruvar.
4.3
Anslutningar
1. Inkoppling av manöverlåda A2--A6 Process Controller (PEH), till svetsautomaten
skall göras enl. kopplingsanvisning i A2--A6 Process Controller (PEH)
servicemanual.
För vidare information se bruksanvisning för A2--A6 Process Controller (PEH).
2. Anslut A2 svetshuvuden enligt nedan.
PULVERBÅGSVETSNING UP
S
Anslut manöverkabel (7) mellan svetsströmkälla (8) och manöverlåda A2--A6
Process Controller (PEH) (2).
S
Anslut återledaren (11) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
S
Anslut svetskabel (10) mellan svetsströmkälla (8) och svetsautomat (1).
S
Anslut mätledning (12) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
dha5d1sa
-- 8 --
SE
GASMETALLBÅGSVETSNING MIG/MAG
S
Anslut manöverkabel (7) mellan svetsströmkälla (8) och manöverlåda A2--A6
Process Controller (PEH) (2).
S
Anslut återledaren (11) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
S
Anslut svetskabel (10) mellan svetsströmkälla (8) och svetsautomat (1).
S
Anslut gasslang (5) mellan reduceringsventilen (6) och svetsautomatens
gasventil (13).
S
Anslut slangar för kylvatten (3) mellan kylaggregatet (4) och svetsautomaten
(1).
S
Anslut mätledning (12) mellan svetsströmkälla (8) och arbetsstycke (9).
dha5d1sa
-- 9 --
SE
5
DRIFT
5.1
Allmänt
Allmänna säkerhetsföreskrifter för handhavande av denna utrustning finns på
sidan 4. Läs dessa innan du använder utrustningen.
S
Välj trådtyp och svetspulver eller skyddsgas så att egensvetsgodset i stort
överensstämmer analysmässigt med grundmaterialet. Välj tråddimension och
svetsdata enligt rekommenderade värden från tillsatsleverantör.
S
Noggrann fogberedning är nödvändig för bra svetsresultat.
OBSERVERA! Varierande spaltöppningar i svetsfogen får ej förekomma.
S
För att undvika risken för värmesprickor ska svetsens bredd vara större än
inträngningsdjupet.
S
Svetsa alltid ett provstycke med samma fogtyp och plåttjocklek som
produktionsarbetsstycket.
S
Manövrering och inställning av svetsautomaten och svetsströmkällan se
bruksanvisning för A2--A6 Process Controller (PEH)
S
Vid byte av slitdelar se tabell på sidan 178.
5.2
Igångkörning
Laddning av svetstråd.
S
Demontera trådtrumman (1) från bromsnavet (2) och lossa
gaveln (3).
S
Placera trådspolen på trådtrumman (1).
S
Klipp av najtrådarna runt trådspolen.
S
Montera gaveln (3).
Montera trådtrumma (1) på bromsnavet (2).
Observera att medbringarens läge (4) är rätt.
OBS! Max lutning för trådbobinen är 25_.
Vid för kraftig lutning bli det förslitningar på låsmekanismen på
bromsnavet och trådbobinen glider av bromsnavet.
S
VIKTIGT!
För att förhindra att elektrodbobinen glider av bromsnavet:
Lås bobinen med hjälp av det röda vredet, enligt varnings-etiketten placerad intill bromsnavet.
dha5d1sa
-- 10 --
SE
UP
MIG/MAG
S
Kontrollera att matarrulle (1) och kontaktbackar resp kontaktmunstycken (3) har
rätt dimension för vald tråddimension.
S
Dra fram trådens ände genom riktrulleverket (2). Vid tråd med större diameter än
2 mm: räta ut 0,5 m av tråden och mata ned den för hand genom riktrulleverket.
S
Placera trådänden i matarrullens (1) spår.
S
Ställ in trådtrycket mot matarrullen med ratt (7). OBS! Spänn ej hårdare än säker
matning erhålls.
S
Mata fram tråden 30 mm genom att trycka
på manöverlåda A2--A6
Process Controller.
S
Rikta tråden genom justering på ratt (6)
För klen tråd kan speciella klentrådsriktverk (4) användas för enkel eller dubbel
tråd.
Se till att riktverkan är rätt inställd så att tråden kommer rakt ut genom
kontaktbackarna resp kontaktmunstycket.
Använd alltid styrrör (5) för säker matning av klen tråd (1,6 -- 2,5 mm).
Vid MIG/MAG--svetsning med tråddimension < 1,6 mm används en styrspiral,
som sättes i styrröret (5) .
dha5d1sa
-- 11 --
SE
Byte av matarrulle.
S
S
S
Enkeltråd
S
Lossa rattarna (3) och (4).
S
Lossa handratt (2).
S
Byt matarrulle (1). De är märkta med resp.
tråddimension.
Dubbeltråd (Twin arc)
S
Byt matarrulle (1) med dubbla spår på samma sätt som för
enkeltråd.
S
OBSERVERA! Byt även tryckrulle (5). Den speciella sfäriska tryckrullen för
dubbel tråd ersätter standard tryckrulle för enkeltråd.
S
Montera tryckrullen med speciell axeltapp (best. nr. 0146 253 001).
Rörtråd (för räfflade rullar)
S
Byt matarrulle (1) och tryckrulle (5) parvis för respektive tråddimensioner.
OBS! För tryckrulle erfordras speciell axeltapp (best. nr. 0212 901 101).
S
Drag åt tryckskruven (4) med måttligt tryck så att rörtråden ej deformeras.
Kontaktutrustningar för UP-- svetsning.
S
För enkeltråd 3,0 - 4,0 mm. Light duty (D20)
Använd riktrulleverk (3), kontaktdon (1) D20 med
kontaktmunstycke (2) (M12--gänga).
S
S
Drag fast kontaktmunstycket (2) med nyckel för att god
kontakt skall erhållas.
För enkeltråd 1,6 - 2,5 mm UP. Light duty (D20)
Använd rikrulleverk (3), kontaktdon (1) D20 med
kontaktmunstycke (2) (M12--gänga) och separat
klentrådsriktverk (4) med styrrör (6).
S
Montera klamma (7) med styrröret (6) i M12--hålet på
riktrulleverket (3). Styrröret (6) skall bottna mot
kontaktmunstycke (2) .
S
Kapa ev. längden på styrröret så att matarrullen (5)
löper fritt.
S
Montera klentrådsriktverket (4) på ovansidan av
klamman för riktrulleverket (3).
dha5d1sa
-- 12 --
SE
S
För dubbeltråd 2 x 1,2 - 2,0 mm, Light Twin (D35) (Tillbehör) .
Använd riktrulleverk (3), kontaktdon (1) D35 med twinadapter
(9) och 2 st kontaktmunstycken (2) (M6--gänga) och separat
klentrådsrikverk (4) med två styrrör (6). För dubbeltråd
< 1,6 mm används en styrspiral som sätts in i vardera styrrör.
S Montera twinadapter (9) för M6--kontaktmunstycken (2)
med M5--skruv i den fasta delen av det delade
kontaktdonet (1).
S Montera klamma (7) med styrrören (6) i M12--hålet på
standard riktrulleverket (3). Styrrören skall bottna mot
twinadapter (9) för kontaktmunstycke (2).
S Drag åt kontaktmunstyckena (2) med nyckel för att god
kontakt skall erhålles.
S Kapa ev. längden på styrröret (6) så att matarrullen (5)
löper fritt.
Inställning av tråden vid Twinarc-- svetsning:
S Ställ in trådarna i fogen för optimalt svetsresultat genom att vrida
kontaktdonet. De båda trådarna kan vridas så att de är placerade efter
varandra i linje med fogen eller i valfritt läge upp till 90_ tvärs fogen, dvs.
en tråd på var sida av fogen.
Kontaktutrustningar för MIG/MAG-- svetsning.
S
S
För enkeltråd 1,6 - 2,5 mm (D35)
Använd riktrulleverk (3), kontaktdon (1) D35 med
kontaktmunstycke (2) (M10--gänga).
S Drag fast kontaktmunstycket (2) med nyckel för att god
kontakt skall erhållas.
S Montera klamma (7) med styrröret (6) i M12--hålet på
standard riktrulleverket (3). Styrröret (6) skall bottna mot
kontaktmunstycke (2) .
S Kapa ev. längden på styrröret (6) så att matarrullen (5)
löper fritt.
S
För enkeltråd < 1,6 mm (D35)
Använd riktrulleverk (3) ,kontaktdon (1) D35 med
kontaktmunstycke (2) (M12--gänga), klentrådsriktverk (4)
med styrrör (6) och en styrspiral som sätts in i styrröret (6).
S Montera klamma (7) med styrröret (6) i M12--hålet på
standard riktrulleverket (3). Styrröret (6) skall bottna mot
kontaktmunstycke (2) .
S Kapa ev. längden på styrröret så att matarrullen (5) löper
fritt.
S Montera klentrådsriktverket (4) på ovansidan av
klamman för riktrulleverket (3).
Anslut kylvatten och gas (MIG/MAG--svetsning).
S
dha5d1sa
-- 13 --
SE
Påfyllning av svetspulver (UP-- svetsning)
S
Stäng pulverventilen på pulverbehållaren.
S
Lossa eventuellt cyklonen till pulversugaren.
S
Fyll på svetspulver. OBS! Svetspulvret måste vara torrt. Undvik om möjligt att
använda agglomerande svetspulver utomhus och i fuktiga miljöer.
S
Placera pulverröret så att det inte viker sig.
S
Justera pulvermunstyckets höjd över svetsen, så att lämplig pulvermängd
erhålls.
Pulvertäcket ska vara så högt att genomslag av ljusbåge ej förekommer.
5.3
S
Ombyggnad av A2 SFE1 (UP--svetsning) till MIG/MAG--svetsning
Montera enligt medföljande bruksanvisning för ombyggnadssats.
5.4
S
Ombyggnad av A2 SFE1 (UP--svetsning) till Twinarc
Montera enligt medföljande bruksanvisning för ombyggnadssats.
6
UNDERHÅLL
6.1
Allmänt
OBS! Vid allt underhållsarbete ska nätspänningen vara frånslagen.
För underhåll av manöverlåda A2--A6 Process Controller (PEH) se speciell
bruksanvisning.
6.2
Dagligen
S
Håll svetsautomatens rörliga delar rena från svetspulver och damm.
S
Kontrollera att kontaktmunstyckena och samtliga elledningar är anslutna.
S
Kontrollera att alla skruvförband är åtdragna och att styrning och matarrullar ej är
slitna eller skadade.
S
Kontrollera bromsnavets bromsmoment. Det får ej vara så litet, att trådtrumman
fortsätter att rotera vid stopp av trådmatning och det får ej vara så stort, att
matarrullarna slirar. Riktvärde för bromsmoment för 30 kg trådtrumma är 1,5 Nm.
Justering av bromsmomentet:
S
Ställ spärrknappen (2) i låst läge.
S
För in en skruvmejsel i navets 2 fjädrar.
S
Medsols vridning av fjädrarna
(1) ger mindre bromsmoment.
S
Motsols vridning ger större broms-moment. OBS! Vrid fjädrarna lika mycket.
dha5d1sa
-- 14 --
SE
6.3
Periodiskt
S
Kontrollera trådmotorns kolborstar varje kvartal. Byt när de är nedslitna till 6 mm.
S
Kontrollera sliderna och smörj om de kärvar.
S
Kontrollera trådmatarenhetens trådstyrning, drivrullar och kontaktmunstycke. Byt
slitna eller skadade delar (se reservdelar på sidan 179).
7
FELSÖKNING
Utrustning
S
Kontrollera S
Bruksanvisning manöverlåda A2--A6 Process Controller.
att svetsströmkällan är kopplad för rätt nätspänning
S
att samtliga 3 faser är spänningsförande (fasföljd utan betydelse)
S
att svetsledningar och anslutningar till dessa är oskadade
S
att reglagen står i önskat läge
S
att nätspänningen kopplas ifrån innan reparation påbörjas
MÖJLIGA FEL
1. Symtom
Ampere-- och voltvärde ger stora variationer på displayen.
Orsak 1.1
Kontaktbackar resp --munstycke är slitna eller har fel dimension.
Åtgärd
Byt kontaktbackar resp --munstycke.
Orsak 1.2
Trycket på matarrullarna är otillräckligt.
Åtgärd
Öka trycket på matarrullarna.
2. Symtom
Trådmatningen är ojämn.
Orsak 2.1
Trycket på matarrullarna är fel inställt.
Åtgärd
Ändra trycket på matarrullarna.
Orsak 2.2
Fel dimension på matarrullarna.
Åtgärd
Byt matarrullar.
Orsak 2.3
Spåren i matarrullarna är slitna.
Åtgärd
Byt matarrullar.
3. Symtom
Svetsledningarna blir överhettade.
Orsak 3.1
Dåliga elanslutningar.
Åtgärd
Rengör och drag åt alla elanslutningar.
Orsak 3.2
Svetsledningarna har för klen dimension.
Åtgärd
Öka ledningsdimensionen eller använd parallella ledningar.
dha5d1sa
-- 15 --
SE
8
TILLBEHÖR
Slid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0413 518 880
Vinkelslid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0413 506 880
Kontaktutrustning för dubbeltråd 2x1,2 -- 2x2,0 Light duty . . . . . . . . . . . . . . . . . 0333 852 881
Klentrådsriktverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0332 565 880
Ombyggnadssats A2 SFE1 till MIG/MAG svetsning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0413 526 881
Ombyggnadssats A2 SFE1 till Twin inklusive klentrådsriktverk (LD) . . . . . . . . . 0413 541 882
Pilotlampa (D20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0153 143 886
Adapter M6/M10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0147 333 001
9
RESERVDELSBESTÄLLNING
Reservdelar beställs genom närmaste ESAB--representant, se sista sidan på denna
publikation. Vid beställning var god ange maskintyp, serienummer samt benämningar och reservdelsnummer enligt reservdelsförteckning på sidan 179.
Detta underlättar expedieringen och säkerställer korrekt leverans.
dha5d1sa
-- 16 --
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising